Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2022-жылдын 30-ноябрындагы  

№ 2022-П-17/74-5-(БС) 

Токтому 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет). 

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

3. Юридика башкармалыгы тиешелүү документтерди алгандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

4. Лицензиялоо башкармалыгы 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

 

Төраганын милдетин аткаруучу З. Чокоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2022-жылдын 30-ноябрындагы  

№ 2022-П-17/74-5-(БС) 

токтомуна карата тиркеме 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы  

№ 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун: 

- 4-пункттун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып юридикалык жак статусуна ээ болот.»; 

- 6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«6. Банк өзүнүн фирмалык (расмий) аталышы катары уставында жазылган аталышты колдонот. Банк уставында көрсөтүлгөн аталыштан башка аталышты кандай болбосун документтерде, кулактандырууларда же жарнамаларда колдонууга укугу жок. 

Банктын фирмалык (расмий) аталышы Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 15-беренесинин жана ушул жобонун 7-пунктунун талаптарына ылайык келүүгө тийиш.»; 

- 10-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«10. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин атынан ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган банктын уюштуруучусу (акционери) катары иш алып барышы мүмкүн.»; 

- 11-пунктунун 3, 5 жана 6-пунктчалары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3) өз иши, финансылык абалы, катышуучуларынын курамы жөнүндө маалыматтарды белгиленген тартипте бербеген жана бенефициардык ээлерин кошо алганда, юридикалык жактын катышуучуларын так идентификациялоого жана алар боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берген кандай болбосун башка маалыматтарды жана документтерди сунуштабаган, же болбосо бенефициардык ээлерин кошо алганда, юридикалык жактын катышуучуларын так идентификациялоого жана алар боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк бербеген маалыматтарды сунуштаган, ошондой эле өзүнүн кынтыксыз ишкердик аброюн тастыктай албаган жеке адамдар жана юридикалык жактар;  

5) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетин кошпогондо, республикалык же жергиликтүү бюджеттерден каржылануучу юридикалык жактар; 

6) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына же болбосо чет мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык аларга карата тыюу салуулар же чектөөлөр белгиленген жеке адамдар жана юридикалык жактар. Ушул пункттун 3, 4-пунктчаларында көрсөтүлгөн чектөөлөр 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөн аз суммадагы банктык акцияларга ээ болгон банктын акционерлерине жайылтылбайт.» 

- 16-пункттун биринчи абзацындагы «менчик» деген сөз мамлекеттик тилинде алынып салынсын. 

- 20-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«20. Жободо пайдаланылган терминдер (атоолор) Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында, банктык мыйзамдарда жана Улуттук банктын банктык терминдер глоссарийинде (жыйнак) каралган аныктамаларга ылайык колдонулат.»; 

- 29-пунктунун: 

4-пунктчасынын «б» абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«б) Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында жана ушул Жободо белгиленген банктардын аталыштарына карата талаптарга ылайык келген мамлекеттик жана расмий тилдерде толук жана кыскартылган фирмалык (расмий) аталышы.»;  

- 8-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин: 

«8) бизнес-план - Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын талаптарын эске алуу менен эки түп нускада түзүлөт (суроолор тизмеги 7-тиркемеде келтирилген);»; 

- 37-пунктунун: 

4-пунктчасынын «б» абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«б) Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында жана ушул Жободо белгиленген банктардын аталыштарына карата талаптарга ылайык келген мамлекеттик жана расмий тилдерде толук жана кыскача фирмалык (расмий) аталышы;»; 

- 8-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«8) бизнес-план Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын талаптарын эске алуу менен эки түп нускада түзүлөт (ислам банкы үчүн суроолор тизмеги 8-тиркемеде келтирилген);»; 

- 53-пункттун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Банктын капиталынын курамына ал боюнча банктын уюштуруучулар (акционерлер) тарабынан салынган каражаттарды кайтаруу боюнча милдеттенмеси жок жана Улуттук банктын талаптарына жооп берген уставдык капитал гана кирет.»; 

- 54-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«54. Банктын уставдык капиталы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында жана уюштуруучулардын (акционерлердин) акча каражаттарынын эсебинен гана нак эмес формада топтолот. 

Карыздык каражаттардын эсебинен уставдык капиталды түзүүгө, банктын акцияларын сатып алууга, ошондой эле банктын капиталында чектүү катышууга тыюу салынат.»; 

- Жобонун расмий тилдеги текстинин 63-пунктундагы «(ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мөөрү менен тастыкталган, жайлардын талапка жооп бере тургандыгы жөнүндө актысы)» деген сүйлөм «(ошол мамлекеттик органдын тиешелүү мөөрү менен тастыкталган, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жайдын талапка жооп бере тургандыгы жөнүндө актысы)»; 

- 81-пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«Өтүнүч жана документтер топтому ушул главанын жана ушул Жобонун 91 жана 92-пункттарынын талаптарына ылайык берилет.»; 

- 87-пунктунун 1 жана 2-пунктчалары күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 103-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи жана үчүнчү абзацтар менен толукталсын: 

«Улуттук банктын жазуу жүзүндөгү уруксатын, бир же бир нече бүтүмдөрдү жүргүзүүнүн натыйжасында олуттуу катышуучу катары саналган же мурда Улуттук банктан банктын капиталында чектүү катышууну сатып алууга уруксат алган адамды контролдогон жак да алууга тийиш.  

Ушул пункттун экинчи абзацында көрсөтүлгөн адамдардын олуттуу акционерлеринин (катышуучуларынын) курамы өзгөргөндө Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 16-беренесинин 3-бөлүгүнүн 1, 2-пункттарында белгиленген чектөөлөр аларга карата белгиленбеген шартта, Улуттук банктан уруксат алуу талап кылынбайт. Мында, банктын капиталында чектүү катышууга ээ болгон жак Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга ылайык мындай жактар жөнүндө документтерди жана маалыматтарды Улуттук банкка берүүгө тийиш.»; 

- 104-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«104. Банктын капиталына чектүү катышууга ээ болгон, чектүү маанинин өзгөрүшүнө таасир этүүчү санда ажыратуу ыкмасына карабастан акцияларды жеке же башка жактар менен биргеликте ээликтен ажыратууга ниеттенген кайсы болбосун жеке же юридикалык жак бүтүмдү ишке ашырууга чейин кеминде 1 (бир) ай мурда бул жөнүндө Улуттук банкка маалымдоого, ошондой эле потенциалдуу сатып алуучуга банк мыйзамдарынын талаптарына ылайык, Банктын капиталына чектүү катышууну сатып алууга Улуттук банктан алдын ала уруксат алуу зарылдыгы жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.»; 

