Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2022-жылдын 23-ноябрындагы №2022-П-07/72-3-(ДКП) токтому 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумдарынын  

2023-жылга каралган графиги жөнүндө  

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 64-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумдарынын 2023-жылга каралган графиги (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Экономика башкармалыгы токтом кабыл алынган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күнү ичинде: 

- токтомду Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине жөнөтсүн; 

- токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын. 

3. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басарына жүктөлсүн. 

 

 

Төрага К. Боконтаев 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2022-жылдын 23-ноябрындагы №2022-П-07/72-3-(ДКП) токтомуна карата  

тиркеме 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумдарынын 2023-жылга  

КАРАЛГАН ГРАФИГИ 

 

Отурум өткөрүлүүчү дата* 

 

Маселенин аталышы 

30-январь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

27-февраль 

1. 2022-жылдын IV чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

24-апрель 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

29-май 

1. 2023-жылдын I чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

31-июль 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

28-август 

1. 2023-жылдын II чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

30-октябрь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

27-ноябрь 

1. 2023-жылдын III чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

*Эскертүү

- эгерде Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отуруму өткөрүлүүчү күн Кыргыз Республикасында жумуш эмес күнү деп жарыяланса, отурум кийинки жумуш күнү өткөрүлөт. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү боюнча отурумдары жагдайга жараша графиктен тышкары өткөрүлүшү мүмкүн.