Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2022-жылдын 6-апрелиндеги  

№ 2022-П-12/20-1-(НПА

Токтому 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө  

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин: 

- 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»; 

- 2004-жылдын 29-декабрындагы № 36/13 «Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык валюта позицияларынын жана баалуу металлдар боюнча ачык позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө» Нускоону бекитүү тууралуу»; 

- 2009-жылдын 14-октябрындагы № 41/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жүргүзүүчү банктар тарабынан ачык валюта позициясынын жана баалуу металлдар түрүндө ачык позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө»;  

- 2010-жылдын 12-мартындагы № 6/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө карата коюлган талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2019-жылдын 28-июнундагы № 2019-П-12/34-4-(НПА) «Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» жобону жана «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу». 

 

2. Коммерциялык банктарга реструктуризацияланган кредиттерди талдоо жана мониторинг жүргүзүү боюнча ички тескөө системасын, ошондой эле кредиттик портфелди реструктуризациялоонун натыйжалуулугун баалоо системасын, анын ичинде төлөө графигин өзгөртүү шарттарын (негизги сумма жана/же пайыздар боюнча кийинкиге жылдырылган төлөмдөр ж.б.) уюштурууну камсыз кылуу сунушталсын. 

 

3. Токтом 2023-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. 

 

4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун төмөнкү бөлүмдөрүн колдонууга киргизүү мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-декабрындагы № 2019-П-12/68-4-(НПА) «Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтому күчүнө кирген күндөн тартып белгиленсин: 

- 14 Ж. Ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө отчет; 

- 14.З. Чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө отчет; 

14 И. Ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентинин сакталышы жөнүндө отчет; 

- 14. К. Чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентинин көрсөткүчү жөнүндө отчет. 

 

5. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

 

6. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коомун, «Кепилдик фонд» ААКты, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

 

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

 

Төрага К. Боконтаев  

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2022-жылдын 6-апрелиндеги  

№ 2022-П-12/20-1-(НПА

токтомуна карата тиркеме 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун: 

- 4.5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4.5. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетто кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар табылса, толук эмес маалымат берилсе же болбосо формалар туура эмес толтурулса, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү банкка финансылык отчетто төмөнкү саптарга чагылдыруу менен отчетту корректировкалоо зарылчылыгы жөнүндө маалымдайт: 

ар күндүк жана ар жумалык отчет үчүн 2 жумуш күнү ичинде; 

- ар айлык отчет үчүн 10 жумуш күнү ичинде; 

- чейректик отчет үчүн 10 жумуш күнү ичинде; 

- жарым жылдык отчет үчүн 15 жумуш күнү ичинде; 

жылдык отчет үчүн 30 жумуш күнү ичинде. 

Жооптуу кызмат адамынын электрондук кол тамгасы коюлган, корректировкаланган электрондук форматтагы отчеттор Улуттук банкка: күндө берилүүчү жана жумалык отчеттор 2 жумуш күнү ичинде, калган бардык отчеттор 5 жумуш күнү ичинде берилүүгө тийиш.»; 

- 1-тиркеменин: 

- 6-бөлүгү Д, Е, Ж, З бөлүкчөлөрү менен толукталсын жана таблицанын 10-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

10 

6-бөлүк 

Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген жана реструктуризацияланган активдер тууралуу маалымат 

А. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалымат 

Б. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалымат (чет өлкө валютасында) 

В. «Ислам терезеси» алкагында банктын мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдери тууралуу маалымат 

Г. «Ислам терезеси» алкагында банктын мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдери тууралуу маалымат (чет өлкө валютасында) 

Д. Реструктуризацияланган кредиттер тууралуу маалымат 

Е. Реструктуризацияланган кредиттер тууралуу маалымат 

(чет өлкө валютасында) 

Ж. «Ислам терезеси» алкагында реструктуризацияланган активдер тууралуу маалымат  

З. «Ислам терезеси» алкагында реструктуризацияланган активдер тууралуу маалымат (чет өлкө валютасында) 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде  

 

»; 

- таблицанын 18-пунктунун 14-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин

« 

18 

14өлүк 

Экономикалык ченемдердин/ көрсөткүчтөрдүн жана банктын капиталынын кошумча запасын колдоо («капитал буфери» индекси) талаптарынын сакталышы жөнүндө маалымат 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

«Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобого карата 1-тиркеме  

А. Жеке адамдар алдында мөөнөттүү депозиттер жана башка милдеттенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеми сакталышы тууралуу күндөлүк отчет (К5.1)   

Күн сайын  

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00гө чейин  

  

Б. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеми сакталышы тууралуу отчет (К5.2)  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

  

В. Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет  

  

  

  

Г. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеминин сакталышы жөнүндө отчет (К3.2)   

Жума сайын  

Отчеттук жумадан кийинки жуманын биринчи жумуш күнү саат 9.00гө чейин  

  

Д. Дароо ликвиддүүлүк ченеминин сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет (К3.3)   

Күн сайын   

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00гө чейин  

  

Е. Кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген кредиттер көлөмү жөнүндө маалымат   

Ай сайын  

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

  

 

 

Ж. Ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө отчет 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 7 жумуш күнү ичинде  

 

 

З. Чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө отчет 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 7 жумуш күнү ичинде  

 

 

И. Ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентинин сакталышы жөнүндө отчет 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 7 жумуш күнү ичинде  

 

 

К. Чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентинин көрсөткүчү жөнүндө отчет 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 7 жумуш күнү ичинде  

»; 

- таблицанын 20-пунктунyн 16-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

20 

16-бөлүк 

Ачык валюта позициялары жөнүндө отчет  

Күн сайын 

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9:00гө чейин 

«Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык валюта позицияларынын жана баалуу металлдар боюнча ачык позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө» нускоого карата тиркеме;     Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жүргүзүүчү банктар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө 

нускоо 

 

 

А. Ислам каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар боюнча ачык валюта позициялары жөнүндө күндөлүк отчет  

Б. Ачык валюта позициялары жөнүндө жыйынтыкталган күндөлүк отчет  

В. Баалуу металлдар түрүндө ачык позициялар жөнүндө күндөлүк отчет 

Г. Ислам каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар боюнча баалуу металлдар түрүндө ачык позициялар жөнүндө күндөлүк отчет 

Д. Баалуу металлдар түрүндө ачык позициялар жөнүндө жыйынтыкталган күндөлүк отчет 

Күн сайын 

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9:00гө чейин 

 

»; 

- 2-тиркемедеги: 

- 6-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

« Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет 

 

6. А БӨЛҮК. МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ  

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

БАРДЫГЫ БОЛУП (3 жана 4-тилкелердин суммасы) 

Күндөлүк (мөөнөтү өткөрүлбөгөн) активдер 

Бардыгы болуп мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер 

1 күндөн 29 күнгө чейин 

30 күндөн 59 күнгө чейин 

60 күндөн 89 күнгө чейин 

90 күндөн 119 күнгө чейин 

120 күндөн 179 күнгө чейин 

180 күндөн 359 күнгө чейин 

360 күн жана андан көп 

Бардыгы болуп чегербөө статусундагы  

кредиттер 

10 

11 

12 

1. Кредиттер жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

а) кредиттер, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара: 

а) өнөр жайга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекалык кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Жыйынтыгында активдер 

Аткаруучу _______________________ колу: ________________ 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет 

 

6. Б БӨЛҮК. МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (чет өлкө валютасында) 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

БАРДЫГЫ БОЛУП (3 жана 4-тилкелердин суммасы) 

Күндөлүк (мөөнөтү өткөрүлбөгөн) активдер 

Бардыгы болуп мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер 

1 күндөн 29 күнгө чейин 

30 күндөн 59 күнгө чейин 

60 күндөн 89 күнгө чейин 

90 күндөн 119 күнгө чейин 

120 күндөн 179 күнгө чейин 

180 күндөн 359 күнгө чейин 

360 күн жана андан көп 

Бардыгы болуп чегербөө статусундагы  

кредиттер  

10 

11 

12 

1. Кредиттер жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

а) кредиттер, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара: 

а) өнөр жайга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекалык кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Жыйынтыгында активдер 

 

Аткаруучу _______________________ колу: ________________ 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет 

 

6. В БӨЛҮК. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» АЛКАГЫНДА БАНКТЫН МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕРИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

БАРДЫГЫ БОЛУП (3 жана 4-тилкелердин суммасы) 

