Кайта келүү
 Конъюктура: 31 октябрь - 04 ноябрь


 

ь 2011-жылдын 31-октябрында Улуттук банк Башкармасынын отурумунда тёмёнкъ маселелер кароого алынды жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынды: 

· «Кыргыз Республикасынын «"Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё» мыйзам долбоорун жактыруу тууралуу» (№ 62\1); 

· «Кыргыз Республикасынын «Администрациялык жоопкерчилик жёнъндё кодексине ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу» мыйзам долбоорун жактыруу жёнъндё» (№ 62\2); 

· «Кыргыз Рспубликасынын аймагында микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуунун убактылуу эрежелерине» ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу» (№ 62\4) 

· «Ысык-Кёл» Инвестбанк ААКсынын жана «Акылинвестбанк» ААКсынын консерваторлорун алмаштыруу жёнъндё 

 

 

Банктык эмес финансы мекемелердин жаьылыктары 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине (БФКМдерге) жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/къбёлъктёр берилген: 

 

 

1. Жеке ишкер Ушурова Харнисахан Махмутовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 2-ноябрында 4781 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2849 номеринде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ 164, 7-кв

2. Жеке ишкер Деркинбаев Данияр Имралыевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 3-ноябрында 4782 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2850 номеринде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр кёчёсъ, 34; 

3. Жеке ишкер Мавланов Таалайбек Хатамбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 2-ноябрында 4783 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2851 номеринде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу кёчёсъ, 251; 

4. Жеке ишкер Абдыкалыкова Орозбу Макситовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 4-ноябрында 4784 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары, 0 катар, ОБ 4; 

5. Жеке ишкер Закиров Мамиржан Алижановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 4-ноябрында 4785 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Су шаары, Туратали базары, 0 катар, ОБ 1; 

6. Жеке ишкер Абдазов Сабиржан Эргашевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 4-ноябрында 4786 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары, 0 катар, ОБ 4а

7. Жеке ишкер Кокуев Садыкжан Ураимжановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 4-ноябрында 4787 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары, 0 катар, 20-контейнер

8. Жеке ишкер Сулайманов Кадырали Джураевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 4-ноябрында 4788 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, Асаналиев атындагы кёчё, "Айбек-Базары", болжолдоо борбордук дарбаза

9. "Даткайым" МКК ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 2-ноябрындагы 407 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, Матросов атындагы кёчё, 38; 

10. "К2-кредит" МКК ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 2-ноябрындагы 408 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов атындагы кёчё, 115а

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлёмдёр системасынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

2011-жылдын 31-октябрынан 4-ноябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил 

Абсолюттук маани 

16 965 245 280,61 

44 626 

1 470 808 404,22 

40 311 

15 494 436 876,39 

4 315 

БТС тёлёмдёрдёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

8,7 

90,3 

91,3 

9,7 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,9 

0,9 

1,0 

0,0 

0,0 

БКдан жёнётългёндёр 

21,3 

10,3 

20,7 

11,3 

21,3 

1,0 

БКга тъшкёндёр 

23,0 

26,6 

11,3 

29,3 

24,2 

1,2 

СФдан жёнётългёндёр 

0,4 

3,7 

4,1 

4,1 

0,0 

0,0 

СФга тъшкёндёр 

0,4 

4,7 

4,9 

5,2 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук маани  

12 258 856 510,59 

38 562 

1 295 619 769,28 

35 538 

10 963 236 741,31 

3 024 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ичиндеги орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтёёсъ 

 

Абсолюттук маани 

4 706 388 770,02 

6 064 

175 188 634,95 

4 773 

4 531 200 135,08 

1 291 

38,4 

15,7 

13,5 

13,4 

41,3 

42,7 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бир мезгилге карата абал боюнча  

28.10.2011 

04.11.2011 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарды эске алуусуз) 

118 165 

118 342 

pos-терминалдардын саны, 

алардын ичинен: 

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё  

646 

442 

204 

650 

446 

204 

Банкоматтардын саны 

159 

160