Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2021-жылдын 20-январындагы 

№ 2021-П-10/2-1-(НПА) 

токтому 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 17, 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (тиркелет) киргизилсин: 

- 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтому; 

- 2011-жылдын 30-мартындагы №20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» токтому. 

2. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

3. Токтом 2021-жылдын 1-мартынан тартып күчүнө кирет.  

4. Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн тааныштырсын.  

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.  

 

 

Төрага 

 

Т. Абдыгулов 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2021-жылдын 20-январындагы 

№ 2021-П-10/2-1-(НПА) 

токтомуна карата тиркеме 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр  

 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын  

25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогорудагы токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун:  

- 2-тиркемесинин «Активдер, милдеттенмелер жана капитал жөнүндө күндөлүк отчет» деген 36-бөлүгү төмөнкү редакцияда баяндалсын: 

« 

  

  

  

  

  

______________________ 

20___-жылдын "___"____________ 

банктын аталышы  

карата абал боюнча  

  

____________ 

  

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

банктын коду 

  

регулятивдик банктык отчет 

  

  

  

  

  

  

36-бөлүк. Активдер, милдеттенмелер жана капитал жөнүндө күндөлүк отчет 

  

  

  

  

  

(миң сом) 

Көрсөткүч коду 

Көрсөткүчтүн аталышы 

Бардыгы болуп 

Анын ичинде 

Улуттук валютада 

Чет өлкө валютасында 

1000 

АКТИВДЕР, бардыгы болуп  

  

  

  

1001 

Банкоматтардагы нак акча каражаттары   

  

  

  

1002 

Филиалдардын кассаларындагы жана сактык кассаларындагы нак акча каражаттары 

  

  

  

1003 

Терминалдардагы нак акча каражаттары 

  

  

  

1011 

Кассадагы нак акча каражаттары   

  

  

  

1012 

Жолдо келе жаткан нак акча каражаттары   

  

  

  

1013 

Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп   

  

  

  

1014 

Банк-резидент эместердеги корреспонденттик эсептер   

  

  

  

1015 

Баалуу металлдар   

  

  

  

1016 

Банктардагы чет өлкө валютасындагы корреспонденттик эсептер    

  

  

  

1017 

Улуттук банктагы жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

1018 

Банктардагы жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

1019 

Банктардагы жана башка финансы-кредит уюмдарындагы резидент эместердеги жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

1021 

Улуттук банктагы депозиттер   

  

  

  

1022 

Банктардагы депозиттер   

  

  

  

1023 

Башка финансы-кредит уюмдарындагы депозиттер   

  

  

  

1024 

Банктардагы жана башка финансы-кредит уюмдарындагы-резидент эместердеги депозиттер   

  

  

  

1031 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар   

  

  

  

1032 

Улуттук банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар   

  

  

  

1033 

Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар   

  

  

  

1034 

Резидент эместер тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар   

  

  

  

1035 

Банктар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар   

  

  

  

1041 

Резиденттердин баалуу кагаздарынын адилеттүү наркын корректировкалоо   

  

  

  

1042 

Резидент эместердин баалуу кагаздарынын адилеттүү наркын корректировкалоо   

  

  

  

1051 

Улуттук банк менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар   

  

  

  

1052 

Банктар аралык РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар   

  

  

  

1053 

Башка кардар-резиденттер менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар   

  

  

  

1054 

Резидент эместер менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар   

  

  

  

1055 

Башка финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар   

  

  

  

1061 

Банктарга кредиттер   

  

  

  

1062 

Башка финансы-кредит уюмдарына кредиттер   

  

  

  

1063 

Коммерциялык уюмдарга кредиттер   

  

  

  

1064 

Коммерциялык эмес уюмдарга кредиттер   

  

  

  

1065 

Жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге кредиттер   

  

  

  

1066 

Банк-резидент эместерге кредиттер   

  

  

  

1067 

Резидент эмес юридикалык жактарга кредиттер   

  

  

  

1068 

Башка финансы-кредит уюмдары-резидент эместерге кредиттер   

  

  

  

1069 

Резидент эмес жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге кредиттер   

  

  

  

1071 

Коммерциялык уюмдарга кредиттер боюнча дисконт   

  

  

  

1072 

Коммерциялык эмес уюмдарга кредиттер боюнча дисконт   

  

  

  

1073 

Жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге кредиттер боюнча дисконт   

  

  

  

1074 

Резидент эмес юридикалык жактарга кредит боюнча дисконт   

  

  

  

1075 

Резидент эмес жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге кредит боюнча дисконт   