- 110-пункттун экинчи абзацындагы «ээси» деген сөз «ээлери» дегенге алмаштырылсын; 

- расмий тилдеги тексттин 113-пунктунун: 

1-пунктчасынын б) абзацындагы «ээсине» деген сөз «ээлерине» дегенге алмаштырылсын; 

- 117-пункттун: 

расмий тилдеги тексттин 3-пунктчасындагы «менчик ээлеринин» деген сөз «ээлеринин» дегенге алмаштырылсын; 

9, 10, 11-пунктчалары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«9) өтүнүч ээсинин бенефециардык ээлерин идентификациялоо же акча каражаттардын келип чыгуу булактарын аныктоо жана алардын келип чыгышынын мыйзамдуулугун тастыктоо мүмкүн эмес; 

10) өтүнүч ээси банктын саясатынын олуттуу өзгөрүшүн болжолдогон, ал банктын финансылык туруктуулугуна, ишенимдүүлүгүнө же банк аманатчыларынын кызыкчылыктарына коркунуч келтирет; 

11) өтүнүч ээси, ал түзүлгөн (катталган) өлкөнүн көзөмөл органы тарабынан көзөмөлгө алынууга тийиш болгон чет өлкөлүк юридикалык жак болсо жана эгерде:  

а) ал түзүлгөн (катталган) өлкөдө натыйжалуу, анын ичинде консолидацияланган негизде көзөмөл ишке ашырыла тургандыгын тастыктаган маалыматты Улуттук банкка сунуштабаса;  

б) Улуттук банктын берген баасы боюнча, өтүнүч ээсине таасирдүү көзөмөл, анын ичинде консолидацияланган негизде көзөмөл жүзөгө ашырылбаса;  

в) өтүнүч ээси түзүлгөн (катталган) мамлекеттин көзөмөл органы менен кызматташуу мүмкүн эмес болсо.»; 

- 119-пунктунун: 

5) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«5) эгерде банктын кызмат адамы Улуттук банк Башкармасынын же Көзөмөл боюнча комитетинин же чет өлкөлүк банктык көзөмөл боюнча компетенттүү органдын чечими боюнча банкка карата таасир этүү чарасын колдонуу тартибинде ээлеген кызматынан бошотулса;»; 

6) пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- Жобо төмөнкү мазмундагы 121-1-пункт менен толукталсын: 

«121-1. Эгерде жеке жана юридикалык жак банктын капиталында чектүү катышууга Улуттук банктан уруксат алуусуз ээ болсо, Улуттук банк мындай бузуу аныкталган күндөн тартып 1 (бир) ай ичинде аталган жакка аны четтетүү жөнүндө жазуу жүзүндө талап жөнөтүп, бул тууралуу анын капиталында чектүү катышууга ээ болгон банкка, банктын капиталындагы чектүү катышууга ээ юридикалык жакка (жактарга), ошондой эле көрсөтүлгөн банктын көз карандысыз реестр жүргүзүүчүсүнө жана/же банктын капиталына чектүү катышууга ээ юридикалык жактын (жактардын) реестр жүргүзүүчүсүнө маалымдайт.  

Улуттук банктын талабын алган жак аны алган күндөн тартып 30 (отуз) календардык күн ичинде Улуттук банкка талапты алгандыгы жана аны аткаруу же аны аткаруудан баш тартуу жөнүндө жазуу жүзүндө жооп берүүгө тийиш.  

Ушул бөлүктүн экинчи абзацында көрсөтүлгөн мөөнөттө талап жөнөтүлгөн жактан жооп берилбеген шартта, Улуттук банк расмий интернет-сайтына Улуттук банктын талабы жөнөтүлгөндүгү жөнүндө маалыматты жайгаштырат.  

Ушул бөлүктүн биринчи абзацында көрсөтүлгөн Улуттук банктын талабы жөнөтүлгөн жак төмөнкүлөрдү аткарууга милдеттүү

- көрсөтүлгөн талапты алган күндөн тартып 1 (бир) ай аралыгында же болбосо (ушул бөлүктүн үчүнчү абзацында каралган учурда) Улуттук банктын расмий интернет-сайтында талап жөнөтүлгөндүгү жөнүндө маалымат жайгаштырылган күндөн тартып 1 (бир) ай аралыгында, Улуттук банкка Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 23-беренесинин 2-бөлүгүнө жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык, банктын капиталында чектүү катышууга уруксат алуу тууралуу арыз менен кайрылууга. Аталган жактын арызы Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 23-беренесинин 3-бөлүгүнө жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык каралат;  

- банктын капиталында чектүү катышуу сатып алууга уруксат алгандыгы тууралуу арыз берилбеген учурда, Улуттук банктын көрсөтүлгөн талабы Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жарыялаган күндөн тартып 3 (үч) ай аралыгында банктын капиталында чектүү катышууну токтотууга багытталган бүтүмдөрдү ишке ашырууга.  

Улуттук банк ушул бөлүктүн бешинчи абзацында көрсөтүлгөн банктын капиталында чектүү катышууну сатып алууга уруксат алуу жөнүндө арызын Улуттук банк канааттандыруудан баш тарткан учурда, ал жак Улуттук банктан банктын капиталына чектүү катышууну сатып алууга уруксат алуу жөнүндө арызын канааттандыруудан баш тартылгандыгы жөнүндө билдирүү алган күндөн тартып 3 (үч) ай ичинде банктын капиталында чектүү катышууну токтотууга багытталган бүтүмдөрдү ишке ашырууга тийиш.  

Эгерде ошол жак ушул бөлүктүн алтынчы жана жетинчи абзацтарында каралган учурларда банктын капиталына чектүү катышууну токтотпосо, Улуттук банк банктын капиталында чектүү катышууну токтотууга багытталган бүтүмдөрдү мажбурлоо менен ишке ашырууга жол берген тиешелүү доо менен сотко кайрылат.»; 

- Жобо төмөнкү мазмундагы 124-1-пункт менен толукталсын: 

«124-1. Ушул Жобонун 121-1-пунктунда көрсөтүлгөн Улуттук банктын талаптары жарыяланган күндөн тартып: 

- ушул Жобонун 121-1-пунктуна ылайык банктын капиталында чектүү катышууну сатып алууда бузууга жол берген жеке же юридикалык жак, эгерде мындай макулдук алуу зарылдыгы ушул Мыйзамда жана банк мыйзамдарында каралса, аларга карата Улуттук банктан өзүнчө уруксат алынган банктын акцияларынын ошол саны боюнча гана добуш берүү укугуна ээ болот; 

- банктын капиталында чектүү катышууну сатып алууда бузууга жол берген жеке же юридикалык жак тарабынан ага карата контролдоо белгиленген банктын акционери (уюштуруучусу), ушул Жобонун 121-1-пунктуна ылайык, банктын акцияларынын 10 (он) пайызынан ашпаган банктын акциялары боюнча гана добуш берүү укугуна ээ болот. 

