Кайта келүү
 Конъюнктура: 11 - 15 июль


 

ь 2011-жылдын 11-июлунда Улуттук банктын Тёрайымы Асанкожоева Зина Мукаевнанын Бъткъл дъйнёлък банктын Кыргыз Республикасындагы Офис Башчысы мырза Александр Кремер менен жолугушуусу болуп ёттъ. Кремер мырза Улуттук банктын Тёрайымына анын кызматка шайлангандыгына байланыштуу ийгиликтерди каалады жана андан ары дагы кызматташа беръъгё даяр экендиктерин билдирди. 

Жолугушуунун жъръшъндё Кремер мырза Бъткъл дъйнёлък банк Кыргыз Республикасы тарабынан коррупцияга каршы кърёшкё багытталган иш-чаралар аткарылган шартта мамлекеттик бюджетке колдоо кёрсётъъ ъчън финансылык жардам беръъгё ниеттене тургандыгы тууралуу маалымдап кетти, ошондой эле бул жолугушууда Бъткъл дъйнёлък банк менен кызматташуунун утурумдук абалы жана келечеги тууралуу маселелер дагы талкууланды. 

 

 

ь 2011-жылдын 11-июлунда Улуттук банктын Тёрайымы Асанкожоева Зина Мукаевнанын Эл аралык финансы корпорациясынын (ЭФК) делегациясы менен жолугушуусу болуп ёттъ. Жолугушуунун жъръшъндё ЭФК менен Улуттук банктын мындан аркы кызматташуу маселелери, анын ичинде Улуттук банктын, ЭФКнын жана Финансы рыногун жёнгё салуу жана кёзёмёлдёё боюнча мамлекеттик кызматынын Кыргыз Республикасын корпоративдик башкаруу боюнча кодекстин долбоорун иштеп чыгуу боюнча биргелешкен ишин кайрадан жаьыртуу маселеси дагы талкууга алынды. 

ЭФКнын корпоративдик башкаруу деьгээлин жогорулатуудагы жана корпоративдик башкарууга баа беръънъ жъргъзъъдёгъ ролу белгиленди. Андан тышкары, ЭФКнын Банк Кодексин иштеп чыгууга катышуусуна тиешелъъ маселелер талкууланды. 

 

 

ь 2011-жылдын 15-июлунда Улуттук банктын жетекчилиги менен Кыргыз Республикасындагы Россия Федерациясынын ёзгёчё ыйгарым укуктуу элчиси В.С.Власовдун жолугушуусу болуп ёттъ, жолугушуунун жъръшъндё ЕврАзЭСтин катышуучу мамлекеттеринин борбордук (улуттук) банктарынын макулдашуусунун алкагында андан ары кызматташуу маселелери каралды жана Кыргыз Республикасынын аймагында Россия Федерациясынын туунду банктарын ачууга кызыкдар болгондуктары тууралуу пикир билдирилди. 

 

 

ь Улуттук банк коммерциялык банктардын эсине ёзънън расмий веб-сайтынын Нормативдик актылар//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2055-жылдын 18-мартында кабыл алынган №5/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктардын, банк операцияларынын айрым търлёрън жъзёгё ашыруучу уюмдар, жана аларды уюштуруучулар (катышуучулар), юридикалык жактар жана жеке адамдардын ортосундагы талаш-тартыштарды сотко чейин жёнгё салуу жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу" токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор долбоору (орус тилинде) жайгаштырылгандыгы тууралуу билдирет. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды kdjakypova@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. Жеке ишкер Асанова Гюльнара Орозбаевнага накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 12-июлунда берилген 4725-лицензия. Алмашуу бюросу 2797 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Горький кёч., 27/1, "Вефа" соода борбору

2. Жеке ишкер Путилина Ольга Ивановнага накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 12-июлунда берилген 4726-лицензия. Алмашуу бюросу 2798 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Киев кёч., 93. 

3. "Алим Плюс" ЖЧКсына накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 13-июлунда берилген 4727-лицензия. Юридикалык дареги: Талас обл., Талас ш., К.Маркс кёч., номерсиз ("Аалам" кафесинин имаратында). 