  

  

  

1081 

Инвестициялар жана банктарга финансылык катышуулар   

  

  

  

1082 

Инвестициялар жана башка финансы-кредит уюмдарына финансылык катышуулар   

  

  

  

1083 

Инвестициялар жана финансылык эмес уюмдарга финансылык катышуулар   

  

  

  

1091 

Улуттук банкта депозиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1092 

Банктарда депозиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1093 

Башка финансы-кредит уюмдарда депозиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1094 

Банктарда жана башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместерде депозиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1095 

Улуттук банктагы жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча алууга чегерилген пайыздар 

  

  

  

1096 

Банктардагы жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча алууга чегерилген пайыздар 

  

  

  

1097 

Банктардагы жана башка финансы-кредит уюмдарындагы резидент эместердеги жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча алууга чегерилген пайыздар 

  

  

  

1101 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1102 

Улуттук банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1103 

Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1104 

Резидент эместер тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1105 

Банктар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1111 

Улуттук банк менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1112 

Банктар аралык РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1113 

Башка кардар-резиденттер менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1114 

Резидент эместер менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1115 

Башка финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1121 

Банктарга кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1122 

Башка финансы-кредит уюмдарына кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1123 

Коммерциялык уюмдарга кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1124 

Коммерциялык эмес уюмдарга кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1125 

Жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1126 

Банк-резидент эместерге кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1127 

Резидент эмес юридикалык жактарга кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1128 

Башка финансы-кредит уюмдары-резидент эместерге кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1129 

Резидент эмес жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1131 

Баалуу кагаздар боюнча алууга дивиденддер   

  

  

  

1132 

Чегерилген комиссиялык кирешелер   

  

  

  

1141 

Позициялык эсеп   

  

  

  

1142 

Чет өлкө/улуттук валютасын жана баалуу металлдарды бүткөрүлбөгөн спот-сатып алуулар   

  

  

  

1143 

Улуттук банк менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

1144 

Банктар менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

1145 

Башка кардарлар менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

1146 

Резидент эместер менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

1147 

Башка финансы-кредит уюмдары менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

1148 

Башка туунду финансылык инструменттер   

  

  

  

1149 

Резидент эместер менен башка туунду финансылык инструменттер   

  

  

  

1151 

Кредиттер жана лизингдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана кеткен чыгымдардын ордун жабууга кам   

  

  

  

1152 

Кредиттерден жана лизингдерден айырмаланган башка активдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана кеткен чыгымдардын ордун жабууга кам   

  

  

  

1153 

Негизги каражаттар   

  

  

  

1154 

Материалдык эмес активдер   

  

  

  

1155 

Башка активдер   

  

  

  

2000 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР, бардыгы болуп 

  

  

  

2010 

Банктардын чет өлкө валютасында эсептешүү (лоро) эсептери   

  

  

  

2011 

Башка финансы-кредит уюмдарынын эсептешүү эсептери  

  

  

  

2012 

Коммерциялык уюмдардын эсептешүү эсептери   

  

  

  

2013 

Коммерциялык эмес уюмдардын эсептешүү эсептери   

  

  

  

2014 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин эсептешүү эсептери   

  

  

  

2015 

Банк-резидент эместердин эсептешүү (лоро) эсептери   

  

  

  

2016 

Резидент эмес юридикалык жактардын эсептешүү эсептери   

  

  

  

2017 

Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун эсептешүү эсептери   

  

  

  

2018 

Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин эсептешүү эсептери   

  

  

  

2019 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин эсептешүү эсептери   

  

  

  

2021 

Банктардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери    

  

  

  

2022 

Башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери  

  

  

  

2023 

Коммерциялык уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери   

  

  

  

2024 

Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери   

  

  

  

2025 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери   

  

  

  

2026 

Банк-резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери   

  

  

  

2027 

Резидент эмес юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери   

  

  

  

2028 

Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун талап боюнча төлөнүүчү депозиттери   

  

  

  

2029 

Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери   

  

  

  

2030 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери   

  

  

  

2031 

Банктардын мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2032 

Башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү депозиттери  

  

  

  

2033 

Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2034 

Коммерциялык эмес уюмдардын мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2035 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2036 

Банк-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2037 

Резидент эмес юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2038 

Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2039 

Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2040 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2041 

Кыргыз Республикасынын Казыналыгынын эсептери   

  

  

  

2042 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун эсептери   

  

  

  

2043 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун депозиттери   

  

  

  

2044 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин депозиттери   

  

  

  

2045 

Жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери   

  

  

  

