Кайта келүү
 Конъюнктура: 18 - 22 июль


 

ь Улуттук банк инфляцияны эсептёё Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан жъзёгё ашырыла тургандыгы тууралуу тъшъндърмё берет. Инфляция бул экономикадагы керектёё бааларынын жалпы деьгээлинин ёзгёръъсъ. Эсептешъълёрдё Улуттук статистика комитети тарабынан тандалып алынган 369 товарлар жана кызмат кёрсётъълёрдън баалары пайдаланылат. Мында, Кыргызстандын орто статистикалык жаранынын керектёё чыгымдарынын бир бёлъгъ болуп саналган товарларга карата баанын динамикасына кёз салынып турат. Ошондуктан, айрым товарлардын наркынын жогорулоосу инфляция деьгээлинин ёскёндъгъ катары кабыл алынбашы керек. Анын ичинде алып карасак, 2011-жылдын июлунда инфляция кёрсёткъчън эсептёёдё керектёё себетинин курамына кире турган товарлардын айрым топторуна баанын жогорулоосу сыяктуу эле (мисалы, эт 3,2 пайызга кымбаттаган), башка товардык топтор боюнча арзандоолор да эсепке алынган (жашылча жана жемиштер 11,3 пайызга арзандаган). 

 

Кыргыз Республикасындагы КБИ боюнча 2011-жылга карата маалыматтар  

(пайыздарда, ай сайын

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль* 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫНДА  

102,7 

101,4 

102,2 

100,4 

99,7 

100,6 

99,7 

Товарлар 

102,7 

101,7 

102,4 

100,4 

99,5 

100,7 

99,3 

Азык-тълък продукттары жана алкоголсуз суусундуктар 

104,9 

103,0 

103,9 

100,2 

98,9 

100,6 

98,5 

Алкоголдук ичимдиктер, тамекилер 

100,2 

100,1 

100,9 

100,1 

100,7 

100,9 

101,7 

Азык-тълък эмес товарлар 

100,5 

100,3 

100,6 

100,8 

100,2 

100,9 

100,4 

Кызмат кёрсётъълёр 

102,1 

99,6 

100,4 

100,4 

101,1 

100,2 

102,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азык-тълък продукттары жана алкоголсуз суусундуктар 

