Кайта келүү
 Конъюнктура: 25 - 29 июль


 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-июлунда ёткёрългён отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

­ Курманжан Датканын туулган кънънън 200 жылдыгына арналган коллекциялык монеталарды чыгаруу жёнъндё (№40/1); 

­ "Накталай чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия беръъ тартиби жёнъндё" жобосун бекитъъ тууралуу (№40/4), бул жобо лицензиянын мёёнётън ъч жылга чейин узартууну, алмашуу бюросунун жъгъртъъдёгъ каражаттарынын минималдуу кёлёмънё карата талапты 100 000 сом ёлчёмъндё белгилёёнъ жана Улуттук банктын ченемдик актыларын бузгандыгы ъчън лицензияны кайра чакырып алууда кайталап лицензия алууну чектёёнъ караштырат; 

­ "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсынын лицензиясын кайра чакырып алуу жёнъндё (№40/5); 

­ Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "2011-2015-жылдарга каралган микрофинансылоону ёнъктъръъ стратегиясын бекитъъ жёнъндё" биргелешкен токтому тууралуу (№40/6); 

­ Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган №5/7 "Банктардын ишмердигин лицензиялоо жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу" токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (№40/7); 

­ Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 4-февралында кабыл алынган "Жер-жерлерде инспектордук текшеръълёрдъ жъргъзъъ жёнъндё нускоону бекитъъ тууралуу" №2/2 токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№40/8).  

Ошондой эле бул отурумда "КыргызКредит Банк" ААКынын консерваторунун жана Инвестбанк "Ысык-Кёл" ААКынын консерваторунун 2011-жылдын май жана июнь айлары ъчън отчеттору угулду жана эске алынды

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ички валюта рыногундагы жагдайга карата тёмёнкълёрдъ билдирет: 

Улуттук банк валюта саясатын жъргъзъъдё Кыргыз Республикасы тарабынан кабыл алынган эркин жылып жъръъчъ алмашуу курсу режимин карманат, бул режим алмашуу курсун рынок механизмдери аркылуу, б.а. тиешелъъ чет ёлкё валютасына карата суроо-талаптын жана сунуштоонун негизинде тъптёёнъ тъшъндърёт

Учурда Кыргыз Республикасынын валюта рыногундагы жагдай сезондуулук факторун эсепке алуу менен негизинен салыштырмалуу туруктуу катары мънёздёлёт. 

2011-жылдын июнь айынын башынан тартып сунуштоо кёлёмънън жогорулагандыгына байланыштуу АКШ долларынын кыргыз сомуна карата курсунун ушул жылдын апрель айында башталган алсызданышы уланган. Белгилъъ болгондой, чет ёлкё валютасынын агып киришинин негизги булактарынын бири болуп акча которуу системалары аркылуу жъзёгё ашырылуучу жеке адамдардын акча которуулары эсептелет. Алсак, алдын ала маалыматтарга ылайык, 2011-жылдын июнунда акча которуулар боюнча чет ёлкё валютасынын таза агып киръъсъ, 2010-жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 53,7 млн. АКШ долларына кёбёйъъ менен 141,9 млн. АКШ долларын тъзгён. Мында, ёткён мезгилдердин маалыматтарына караганда, белгилей кетъъчъ нерсе, агып киръънън жогору болгон мезгили жылдын апрель айынан сентябрь айына чейин катталат, б.а. акча которуулар дагы чет ёлкё валютасынын негизги булактарынын бири катары сезондук фактордон да кёз каранды. Ошондой эле чет ёлкё валютасын кошумча сунуштоо ётё къчёп турган мезгили июль жана август айларына туш келген туристтик сезондун убагында да тъзълёт. АКШ долларынын курсуна таасир этъъчъ фундаменталдуу фактор катары Америка Кошмо Штаттарындагы мамлекеттик карыз алуулардын чегин жогорулатуу жёнъндё маселенин чечилбегендигин белгилеп кетъъгё болот. 