2046 

Башка Өкмөттүк мекемелердин депозиттери   

  

  

  

2047 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын кредиттери   

  

  

  

2050 

Банктар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар   

  

  

  

2051 

Улуттук банк менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар   

  

  

  

2052 

Банктар аралык РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар   

  

  

  

2053 

Башка кардарлар менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар   

  

  

  

2054 

резидент эместер менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар   

  

  

  

2055 

Башка финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар   

  

  

  

2061 

Улуттук банктын кредиттери   

  

  

  

2062 

Банктардын кредиттери    

  

  

  

2063 

Башка финансы-кредит уюмдарынын кредиттери   

  

  

  

2064 

Резидент эместердин кредиттери   

  

  

  

2070 

Чет өлкө валютасында банктардын эсептешүү (лоро) эсептери боюнча төлөөгөчегерилген пайыздары   

  

  

  

2071 

Башка финансы-кредит уюмдарынын эсептешүү эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2072 

Коммерциялык уюмдардын эсептешүү эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2073 

Коммерциялык эмес уюмдардын эсептешүү эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2074 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин эсептешүү эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2075 

Банк-резидент эместердин эсептешүү (лоро) эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2076 

Резидент эмес юридикалык жактардын эсептешүүүндөлүк) эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2077 

Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун эсептешүү эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2078 

Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин эсептешүү эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2079 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин эсептешүүүндөлүк) эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2081 

Банктардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2082 

Башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2083 

Коммерциялык уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгөчегерилген пайыздары   

  

  

  

2084 

Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2085 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2086 

Банк-резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгөчегерилген пайыздары   

  

  

  

2087 

Резидент эмес юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2088 

Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун талап боюнча төлөнүүчүдепозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2089 

Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчүдепозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2090 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары 

  

  

  

2091 

Банктардын мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2092 

Башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2093 

Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2094 

Коммерциялык эмес уюмдардын мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2095 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгөчегерилген пайыздары   

  

  

  

2096 

Банк-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2097 

Резидент эмес юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2098 

Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2099 

Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2100 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2101 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери жана кредиттери боюнча төлөөгөчегерилген пайыздар   

  

  

  

2102 

Жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери жана кредиттери боюнча төлөөгөчегерилген пайыздар   

  

  

  

2110 

Банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2111 

Улуттук банк менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2112 

Банктар аралык РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2113 

Башка кардар-резиденттер менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2114 

Резидент эместер менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2115 

Башка финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2121 

Улуттук банктын кредиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2122 

Банктардын кредиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2123 

Башка финансы-кредит уюмдарынын кредиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2124 

Резидент эместердин кредиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2131 

Төлөөгө дивиденддер   

  

  

  

2132 

Чегерилген комиссиялык чыгашалар   

  

  

  

2141 

Чет өлкө/улуттук валютасын жана баалуу металлдарды бүткөрүлбөгөн спот-сатуулар   

  

  

  

2142 

Улуттук банк менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

2143 

Банктар менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

2144 

Башка кардарлар менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

2145 

Резидент эместер менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

2146 

Башка финансы-кредит уюмдары менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

2147 

Башка туунду финансылык инструменттер   

  

  

  

2148 

Резидент эместер менен башка туунду финансылык инструменттер   

  

  

  

2210 

Банктардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2211 

Башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2212 

Коммерциялык уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2213 

Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2214 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2215 

Резидент эмес юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2216 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2217 

Резидент эмес банктардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2218 

Резидент эмес башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2220 

Банктардын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2221 

Башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2222 

Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2223 

Коммерциялык эмес уюмдардын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2224 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2225 

Резидент эмес юридикалык жактардын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2226 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2227 

Резидент эмес банктардын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2228 

Резидент эмес башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2230 

Банктардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2231 

Башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2232 

Коммерциялык уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2233 

Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2234 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2235 

Резидент эмес юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары  

  

  

  

2236 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары  

  

  

  

2237 

Резидент эмес банктардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары  

  

  

  

2238 

Резидент эмес башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары  

  

  

  

2240 

Банктардын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2241 

Башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2242 

Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2243 

Коммерциялык эмес уюмдардын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2244 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2245 

Резидент эмес юридикалык жактардын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары 

  

  

  

2246 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары 

  

  

  

2247 

Резидент эмес банктардын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары 

  

  

  

2248 

Резидент эмес башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары 

  

  

  

2900 

Башка милдеттенмелер   

  

  

  

3000 

КАПИТАЛ, бардыгы болуп   

  

  

  