104,9 

103,0 

103,9 

100,2 

98,9 

100,6 

98,5 

Нан азыктары жана дандар 

101,7 

104,0 

107,3 

100,8 

99,1 

99,3 

99,8 

жогорку сорттогу буудай уну 

102,2 

104,7 

107,8 

101,4 

99,3 

99,1 

99,9 

биринчи сорттогу буудай уну 

101,9 

106,2 

111,1 

100,4 

98,1 

98,0 

99,1 

нан 

100,9 

103,0 

104,7 

100,7 

98,2 

100,0 

99,9 

Эт  

104,9 

103,1 

100,9 

100,1 

101,7 

103,5 

103,9 

Балык 

101,1 

100,9 

100,9 

100,4 

99,7 

100,8 

100,6 

Сът азыктары, сыр жана жумурткалар  

103,8 

102,0 

97,0 

98,5 

97,2 

97,3 

97,0 

Майлар жана тоь майлар  

100,7 

100,2 

102,6 

101,3 

100,9 

99,4 

100,3 

Жемиштер жана жашылчалар  

115,8 

102,1 

105,2 

98,4 

93,7 

101,6 

87,0 

Кумшекер, джем, бал, шоколад жана конфеттер 

105,7 

104,6 

101,3 

100,8 

99,9 

100,3 

101,6 

кумшекер 

108,4 

106,1 

100,2 

100,4 

99,7 

100,2 

102,4 

Башка тамак-аш азыктары 

100,8 

102,5 

99,0 

100,3 

100,1 

100,4 

100,4 

Алкоголсуз суусундуктар 

101,8 

100,9 

102,7 

101,1 

99,2 

102,7 

100,9 

Алкоголдук ичимдиктер жана тамекилер 

100,2 

100,1 

100,9 

100,1 

100,7 

100,9 

101,7 

Алкоголдук ичимдиктер  

100,1 

100,0 

100,2 

100,0 

100,7 

100,7 

102,2 

Тамекилер 

100,6 

100,2 

102,8 

100,4 

100,5 

101,2 

100,6 

Кийим жана бут кийим 

101,0 

101,5 

101,8 

102,1 

101,1 

100,6 

100,6 

Турак-жай кызмат кёрсётъълёръ, суу, электрэнергиясы, газ жана башка отун търлёръ 

99,9 

99,4 

99,1 

98,8 

98,1 

100,5 

100,2 

турак-жай имараттарын кармап турууга жана оьдоолор ъчън материалдар 

99,3 

99,8 

102,4 

100,8 

100,5 

101,0 

103,1 

электрэнергиясы, газ жана башка отун търлёръ 

100,0 

99,3 

98,7 

98,6 

97,7 

101,0 

100,2 

газ 

100,2 

98,9 

99,4 

98,8 

99,2 

102,2 

99,9 

Турмуш-тиричилик буюмдары, тиричилик техникасы 

100,2 

101,0 

100,5 

100,8 

100,3 

101,4 

100,3 

Саламаттык сактоо 

99,6 

101,4 

100,8 

100,4 

100,6 

100,6 

100,8 

Транспорт 

102,0 

96,9 

100,2 

100,4 

102,3 

101,0 

101,6 

Къйъъчъ-майлоочу майлар 

98,6 

88,1 

99,2 

101,1 

104,0 

101,6 

 

бензин 

98,6 

88,0 

99,1 

100,9 

103,4 

102,0 

103,4 

дизель отуну 

97,6 

90,1 

101,5 

103,9 

111,4 

98,3 

97,8 

Байланыш 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Эс алуу, кёьъл ачуу жана маданият 

100,0 

100,8 

101,6 

100,4 

100,8 

100,1 

100,0 

Билим беръъ 

100,5 

101,0 

100,1 

100,0 

100,2 

100,0 

102,5 

Ресторандар жана мейманканалар 

102,0 

100,3 

100,2 

100,2 

100,1 

101,1 

104,3 

Ар търдъъ товарлар жана кызмат кёрсётъълёр 

102,2 

100,4 

100,4 

100,8 

100,3 

100,2 

100,1 

 

* 2011-жылдын 20-июлуна карата абал боюнча 

 

 

ь Кыргыз Республикасында нак акча жъгъртълъшънън 2011-жылдын II чейрегиндеги абалы тууралуу. 2011-жылдын 1-июлуна карата жъгъртъъдёгъ акчанын жалпы суммасы 45 543,8 млн. сомду тъзгён, анын ичинен 2 027,4 млн. сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банк тутумунан тышкары колдонууда турган (ёткён жылдын тиешелъъ мезгилине салыштырганда жъгъртъъдёгъ акча суммасы 8 601,0 млн. сомго же 23,3 пайызга кёп).  

2011-жылдын II чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бътъндёй аймагынан 100 585,6 млн. сом келип тъшкён, бул 2010-жылдын тиешелъъ мезгилине салыштырганда 34 947,8 млн. сомго же 53,2 пайызга кёп. Коммерциялык банктардын кассаларынан 2011-жылдын II чейрегинде 104 918,6 млн. сом берилген, бул 2010-жылдын тиешелъъ мезгилине салыштырганда 38 835,9 млн. сомго же 58,8 пайызга кёп.  

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2011-жылдын II чейрегинде 95,9 пайызды тъзгён (2010-жылдын II чейрегине салыштырганда 3,4 пайыздык пунктка азайган). 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2011-жылдын II чейрегинин ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча ёзгёръъсъ тёмёнкъ таблицада келтирилген

 

пайыздарда 

 

2010-жыл 

2011-жыл 

Четтёёлёр 

Бардыгы болуп республика боюнча  

 

99,3 

 

95,9 

 

-3,4 

Бишкек шаары 

112,9 

104,6 

-8,3 

Баткен обл. 

56,2 

74,8 

18,6 

Жалал-Абад обл. 

91,8 

79,8 

-12,0 

Ысыккёл обл. 

67,7 

73,3 

5,6 

Нарын обл. 

54,3 

60,0 

5,7 

Ош обл.  

54,0 

61,2 

7,2 

Ош шары 

110,6 

107,9 

-2,7 

Талас обл. 

