Кайта келүү
 Конъюнктура: 29 август - 02 сентябрь


 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга ёзънън расмий сайтынын Улуттук банктын нормативдик актылары//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор долбоору жайгаштырылгандыгы тууралуу билдирет. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы аталган долбоор боюнча сунуштарды жана сын-пикирлерди aatyshova@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. "УРМОН-В.Р." ЖЧКсына накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 30-августунда берилген 4751-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен обл., Лейлек р-ну, Арка-1 айылы, Саломов кёч., №22. 

2. Жеке ишкер Кузнецов Сергей Павловичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 1-сентябрында берилген 4752-лицензия. Алмашуу бюросу 2828 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй обл., Сокулук р-ну, Сокулук айылы, Фрунзе кёч, 132-34. 

3. Жеке ишкер Дрозденко Людмила Сергеевнага накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 1-сентябрында берилген 4753-лицензия. Алмашуу бюросу 2829 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чъй пр-ти, 273-ъй ("Озирис" дъкёнъ). 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 29-августунан 2-сентябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

11 255 248 197,23 

25 909 

999 932 556,57 

23 628 

10 255 315 640,66 

2 281 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

8,9 

91,2 

91,1 

8,8 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,9 

1,3 

1,0 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

19,0 

12,1 

22,7 

12,8 

18,6 

3,9 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

22,8 

22,0 

10,6 

23,9 

24,0 

1,7 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,3 

2,1 

3,7 

2,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,3 

4,4 

3,6 

4,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

11 730 654 374,20 

30 960 

1 297 049 748,22 

28 225 

10 433 604 625,99 

2 735 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

-475 406 176,97 

-5 051 

-297 117 191,65 

-4 597 

-178 288 985,33 

-454 

-4,1 

-16,3 

-22,9 

-16,3 

-1,7 

-16,6 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 26-августуна карата 

2011-жылдын 2-сентябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

115 410 

115 540 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

590 

 

449 

141 

588 

 

447 

141 

Банкоматтардын саны 

154 

154