Күндөлүк (мөөнөтү өткөрүлбөгөн) активдер 

Бардыгы болуп мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер 

1 күндөн 29 күнгө чейин 

30 күндөн 59 күнгө чейин 

60 күндөн 89 күнгө чейин 

90 күндөн 119 күнгө чейин 

120 күндөн 179 күнгө чейин 

180 күндөн 359 күнгө чейин 

360 күн жана андан көп 

Бардыгы болуп чегербөө статусундагы  

активдер  

10 

11 

12 

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

а) каржылоо, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

а) өнөр жайга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Жыйынтыгында активдер 

 

Аткаруучу _______________________ колу: ________________ 

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет 

 

6. Г БӨЛҮК. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» АЛКАГЫНДА БАНКТЫН МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕРИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (чет өлкө валютасында) 

 

 

 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

БАРДЫГЫ БОЛУП (3 жана 4-тилкелердин суммасы

Күндөлүк (мөөнөтү өткөрүлбөгөн) активдер 

Бардыгы болуп мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер 

1 күндөн 29 күнгө чейин 

30 күндөн 59 күнгө чейин 

60 күндөн 89 күнгө чейин 

90 күндөн 119 күнгө чейин 

120 күндөн 179 күнгө чейин 

180 күндөн 359 күнгө чейин 

360 күн жана андан көп 

Бардыгы болуп чегербөө статусундагы  

активдер  

10 

11 

12 

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

а) каржылоо, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

а) өнөр жайга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Жыйынтыгында активдер 

Аткаруучу _______________________ колу: ________________ 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет 

6. Д БӨЛҮК. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯЛАНГАН КРЕДИТТЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

 

1. Реструктуризациялоонун саны боюнча кредиттер (миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Мөөнөтү өткөрүлбөгөн  

Бардыгы болуп, мөөнөтү өткөрүлгөн 

1-29 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

30-59 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

60-89 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

90-119 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

120-179 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

180-269 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

270-364 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

365 күндөн тартып мөөнөтү өткөрүлгөн  

Дисконт 

Маалымат үчүн: кредиттердин саны 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Жыйынтыгында реструктуризацияланган кредиттер 

 

  

анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

а) 1 жолу реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

б) 2 жолу реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

в) 3 жолу реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

г) 4 жолу реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

д) 5 жолу жана мындан көп жолу реструктуризацияланган кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маалымат үчүн: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма жана пайыздар боюнча төлөм каралбаган реструктуризацияланган кредиттер/ «0» нөлдүк төлөм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма же пайыздар боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма жана пайыздар боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Классификациялоо категориялары боюнча реструктуризацияланган кредиттер  

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар 

Нормалдуу кредиттер 

Канааттандырарлык кредиттер 

Байкоого алынган кредиттер 

Жалпы камдар  

  

Субстандарттык 

Шектүү  

Жоготуулар  

Атайы камдар 

Маалымат үчүн: кредиттердин саны 

Бардыгы болуп 

0% 

2% 

Бардыгы болуп 

1% 

2% 

2,5% 

Бардыгы болуп 

5% 

10% 

15% 

Бардыгы болуп 

15% 

25% 

  

  

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1 

9.2 

10 

11 

12 

13 

1. Банктарга жана финансы-кредит уюмдарына кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара: 

а) өнөр жайга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекалык кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп, кредиттер 

  

  

  

4. Башка реструктуризацияланган активдер, анын ичинде чегерилген пайыздар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруучу _______________________ колу: ________________ 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет 

 

6. Е БӨЛҮК. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯЛАНГАН КРЕДИТТЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ (чет өлкө валютасында) 

 

1. Реструктуризациялоонун саны боюнча кредиттер (миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Мөөнөтү өткөрүлбөгөн  

Бардыгы болуп мөөнөтү өткөрүлгөн 

1-29 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

30-59 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

60-89 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

90-119 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

120-179 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

180-269 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

270-364 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

365 күндөн тартып мөөнөтү өткөрүлгөн  

Дисконт 

Маалымат үчүн: кредиттердин саны 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Жыйынтыгында реструктуризацияланган кредиттер 

 

  

анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

а) 1 жолу реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

б) 2 жолу реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

в) 3 жолу реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

г) 4 жолу реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

д) 5 жолу жана мындан көп жолу реструктуризацияланган кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маалымат үчүн: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма жана пайыздар боюнча төлөм каралбаган реструктуризацияланган кредиттер/ «0» нөлдүк төлөм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма же пайыздар боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма жана пайыздар боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Классификациялоо категориялары боюнча чет өлкө валютасында реструктуризацияланган кредиттер  