Бузууга жол берүү менен сатып алынган же ага карата ушул пункттун талаптарын бузуу менен контролдоо белгиленген банктын акционерине (уюштуруучусуна) таандык болгон банктын калган акциялары добуш берүү укугуна ээ эмес акция болуп саналат жана алар банктын акционерлеринин жалпы жыйынынын кворумун аныктоодо эске алынбайт. Эгерде мындай акциялар боюнча добуштардын саны маңызы боюнча чечим кабыл алууга таасирин тийгизсе, ушул беренени бузуу менен мурда кабыл алынган бардык чечимдер жараксыз деп эсептелет.»; 

- 125-1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«125-1. Банктын капиталында олуттуу катышуудан төмөн өлчөмдөгү акцияларына ээлик кылган баардык банк акционерлери Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 16-беренесинде белгиленген чектөөлөрдүн жана тыюу салуулардын жоктугун тастыктоого милдеттүү.»; 

- 125-2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«125-2. Биринчи чектүү катышуу деңгээлинен (олуттуу катышуу) төмөн өлчөмдөгү акцияларды сатып алган кандай болбосун жак акцияларга менчик укугуна ээ болгондон кийинки 20 (жыйырма) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого тийиш:  

1) жеке адамдар үчүн:  

а) паспортунун көчүрмөсүн;  

б) акча каражаттарын алуу булактары тууралуу маалыматты (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);  

в) кредиттик бюродон же өлкөнүн ыйгарым укуктуу органынан мөөнөтү өтүп кеткен карызынын жоктугу жөнүндө маалым катты (Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн) (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон акционерлерин кошпогондо);  

г) бюджетке милдеттүү төлөмдөрдү төлөө боюнча милдеттенмелеринин жоктугун тастыктаган маалым кат же башка документ (салык кызматы жана Социалдык фонд органдары (маалыматты ведомстволор аралык өз ара иш алып баруу маалымат системасы аркылуу алуу мүмкүнчүлүгү болгон шартта Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан берилбейт) же түзүлгөн өлкөнүн ыйгарым укуктуу органы (Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн) (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо); 

д) соттолбогондугун тастыктаган маалым катты же башка документти (Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн) (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);  

е) негизги иши тууралуу маалыматты (эмгек китепчеси, патенти же иши тууралуу маалымат) (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);  

2) юридикалык жактар үчүн:  

а) уюштуруу документтеринин көчүрмөсүн;  

б) юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүн же болбосо өтүнүч ээси түзүлгөн (катталган) өлкөнүн мыйзамдарына ылайык юридикалык жак каттоодон өткөндүгүн тастыктаган документке теңештирилген башка документ;  

в) кредиттик бюродон же башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан мөөнөтү өтүп кеткен карызынын жоктугу жөнүндө маалым катты (Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн) (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);  

г) бюджетке милдеттүү төлөмдөр төлөнгөндүгү жөнүндө маалым кат (маалыматты ведомстволор аралык өз ара иш алып баруу маалымат системасы аркылуу алуу мүмкүнчүлүгү болгон шартта Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан берилбейт) (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);  

д) юридикалык жактын уюштуруучулары, акционерлери, катышуучулары, аткаруу органынын жетекчиси, башкы бухгалтери соттолбогондугун тастыктаган маалым каты же башка документи (маалыматты ведомстволор аралык өз ара иш алып баруу маалымат системасы аркылуу алуу мүмкүнчүлүгү болгон шартта Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан берилбейт) (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо); 

е) негизги иши тууралуу маалымат (акыркы 2 (эки) жыл үчүн финансылык отчеттор, ошондой эле акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жөнүндө маалыматтар, банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);  

ж) акционерлердин, катышуучулардын реестри, ошондой эле алардын паспортторунун көчүрмөлөрү (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);  

з) акцияларга (мүлккө, пайларга, үлүшкө) ээлик кылуу үлүшүн, негизги ишкердик түрлөрү жана катталган жери тууралуу маалыматты көрсөтүү менен туунду, караштуу компаниялар тууралуу маалымат (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);  

и) юридикалык жактын түпкү бенефициарлары (жеке адамга чейин же логикалык акыркы пайда алуучулар) тууралуу маалымат (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо). Эгерде бенефициардык ээси катары мамлекеттик орган же мамлекет иш алып барса, тиешелүү мамлекеттик орган же мамлекет көрсөтүлөт.  

Эгерде жогоруда аталган жактар банктар 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөн жогору өлчөмдө банк акцияларын сатып алса, анда алар акцияларды сатып алуу-сатуу келишиминин же анын негизинде менчик укугу өткөн башка документтин көчүрмөсүн жана акциялар үчүн төлөө фактысын тастыктаган документтерди кошумча сунуштоого тийиш.»; 

- 137-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«137. Директорлор кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн шайлоо Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 37-беренесинин талаптарын эске алуу менен жүргүзүлүүгө тийиш.»; 

- 138-пунктунун 7-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«7) акыркы төрт жыл ичинде ушул банктын Директорлор кеңешинин, Шарият кеңешинин же банк менен байланыштуу кайсы болбосун юридикалык жактын курамына кирген эмес.»; 

- 141-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«141. Ислам банкынын жана «ислам терезесине» ээ банктын Шарият кеңешинин мүчөлөрү жалпы жыйында банктын уюштуруучулары (акционерлери) тарабынан кумулятивдик добуш берүү ыкмасында 5 (беш) жылдык мөөнөткө шайланат. 

Шарият кеңешинин мүчөлөрү бирден ашык банкта жана эки банк эмес финансы-кредит уюмдарында Шарият кеңешинин мүчөсү кызмат ордун ээлей алышпайт.»; 

- 142-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«142. Шарият кеңешинин мүчөлөрүнө көз карандысыздыктын зарыл санын жана критерийлери бөлүгүндө банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү үчүн каралган ушул Жобонун 138-пунктунун талаптары таркатылат. Шарият кеңешинин кеминде 1 (бир) мүчөсү мамлекеттик жана/же расмий тилди билген Кыргыз Республикасынын жараны болууга тийиш. Банктын Шарият кеңешинин мүчөлөрүнө ушул Мыйзамдын 37-беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-пунктунда белгиленген чектөөлөрдү кошпогондо, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында Директорлор кеңешинин мүчөлөрү үчүн белгиленген чектөөлөр жайылтылат.»; 

- 149-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«149. Төлөм документтерине биринчи кол тамга коюу укугу менен кызмат ордуна талапкерлерди Улуттук банк менен макулдашуу учурунда, кол коюу укугу төраганын орун басарынын же Башкарманын башка мүчөсүнүн кызмат ордуна макулдашуу жол-жобосунан өткөн адамга ыйгарылышы мүмкүн. Эгерде банкта төлөм документтерине кол коюуга укук чегерүү үчүн макулдашуудан өткөн кызмат адамы жок болсо (Улуттук банк менен макулдашуу боюнча), төлөм документтерине кол коюу укугу макулдашуу жол-жобосунан өткөн башка адамга жүктөлүшү мүмкүн.  