1-июндан 27-июлга чейинки мезгил ичинде АКШ долларынын сомго карата расмий курсу 1 АКШ долларына 45,3965 сомдон 44,7025 сомго, б.а. 1,53% же 0,70 сомго тёмёндёгён. 

1-июндан 26-июлга чейин Улуттук банктын интервенцияларынын жалпы кёлёмъ 64,80 млн. АКШ долларын тъзгён, анын ичинде Улуттук банк 26,25 млн. АКШ долларын саткан, 38,55 млн. АКШ долларын сатып алган. Натыйжада Улуттук банктын валюта рыногундагы таза сатып алуу кёлёмъ составил 12,30 млн. АКШ долларын тъзгён. 

Улуттук банк финансы рынокторундагы жагдайды туруктуу иликтейт жана ички финансы рыногунда колдо болгон рынок механимздерин жана каражаттарын колдонуу менен туруктуу жагдайды андан ары дагы камсыз кылып туруу максатында тиешелъъ аракеттерди кёръп турат. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Финансы министрлиги МКВларды жана МКОлорду 2011-жылдын январь-июнь айларында 1,7 млрд. сом жалпы суммасында жайгаштыргандыгын билдирет, бул ёткён жылдагы (2010-жылдын январь-июнь айларында мамлекеттик баалуу кагаздарды (МБК) сатуунун кёлёмъ 1,9 млрд. сомду тъзгён) тиешелъъ кёрсёткъчтён 13,1 пайызга тёмён. Анын ичинде МКВларды сатуунун кёлёмъ 13,1 пайызга, ал эми МКОлорду сатуунун кёлёмъ 24,7 пайызга кыскарган

Сатуунун кёлёмънън тёмёндёшъ МБКларга суроо-талаптын тёмён болушуна байланыштуу болгон. Суроо-талаптын тёмён жана инфляциянын жогору болушунун алкагында МБКлардын кирешелъълъгъ арткан. Алсак, МКВлардын жалпы орточо салмактанып алынган кирешелъълъгъ июнь айында 18,1 пайызды тъзсё, 2010-жылдын декабрь айында ал 11,1 пайызга жеткен. Ал эми МКОлордун кирешелъълъгъ май айынын жыйынтыгы боюнча 19,9 пайыз чегинде катталган, бул жыл башындагы кёрсёткъчтён 1,0 п.п. жогору.  

Банктардын кредит портфелинин кёлёмъ 2011-жылдын июнь айынын акырына карата 8,4 пайызга кёбёйъъ менен 28,6 млрд. сомду тъзгён. Улуттук валютада жаьы берилген кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган чен 2010-жылдын тиешелъъ мезгилиндеги кёрсёткъчкё салыштырганда 1,2 п.п. тёмёндёё менен бир мезгил ичинде 22,7 пайыз чегинде катталган.  

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын акырына карата абал боюнча Улуттук банк тарабынан лицензиялануучу жана иши жёнгё салынуучу банктык эмес мекемелер системасы ёзънё тёмёнкълёрдъ камтыган: эки адистештирилген финансы-кредиттик мекеме «Кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсын, «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсын; 207 кредиттик союзду; 424 микрофинансылык уюмдарды (анын ичинде тёрт микрофинансылык компания, 304 микрокредиттик компания жана 116 микрокредиттик агенттик) жана 274 алмашуу бюросун.  