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар 

Нормалдуу кредиттер 

Канааттандырарлык кредиттер 

Байкоого алынган кредиттер 

Жалпы камдар  

  

Субстандарттык 

Шектүү  

  

Жоготуулар  

  

Атайы камдар 

Маалымат үчүн: кредиттердин саны 

Бардыгы болуп 

0% 

2% 

Бардыгы болуп 

1% 

2% 

2,5% 

Бардыгы болуп 

5% 

10% 

15% 

Бардыгы болуп 

15% 

25% 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1 

9.2 

10 

11 

12 

13 

1. Банктарга жана финансы-кредит уюмдарына кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара: 

а) өнөр жайга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекалык кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп, кредиттер 

  

  

  

4. Башка реструктуризацияланган активдер, анын ичинде чегерилген пайыздар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруучу _______________________ колу: ________________ 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет 

 

6. Ж БӨЛҮК. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» АЛКАГЫНДА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯЛАНГАН АКТИВДЕР (каржылоо) ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ     

1. Реструктуризациялоонун саны боюнча активдер (миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Мөөнөтү өткөрүлбөгөн  

Бардыгы болуп,мөөнөтү өткөрүлгөн  

1-29 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

30-59 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

60-89 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

90-119 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

120-179 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

180-269 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

270-364 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

365 күндөн тартып мөөнөтү өткөрүлгөн  

Дисконт 

Маалымат үчүн: активдердин саны 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Жыйынтыгында реструктуризацияланган активдер 

анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

а) 1 жолу реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

б) 2 жолу реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

в) 3 жолу реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

г) 4 жолу реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

д) 5 жолу жана мындан көп жолу реструктуризацияланган активдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маалымат үчүн: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма жана үстөк баа/пайда боюнча төлөм каралбаган реструктуризацияланган активдер/ «0» нөлдүк төлөм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма же үстөк баа/пайда боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган активдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма жана үстөк баа/пайда боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Классификациялоо категориялары боюнча реструктуризацияланган активдер  

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар 

Нормалдуу активдер 

Канааттандырарлык активдер 

Байкоого алынган активдер 

Жалпы камдар 

  

Субстандарттык 

Шектүү  

  

Жоготуулар  

  

Атайы камдар 

Маалымат үчүн: активдердин саны 

Бардыгы 

0% 

2% 

Бардыгы 

1% 

2% 

2,5% 

Бардыгы 

5% 

10% 

15% 

Бардыгы 

15% 

25% 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1 

9.2 

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга каржылоо жана финансылык ижара: 

а) өнөр жайга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп, активдер 

  

  

  

4. Башка реструктуризацияланган активдер, анын ичинде чегерилген үстөк баа/пайда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруучу _______________________ колу: ________________ 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет 

 

6. З БӨЛҮК. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» АЛКАГЫНДА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯЛАНГАН АКТИВДЕР (каржылоо) ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (чет өлкө валютасында) 

 

1. Реструктуризациялоонун саны боюнча активдер (миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Мөөнөтү өткөрүлбөгөн  

Бардыгы болуп,мөөнөтү өткөрүлгөн  

1-29 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

30-59 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

60-89 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

90-119 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

120-179 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

180-269 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

270-364 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

365 күндөн тартып мөөнөтү өткөрүлгөн  

Дисконт 

Маалымат үчүн: активдердин саны 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Жыйынтыгында реструктуризацияланган активдер 

 

  

анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

а) 1 жолу реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

б) 2 жолу реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

в) 3 жолу реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

г) 4 жолу реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

д) 5 жолу жана мындан көп жолу реструктуризацияланган активдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маалымат үчүн: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма жана үстөк баа боюнча төлөм каралбаган реструктуризацияланган активдер/ «0» нөлдүк төлөм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма же үстөк баа боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган активдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма жана үстөк баа боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган активдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Классификациялоо категориялары боюнча чет өлкө валютасында реструктуризацияланган активдер  

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар 

Нормалдуу активдер 

Канааттандырарлык активдер 

Байкоого алынган активдер 

Жалпы камдар 

  

Субстандарттык 

Шектүү  

  

Жоготуулар  

  

Атайы камдар 

Маалымат үчүн: активдердин саны 

Бардыгы болуп 

0% 

2% 

Бардыгы болуп  

1% 

2% 

2,5% 

Бардыгы болуп 

5% 

10% 

15% 

Бардыгы болуп 

15% 

25% 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1 

9.2 

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга каржылоо жана финансылык ижара: 

