Кайта келүү

 Конъюнктура: 12 - 16 декабрь

 

Ш 2011-жылдын 14-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумунда тёмёнкъ маселелер кароого алынды жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынды:   

 

· «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2012 2014-жылдарга акча-кредит саясатынын негизги багыттары жёнъндё» № 68\1; 

· «Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы № 68\3 токтому менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерине» ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё; 

· Улуттук банк Башкармасынын 1998-жылдын 10-мартындагы №3/3 токтому менен бекитилген, «Улуттук банктын электрондук тоорук системасы аркылуу экинчилик рыногунда МКВлар менен операцияларды жъргъзъънън убактылуу тартибине» толуктоолорду жана ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё» № 68\4; 

· «Биздин балдардын дъйнёсъ» жана «Улуу жибек жолу» серияларына арналган, коллекциялык монеталарды жъгъртъъгё чыгаруу жёнъндё» № 68\7. 

 

 

2011-жылдын 15-декабрында (IFC) Эл аралык Финансы Корпорациясы тарабынан Борбордук Азияда финансылык инфраструктураны бекемдёё боюнча долбоордун алкагында, Ош шаарында, ар кандай басылмалардын журналисттеринин катышуусу менен «Банктык кредиттёё жана Керидттик бюронун Кыргызстандагы институту» деген темада медиа-тренинг уюштурулган. Иш-чара, «Ишеним» КМБ менен биргеликте Кыргызстан Банктар Союзунун жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын катышуусунда ёткёрългён. Финансы сектордун ёкълдёрънън катышуусу жана алардын банктар жана МФУлардын кредиттик иши тууралуу айтып беръъсъ, журналисттердин кызыгуусун арттырып, алгылыктуу пикирлер айтылган.  

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, анын расмий веб-сайтында, Ченемдик актылар//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё тёмёнкълёргё ёзгёртъълёрдън жана толуктоолордун долбоорлору коомдук талкуулоо ъчън жайгаштырылгандыгы тууралуу маалымдайт: 

-         Аудит боюнча комитетке карата негизги талаптар; 

-         «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жёнъндё» жобо; 

-         «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан, коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредиттик мекемелерде кредиттик тобокелдикти тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобо; 

-         «Банктардын баалуу кагаздар менен иш алып баруусу жёнъндё» жобо. 

 

Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул долбоорлор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды gkaparova@nbkr.kg.” электрондук дареги боюнча жёнётъъьъздёрдъ ётънёт. 

Коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин 2011-жылдын II чейреги ъчън финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

  

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркин Тоо 

 

 

2011-жылдын 

14 июлундагы 

26 (59) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

20-июлундагы 

16 (353) санында  

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

20-июлундагы 

16 (353) санында  

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2011-жылдын  

21-июлундагы 

27 (60) санында  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2011-жылдын 

28 июлундагы 

28 (61) санында 

«Залкар Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркин Тоо 

 

 

 

Финансист 

2011-жылдын  

26 -июлундагы  

60 (2098) санында  

 

2011-жылдын 

28 июлундагы 

28 (61) санында  

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

13-июлундагы  

15 (352) санында  

«ЭкоИсламикБанк» ААК 

Ф1, Ф1, Ф2, Ф2, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

13-июлундагы  

15 (352) санында  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Общественный рейтинг 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

14-июлундагы  

27 (537) санында  

 

2011-жылдын  

27-июлундагы  

17 (354) санында  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

20-июлундагы 

16 (353) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

13-июлундагы  

15 (352) санында  

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

13-июлундагы  

15 (352) санында  

13 

 «Юникредит Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2011-жылдын  

21-июлундагы 27 (60) санында  

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Кыргыз Туусу 

2011-жылдын  

15-июлундагы  

54 (23542) санында 

15 

 «Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2011-жылдын  

21-июлундагы 

27 (60) санында  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

20-июлундагы 

16 (353) санында  

17 

 ЖАК «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы»  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2011-жылдын  

14-июлундагы 

26 (59) санында  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

20-июлундагы  

16 (353) санында 

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркин Тоо 

2011-жылдын  

26 -июлундагы  

60 (2098) санында  

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркин Тоо 

2011-жылдын  

12 -июлундагы  

56 (2094) санында  

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

13-июлундагы  

15 (352) санында  

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

13-июлундагы  

15 (352) санында  

 

Коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин 2011-жылдын III чейреги ъчън финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

  

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2011-жылдын  

20-октябрындагы  

39 (72) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

 

 

ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

19-октябрындагы  

22 (359) санында 

 

2011-жылдын  

30-октябрындагы  

25 (3362) санында 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

19-октябрындагы  

22 (359) санында 

 

2011-жылдын  

26-октябрындагы  

23 (360) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2011-жылдын  

27-октябрындагы 

40 (73) санында  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2011-жылдын  