Банктын башкы бухгалтери жок учурда төлөм документтерине экинчи кол коюу укугу башкы бухгалтердин орун басары кызмат ордуна макулдашуу жол-жобосунан өткөн жакка же болбосо банктын өтүнүчү боюнча башкы бухгалтер жок учурда анын милдетин аткарган жакка ыйгарылышы мүмкүн. 

Төлөм документтерине кол коюу укугун ыйгарууну макулдашуу жөнүндө чечим Улуттук банктын төрагасынын банктык көзөмөл жана лицензиялоо маселелерин тескөөгө алган орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү тарабынан кабыл алынат.»; 

- 150-пунктунун 4-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4) талапкерлер ушул Жобонун 17, 18, 19-главаларында алардын кызмат орду үчүн белгиленген талаптарга, Директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү үчүн - «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамдын 37-беренесинин 3-бөлүгүндөгү, төрага жана Башкарманын мүчөлөрү үчүн - «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамдын 41-беренесинин 7-бөлүгүндөгү кошумча талаптарга жооп бербесе.».»; 

- 176-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«Банктын ишкердикти ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган туунду компаниялары инвестициялоо иши менен алектене алышат. Ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган туунду компаниянын инвестициялоо ишин жүргүзүү тартиби жана эрежелери Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленет.»; 

- 193-пунктунун 3-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3) ушул Жобонун 191-пунктунда каралган документтер филиал жайгашкан дарек өзгөргөн учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ал мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүлүүгө тийиш.»; 

- Жобо төмөнкү мазмундагы 304-1-пункт менен толукталсын: 

«304-1. Уставга киргизилген өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуудан төмөнкү учурларда баш тартылышы мүмкүн: 

1) берилген документтер коюлган талаптарга ылайык келбесе же анык эмес документтер жана маалыматтар берилсе; 

2) эгерде акционерлердин жалпы жыйынынын чечими Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен кабыл алынса; 

3) эгерде уставдык капиталдын өлчөмү белгиленген минималдуу өлчөмдөн аз болсо; 

4) эгерде мурунку эмиссия боюнча акцияга жазылуу жүргүзүлбөсө, алардын толук наркы белгиленген мөөнөттө төлөнбөсө, же болбосо акциялар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен чыгарылса жана төлөнсө, же акцияларды сатып алууга багытталган акча каражаттарынын келип чыгуу булагынын мыйзамдуулугу тастыкталбаса; 

5) банк мыйзамдарына ылайык банктын капиталына чектүү катышууну сатып алууга Улуттук банктын уруксаты жок болгон учурда; 

6) эгерде бул банктын туруктуулугуна жана коопсуз ишине коркунуч туудурса.»; 

- 331-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«331. Банктарды кайра өзгөртүп түзүү иши мыйзамдарга, ушул жобого жана кайра өзгөртүп түзүүгө тийиштүү банктын уюштуруу документтерине ылайык жүзөгө ашырылат.»; 

- 361-пунктунун ж) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«ж) Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 25-беренесинин талаптарын эске алуу менен иштелип чыккан ар бир кайра өзгөртүлүп түзүлгөн банктын жакынкы эки жылга каралган бизнес-планы (эки түп нускада) (маселелер тизмеги 7-тиркемеде келтирилген).»; 

- 387-пункттун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«387. «Өтмө» банк юридикалык жак катары, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык ага өткөрүлүп берилген милдеттенмелерди кошпогондо, кайра өзгөртүп түзүлүп жаткан банктын укугу өткөндөрдөн болуп саналбайт жана анын кандайдыр бир башка милдеттенмелери үчүн жоопкерчилик тартпайт.»; 

- 390-пунктунун 9) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«9) Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 25-беренесинин талаптарын эске алуу менен иштелип чыккан бизнес-план (эки түп нускада) (маселелер тизмеги 7-тиркемеде келтирилген);»; 

- 4-тиркемедеги «Кард Хасан» деген сөздөр «Кард» дегенге алмаштырылсын;  

- 18-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого карата 

18-тиркеме 

 

______________________________________ (банктын аталышы)  

банктын капиталында чектүү суммага ээлик кылган же аны тескөөгө алган ______________________________ (юридикалык жактын толук аталышы) кызмат адамдарынын курамындагы өзгөрүүлөр тууралуу 

МААЛЫМАТ 

1. Аты-жөнү  

(чет өлкөлүк жарандардын аты-жөнү англис тилинде көрсөтүлүүгө тийиш)  

2) Жарандыгы _______________________________________________________ 

3) Паспорттук маалыматтары ____________________ (сериясы, номери, берилген күнү, ким тарабынан берилген)  

4) Үй дареги _____________________________________________________________ 

5) Кайсы кызматка дайындалды (шайланды) ________________________ 

6) Дайындалган (шайланган) күнү ________________________ (ыйгарым укуктуу орган дайындоо (шайлоо) жөнүндө чечим кабыл алган жыл, күн, ай жана/же контрактка кол коюлган күн);  

7) экономика чөйрөсүндө кылмыштуулукка жол бергендиги үчүн соттолуп, ал жоюлбаса жана тындырылбаса (бар/жок); 

8) банк, финансы, аудитор, камсыздандыруу жана инвестициялоо чөйрөсүндө иш жүргүзүү укугуңузду жокко чыгарган соттун чечими же Улуттук банктын банк чөйрөсүндө ишкердикти жүргүзүү укугуңузду жокко чыгарган чечими болсо (бар/жок); 

9) башка чөйрөлөрдө иш алып барууга сизге мүмкүндүк бербеген соттун чечими барбы (бар/жок), эгерде болсо, анкетага кошо тиркөө зарыл; 

10) Улуттук банк Башкармасынын же Көзөмөл боюнча комитетинин же болбосо чет өлкөнүн банктык көзөмөл боюнча компетенттүү органынын сизди ээлеп турган кызматтан бошотуу үчүн банкка карата таасир этүү чарасын колдонуу жагында чечими барбы (бар/жок), эгерде болсо, анкетага кошо тиркөө зарыл; 