3001 

Капиталдын эсептери   

  

  

  

3002 

Банктын келечектеги муктаждыктары үчүн камдар   

  

  

  

3003 

Бөлүштүрүлбөгөн пайда   

  

  

  

3004 

Өтүп жаткан мезгил ичиндеги пайда/чыгым   

  

  

  

3005 

Кайра баалоо эсептери   

  

  

  

4000 

БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР, бардыгы болуп   

  

  

  

4010 

Валюталар боюнча позициялык эсеп 

  

  

  

5000 

Мөөнөттүү милдеттенмелердин ЧЕЧМЕЛЕНИШИ * 

  

  

  

5101 

Банктардын кыска мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5102 

Башка финансы-кредит уюмдарынын кыска мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5103 

Коммерциялык уюмдардын кыска мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5104 

Коммерциялык эмес уюмдардын кыска мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5105 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин кыска мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5106 

Резидент эмес банктардын кыска мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5107 

Резидент эмес юридикалык жактардын кыска мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5108 

Резидент эмес башка финансы-кредит уюмдарынын кыска мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5109 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин кыска мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5110 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун кыска мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5111 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин кыска мөөнөттүү депозиттери 

  

  

  

5112 

Жергиликтүү бийлик органдарынын кыска мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5113 

Башка Өкмөттүк мекемелердин кыска мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5201 

Банктардын 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5202 

Башка финансы-кредит уюмдарынын 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5203 

Коммерциялык уюмдардын 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5204 

Коммерциялык эмес уюмдардын 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5205 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5206 

Резидент эмес банктардын 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5207 

Резидент эмес юридикалык жактардын 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5208 

Резидент эмес башка финансы-кредит уюмдарынын 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5209 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5210 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5211 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5212 

Жергиликтүү бийлик органдарынын 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5213 

Башка Өкмөттүк мекемелердин 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5301 

Банктардын 3 жылдан жогорку мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5302 

Башка финансы-кредит уюмдарынын 3 жылдан жогорку мөөнөттүү депозиттери  

  

  

  

5303 

Коммерциялык уюмдардын 3 жылдан жогорку мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5304 

Коммерциялык эмес уюмдардын 3 жылдан жогорку мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5305 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин 3 жылдан жогорку мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5306 

Резидент эмес банктардын 3 жылдан жогорку мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5307 

Резидент эмес юридикалык жактардын 3 жылдан жогорку мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5308 

Резидент эмес башка финансы-кредит уюмдарынын 3 жылдан жогорку мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5309 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин 3 жылдан жогорку мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5310 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун 3 жылдан жогорку мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5311 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 3 жылдан жогорку мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5312 

Жергиликтүү бийлик органдарынын 3 жылдан жогорку мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5313 

Башка Өкмөттүк мекемелердин 3 жылдан жогорку мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

5401 

Банктардын жеке белгилери көрсөтүлбөгөн кыска мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5402 

Башка финансы-кредит уюмдарынын жеке белгилери көрсөтүлбөгөн кыска мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5403 

Коммерциялык уюмдардын жеке белгилери көрсөтүлбөгөн кыска мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5404 

Коммерциялык эмес уюмдардын жеке белгилери көрсөтүлбөгөн кыска мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5405 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин жеке белгилери көрсөтүлбөгөн кыска мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5406 

Резидент эмес юридикалык жактардын жеке белгилери көрсөтүлбөгөн кыска мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5407 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин жеке белгилери көрсөтүлбөгөн кыска мөөнөттүү металл эсептери  

  

  

  

5408 

Резидент эмес банктардын жеке белгилери көрсөтүлбөгөн кыска мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5409 

Резидент эмес башка финансы-кредит уюмдарынын жеке белгилери көрсөтүлбөгөн кыска мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5501 

Банктардын 1 жылдан 3 жылга чейинки жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5502 

Башка финансы-кредит уюмдарынын 1 жылдан 3 жылга чейинки жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5503 

Коммерциялык уюмдардын 1 жылдан 3 жылга чейинки жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5504 

Коммерциялык эмес уюмдардын 1 жылдан 3 жылга чейинки жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5505 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин 1 жылдан 3 жылга чейинки жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5506 

Резидент эмес юридикалык жактардын 1 жылдан 3 жылга чейинки жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5507 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин 1 жылдан 3 жылга чейинки жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5508 

Резидент эмес банктардын 1 жылдан 3 жылга чейинки жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5509 

Резидент эмес башка финансы-кредит уюмдарынын 1 жылдан 3 жылга чейинки жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5601 

Банктардын 3 жылдан жогорку жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5602 