а) өнөр жайга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп, активдер 

  

  

  

4. Башка реструктуризацияланган активдер, анын ичинде чегерилген үстөк баа/пайда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруучу _______________________ колу: ________________»; 

- 14. В. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«14. В БӨЛҮК. УЛУТТУК БАНКТЫН ТАЛАПТАРЫНЫН АТКАРЫЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

Белгилөө 

Ченемди эсептөө 

Айкын мааниси (%) 

Белгиленген маани 

Белгиленген мааниден четтөө  

Бланктык кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү 

Бланктык кредиттер 

  

ТСКдан 50% жогору эмес 

 

ТСК 

Аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү 

Чогуу алгандагы карыз  

 

ТСКдан 60% жогору эмес 

 

ТСК 

Банк эмес уюмдарга жалпы инвестициялардын максималдуу өлчөмү 

Инвестициялардын өлчөмү 

  

Өздүк (регулятивдик) капиталдын 60% төмөн 

 

Өздүк (регулятивдик) капитал 

Банктык жайларга инвестициялардын максималдуу өлчөмү (негизги каражаттар) 

Инвестициялардын өлчөмү 

  

төлөнгөн уставдык капитал өлчөмүнүн 100% жогору эмес 

 

Төлөнгөн уставдык капитал 

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнүн жана борбордук банктарынын баалуу кагаздарына инвестицияларынын максималдуу өлчөмү 

Инвестициялардын өлчөмү 

  

ТСКнын 100% жогору эмес  

 

ТСК 

Банктын мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестицияларынын максималдуу өлчөмү 

Инвестициялардын өлчөмү 

  

ТСКнын 50% жогору эмес 

 

ТСК 

Банктын ири тобокелдиктеринин жалпы өлчөмү 

Банктын ири тобокелдиктеринин жалпы суммасы 

 

ТСКнын беш эселик өлчөмүнөн  

100% жогору эмес 

 

ТСКнын беш эселик өлчөмү 

»; 

- 2-тиркеме төмөнкү мазмундагы 14.Ж, 14.З, 14.И жана 14.К бөлүктөрү менен толукталсын: 

 

«14. Ж. ЛИКВИДДҮҮЛҮКТҮН ОРДУН ЖАБУУ КОЭФФИЦИЕНТИН ЭСЕПТӨӨ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ  

(миң сом) 

№ 

Көрсөткүчтүн аталышы 

Талаптардын/милдеттенмелердин көлөмү 

Салмак коэффициенти 

Талаптардын/милдеттенмелердин салмактанып алынган көлөмү  

Жогору ликвиддүү активдер (ВЛА) түзүмүнө карата чектөөлөрдү эске алуу менен корректировкаланган жогору ликвиддүү активдер 

Х 

Х 

  

1.1 

Жыйынтыгында 1-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер, анын ичинде: 

  

Х 

  

1.1.1 

Банктагы нак акча каражаттары  

  

100% 

  

1.1.2 

Улуттук банк тарабынан эмитирленген аффинаждалган өлчөнгөн куймалар 

 

100% 

 

1.1.3 

Улуттук банкта корреспонденттик жана башка эсептерде сакталып турган каражаттар (эсептешүү күнүнө карата милдеттүү камдардын минималдуу белгиленген чектүү деңгээлин эске албаганда) 

  

100% 

  

1.1.4 

Standard and Poors рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «A-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган ушул мааниге барабар рейтингге ээ банктардагы корреспонденттик эсептердеги каражаттар  

  

100% 

  

1.1.5 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар 

  

100% 

  

1.1.6 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар 

  

100% 

  

1.1.7 

Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнүн жана чет мамлекеттердин Standard and Poors рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «AА-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган ушул мааниге барабар рейтингге ээ борбордук банктарынын, эл аралык финансылык уюмдардын баалуу кагаздары  

  

100% 

  

1.2 

А 2-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер 

  

Х 

  

1.2.1 

Чет мамлекеттердин өкмөттөрү жана чет мамлекеттердин Standard and Poors рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «A-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган ушул мааниге барабар рейтингге ээ борбордук банктар, эл аралык финансылык уюмдар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар  

  

85% 

  