11) сиз банктын капиталында чектүү катышууну сатып алуу талабын бузган учурлар аныкталганбы (ооба/жок); 

12) өз финансылык милдеттенмелерди төлөө боюнча соттун чечими аткарылбай калган учурлар барбы (ооба/жок), эгерде болсо, чечимдин аткарылбай калгандыгы себептерин көрсөтүп, түшүндүрмө берүү зарыл; 

13) Сизге же сиз олуттуу катышуучу жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же башка бир кызмат адамы катары байланышыӊыз болгон компанияга карата кайсы бир учурда, кайсы бир өлкөдө

- акыркы үч жыл аралыгында укук бузууларга, кемчиликтерге, алгылыксыз жосундарга, кылмыштарга жол берилгендиги үчүн айыптоолор коюлганбы, анын ичинде айыптоолор токтотулган же алынып салынган учурлар барбы (ооба/жок) ________________. Эгерде болсо, алар боюнча түшүндүрмө берүү зарыл; 

- акыркы 3 (үч) жыл ичинде тартип жаза чарасы, кылмыш жоопкерчилиги чарасы колдонулганбы (ооба/жок) _________________. Колдонулган болсо, алар боюнча түшүндүрмө берүү зарыл; 

14) Сиз же директор (менеджер), жетекчи, уюштуруучу, акционер катары байланышыӊыз болгон компания кайсы бир өлкөдө иш алып баруу максатында лицензия же башка уруксат алуу документтерин алуу үчүн кайрылдыңыз беле? Кайрылган болсоңуз, кайсы өлкөдө, ишкердиктин кайсы түрүн жүзөгө ашырууга ниеттенгениңизди көрсөтүү зарыл ________________________________________________________________________ 

15) 

а) Сизге же директор (менеджер), жетекчи, уюштуруучу, акционер катары байланышыӊыз болгон компанияга лицензия (уруксат) берүүдөн баш тартылган, же болбосо лицензия (уруксат) берген орган тарабынан лицензия кайтарылып алынган учур болду беле? Эгерде мындай учурлар орун алган болсо, лицензия берүүдөн эмне үчүн баш тартылган, берилбей калган же лицензия кандай себептен улам кайтарылып алынгандыгы боюнча түшүндүрмө бергиле (анын ичинде сиз иштен бошонуп кеткенден кийинки 3 (үч) жыл ичинде)__________________________________________________________________ 

б) Сизге же жетекчи (менеджер), кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.у.с.) же олуттуу катышуучу катары (анын ичинде сиз иштен бошонуп кеткенден кийинки 3 (үч) жыл ичинде) байланышыӊыз болгон мажбурлоо тартибинде банкрот деп таанылган же мажбурлап жоюу процессине дуушар болгон ар бир компанияны көрсөтүңүз. 

________________________________________________________________________ 

Директор, кызмат адамы же олуттуу катышуучу катары байланышыӊыз болгон, ошондой эле мажбурлап банкроттоого, жоюлууга байланыштуу шарттар коюлган компанияда аткарган ролуңузду жана жоопкерчилигиңизди толук негиздеп берүү зарыл. 

________________________________________________________________________ 

16) Сизге же кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.у.с.) же олуттуу катышуучу катары байланышыӊыз болгон компанияга карата мамлекеттик же жөнгө салуучу орган, анын ичинде укук коргоо органдары тарабынан мыйзам талаптарын бузууга жол берилишине байланыштуу териштирүү иштери жүргүзүлдү беле. Жүргүзүлгөн болсо, кандай себептер боюнча экендигин чечмелеп көрсөтүү зарыл. 

Ушул аркылуу анкетада берилген маалымат толук жана анык экендигин билдирем.  

Күнү 

Кол тамгасы ______________________ аты-жөнү, кызматы  

Мөөр»;  

 

- 21-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

  

  

«Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого карата 

21-тиркеме 

 

Ушул жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн банктын кызмат адамдары тарабынан толтурулат. 

  

  

 

  

  

Сиздин түстүү сүрөтүңүз 

(документтерди тапшыруу 

учурдагы түп нускасы) 

Кызмат адамынын 

АНКЕТАСЫ  

Мен, _________________________________________________________________,  

аты-жөнү 

атайын бурмалоолорго жана калтырып кетүүлөргө жол берген учурлар, сунушталып жаткан кызматка макулдук берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болорун жана мыйзам талаптарына ылайык жоопко тартууга алып келерин түшүнөм. Анкетада камтылган маалымат өзгөргөн учурда 10 жумуш күнү ичинде (резидент)/20 жумуш күнү ичинде (резидент эмес) Улуттук банкка бул тууралуу кат жүзүндө билдирүүгө милдеттенем.  

_________________________________ 

-ж. «__» _______________ 

  Кол тамга 

Күнү 

1. Жеке маалымат 

1.1. Аты-жөнү (мамлекеттик, расмий, англис тилдерде), болжолдонуп жаткан кызмат орду. 

1.2. Жынысы: 

- эркек  

- аял  

1.3 Туулган күнү (жыл/күн/ай)  

1.4. Туулган жери  

1.5. Жарандыгы  

1.6. Төмөнкүлөрдү көрсөтүңүз:  

- паспорттун номери жана сериясы __________________________________________  

- колдонуудагы башка паспорттун маалыматтары (жалпы жарандык (чет өлкөлүк) болгон шартта)_______________________________________________________________.  

1.7. Эгерде аты-жөнүңүздү өзгөрткөн болсоңуз, качан жана эмне себептен улам өзгөрткөндүгүңүздү жана мурдагы аты-жөнүңүздү көрсөтүңүз________________________.  

1.8. Төмөнкүлөрдү көрсөтүңүз:  

- катталган жерди  

- анык жашаган жерди _______________________________________________.  

1.9. Телефондор:  

- уюлдук: __________________________________________________________.  

үй _______________________________________________________________.  

1.10 Электрондук почтанын дареги_____________________________________.  

2. Билими, квалификациясы, эмгек жолу 

2.1.   

Окуу жайдын аталышы, эл аралык сертификат 

Окуу жай жайгашкан дарек 

Окуу жылдары (___ж. баштап ___ж чейин) 

Факультет 

Адистиги 

Окумуштуулук даражасы 

Эл аралык квалификациялык даражасы 

   

  

  

  

  

  

  

Ар кандай окуу борборлору тарабынан өткөрүлгөн курстарда, анын ичинде бул анкетанын 2.4-пунктунда көрсөтүлгөн багыттар боюнча билим алуусу.  