Башка финансы-кредит уюмдарынын 3 жылдан жогорку жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5603 

Коммерциялык уюмдардын 3 жылдан жогорку жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5604 

Коммерциялык эмес уюмдардын 3 жылдан жогорку жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5605 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин 3 жылдан жогорку жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5606 

Резидент эмес юридикалык жактардын 3 жылдан жогорку жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5607 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин 3 жылдан жогорку жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5608 

Резидент эмес банктардын 3 жылдан жогорку жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

5609 

Резидент эмес башка финансы-кредит уюмдарынын 3 жылдан жогорку жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептери 

  

  

  

Эскертүү:  

* мөөнөттүү милдеттенмелер боюнча кароодо төлөөгө чейинки мөөнөт көрсөтүлөт 

». 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын  

30-мартындагы № 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

Жогорудагы токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

- 2-тиркемесинин «Активдер, милдеттенмелер жана капитал жөнүндө күндөлүк отчет» деген 28-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

  

  

  

  

20___-жылдын "___"______________ 

  

  

  

  

карата абал боюнча 

______________________  

  

  

мезгил-мезгили менен берилүүчү  

банктын аталышы  

  

  

регулятивдик банктык отчет  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

банктын коду 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28-БӨЛҮК. Активдер, милдеттенмелер жана капитал жөнүндө күндөлүк отчет  

  

  

  

  

(миң сом) 

Көрсөткүчтүн коду 

Көрсөткүчтүн аталышы 

Бардыгы болуп 

анын ичинде 

улуттук валютада 

чет өлкө валютасында 

1000 

АКТИВДЕР, бардыгы болуп 

  

  

  

1001 

Банкоматтардагы нак акча каражаттары   

  

  

  

1002 

Филиалдардын кассалардагы жана аманат кассалардагы нак акча каражаттары 

  

  

  

1003 

Терминалдардагы нак акча каражаттары 

  

  

  

1011 

Кассадагы нак акча каражаттары   

  

  

  

1012 

Жолдо келе жаткан нак акча каражаттары 

  

  

  

1013 

Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп 

  

  

  

1014 

Банк-резидент эместердеги корреспонденттик эсептер 

  

  

  

1015 

Баалуу металдар 

  

  

  

1016 

Банктардагы чет өлкө валютасындагы корреспондентик эсептер 

  

  

  

1021 

Улуттук банктагы эсептердеги акча каражаттар 

  

  

  

1022 

Банктардагы эсептердеги акча каражаттар 

  

  

  

1023 

Башка финансы-кредит уюмдарындагы эсептердеги акча каражаттар 

  

  

  

1024 

Банктардагы жана башка финансы-кредиттик уюмдарындагы резидент эмес эсептердеги акча каражаттар 

  

  

  

1031 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар 

  

  

  

1032 

Улуттук банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар 

  

  

  

1033 

Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар 

  

  

  

1034 

Резидент эместер тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар 

  

  

  

1035 

Банктар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар 

  

  

  

1041 

Резиденттердин баалуу кагаздарынын накта наркын корректировкалоо 

  

  

  

1042 

Резидент эместердин баалуу кагаздарынын накта наркын корректировкалоо 

  

  

  

1051 

Улуттук банк менен репо-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар 

  

  

  

1052 

Банктар аралык репо-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар 

  

  

  

1053 

Башка кардар-резиденттер менен репо-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар 

  

  

  

1054 

Резидент эместер менен репо-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар 

  

  

  

1055 

Башка финансы-кредит уюмдары менен репо-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар  

  

  

  

1061 

Банктарды каржылоо 

  

  

  

1062 

Башка финансы-кредит уюмдарын каржылоо 

  

  

  

1063 

Коммерциялык уюмдарды каржылоо 

  

  

  

1064 

Коммерциялык эмес уюмдарды каржылоо 

  

  

  

1065 

Жеке адамдарды жана жеке ишкерлерди каржылоо 

  

  

  

1066 

Резидент эмес-банктарды каржылоо 

  

  

  

1067 

Резидент эмес юридикалык жактарды каржылоо 

  

  

  

1068 

Башка резидент эмес-финансы-кредит уюмдарды каржылоо 

  

  

  

1069 

Резидент эмес жеке адамдар жана жеке ишкерлерди каржылоо 

  

  

  

1071 

Коммерциялык уюмдарды каржылоо боюнча дисконт 

  

  

  

1072 

Коммерциялык эмес уюмдарды каржылоо боюнча дисконт 

  

  

  

1073 

Жеке адамдарды жана жеке ишкерлерди каржылоо боюнча дисконт 

  

