Кайта келүү
 Конъюктура: 28 ноябрь - 02 декабрь


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 28-ноябрында болуп ёткён отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган:  

· 2011-жылдын январь-сентябрь айлары ъчън акча-кредиттик саясат жана келээрки мезгилге карата акча-кредиттик программа жёнъндё отчет тууралуу» (№ 66\1) 

· «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар тутумун ёнъктъръъ тенденциялары жёнъндё» (№ 66\2) 

· «2011-жылдын ъчънчъ чейреги ъчън тёлём системасынын къндёлък абалы тууралуу отчет жёнъндё» (№ 66\3) 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрында болуп ёткён отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

· «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу («Мезгил-мезгили менен берилъъчъ банктык отчет жёнъндё» жобо, ислам каржылоо принциптери жагында, «Операцияларын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашырышкан банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча» Нускоо)»; 

· «Кыргыз Республикасынын операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашырышкан банктарында корпоративдик башкаруу жёнъндё» жобо тууралуу

· «Кыргыз Республикасындагы банктык тёлём карттар жёнъндё» жобого ёзгёртъълёр жана толуктоолор тууралуу» 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы андан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ишинде тъзългён негизги документтердин тизмесине, алардын сактоо мёёнётън кёрсётъъ менен ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъънъ пландаштырууда (Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27- августундагы № 22/9 токтому менен бекитилген). 

Улуттук банк, бул документ боюнча сын-пикирлериьизди жана сунуштарыьызды Улуттук банктын Жалпы бёлъмънё 2012-жылдын 10-январына чейин жёнётъъьъздъ ётънёт. Документтердин тизмеси Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «Ченемдик актылар» басылмасынын 2004-жылдагы №10 санына басылып чыккан. Ал эми анын электрондук версиясы Улуттук банктын расмий веб-сайтында Ченемдик актылар//Банктык жёнгё салуу// Улуттук банктын банктык жёнгё салуу боюнча ченемдик укуктук актыларынын тизмеси бёлъгънън // XIV пунктунда жайгаштырылган

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы анын веб-сайтында «Банктардын кърёёлък мълк менен иши жёнъндё» жобосу, коомдук талкуу ъчън жайгаштырылгандыгын маалымдайт, Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул долбоор боюнча сын-пикирлериьерди жана сунуштарынарды aosmonalieva@nbkr.kg» электрондук дареги боюнча жёнётъъьъздёрдъ ётънёт. 

 

 

Тёмёнёкъ БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Сатыбалдиев Юлдаш Майметовичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 28-ноябрында 4798 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2861 номеринде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Чъй областы, Чалдовар айылы, Ленин атындагы кёчё, 528, "Бахадыр" АБ

2. Жеке ишкер Шомшидинов Баходиржон Сулаймановичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 30-ноябрында 4799 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя айылы, Асаналиев атындагы кёчёё н/ж., "Айбек-Базары" ЖЧКсы, борбордук дарбаза болжол катары.; 

3. Жеке ишкер Турусбекова Гульмира Султанбековнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 1-декабрында 4800 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2862 номенинде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Центральная кёчёсъ , 5, "Жайыл" базарында

4. Жеке ишкер "МБ и КОМПАНИ" ЖЧКсы (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 1-декабрында 4801 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2863 номеринде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Чъй областы, Лебединовка айылы, Победа пр., 351, "Алтын Казына" казиносу

5. "МигКредит" МКК ЖЧКсы (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 28-ноябрындагы 415 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, М.Горький атындагы кёчё, 206-ъй

6. "КЕН-ТУШ-КРЕДИТ" МКК (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 30-ноябрындагы 416 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 6 кичи району., 34-20; 

7. "МКК "MicroFinance" ЖЧКсына (МикроФайненс) (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 30-ноябрындагы 417 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Орто-Сай базары, Орто-Сай соода ъйъ, 8- офис

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлёмдёр системасынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

2011-жылдын 21-ноябрынан 28-ноябрына чейинки мезгил ичиндеги көрсөткүчтүр (отчеттук мезгил 

Абсолюттук маани 

13 801 505 328,89 

52 738 

1 551 504 056,20 

49 396 

12 250 001 272,69 

3 342 

БТС тёлёмдёрдёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

11,2 

93,7 

88,8 

6,3 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,03 

0,6 

0,3 

0,6 

0,0 

0,0 

БКдан жёнётългёндёр 

19,4 

10,9 

21,4 

11,5 

19,1 

3,1 

БКга тъшкёндёр 

14,4 

24,9 

14,1 

26,5 

14,4 

1,2 

СФдан жёнётългёндёр 

0,4 

1,2 

3,4 

1,3 

0,0 

0,0 

СФга тъшкёндёр 

0,4 

3,3 

3,4 

3,6 

0,0 

0,0 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ичиндеги орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён 

Абсолюттук маани  

12 258 856 510,59 

38 562 

1 295 619 769,28 

35 538 

10 963 236 741,31 

3 024 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ичиндеги орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтёёсъ 

Абсолюттук маани  

1 542 648 818,30 

14 176 

255 884 286,93 

13 858 

1 286 764 531,38 

318 

12,6 

36,8 

19,7 

39,0 

11,7 

10,5 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ  

 

Бир мезгилге карата абал боюнча  

25.11.2011 

02.12.2011 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарды эске алуусуз) 

119 301 

119 630 

pos-терминалдардын саны, 

алардын ичинен: 

- банктарда  

соода тъйъндёръндё 

649 

445 

204 

654 

445 

209 

Банкоматтардын саны 

161 

161