1.2.2 

Алардын эмитенти катары Standard and Poors рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «AА-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган ушул мааниге барабар рейтингге ээ банкка карата аффилирленген уюмдар саналбаган баалуу кагаздар  

  

85% 

  

1.3 

Б 2-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер 

Х 

  

1.3.1 

Чет мамлекеттердин өкмөттөрү жана чет мамлекеттердин Standard and Poors рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «ВВВ-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган ушул мааниге барабар рейтингге ээ борбордук банктары, эл аралык финансылык уюмдар тарабынан чыгарылган же алар тарабынан гарантияланган баалуу кагаздар  

  

50% 

  

1.3.2 

Алардын эмитенти катары Standard and Poors рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «А+» нен «A-» ге чейинки узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган ушул мааниге барабар рейтингге ээ финансылык уюмдар же алар менен аффилирленген уюмдар саналбаган баалуу кагаздар  

  

50% 

  

1.3.3 

Банк өзү же банктын кайсыл бир туунду компаниясы чыгарган жөнөкөй акциялардан тышкары, компаниянын эл аралык фондулук биржаларда эркин жүгүртүүдөгү жөнөкөй акциялары 

  

50% 

  

1.4 

Жогору ликвиддүү активдерди корректировкалоо 15% 

Х 

Х  

  

1.5 

Б 2-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер корректировкалоодон кийин 

Х 

Х  

  

1.6 

Жогору ликвиддүү активдерди корректировкалоо 40% 

Х 

Х  

  

1.7 

2-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер корректировкалоодон кийин 

Х 

Х  

  

Акча каражаттарынын күтүлүп жаткан агылып чыгуусу 

Х 

Х  

  

2.1 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин милдеттенмелери боюнча күтүлүп жаткан акчалай агылып чыгуулары 

  

Х  

  

2.1.1 

Туруктуу депозиттер 

  

5% 

  

2.1.2 

Анча туруктуу эмес депозиттер 

  

10% 

  

2.1.3 

Банк менен байланыштуу жактардын депозиттери 

  

100% 

  

2.2 

Юридикалык жактардын милдеттенмелери боюнча күтүлүп жаткан акчалай агылып чыгуулары 

  

Х  

  

2.2.1 

Юридикалык жактардын эсептешүүүндөлүк) эсептери 

  

25% 

 

2.2.2 

Жыйынтыгында операциялык депозиттер, анын ичинде: 

  

Х  

  

2.2.2.1 

юридикалык жактардын (финансы-кредит уюмдарынан тышкары) 

  

25%  

  

2.2.2.2 

финансы-кредит уюмдарынын 

  

25% 

  

2.2.2.3 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (жергиликтүү өз алдынча башкаруу), мамлекеттик бийлик органдарынын, чет мамлекеттердин мамлекеттик сектор түзүмдөрүнүн, эл аралык финансылык уюмдардын 

  

25% 

  

2.2.3 

Жыйынтыгында операциялык эмес депозиттер, анын ичинде: 

  

Х  

  

2.2.3.1 

юридикалык жактардын (финансы-кредит уюмдарынан тышкары) 

  

40% 

  

2.2.3.2 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, жергиликтүү башкаруу органдарынын (жергиликтүү өз алдынча башкаруу), мамлекеттик бийлик органдарынын, чет мамлекеттердин мамлекеттик сектор түзүмдөрүнүн, эл аралык финансы уюмдарынын 

  

40% 

  

2.2.4 

Аффилирленген жактардын депозиттери 

  

100% 

  

2.2.5 

Банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын депозиттери 

  

100% 

  

2.2.6 

Баалуу кагаздар менен операцияларды жүзөгө ашырган уюмдардын, камсыздандыруу компанияларынын, пенсиялык фонддордун, атайы багыттагы уюмдардын (брокердик кызматтарды, активдерди тескөө кызматтарын жана ортомчу катары башка финансылык кызматтарды сунуштаган) депозиттери 

  

100% 

  

2.3 

Банк-корреспонденттердин корреспонденттик эсептериндеги каражаттар  

  

100% 

  

2.4 

Буга чейинки категорияларга камтылбаган башка уюмдардын депозиттери 

  

100% 

  

2.5 

Жыйынтыгында, банктын активдер менен камсыздоо үчүн тартылган каражаттарынын күтүлүп жаткан агылып чыгуусу, анын ичинде 

  

Х  

  

2.5.1 

1-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыздалган милдеттенмелер 

  

0% 

  