  

  

1074 

Резидент эмес юридикалык жактарды каржылоо боюнча дисконт   

  

  

  

1075 

Резидент эмес жеке адамдар жана жеке ишкерлерди каржылоо боюнча дисконт   

  

  

  

1081 

Инвестициялар жана банктарда финансылык катышуу 

  

  

  

1082 

Инвестициялар жана башка финансы-кредит уюмдарында финансылык катышуу 

  

  

  

1083 

Инвестициялар жана финансылык эмес уюмдарда финансылык катышуу 

  

  

  

1091 

Улуттук банктагы эсептер боюнча алууга чегерилген сыйакы 

  

  

  

1092 

Банктардагы эсептер боюнча алууга чегерилген сыйакы 

  

  

  

1093 

Башка финансы-кредит уюмдарындагы эсептер боюнча алууга чегерилген сыйакы  

  

  

  

1094 

Резидент эмес башка финансы-кредит уюмдарындагы жана банктардагы эсептер боюнча алууга чегерилген сыйакы  

  

  

  

1101 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген сыйакы  

  

  

  

1102 

Улуттук банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген сыйакы 

  

  

  

1103 

Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген сыйакы 

  

  

  

1104 

Резидент эместер тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген сыйакы 

  

  

  

1105 

Банктар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген сыйакы 

  

  

  

1111 

Улуттук банк менен репо-келишимдери аркылуу сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген сыйакы 

  

  

  

1112 

Банктар аралык репо-келишимдери аркылуу сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген сыйакы 

  

  

  

1113 

Башка резидент эмес кардарлар менен репо-келишимдери аркылуу сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген сыйакы 

  

  

  

1114 

Резидент эместер менен репо-келишимдери аркылуу сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген сыйакы 

  

  

  

1115 

Башка финансы-кредит уюмдары менен репо-келишимдери аркылуу сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген сыйакы 

  

  

  

1121 

Банктарды каржылоо боюнча алууга чегерилген үстөк баа 

  

  

  

1122 

Башка финансы-кредит уюмдарын каржылоо боюнча алууга чегерилген үстөк баа 

  

  

  

1123 

Коммерциялык уюмдарды каржылоо боюнча алууга чегерилген үстөк баа 

  

  

  

1124 

Коммерциялык эмес уюмдарды каржылоо боюнча алууга чегерилген үстөк баа 

  

  

  

1125 

Жеке адамдарды жана жеке ишкерлерди каржылоо боюнча алууга чегерилген үстөк баа 

  

  

  

1126 

Резидент эмес-банктарды каржылоо боюнча алууга чегерилген үстөк баа 

  

  

  

1127 

Резидент эмес юридикалык жактарды каржылоо боюнча алууга чегерилген үстөк баа 

  

  

  

1128 

Резидент эмес-башка финансы-кредит уюмдарын каржылоо боюнча алууга чегерилген үстөк баа 

  

  

  

1129 

Резидент эмес жеке адамдар жана жеке ишкерлерди каржылоо боюнча алууга чегерилген үстөк баа 

  

  

  

1131 

Баалуу кагаздар боюнча алууга дивиденддер 

  

  

  

1132 

Чегерилген комиссиондук кирешелер 

  

  

  

1141 

Позициялык эсеп 

  

  

  

1142 

Чет өлкө/улуттук валюталарды жана баалуу металлдарды бүткөрүлбөгөн спот-сатып алуулар  

  

  

  

1151 

Банктарды, ФКУларды жана кардарларды каржылоо боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдар 

  

  

  

1152 

Башка активдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдар 

  

  

  

1153 

Негизги каражаттар 

  

  

  

1154 

Материалдык эмес активдер 

  

  

  

1155 

Жана башка активдер 

  

  

  

2000 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР, бардыгы болуп 

  

  

  

2010 

Банктардын чет өлкө валютасында эсептешүү (лоро) эсептери  

  

  

  

2011 

Башка финансы-кредит уюмдарынын эсептешүү эсептери  

  

  

  

2012 

Коммерциялык уюмдардын эсептешүү эсептери 

  

  

  

2013 

Коммерциялык эмес уюмдардын эсептешүү эсептери 

  

  

  

2014 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин эсептешүү эсептери 

  

  

  

2015 

Резидент эмес банктардын эсептешүү (лоро) эсептери 

  

  

  

2016 

Резидент эмес юридикалык жактардын эсептешүү эсептери 

  

  

  

2018 

Резидент эмес башка финансы-кредит уюмдарынын эсептешүү эсептери 

  

  

  