13-октябрындагы 

38 (71) санында  

«Залкар Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркин Тоо 

2011-жылдын  

01-ноябрындагы 

92 (2130) санында  

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

19-октябрындагы 

22 (359) санында  

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф1, Ф2, Ф2, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

19-октябрындагы 

22 (359) санында  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Общественный рейтинг 

2011-жылдын  

20-октябрындагы  

38 (548) санында  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

12-октябрындагы 

21 (358) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

26-октябрындагы 

23 (360) санында  

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

29-октябрындагы 

22 (359) санында  

13 

 «Юникредит Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2011-жылдын  

20-октябрындагы 

39 (72) санында  

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Кыргыз Туусу 

2011-жылдын  

18-октябрындагы  

81 (23569) санында 

15 

 «Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2011-жылдын  

20-октябрындагы 

39 (72) санында  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

19-октябрындагы 

22 (359) санында  

17 

 ЖАК «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы»  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2011-жылдын  

20-октябрындагы 

39 (72) санында  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

12-октябрындагы 

21 (358) санында  

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Эркин Тоо 

2011-жылдын  

26-октябрындагы 

23 (360) санында  

 

2011-жылдын  

14-октябрындагы 

89 (2127) санында  

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркин Тоо 

2011-жылдын  

14 -октябрындагы  

87 (2125) санында  

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

12-октябрындагы 

21 (358) санында  

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2011-жылдын  

19-октябрындагы 

22 (359) санында  

  

  

 

 

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет; Ф4 капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё отчет; ЭН экономикалык нормативдер; Ф1 Ислам каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашырылган операциялардын натыйжаларына тиешелъъ бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Ислам каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашырылган операциялардын натыйжалары боюнча алынган пайдалар жана тарткан чыгымдары жёнъндё отчет. 

Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 9-июлундагы №21/4 токтомуна ылайык, Ф1, Ф2 чекйректик отчетто милдеттъъ търдё жарыяланууга тийиш, Ф3, Ф4 банктын ыктыярына жараша жарыяланат

 

 

 

Тёмёнкъ БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/къбёлъктёр берилген: 

 

1. Жеке ишкер Муминжанов Хамидилло Ибрагимжановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 12-декабрында № 4810 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары, 0 катар, 9-пункт.; 

2. Жеке ишкер Тайбагаров Осмон Жумагуловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 16-декабрында № 4811 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Л.Толстой атындагы кёчё, 61, (гъл саткан магазин); 

3. "Агро Финанс" МКК ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 13-декабрындагы 418 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Ленин атындагы кёчё, 272-ъй, кв.1; 

4. "Арзан Капитал" МКК ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 16-декабрындагы 419 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Манас кёчёсъ, 185 ; 

5. "МКК "ТРАСТ-ЮНИОН" ААКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 12-декабрындагы 420 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас кёчёсъ, 16. 

 

"Токмок-Траст" КСга 1999-жылдын 10-ноябрында берилген №167 лицензия, КСнын "ТРАСТ-ЮНИОН" ММКга кайра ёзгёртъп тъзългёндъгънё байланыштуу 2011-жылдын 6-декабрындагы арызынын негизинде, 2011-жылдын 12-декабрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, Ленин кёчёсъ №342 ("Мега сити" соода борборунун 2-кабаты). 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

Банктар аралык тёлёмдёр системасынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

2011-жылдын 12-декабрынан 16-декабрына чейинки мезгил ичиндеги көрсөткүчтүр (отчеттук мезгил 

Абсолюттук маани 

15 675 144 955,85 

45 226 

1 607 226 230,13 

42 007 

14 067 918 725,72 

3 219 

БТС тёлёмдёрдёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

10,3 

92,9 

89,7 

7,1 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,11 

0,9 

1,1 

0,9 

0,0 

0,0 

БКдан жёнётългёндёр 

15,8 

11,1 

23,7 

11,9 

14,9 

1,2 

БКга тъшкёндёр 

29,4 

34,5 

17,6 

37,0 

30,7 

1,7 

СФдан жёнётългёндёр 

0,02 

0,5 

0,2 

0,5 

0,0 

0,0 

СФга тъшкёндёр 

0,8 

7,7 

7,3 

8,3 

0,0 

0,0 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ичиндеги орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён 

Абсолюттук маани  

12 702 890 172,15 

41 681 

1 322 437 700,68 

38 913 

11 380 452 471,47 

2 767 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ичиндеги орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтёёсъ 

Абсолюттук маани  

2 972 254 783,70 

3 545 

284 788 529,45 

3 094 

2 687 466 254,25 

452 

23,4 

8,5 

21,5 

7,9 

23,6 

16,3 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ  

 

Бир мезгилге карата абал боюнча  

09.12.2011 

16.12.2011 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарды эске алуусуз) 

120 099 

120 420 

pos-терминалдардын саны, 

алардын ичинен: 

- банктарда  

соода тъйъндёръндё 

655 

446 

209 

668 

447 

221 

Банкоматтардын саны 

163 

163