Семинардын же курстун темасы 

Семинардын уюштуруучусу 

Өткөрүлгөн жер 

Өткөрүлгөн күндөр (___ж. баштап ___ж. чейин) 

Сертификаттын болушу (бар/жок) 

   

  

  

  

  

2.2. Кайсы тилдерди билесиз?  

- кыргыз тили;  

- англис тили;  

- орус тили;  

- башка тилдер (көрсөтүңүз)»;  

2.3. Эмгек жолуңуз тууралуу төмөнкү маалыматты көрсөтүңүз, анын ичинде байкоо органынын (Директорлор кеңешинин) мүчөсү катары (эмгек китепчесинде жазылган маалыматтан тышкары, айкын иштеген жерлер тууралуу маалымат көрсөтүлөт):  

Ишке кабыл алынган жана иштен бошотулган күнү 

Уюмдун аталышы 

Уюмдун иш чөйрөсү 

Жайгашкан дареги 

Кызмат орду, негизги милдеттери (негизги милдеттер банк ишине байланыштуу болбогон кызмат орундары жагында көрсөтүлөт) 

Иштен бошонуу үчүн негиздер 

Эмгек китепчесинде жазуулар жок болсо, белгилөө зарыл 

  

  

  

  

  

  

  

2.4. Талапкерде төмөндөгүлөр боюнча билимдин бар экендиги жөнүндө маалымат (бар/жок):  

- банктык мыйзамдар ________________________________________________;  

- корпоративдик башкаруу ____________________________________________;  

- финансылык отчетту жана бухгалтердик эсепке алууну жүргүзүү __________;  

- банктын отчетторун түзүү тартиби ____________________________________;  

- кредиттик иш ______________________________________________________;  

- инвестициялык иш __________________________________________________;  

- стратегиялык пландаштыруу__________________________________________;  

- банктык тобокелдикти тескөө _________________________________________;  

- ликвиддүүлүктү тескөө ______________________________________________;  

- аудит стандарттары _________________________________________________;  

- террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү ________________________________________________;  

- ислам банк иши жана каржылоо принциптери ___________________________; 

- ААОIFI стандарттары _______________________________________________; 

- ислам каржылоо принциптери боюнча эсептер планы _____________________.  

2.5. Сиз учурда жана\же акыркы 10 жыл аралыгында уюштуруучу, акционер (ээси катары) болгон компанияларды, анын ичинде финансы-кредит уюмдарын көрсөтүңүз:  

Юридикалык жактын аталышы, жайгашкан орду 

Юридикалык жактын ишинин түрү 

Карамагындагы акциялардын саны 

Капиталдагы үлүшү, сом түрүндө 

Юридикалык жактын уставдык капиталдагы үлүшү % түрүндө 

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИНН) 

Үлүштү сатып алган күнү/үлүштү берүү күнү/ишти токтотуу күнүөрсөтүү зарыл) 

Юридикалык жактын аталышы, жайгашкан орду 

  

  

  

  

  

  

  

 

2.6. Кынтыксыз ишкердик абройду тастыктоо: 

1) экономика чөйрөсүндө кылмыштуулукка жол бергендиги үчүн соттолуп, ал жоюлбаса жана тындырылбаса (бар/жок); 

2) банк, финансы, аудитор, камсыздандыруу жана инвестициялоо чөйрөсүндө иш жүргүзүү укугуңузду жокко чыгарган соттун чечими же Улуттук банктын банк чөйрөсүндө ишкердикти жүргүзүү укугуңузду жокко чыгарган чечими болсо (бар/жок); 

3) башка чөйрөлөрдө иш алып барууга сизге мүмкүндүк бербеген соттун чечими барбы (бар/жок), эгерде болсо, анкетага кошо тиркөө зарыл; 

4) Улуттук банк Башкармасынын же Көзөмөл боюнча комитетинин же болбосо чет өлкөнүн банктык көзөмөл боюнча компетенттүү органынын сизди ээлеп турган кызматтан бошотуу үчүн банкка карата таасир этүү чарасын колдонуу жагында чечими барбы (бар/жок), эгерде болсо, анкетага кошо тиркөө зарыл; 

5) сиз банктын капиталында чектүү катышууну сатып алуу талабын бузган учурлар аныкталганбы (ооба/жок); 

6) өз финансылык милдеттенмелерди төлөө боюнча соттун чечими аткарылбай калган учурлар барбы (ооба/жок), эгерде болсо, чечимдин аткарылбай калгандыгы себептерин көрсөтүп, түшүндүрмө берүү зарыл; 

7) Сизге же сиз олуттуу катышуучу жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же башка бир кызмат адамы катары байланышыӊыз болгон компанияга карата кайсы бир учурда, кайсы бир өлкөдө

- акыркы үч жыл аралыгында укук бузууларга, кемчиликтерге, алгылыксыз жосундарга, кылмыштарга жол берилгендиги үчүн айыптоолор коюлганбы, анын ичинде айыптоолор токтотулган же алынып салынган учурлар барбы (ооба/жок) ________________. Эгерде болсо, алар боюнча түшүндүрмө берүү зарыл; 

- акыркы 3 (үч) жыл ичинде тартип жаза чарасы, кылмыш жоопкерчилиги чарасы колдонулганбы (ооба/жок) _________________. Колдонулган болсо, алар боюнча түшүндүрмө берүү зарыл; 

8) Сиз же директор (менеджер), жетекчи, уюштуруучу, акционер катары байланышыӊыз болгон компания кайсы бир өлкөдө иш алып баруу максатында лицензия же башка уруксат алуу документтерин алуу үчүн кайрылдыңыз беле? Кайрылган болсоңуз, кайсы өлкөдө, ишкердиктин кайсы түрүн жүзөгө ашырууга ниеттенгениңизди көрсөтүү зарыл ________________________________________________________________________ 

9) 

а) Сизге же директор (менеджер), жетекчи, уюштуруучу, акционер катары байланышыӊыз болгон компанияга лицензия (уруксат) берүүдөн баш тартылган, же болбосо лицензия (уруксат) берген орган тарабынан лицензия кайтарылып алынган учур болду беле? Эгерде мындай учурлар орун алган болсо, лицензия берүүдөн эмне үчүн баш тартылган, берилбей калган же лицензия кандай себептен улам кайтарылып алынгандыгы боюнча түшүндүрмө бергиле (анын ичинде сиз иштен бошонуп кеткенден кийинки 3 (үч) жыл ичинде)__________________________________________________________________ 

б) Сизге же жетекчи (менеджер), кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.у.с.) же олуттуу катышуучу катары (анын ичинде сиз иштен бошонуп кеткенден кийинки 3 (үч) жыл ичинде) байланышыӊыз болгон мажбурлоо тартибинде банкрот деп таанылган же мажбурлап жоюу процессине дуушар болгон ар бир компанияны көрсөтүңүз. 