4. Жеке ишкер Султанов Шерзод Абдуллажановичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 15-июлунда берилген 4728-лицензия. Юридикалык дареги: Ош обл., Ноокат ш., Борбордук базар (№8-ларек). 

5. Жеке ишкер Бектемирова Нурия Абдуллаевнага накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 15-июлунда берилген 4729-лицензия. Юридикалык дареги: Ош обл., Ош ш., Навои кёч., номерсиз (Кележек базары тарапта). 

6. ЖЧК "Санира-Бига" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 12-июлунда берилген 383-къбёлък. Юридикалык дареги: Нарын обл., Нарын ш., Чаначев кёч., 44. 

7. "МКК "Аракет-кредит" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 12-июлунда берилген 384-къбёлък. Юридикалык дареги: Чъй обл., Чъй р-ну, Советское айылы, Восточная кёч., № 3. 

8. "МКК "Микрозайм" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 13-июлунда берилген 385-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Юнусалиев кёч., 153. 

9. "Кредитный союз СБК-Кредит" финансы кооперативине алар тарабынан сактык пайларды сатып алуу жолу менен ёз катышуучуларынан акча каражаттарын тартуу боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга; кредиттик союздун катышуучуларына мёёнёттъълък, кайтарымдуулук жана акы тёлёнъъчълък шарттарында кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 14-июлунда берилген №552-лицензия. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Эркиндик бул. 27-8. 

10. "Кредитный союз Миг-Нур" финансы кооперативине кредиттик союздун катышуучуларынан аманаттарды (депозиттерди) тартууга; кредиттик союздун катышуучулары менен лизинг операцияларын жъзёгё ашырууга; кредиттик союздун катышуучуларынын тапшырмасы боюнча келишим аркылуу банк менен, же башка финансы-кредит мекемеси менен кредиттик союзда эсеп ачпастан эле ёз ара эсептешъълёрдъ жъзёгё ашырууга 2011-жылдын 11-июлунда берилген №182-001 депозиттик лицензиясы. Юридикалык дареги: Ош обл., Ёзгён ш., Манас кёч., 32/10. 

11. ЖАК "Бай-Тъшъм жана Партнерлор" МФКсына жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кардарлардын акчаларын жыйнап чогултуу максатында кайтарымдуулук шарттарында мёёнёттъъ аманаттарды кабыл алууга берилген депозиттик лицензия (2011-жылдын 14-июлунда берилген №2-чектёё баракчасы). Юридикалык дареги: Бишкек ш., Токтогул кёч., 216. 

 

2011-жылдын 11-июлунан тартып "Намаз-Ата" кредиттик союзунун лицензиясы 2011-жылдын 11-июлундагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ арыздын жана кредиттик союздун катышуучуларынын жалпы жыйынынын 2011-жылдын 2-майындагы протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: баткен областы, Лейлек району, Тогуз-Булак айыл управасы, номерсиз

2011-жылдын 15-июлунан тартып ЖЧК "Кредитор" МККсынын лицензиясы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ 2011-жылдын 11-июлундагы арыздын жана катышуучунун 2011-жылдын 27-майындагы чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Жибек Жолу пр., 362-ъй. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 11 июлунан 15-июлуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

9 609 361 996,24 

30 553 

1 275 908 479,30 

27 698 

8 333 453 516,94 

2 855 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,3 

90,7 

86,7 

9,3 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

1,3 

1,4 

1,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

13,6 

9,1 

14,6 

9,9 

13,4 

1,3 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

17,4 

31,4 

16,7 

34,5 

17,5 

1,6 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,4 

0,1 

0,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,3 

10,9 

9,7 

12,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

10 835 358 831,80 

27 226 

1 282 952 047,35 

24 727 

9 552 406 784,45 

2 499 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

-1 225 996 835,56 

3 327 

-7 043 568,05 

2 971 

-1 218 953 267,51 

356 

-11,3 

12,2 

-0,5 

12,0 

-12,8 

14,2 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 8-июлуна карата 

2011-жылдын 15-июлуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

112 689 

113 157 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

568 

 

427 

141 

561 

 

420 

141 

Банкоматтардын саны 

145 

147