2.5.2 

Улуттук банк алдында милдеттенмелер  

  

0% 

  

2.5.3 

А 2-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыздалган милдеттенмелер 

  

15% 

  

2.5.4 

Б 2-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыздалган милдеттенмелер 

  

50% 

  

2.5.5 

Башка активдер менен камсыздалган милдеттенмелер 

  

100% 

  

2.6 

Жыйынтыгында, күтүлүп жаткан акчалай агым, камсыздалбаган кредиттер жана насыялар, анын ичинде 

  

Х  

  

2.6.1 

юридикалык жактардын (финансы-кредит уюмдарынан тышкары) 

  

40% 

  

2.6.2 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, жергиликтүү башкаруу органдарынын (жергиликтүү өз алдынча башкаруу), мамлекеттик бийлик органдарынын, чет мамлекеттердин мамлекеттик сектор түзүмдөрүнүн, эл аралык финансылык уюмдардын 

  

40% 

  

2.6.3 

аффилирленген жактардын 

  

100% 

  

2.6.4 

банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын 

  

100% 

  

2.6.5 

ордун жабуу мөөнөтүнө ылайык 30 календардык күн ичинде (эгерде келишимде банкка билдирме жөнөтүлгөндөн кийинки 30 календардык күн өткөндөн кийин гана келишимди токтотуу жөнүндө шарт каралса) 

  

100% 

  

2.7 

Туунду финансылык инструменттер боюнча күтүлүп жаткан акчалай агылып чыгуу 

  

100% 

  

2.8 

Жыйынтыгында, пайдаланылбаган кредиттик линиялар боюнча милдеттенмелердин күтүлүп жаткан акчалай агылып чыгуусу 

  

Х  

  

2.8.1 

Жеке адамдардын, жеке ишкерлердин жана чакан ишкердик субъектилеринин кредиттик линиялары 

  

5% 

  

2.8.2 

Юридикалык жактардын кредиттик линиялары (финансы-кредит уюмдарынан тышкары)  

  

10% 

  

2.8.3 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын бийлик органдарынын, эл аралык финансы уюмдарынын кредиттик линиялары 

  

10% 

  

2.8.4 

Коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын кредиттик линиялары 

  

40% 

  

2.9 

Жыйынтыгында, башка шарттуу милдеттенмелер боюнча күтүлүп жаткан акча агымдарынын агылып чыгуусу, анын ичинде 

  

Х  

  

2.9.1 

Шартсыз кайтарылып алынуучу (милдеттендирилбөөчү) кредиттик линиялар  

  

0% 

  

2.9.2 

Каржылоо боюнча сооданы каржылоого кирген шарттуу милдеттенмелер 

  

3% 

  

2.9.3 

Сооданы каржылоо боюнча милдеттенмелерге кирбеген гарантиялар жана аккредитивдер 

  

10% 

  

2.10 

Жыйынтыгында, башка келишимдик жана башка милдеттенмелер боюнча күтүлүп жаткан акчалай агылып чыгуулар, анын ичинде 

  

Х  

  

2.10.1 

буга чейинки категорияларда каралбаган, 30 календардык күн ичинде келишимдик милдеттенмелер 

  

100% 

  

2.10.2 

буга чейинки категорияларда каралбаган, 30 календардык күн ичинде башка милдеттенмелер 

  

100% 

  

Күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү 

Х 

Х  

  

3.1 

Жыйынтыгында, кредиттер жана ссудалар боюнча күтүлүп жаткан акчалай агылып кирүү, анын ичинде 

  

Х  

  

3.1.1 

жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин 

  

50% 

  

3.1.2 

юридикалык жактардын (финансы-кредит уюмдарынан тышкары) 

  

50% 

  

3.1.3 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын бийлик органдарынын, эл аралык финансы уюмдарынын 

  

50% 

  

3.1.4 

коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын  

  

100% 

  

3.2 

Жыйынтыгында, жогору ликвиддүү активдер критерийлерин канааттандырган активдер менен камсыздалган кредиттер боюнча күтүлүп жаткан акчалай агылып кирүүлөр 

  

Х  

  

3.2.1 

1-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыздалган кредиттер 

  

0% 

  

3.2.2 

А 2-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыздалган кредиттер 

  

15% 

  

3.2.3 

Б 2-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыздалган кредиттер 

  

50% 

  

3.3 

Башка күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү 

  

Х  

  