________________________________________________________________________ 

Директор, кызмат адамы же олуттуу катышуучу катары байланышыӊыз болгон, ошондой эле мажбурлап банкроттоого, жоюлууга байланыштуу шарттар коюлган компанияда аткарган ролуңузду жана жоопкерчилигиңизди толук негиздеп берүү зарыл. 

________________________________________________________________________ 

10) Сизге же кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.у.с.) же олуттуу катышуучу катары байланышыӊыз болгон компанияга карата мамлекеттик же жөнгө салуучу орган, анын ичинде укук коргоо органдары тарабынан мыйзам талаптарын бузууга жол берилишине байланыштуу териштирүү иштери жүргүзүлдү беле. Жүргүзүлгөн болсо, кандай себептер боюнча экендигин чечмелеп көрсөтүү зарыл. 

2.7. Кимдир бирөөгө ссуда боюнча карызыңыз (башка милдеттенмелер) бар болсо, ар бир карыз (милдеттенме) боюнча төмөнкү маалыматтарды көрсөтүңүз (чет өлкөлүк жарандар тиешелүү валютаны жана АКШ долларына карата валюта курсун же АКШ долларында көрсөтүүгө тийиш):  

Кредитордун аталышы  

  

  

Берилген күнү (жыл, ай)  

  

  

Зайымдын (кредиттин) суммасы, миң сом  

  

  

Пайыздык чен  

  

  

Зайымдын (кредиттин) багыты  

  

  

Күрөө тууралуу маалымат жана анын суммасы  

  

  

Төлөө мөөнөтү (жыл, ай)  

  

  

Зайым (кредит) боюнча карыздын калдыгы, миң сом түрүндө  

  

  

Зайым (кредит) үчүн пайыздар боюнча карыздын калдыгы, миң сом түрүндө  

  

  

2.8. Төмөнкү маалыматтарды бериңиз:  

____-жылдын «___» ________ карата абал боюнча активдер жөнүндө жеке отчет (анкета толтурулган күнгө карата көрсөтүлөт).  

1-таблица (валютаны көрсөтүңүз).  

  

Активдер 

Сумма (сом түрүндө/чет өлкөлүк жарандар тиешелүү валютаны жана АКШ долларына карата валюта курсун же АКШ долларын көрсөтөт) 

Негизги иштеген жери боюнча эмгек акы (айына)  

  

Негизги иштеген жеринен тышкары эмгек акы (айына)  

  

Накталай  

  

Финансы-кредит уюмдарындагы депозиттик каражаттар (пайыздык ченди, үстөк бааны көрсөтүү менен)  

  

Баалуу кагаздар (баалуу кагаздын түрүн көрсөтүү менен)  

  

Күрөөгө коюлбаган же арестке коюлбаган кыймылсыз мүлк (мүлк сүрөттөлөт жана наркы көрсөтүлөт)  

  

Күрөөгө коюлган же арестке коюлган кыймылсыз мүлк (мүлк сүрөттөлөт жана наркы көрсөтүлөт)  

  

Дебитордук карыз (анын ичинде зайымга берилген каражаттар)  

  

2.9. Учурда Сиз кандайдыр бир соттук териштирүүлөргө катышып жатасызбы? Катышып жатсаңыз, ал боюнча түшүндүрмө бериңиз ________________________________.  

2.10. Үй-бүлөлүк абалыңыз: (нике тууралуу, ж.б. маалымат) ___________________ 

Жакын туугандарыңызды (ата-энеси, балдары, жубайы (жолдошу), асырап алуучулар, асырап алынгандар, ата-энеси бир, энелеш/аталаш бир туугандар жана бир тууган ага-ини, эже-карындаштары, чоң ата, чоң эне, небере), ошондой эле бул тизмеге киргизүү зарыл деп эсептелген башка туугандарды көрсөтүңүз 

Аты-жөнү 

Туугандык мамилеси 

Туулган күнү жана жери 

Кызматы жана иш орду 

  

  

  

  

3. Олуттуу катышуу жана өз ара байланыштуулук 

1. Банктын кызмат адамдары, акционерлери же өтүнүч менен кайрылган банктын аффилирленген компанияларынын кызмат адамдары, акционерлери менен тууганчылык же ишкердик мамилеңиз болсо көрсөтүңүз (эгерде болсо, кандай мамиледе).  

2. Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөлөрү алар «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамдын 38-беренесинин талаптарына ылайык келүүсүн көрсөтүүсү зарыл  

__________________________________________________________________________. 

__________________________________________________________________________. 

__________________________________________________________________________. 

4. Сиздин көз карашыңыз боюнча белгилей турган маанилүү маалымат барбы?  

- жок  

- ооба (кеңири чагылдыруу зарыл)  

5. Пункт банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү тарабынан гана толтурулат  

Мен, Директорлор кеңешинин ишин жөнгө салган документ менен таанышып чыктым  

- ооба; 

- жок; 

6. Ушул анкетада берилген маалымат анык жана толугу менен чагылдырылгандыгын жана анкетада көрсөтүлгөн суроолорго ылайык менин билимиме жана маалыматтарга ылайык сунушталгандыгын тастыктаймын.  

Эскертүү:  

1) Анкетаны толтурган кызмат адамы анын ар бир бетине кол коюшу зарыл. 

Күнү (жыл/күн/ай) ____________________________________  

Талапкердин кол тамгасы 

  

кол тамганын үлгүсү 

 

- 32-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

 

  

  

«Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого карата 

32-тиркеме 

Кызмат адамын макулдашуу жөнүндө 

ӨТҮНҮЧ  

(Директорлор кеңешинин жана Шарият кеңешинин мүчөлөрүнөн тышкары, 

ушул жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн бардык кызмат адамдарына карата толтурулат) 

 

  

  

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкынын төрагасына  

  

Урматтуу_____________________________ ! 

________________________________________________ кызмат ордуна  

(талапкер сунушталып жаткан кызмат ордун, банктын аталышын көрсөтүү зарыл) 

__________________________(аты-жөнү) талапкерлигин карап берүүнү өтүнөбүз.  

Ушул өтүнүчкө «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жободо талап кылынган документтер тиркелгендигин тастыктаймын.  

