Кайта келүү
 Конъюнктура: 01 - 05 август


 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 1-августунда ёткёрългён отурумунда "Кредиттик союздарга колдоо кёрсётъъ жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы" ЖЧКсынын капиталындагы 100% ълъштъ кредиттик союздарга сатуу жёнъндё маселе каралган

 

 

ь "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсы ёзънън жабыла тургандыгын жарыялайт. Доо талаптары кат жъзъндё ушул жарыя жарык кёргён къндён тартып эки ай ичинде Бишкек ш., Исанов кёч., 5 дареги боюнча кабыл алынат. Тел. 31 48 57

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга ёзънън расмий сайтынын Улуттук банктын нормативдик актылары/Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан валюталык своп операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё" жобонун долбоору (орус тилинде) коомчулуктун талкусуна коюлгандыгы тууралуу билдирет. Акча-кредит операциялары башкармалыгы аталган долбоор боюнча ёз сунуштарыьыздарды жана сын-пикирлериьиздерди кат търъндё же auseinova@nbkr.kg электрондук дарегине 2011-жылдын 25-августуна чейинки мёёнёт ичинде жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. Жеке ишкер Камалов Талантбек Дуйшебековичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 1-августунда берилген 4739-лицензия. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл обл., Каракол ш., Токтогул кёч., номерсиз ("Триада-ДМ" соода ъйъ). 

2. Жеке ишкер Исмаилов Бакытбек Жумабековичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 4-августунда берилген 4740-лицензия. Алмашуу бюросу 2809 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Дэн Сяопин кёч, 10/2. 

3. КЖК "Кайрат" ломбардына накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-августунда берилген 4741-лицензия. Алмашуу бюролору 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823 номерлеринде катталган. Юридикалык даректери алмашуу бюролорунун номерлерине ылайык: Бишкек ш., Абдрахманов кёч., 207; Абдрахманов кёч., 204; Тоголок Молдо кёч., 40; Элебаев кёч., 60; Ибраимов кёч., 70; Чъй пр-ти, 52; Медеров кёч., 36; Жукеев-Пудовкин кёч., 2/1; Юнусалиев кёч., 7/1; Ахунбаев кёч., 173; Байтик-Баатыр кёч., 6/2; Суеркулов кёч., 3/1; Ибраимов кёч., 146а; Чъй пр-ти, 174. 

4. Жеке ишкер Сыдыкова Роза Мачиновнага накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-августунда берилген 4742-лицензия. Юридикалык дареги: Чъй обл., Сокулук айылы, Фрунзе кёч., 163 "а"

 

2011-жылдын 1-августунан тартып "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсына Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында айрым банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 6-майында берилген №003-лицензия Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-июлундагы 40/5-токтомунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш, Ъмёталиев кёч., 7. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 1 августунан 5-августуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

10 761 356 924,98 

27 928 

1 309 782 395,27 

25 370 

9 451 574 529,71 

2 558 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,2 

90,8 

87,8 

9,2 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

1,5 

1,4 

1,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

20,1 

13,5 

20,7 

14,7 

20,0 

1,7 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

9,5 

26,7 

11,4 

29,2 

9,3 

1,4 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,4 

6,0 

3,5 

6,6 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,6 

7,1 

4,7 

7,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

11 203 762 694,55 

26 896 

1 251 293 162,66 

24 300 

9 952 469 531,89 

2 595 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

-442 405 769,57 

1 032 

58 489 232,61 

1 070 

-500 895 002,18 

-37 

-3,9 

3,8 

4,7 

4,4 

-5,0 

-1,4 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 29-июлуна карата 

2011-жылдын 5-августуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

114 126 

114 438 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

562 

421 

141 

 

566 

425 

141 

Банкоматтардын саны 

149 

150