3.3.1 

Жогору ликвиддүү активдер курамына кирбеген, баалуу кагаздардан күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү 

  

100% 

  

3.4 

Операциялык максаттарда банктар аралык депозиттер 

  

0% 

  

3.5 

Операциялык эмес максаттарда банктар аралык депозиттер 

  

100% 

  

3.6 

Неттонун негизинде туунду инструменттер боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү 

  

100% 

  

3.7 

Келишим шарттарында белгиленген башка күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү 

  

100% 

  

Корректировкалоодон кийин күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү  

Х 

Х  

  

Акча каражаттарынын күтүлүп жаткан таза агылып чыгуусу 

Х 

Х  

  

Ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициенти (КПЛ) 

Х 

Х  

  

 

14.З. ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫНДАГЫ ЛИКВИДДҮҮЛҮКТҮН ОРДУН ЖАБУУ КОЭФФИЦИЕНТИН ЭСЕПТӨӨ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

Валюта:_____ (миң сом) 

№ 

Көрсөткүчтүн аталышы 

Талаптардын/милдеттенмелердин көлөмү 

Салмак коэффициенти 

Талаптардын/милдеттенмелердин салмактанып алынган көлөмү 

Жогору ликвиддүү активдер (ВЛА) түзүмүнө карата чектөөлөрдү эске алуу менен корректировкаланган жогору ликвиддүү активдер 

Х 

Х 

  

1.1 

Жыйынтыгында 1-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер, анын ичинде: 

  

Х 

  

1.1.1 

Банктагы нак акча каражаттары  

  

100% 

  

1.1.2 

Улуттук банк тарабынан эмитирленген аффинаждалган өлчөнгөн куймалар 

 

100% 

 

1.1.3 

Улуттук банкта корреспонденттик жана башка эсептерде сакталып турган каражаттар (эсептешүү күнүнө карата милдеттүү камдардын минималдуу белгиленген чектүү деңгээлин эске албаганда) 

  

100% 

  

1.1.4 

Standard and Poors рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «A-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган ушул мааниге барабар рейтингге ээ банктардагы корреспонденттик эсептердеги каражаттар  

  

100% 

  

1.1.5 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар 

  

100% 

  

1.1.6 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар 

  

100% 

  

1.1.7 

Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнүн жана чет мамлекеттердин Standard and Poors рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «AА-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган ушул мааниге барабар рейтингге ээ борбордук банктарынын, эл аралык финансылык уюмдарынын баалуу кагаздары  

  

100% 

  

1.2 

А 2-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер 

  

Х 

  

1.2.1 

Чет мамлекеттердин өкмөттөрү жана чет мамлекеттердин Standard and Poors рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «A-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган ушул мааниге барабар рейтингге ээ борбордук банктар, эл аралык финансылык уюмдар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар 

  

85% 

  

1.2.2 

Алардын эмитенти катары Standard and Poors рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «AА-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган ушул мааниге барабар рейтингге ээ банкка карата аффилирленген уюмдар саналбаган баалуу кагаздар  

  

85% 

  

1.3 

Б 2-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер 

Х 

  

1.3.1 

Чет мамлекеттердин өкмөттөрү жана чет мамлекеттердин Standard and Poors рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «ВВВ-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган ушул мааниге барабар рейтингге ээ борбордук банктары, эл аралык финансылык уюмдары тарабынан чыгарылган же алар тарабынан гарантияланган баалуу кагаздар  

  

50% 

  

1.3.2 

Алардын эмитенти катары Standard and Poors рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «А+» ден «A-» ге чейинки узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган ушул мааниге барабар рейтингге ээ финансылык уюмдар же алар менен аффилирленген уюмдар саналбаган баалуу кагаздар  

  

50% 

  

1.3.3 

Банк өзү же банктын кайсыл бир туунду компаниясы чыгарган жөнөкөй акциялардан тышкары, компаниянын эл аралык фондулук биржаларда эркин жүгүртүүдөгү жөнөкөй акциялары 

  

50% 

  

1.4 

Жогору ликвиддүү активдерди корректировкалоо 15% 

Х 

Х  

  

1.5 

Б 2-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер корректировкалоодон кийин 

Х 

Х  

  

1.6 

Жогору ликвиддүү активдерди корректировкалоо 40% 

Х 

Х  

  

1.7 

2-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер корректировкалоодон кийин 

Х