Жогоруда көрсөтүлгөн адам милдеттерин аткаруунун алкагында ага жүктөлгөн маселелер боюнча квалификациясы жетиштүү жана компетенттүү экендигин, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Улуттук банктын укуктук актыларында белгиленген талаптарга ылайык келе тургандыгын тастыктаймын, анын ичинде:  

1) талапкер кынтыксыз ишкердик абройго ээ ______ (ооба/жок);  

2) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун 20-главасында каралган, талапкерди макулдашуудан баш тартуу үчүн негиздер ________________ (аныкталды/аныкталган жок); 

3) Дайындоо жана сый акы төлөө комитетинин талапкер ылайык келе тургандыгы тууралуу корутундусу бар ______ (ооба/жок);  

__________________________ (аты-жөнү) Кол тамгасы ____________ 20__-жылдын «_____» _______________________ (Башкарманын төрагасы тарабынан кол коюлат)»; 

- мамлекеттик тилдеги 31-тиркеменин 2-пунктундагы «менчик» деген сөз алынып салынсын. 

- 33-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

  

  

«Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого карата  

33-тиркеме 

 

Субъекттин жеке маалыматтарын топтоого жана иштеп чыгууга  

МАКУЛДУГУ 

 

Калктуу пункт, күнү 

 

Мен, _____________________________________________________________________________ 

(аты-жөнү

_____________________________________________________________________________________________________________________________________дареги боюнча жашаган, 

инсандыгын күбөлөндүргөн документ: _____________________________________________________________________________ 

(документтин түрү

сериясы _______________________________ № ___________________________________ 

берилди ____________________________________________________________________ 

(берилген күнү) (ким тарабынан берилген) 

___________________________________________________________________ негизинде 

(ишеним каттын, мыйзамдын жана башка укуктук актынын) 

________________________ (ишеним кат берилген адамдар үчүн) атынан иш алып барган  

(аты-жөнү

________________________________________________________ дареги боюнча жашаган, 

инсандыгын күбөлөндүргөн документ: __________________________________________ 

 (документтин түрү

_____________________ сериясы _____________________ № _____________________ берилди ____________________________________________________________________ 

(берилген күнү) (ким тарабынан берилген) 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына өз эрким менен, ыктыярдуу түрдө төмөнкүлөрдү аткарууга толук жана шартсыз макулдугумду берем: 

- иштеп чыгууга (аткаруу ыкмасына карабастан Улуттук банк тарабынан же анын тапшырмасы боюнча жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, бөгөт коюу, өчүрүү жана бузуу максатында автоматтык каражаттар менен же аларсыз аткарылган кандай болбосун операцияны же операциялар топтомун), ошондой эле: 

- жеке маалыматтарды берүүгө (Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамына жана эл аралык келишимдерге ылайык); 

- менин жеке өзүмө гана тиешелүү болгон бардык жеке маалыматтарды чет мамлекеттерге (жеке маалыматтардын Улуттук банк тарабынан башка мамлекеттин юрисдикциясына кирген маалымат топтоочуларына берилишине) Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын талабына жана «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого ылайык берүүгө

Жогоруда белгиленген макулдук төмөнкү жеке маалыматтарга да таркатылат: фамилияма, атыма жана атамдын атына (өзгөртүлгөн болсо, мурдагы аты-жөнүм өзгөртүлгөн күн жана ага түрткү берген себептер); төрөлгөн жерим жана төрөлгөн күнүмө; жарандыгым тууралуу маалыматтардын (анын ичинде мурдагы жарандыгым, башка жарандыкты алгандыгым); алган билим тууралуу маалыматтардын (билим берүү мекемесинин аталышы, окууну бүткөн жыл, билимге, квалификацияга ээ болгон, кайра даярдыктан өткөн багыт же документ боюнча алган билимим); илимий даражага ээ экендигим тууралуу маалыматтардын, чет тилдерди кандай деңгээлде билүүгө тиешелүү маалыматтардын, жашаган жеримдин дарегине (келген жеримдин дареги); байланыш телефон номерлериме жана башка байланыш каналдары боюнча маалыматтардын; инсандыгымды тастыктаган документтин түрүнө, сериясына, номерине, ошол документти берген органдын аталышына, документ берилген күнгө; салык төлөөчүнүн идентификациялык номерине; үй-бүлөлүк абалыма, үй-бүлө курамына, жакын туугандарыма тиешелүү маалыматтардын; эмгек жолума тиешелүү маалыматтардын (аскердик кызмат өтөө, айкалыштырып иштөө, ишкердик иш, кызмат көрсөтүүнү сунуштоо келишиминин негизинде иштеген ишке тиешелүү); мамлекеттик сыйлыктарга, башка сыйлыктарга, артыкчылык белгилерине (ким тарабынан жана качан берилген) ээ болгондугума тиешелүү маалыматтардын; соттолгондугум же болбосо соттолбогондугум тууралуу маалыматтардын, анын ичинде мыйзам бузууларга, алгылыксыз иштерге жол бергендигим үчүн мага карата колдонулган тартип жаза чарасы, административдик жоопкерчилик чаралары жөнүндө маалыматтардын; кирешелер, чыгашалар, мүлкүм жөнүндө маалыматтардын, ошондой эле мүлк мүнөздөгү милдеттенмелериме тиешелүү маалыматтардын, жеке сүрөтүм). 

Жогоруда көрсөтүлгөн жеке маалыматтар Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзам талабына жана «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого ылайык, Улуттук банк тарабынан лицензиялоо жол-жобосун ишке ашыруу (анын ичинде кызмат адамдарын макулдашуу, акцияларды сатып алуу, банктардын иш чөйрөсүн кеңейтүү) максатында сунушталат. 

Ушул аркылуу мага тиешелүү жеке маалыматтардын аныктыгын текшерүү жана кынтыксыз ишкердик аброй жана кесипкөйлүккө тиешелүү маалыматтарды тастыктоо үчүн башка мамлекеттик органдарга, кредиттик бюрого, чет өлкө банктык жана финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча органдарына бериле тургандыгы мага маалым жана мен аларга өз эрким боюнча макул экендигимди тастыктайм жана Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамынын 24-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен бекитилген жеке маалыматтарды топтоо жана аларды иштеп чыгууга субъектинин макулдугун алуу, жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берилиши жөнүндө ага маалымдоо тартибинин жана формасынын 12-пунктуна ылайык, Улуттук банк тарабынан мага тиешелүү жеке маалыматтардын көзөмөлдөө жана лицензиялоо жол-жобосунун алкагында жогоруда көрсөтүлгөн жактарга берилгендиги тууралуу маалымдалышын талап кылбайм. 

Жеке маалыматтардын иштелип чыгышына макулдук берүү мөөнөтсүз болуп саналат (көзөмөлдөө жана лицензиялоо максатында туруктуу колдонулат) жана макулдук берүүгө кол коюлган күндөн тартып колдонула баштайт. 

 

20__-ж. ___-_______________ 

____________________________________ 

Кол тамгасы                                Аты-жөнү.».