Кайта келүү
 Конъюнктура: 21 - 25 ноябрь


 

 

ь 2011-жылдын 23-ноябрында Улуттук банктын кызматкерлеринин Дъйнёлък банктын миссиясы менен жолугушуусу болуп ёттъ, анда банктык кёзёмёлдъктън ченемдик укуктук базасынын актуалдуу маселелери, ошондой эле отчеттуулук системасын автоматташтырууга байланыштуу маселелер талкууланды.  

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы анын расмий веб-сайтында «Банктардын кърёёлък мълк менен иш алып баруусу жёнъндё» жобо, коомдук талкуу ъчън жайгаштырылгандыгы тууралуу коммерциялык банктарга маалымдайт, Улуттук банктын Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды aosmonalieva@nbkr.kg» электрондук дареги боюнча жёнётъъьъздёрдъ ётънёт. 

 

Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелердин жаьылыктары 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине (БФКМдерге) жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/къбёлъктёр берилген: 

 

1. "МЖУ и Компани" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 21-ноябрында 4795 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2849 номеринде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Р. Моминова атындагы кёчё, 130-ъй (Гранд Казиносу); 

2. Жеке ишкер Малетина Марина Станиславовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 23-ноябрында 4796 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2859 номеринде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ 164/13; 

3. Жеке ишкер Курманбеков Эрнис Уланбековичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 25-ноябрында 4797 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2860 номеринде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 49-ъй, "Евразия" дъкёнъ

4. "Компаньон Инвест" МКК ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 21-ноябрындагы 414 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Курманжан-Датка атындагы кёчё, 132-3-ъй, 9-кв

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлёмдёр системасынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

2011-жылдын 21-ноябрынан 25-ноябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил 

Абсолюттук маани 

11 321 669 094,15 

42 642 

1 323 504 991,02 

39 899 

9 998 164 103,13 

2 743 

БТС тёлёмдёрдёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

11,7 

93,6 

88,3 

6,4 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,8 

0,7 

0,9 

0,0 

0,0 

БКдан жёнётългёндёр 

14,3 

8,6 

20,1 

9,1 

13,5 

1,7 

БКга тъшкёндёр 

17,9 

31,0 

17,3 

33,0 

18,0 

1,5 

СФдан жёнётългёндёр 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

СФга тъшкёндёр 

0,1 

1,3 

1,0 

1,4 

0,0 

0,0 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ичиндеги орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён 

Абсолюттук маани  

12 258 856 510,59 

38 562 

1 295 619 769,28 

35 538 

10 963 236 741,31 

3 024 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ичиндеги орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтёёсъ 

Абсолюттук маани  

-937 187 416,44 

4 080 

27 885 221,74 

4 361 

-965 072 638,18 

-281 

-7,6 

10,6 

2,2 

12,3 

-8,8 

-9,3 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ  

 

Бир мезгилге карата абал боюнча  

18.11.2011 

25.11.2011 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарды эске алуусуз) 

118 860 

119 301 

pos-терминалдардын саны, 

алардын ичинен: 

- банктарда  

соода тъйъндёръндё 

649 

445 

204 

649 

445 

204 

Банкоматтардын саны 

160 

161