65,0 

67,6 

2,6 

Чъй обл.  

99,4 

100,0 

0,6 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга ёзънън расмий веб-сайтынын Улуттук банктын нормативдик актылары//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъмъндё коммчулуктун талкуулоосу ъчън "Банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашыруучу Кыргыз Республикасынын банктарындагы корпоративдик башкаруу жёнъндё" жобо (орус тилинде) жайгаштырылгандыгы тууралуу билдирет. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы 2011-жылдын 31-августуна чейин бул долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды uboobekova@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. Жеке ишкер Абасов Расим Мустафа оглыга накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 19-июлунда берилген 4730-лицензия. Алмашуу бюросу 2802 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чъй пр., 125-ъй, "Миг" алмашуу бюросу

2. Жеке ишкер Джолдошбаева Динара Султанбековнага накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 19-июлунда берилген 4731-лицензия. Алмашуу бюросу 2803 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Курманжан Датка кёч., 324. 

3. Жеке ишкер Ченцов Олег Викторовичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 19-июлунда берилген 4732-лицензия. Алмашуу бюросу 2804 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Киев кёч., 124-ъй, "Виктория" алмашуу бюросу

4. "Колибри" ЖЧКсына накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 21-июлунда берилген 4733-лицензия. Алмашуу бюросу 2805 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Жаш Гвардия бульвары, 38 "а"

5. Жеке ишкер Лянко Александр Александровичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 21-июлунда берилген 4734-лицензия. Алмашуу бюросу 2806 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чъй пр., 162-15. 

6. Жеке ишкер Хамидов Боходиржон Киргизбаевичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 21-июлунда берилген 4735-лицензия. Юридикалык дареги: Ош обл., Ёзгён ш., Коперник кёч., номерсиз

7. "МКК "Киреше Ордо" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 21-июлунда берилген 386-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чъй пр., 4Б

8. ЖЧК "Курманжан" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 22-июлунда берилген 387-къбёлък. Юридикалык дареги: Жалал-Абад обл., Жалал-Абад ш., Н.Айтматова кёч., номерсиз

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелеринин къбёлъктёръ

лицензиялары жокко чыгарылган

 

1. 2011-жылдын 18-июлунан тартып "Шарга" кредиттик союзуна берилген №413-лицензия 2011-жылдын 15-июлундагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ арыздын жана кредиттик союздун катышуучуларынын 2011-жылдын 15-июлундагы жалпы жыйынынын протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл обл., Ак-Суу р-ну, Челпей айылы, Булатов кёч. 25/5. 

2. 2011-жылдын 19-июлунан тартып КФ "АэрФин" МКАсына берилген №171-къбёлък Ош областынын райондор аралык сотунун 2011-жылдын 16-мартындагы чечимине ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош обл., Ёзгён р-ну, Мырзаки айылы, Нооруз кёч., номерсиз. 

3. 2011-жылдын 20-июлунан тартып мекеме "Монолдор Ата" МКАсынын №27-къбёлъгъ 2011-жылдын 20-июлундагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ арыздын жана 2011-жылдын 15-июлундагы уюштуруучунун чечимине ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл обл., Каракол ш., Орозов кёч., 11-ъй

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 18 июлунан 22-июлуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

11 115 416 467,93 

24 740 

1 199 557 935,00 

22 258 

9 915 858 532,93 

2 482 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

10,8 

90,0 

89,2 

10,0 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,5 

0,9 

1,7 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

14,2 

10,8 

19,1 

11,6 

13,6 

3,2 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

22,6 

33,0 

17,7 

36,5 

23,2 

1,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,2 

3,2 

1,9 

3,6 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

10 835 358 831,80 

27 226 

1 282 952 047,35 

24 727 

9 552 406 784,45 

2 499 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

280 057 636,13 

-2 486 

-83 394 112,35 

-2 469 

363 451 748,48 

-17 

2,6 

-9,1 

-6,5 

-10,0 

3,8 

-0,7 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 15-июлуна карата 

2011-жылдын 22-июлуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

113 157 

113 675 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

561 

 

420 

141 

561 

 

420 

141 

Банкоматтардын саны 

147 

149