Кайта келүү

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2023-жылдын 20-декабрындагы 

№2023-П-07/80-2-(ДКП)  

токтому 

 

 

2024-жылга милдеттүү резерв түзүү графиги тууралуу 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 64-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-1-(ДКП) токтому менен бекитилген «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. 2024-жылга милдеттүү резерв түзүү графиги (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Юридика башкармалыгы:  

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

3. Токтом 2024-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. 

4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

 

Төрага                                                                                                                                                                                                                                                К. Боконтаев 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2023-жылдын 20- декабрындагы 

№2023-П-07/80-2-(ДКП)  

токтомуна карата  

тиркеме  

 

 

2024-жылга милдеттүү резерв түзүү  

ГРАФИГИ 

 

 

Эсептик мезгил аралыгы 

Базалык мезгил аралыгы 

Мезгил аралыгынын узактыгы 

башталышы 

аягы 

башталышы 

аягы 

04.12.23 

31.12.23 

01.01.24 

28.01.24 

28 күн 

01.01.24 

28.01.24 

29.01.24 

25.02.24 

28 күн 

29.01.24 

25.02.24 

26.02.24 

24.03.24 

28 күн 

26.02.24 

24.03.24 

25.03.24 

21.04.24 

28 күн 

25.03.24 

21.04.24 

22.04.24 

19.05.24 

28 күн 

22.04.24 

19.05.24 

20.05.24 

16.06.24 

28 күн 

20.05.24 

16.06.24 

17.06.24 

14.07.24 

28 күн 

17.06.24 

14.07.24 

15.07.24 

11.08.24 

28 күн 

15.07.24 

11.08.24 

12.08.24 

08.09.24 

28 күн 

10 

12.08.24 

08.09.24 

09.09.24 

06.10.24 

28 күн 

11 

09.09.24 

06.10.24 

07.10.24 

03.11.24 

28 күн 

12 

07.10.24 

03.11.24 

04.11.24 

01.12.24 

28 күн 

13 

04.11.24 

01.12.24 

02.12.24 

29.12.24 

28 күн 

14 

02.12.24 

29.12.24 

30.12.24 

26.01.25 

28 күн