2019 

Резидент эмес жеке адамдар жана жеке ишкерлердин эсептешүү эсептери 

  

  

  

2021 

Банктардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери  

  

  

  

2022 

Башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча төлөнүүчү эсептери  

  

  

  

2023 

Коммерциялык уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери  

  

  

  

2024 

Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери  

  

  

  

2025 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү эсептери  

  

  

  

2026 

Резидент эмес-банктардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери  

  

  

  

2027 

Резидент эмес-юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери  

  

  

  

2029 

Резидент эмес-башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча төлөнүүчү эсептери  

  

  

  

2030 

Резидент эмес-жеке адамдар жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү эсептери  

  

  

  

2031 

Банктардын мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

2032 

Башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

2033 

Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

2034 

Коммерциялык эмес уюмдардын мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

2035 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

2036 

Резидент эмес банктардын мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

2037 

Резидент эмес юридикалык жактардын мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

2038 

Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун мөөнөттүү депозиттери 

  

  

  

2039 

Резидент эмес-башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

2040 

Резидент эмес жеке адамдар жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

2041 

Кыргыз Республикасынын Казыналыгынын эсептешүү эсептери 

  

  

  

2042 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун эсептешүү эсептери 

  

  

  

2043 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун талап боюнча төлөнүүчү жана мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

2044 

Кыргыз Республикасынын Фиансы министрлигинин талап боюнча төлөнүүчү жана мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

2045 

Жергиликтүү бийлик органдарынын талап боюнча төлөнүүчү жана мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

2046 

Өкмөттүк башка мекемелердин талап боюнча төлөнүүчү жана мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

2047 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана жергиликтүү бийлик органдары тарабынан берилген каржылоо 

  

  

  

2050 

Банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар 

  

  

  

2051 

Улуттук банк менен репо-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар 

  

  

  

2052 

Банктар аралык репо-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар 

  

  

  

2053 

Башка кардарлар менен репо-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар 

  

  

  

2054 

Резидент эместер менен репо-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар 

  

  

  

2055 

Башка финансы-кредит уюмдары менен репо-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар 

  

  

  

2061 

Улуттук банк тарабынан сунушталган каржылоо 

  

  

  

2062 

Банктар тарабынан сунушталган каржылоо 

  

  

  

2063 

Башка финансы-кредит уюмдарын тарабынан сунушталган каржылоо 

  

  

  

2064 

Резидент-эместер тарабынан сунушталган каржылоо 

  

  

  

2070 

Банктардын чет өлкө валютасында эсептешүүүндөлүк) эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2071 

Башка финансы-кредит уюмдарынын эсептешүүүндөлүк) эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2072 

Коммерциялык уюмдардын эсептешүүүндөлүк) эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2073 

Коммерциялык эмес уюмдардын эсептешүүүндөлүк) эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2074 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин эсептешүүүндөлүк) эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2075 

Резидент эмес-банктардын эсептешүүүндөлүк) эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2076 

Резидент эмес-юридикалык жактардын эсептешүүүндөлүк) эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2078 

Башка резидент эмес-финансы-кредит уюмдарынын эсептешүүүндөлүк) эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2079 

Резидент эмес-жеке адамдар жана жеке ишкерлердин эсептешүүүндөлүк) эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2081 

Банктардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2082 

Башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча төлөнүүчү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2083 

Коммерциялык уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2084 

Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2085 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2086 

Резидент эмес-банктардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2087 

Резидент эмес-юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2089 

Резидент эмес башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча төлөнүүчү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2090 

Резидент эмес-жеке адамдар жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2091 

Банктардын мөөнөттүү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2092 

Башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2093 

Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2094 

Коммерциялык эмес уюмдардын мөөнөттүү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2095 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2096 

Резидент эмес-банктардын мөөнөттүү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2097 

Резидент эмес-юридикалык жактардын мөөнөттүү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2099 

Резидент эмес-башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2100 

Резидент эмес-жеке адамдар жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү эсептери боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2101 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн эсептериндеги акча каражаттары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан сунушталган каржылоо боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы/үстөк баа 

  

  

  

2102 

Жергиликтүү бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттар жана алар тарабынан сунушталган эсептер жана каржылоо боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы/үстөк баа 

  

  

  

2110 

Банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2111 

Улуттук банк менен репо-келишимдери аркылуу сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2112 

Банктар аралык репо-келишимдери аркылуу сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2113 

Башка резидент эмес-кардарлар менен репо-келишимдери аркылуу сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2114 

Резидент эместер менен репо-келишимдери аркылуу сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2115 