2011-жылдын биринчи чейрегинде банктык эмес финансы-кредит мекемелердин (БФКМ) сектору алгылыктуу ёсъш арымын кёрсёткён, ал калайык-калты микрофинансылык кызмат кёрсётъълёр менен камтуу чёйрёсънън кеьейъъсънё ёбёлгё тъзгён. Алсак, кароого алынып жаткан жылдын биринчи жарым жылдыгынын акырына карата абал боюнча БФКМдердин активдеринин ълъшъ 29 пайызды, ал эми кредит портфели банк тутумунун портфелинин 49 пайызын тъзгён. 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын акырына карата абал боюнча БФКМдердин активдери 17,6 млрд. сомго жеткен, ал эми жыл башынан тартып алардын ёсъшъ 2,6 млрд. сом же 18 пайыз чегинде катталган болсо, БФКМдердин кредит портфели 13,9 млрд. сомго чейин ёскён, ёсъш 2,9 млрд сомду же 26 пайызды тъзгён. Микрофинансы секторунун карыз алуучуларынын саны 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында 391 миьден 437 миь адамга же 11,7 пайызга чейин ёскён.  

Ошондой эле, отчеттук жылдын биринчи жарым жылдыгында БФКМдердин таза пайдасынын кёрсёткъчъ 718 млн. сомду тъзъъ менен олуттуу ёсъштъ кёрсёткён, бул 2010-жылдын тиешелъъ мезгилиндеги таза пайданын кёрсёткъчънён эки эсеге жогору

Жъгъртъъдёгъ акчалардын жалпы суммасы 2011-жылдын 25-июлуна карата абал боюнча 47,3 млрд. сомду тъзгён, ал эми 2011-жылдын 1-январына карата ал 43,3 млрд. сом чегинде катталган эле. Жъгъртъъдёгъ акчалардын суммасынын ёсъшъ 2011-жылдын 7 айы ичинде 9,3 пайыз чегинде тъптёлгён

Бул кёрсёткъчтёр, эсептёёлёрдё, республиканын калайык-калкынын муктаждыктарын канааттандыруу ъчън жъгъртъъдёгъ накталай акчалар жетиштъъ дегенди билдирет.  

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, KfW Германия ёнъгъъ банкынын колдоосу менен жъзёгё ашырылып жаткан "Турак-жайды каржылоо программаларынын" алкагында, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Программага катышуу ъчън ёнёктёш финансы-кредит институттарын тандоо боюнча тендер жарыялагандыгы тууралуу билдирет. KfW Программасынын жалпы максаты болуп ёз кезегинде кыргыз финансы рыногун тереьдетъъгё жана кеьейтъъгё шарт тъзё ала турган турак-жай курууга сунушталуучу кредиттердин жана ипотекалык кредиттердин, ошондой эле турак-жай шарттарын жакшыртууга жана ъй сатып алууга берилъъчъ кредиттердин кёлёмън жогорулатуу жана жеткиликтъълъгъ, мёёнёттъълъгъ боюнча аларды жакшыртуу эсептелет. Программанын жалпы максаты жогоруда саналып кеткен максаттар ъчън каржылоону сунуштоо жолу менен жетишилет жана Кыргыз Республикасынын орто жана аз деьгээлде кирешелъъ болгон жарандарынын кредит алууга жетишъъсънё жана алардын турак-жай шарттарын жакшыртып алуусуна мъмкъндък тъзёт. Кредиттер программага катышуу ъчън тандалып алына турган ъч Ёнёктёш Финансы-кредит институту тарабынан берилмекчи. Ёнёктёш Финансы-кредит институттары кредиттерди улуттук валютада (сом менен) кийинчерээк аныктала турган шарттарда Финансы министрлигинен алышат

Тендерге катышууга Кыргыз Республикасынын аймагында катталган жана ёз ишин жъргъзъп жаткан банктар жана микрофинансы уюмдары чакырылат

Ёнёктёш финансы-кредит институттарын тандоо тендер търъндё эки баскычта ёткёрълёт

1. Финансы-кредит институттарын алдын ала тандоо

2. Акыркы тандоо, бул тандоо кеьешчи тарабынан толук текшеръъдён ёткёръънън негизинде жъзёгё ашырылат. Тандоо Финансы министрлигинин, KfWтин ёкълдёрънён, эл аралык тажрыйбасы бар кеьешчиден турган тендердик комиссия тарабынан жъзёгё ашырылат

