Кайта келүү
 Конъюнктура: 26 - 30 сентябрь


 

ь Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29-отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана тиешелъъ токтомдор кабыл алынган:  

­ Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу МБКларды депозитардык эсепке алуу боюнча жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё ( 55\3);  

­ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё жобо тууралуу ( 55\4); 

­ Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 27-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 1-августунда 76-06 номенинде каттоодон ёткёртългён 32/4 токтому менен бекитилген «Улуттук банктын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары менен репо операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобонун жаьы редакциясына толуктоолорду киргизъъ жёнъндё ( 55\5); 

­ «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредиттик мекемелерде кредиттик тобокелдиктерди тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу ( 55\8); 

­ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё ( 55\9); 

­ «Аманаттарды кабыл алууну жъзёгё ашырышкан, микрофинанслык компаниялардын милдетъъ камдык талаптары жёнъндё» жобонун къчънё кириши тууралуу ( 55\15); 

­ Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 1-августундагы 41\4 « Финансы компаниясы» ЖЧКсынын капиталындагы 100% ълъштъ кредиттик союздарга сатуу жёнъндё» токтомунун 2-тиркемесине ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу ( 55\16).  

 

ь Улуттук банк, Тёрага, айым З.М. Асанкожоева, Кыргыз Республикасынын делегациясынын курамында ЭВФ ёлкёлёрънън тобунун жана Дъйнёлък банктын жыл сайын болуучу жыйынына ёлкёбъздън атынан ЭВФтин Башкаруучусу катары катышып келгендигин маалымдайт, жыйын 2011-жылдын 23-25-сентябрында Вашингтон шаарында болуп ёткён

 

 

ь Улуттук банк, анын расмий веб-сайтынын Улуттук банктын ченемдик актылары/ талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё «Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин эсептик саясатына карата талаптар жёнъндё» жобосуна жана «Ёз ишин ислам банк иши каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашырышкан коммерциялык банктардын эсептик саясатына карата талаптар жёнъндё» жобого сунушталган ёзгёртъълёрдън жана толуктоолордун долбоору жайгаштырылгандыгы тууралуу маалымдайт

 

Банктык эмес финасы мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине (БФКМдерге) лицензиялар берилген

1. Жеке ишкер Дегенбаев Турганбек Орозакуновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 27-сентябрында 4761 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2835 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 176 А-ъй

2. Жеке ишкер Байжуманова Айзада Тургунбековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 30-сентябрында 4762 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2836 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Манас» аэропорту, тъштък тарабы 2-кабат

3. "Мир" ЖЧК МККга (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 27-сентябрындагы 397 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Юнусалиев атындагы кёчё, Суеркулов кёчсёсънън кесилишинде, «Кулун-Ата» базары, Администрациянын имараты

4. "ЭлКут" ЖЧК МККга (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 27-сентябрындагы 398 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Симферопол, кёчёсъ 55-ъй

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 26- сентябырынан 30-сентябырына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

13 988 978 461,97 

43 019 

1 444 191 625,38 

39 850 

12 544 786 836,59 

3 169 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

10,3 

92,6 

89,7 

7,4 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,05 

0,8 

0,5 

0,8 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

16,9 

13,3 

22,9 

14,2 

16,2 

2,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

18,1 

23,5 

11,9 

25,2 

18,8 

1,7 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,003 

0,1 

0,03 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,3 

3,1 

2,9 

3,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

11 730 654 374,20 

30 960 

1 297 049 748,22 

28 225 

10 433 604 625,99 

2 735 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

2 258 324 087,77 

12 059 

147 141 877,16 

11 625 

2 111 182 210,60 

434 

19,3 

39,0 

11,3 

41,2 

20,2 

15,8 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 23-сентябрына карата 

2011-жылдын 30- сентябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

116 383 

116 687 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

622 

447 

175 

634 

449 

185 

Банкоматтардын саны 

156 

159