Башка финансы-кредит уюмдары менен репо-келишимдери аркылуу сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөп берүүгө чегерилген сыйакы 

  

  

  

2121 

Улуттук банктан алынган каржылоо боюнча төлөп берүүгө чегерилген үстөк баа 

  

  

  

2122 

Банктардан алынган каржылоо боюнча төлөп берүүгө чегерилген үстөк баа 

  

  

  

2123 

Башка финансы-кредит уюмдарынан алынган каржылоо боюнча төлөп берүүгө чегерилген үстөк баа 

  

  

  

2124 

Резидент эместерден алынган каржылоо боюнча төлөп берүүгө чегерилген үстөк баа 

  

  

  

2131 

Төлөнүп берилүүчү дивиденддер 

  

  

  

2132 

Чегерилген комиссиондук чыгашалар 

  

  

  

2141 

Чет өлкө/улуттук валюталарын жана баалуу металлдарды бүткөрүлбөгөн спот-сатуу 

  

  

  

2900 

Жана башка милдеттенмелер 

  

  

  

3000 

КАПИТАЛ, бардыгы болуп 

  

  

  

3001 

Капиталдын эсептери 

  

  

  

3002 

Банк алдын ала керектөө үчүн кам 

  

  

  

3003 

Бөлүштүрүлбөгөн пайда 

  

  

  

3004 

Күндөлүк мезгилдин пайдасы/чыгымы  

  

  

  

3005 

Кайрадан баалоо эсептери 

  

  

  

4000 

БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР, бардыгы болуп   

  

  

  

4010 

Валюталар боюнча позициялык эсеп 

  

  

  

5000 

Мөөнөттүү милдеттенмелердин ЧЕЧМЕЛЕНИШИ * 

  

  

  

5101 

Банктардын кыска мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5102 

Башка финансы-кредит уюмдарынын кыска мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5103 

Коммерциялык уюмдардын кыска мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5104 

Коммерциялык эмес уюмдардын кыска мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5105 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин кыска мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5106 

Резидент эмес банктардын кыска мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5107 

Резидент эмес юридикалык жактардын кыска мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5108 

Резидент эмес башка финансы-кредит уюмдарынын кыска мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5109 

Резидент эмес жеке адамдар жана жеке ишкерлердин кыска мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5110 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун кыска мөөнөттүү эсептери   

  

  

  

5111 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин кыска мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5112 

Жергиликтүү бийлик органдарынын кыска мөөнөттүү эсептери   

  

  

  

5113 

Башка Өкмөттүк мекемелердин кыска мөөнөттүү эсептери   

  

  

  

5201 

Банктардын 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5202 

Башка финансы-кредит уюмдарынын 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5203 

Коммерциялык уюмдардын 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5204 

Коммерциялык эмес уюмдардын 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5205 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5206 

Резидент эмес банктардын 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5207 

Резидент эмес юридикалык жактардын 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5208 

Резидент эмес башка финансы-кредит уюмдарынын 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5209 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5210 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү эсептери   

  

  

  

5211 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү эсептери   

  

  

  

5212 

Жергиликтүү бийлик органдарынын 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү эсептери   

  

  

  

5213 

Башка Өкмөттүк мекемелердин 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттүү эсептери   

  

  

  

5301 

Банктардын 3 жылдан жогорку мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5302 

Башка финансы-кредит уюмдарынын 3 жылдан жогорку мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5303 

Коммерциялык уюмдардын 3 жылдан жогорку мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5304 

Коммерциялык эмес уюмдардын 3 жылдан жогорку мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5305 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин 3 жылдан жогорку мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5306 

Резидент эмес банктардын 3 жылдан жогорку мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5307 

Резидент эмес юридикалык жактардын 3 жылдан жогорку мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5308 

Резидент эмес башка финансы-кредит уюмдарынын 3 жылдан жогорку мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5309 

Резидент эмес жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин 3 жылдан жогорку мөөнөттүү эсептери 

  

  

  

5310 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун 3 жылдан жогорку мөөнөттүү эсептери   

  

  

  

5311 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 3 жылдан жогорку мөөнөттүү эсептери   

  

  

  

5312 

Жергиликтүү бийлик органдарынын 3 жылдан жогорку мөөнөттүү эсептери   

  

  

  

5313 

Башка Өкмөттүк мекемелердин 3 жылдан жогорку мөөнөттүү эсептери   

  

  

  

Эскертүү:  

* мөөнөттүү милдеттенмелер боюнча кароодо төлөөгө чейинки мөөнөт көрсөтүлөт 

».