Тендерге кызыкдар болгон тараптар Алтынай Валиханова менен байланышуусу керек, Алтынай Сиздерге тендер жана ага керектъъ боло турган документтер тууралуу кошумча маалыматтарды бере алат. Эгерде кандайдыр-бир суроолор пайда боло турган болсо, ётънъч, суроолоруьуздарды Вализханова Алтынайга altynai.valikhanova@kfw.de электрондук дареги боюнча жёнётъъгё болот

Документтерди тапшыруу мёёнётъ 2011-жылдын 29-августуна чейин KfWтин аймактык офисине, Бишкек ш., Панфилов кёч., 150 дареги боюнча жъзёгё ашырылат. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. Жеке ишкер Данышманов Эмиль Маматкадыровичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 26-июлунда берилген 4736-лицензия. Алмашуу бюросу 2807 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Абдрахманов кёч., 150, "Жетиген" алмашуу бюросу

2. Жеке ишкер Джолдошбаев Абдурашид Галиахпаровичке Маматкадыровичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 27-июлунда берилген 4737-лицензия. Алмашуу бюросу 2808 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Курманжан Датка кёч., 300. 

3. Жеке ишкер Кутманалиева Динара Токтогуловнага накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 27-июлунда берилген 4738-лицензия. Юридикалык дареги: Талас ш., Сарыгулов кёч., номерсиз ("Кёктём" соода ъйънън имаратында). 

4. "МКК "Баррэл" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 27-июлунда берилген 388-къбёлък. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл обл., Каракол ш., Москва кёч., 162/16. 

5. ЖЧК "АККА-Финанс" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 28-июлунда берилген 389-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Парковая кёч., 65. 

6. ЖЧК "Прогресс" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 28-июлунда берилген 390-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чъй пр-ти, 230, 7-кабат, 8-каб. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелеринин къбёлъктёръ

лицензиялары жокко чыгарылган: 

 

1. 2011-жылдын 25-июлунан тартып мекеме "Бизнес-Люкс" МКАсына берилген №148-къбёлък ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ 2011-жылдын 22-июлундагы арыздын жана уюштуруучунун 2011-жылдын 22-июлундагы чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Чолпон-Ата ш., Совет кёч., 69. 

2. 2011-жылдын 28-июлунан тартып "Аска Тоо" кредиттик союзуна берилген №549-лицензия 2011-жылдын 25-июлундагы жалпы жыйындын протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын обл., Нарын ш., Ж.Шералиев кёч., 231. 

3. 2011-жылдын 29-июлунан тартып жеке ишкер Юшта Тамара Николаевнага 2011-жылдын 23-ноябрында берилген №4519-лицензия экономикалык ишмердикти токтотуу жёнъндёгъ арыздын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Москва кёч., 164-ъй, 13-кв. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 25 июлунан 29-июлуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

13 907 046 101,67 

29 080 

1 431 408 187,02 

25 913 

12 475 637 914,65 

3 167 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

10,3 

89,1 

89,7 

10,9 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,2 

0,6 

1,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

17,6 

15,4 

24,5 

16,9 

16,8 

2,5 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

22,3 

32,3 

14,3 

36,1 

23,3 

1,6 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,004 

0,1 

0,04 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,2 

3,8 

2,4 

4,2 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

10 835 358 831,80 

27 226 

1 282 952 047,35 

24 727 

9 552 406 784,45 

2 499 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

3 071 687 269,87 

1 854 

148 456 139,67 

1 186 

2 923 231 130,20 

668 

28,3 

6,8 

11,6 

4,8 

30,6 

26,7 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 22-июлуна карата 

2011-жылдын 29-июлуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

113 675 

114 126 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

561 

 

420 

141 

561 

 

420 

141 

Банкоматтардын саны 

149 

149