Кайта келүү

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30.01 1\1 токтому 

 

 

«Аманаттарды кабыл алууну жъзёгё ашырган микрофинансылык компаниялардын милдеттъъ камдык талаптары жёнъндё»  

жобону бекитъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7-жана 43-статьяларын ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Кароого сунушталган «Аманаттарды кабыл алууну жъзёгё ашырган микрофинансылык комапниялардын милдеттъъ камдык талаптары жёнъндё» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин

2. «Аманаттарды кабыл алууну жъзёгё ашырган микрофинансылык комапниялардын милдеттъъ камдык талаптары жёнъндё» жобонун къчкё кириши Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын ёзънчё токтому менен жёнгё салынат.  

3. Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы ушул токтом менен микрофинансылык компанияларды тааныштырсын.  

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мъчёсъ, айым С.К.Алыбаевага ыйгарылсын.  

 

Тёрага                         Алапаев М.О

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк Башкармасынын 2010 жылдын 

30.01 1\1 токтому менен бекитилген 

 

 

“Аманаттарды кабыл алууну жъзёгё ашырган микрофинансылык компаниялардын милдеттъъ камдык талаптары жёнъндё” жобо 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндёжана “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё” мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан жана аманаттарды кабыл алууну жъзёгё ашырган микрофинансылык компанияларга (мындан ары МФК), Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында (мындан ары Улуттук банк) милдеттъъ камдарды депондоштурууга, милдеттъъ камдык талаптарды сактоо тартибине жана милдеттъъ камдардын ёлчёмън сактабагандыгы ъчън санкцияларга карата талаптарды белгилейт

2. Милдеттъъ камдар бул, Улуттук банк тарабынан белгиленген шарттарда микрофинансылык компания Улуттук банкка депондоштурууга милдеттъъ болгон акча каражаттарынын суммасы.  

Милдеттъъ камдык талаптар Улуттук банкта милдеттъъ камдарды депондоштуруу боюнча микрофинансылык компанияларга талаптар. 

Эсептик база бул, МФКнын депозиттик эсептеринде каралган сомдук милдеттенмелери. Эсептик базага киргизилген милдеттенмелердин тизмеси Улуттук банк Башкармасы тарабынан бекитилет. 

3. Милдеттъъ камдардын ёлчёмъ Улуттук банк Башкармасы тарабынан эсептик базадан пайыздарда белгиленет. Эсептик базанын курамына кирген милдеттенмелердин ар кандай категориялары ъчън ар търдъъ пайыздык маани белгилениши мъмкън. Милдеттъъ камдардын ёлчёмъ Улуттук банк Башкармасы тарабынан ёзгёртълъшъ мъмкън. 

4. Милдеттъъ камдарды депондоштуруу МФКнын Улуттук банктагы депозиттик эсебине улуттук валютада акча каражаттарды жайгаштыруу търъндё жъзёгё ашырылат. Улуттук банктын депозиттик эсебиндеги каражаттар милдеттъъ камдык талаптарды аткаруу максатында гана колдонуулуга тийиш, депозиттик эсеп боюнча эсептешъъ-кассалык операцияларды жъзёгё ашырууга жол берилбейт.  

5. Бул жобонун 15-пунктунда каралган учурлардан тышкары, улуттук валютада мёёнёттъъ аманаттарды тартуу боюнча банктык операцияларды жъргъзъъ лицензиясы иштеп турган мезгилде МФКлар милдеттъъ камдык талаптарды аткарууга милдеттъъ. 

 

2. Милдеттъъ камдарды эсептёё тартиби 

6. Милдеттъъ камдар жуманын алгачкы иш кънъ сайын эсептелинип турат жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген милдеттъъ камдардын ёлчёмънё ылайык, ёткён жума ъчън орточо къндък эсептик базадан алынган пайыздарда аныкталат. Мындай эсептешъъ мааниси къндёлък иш жума аралыгында иштейт.  

7. Милдеттъъ камдарды эсептёё ушул жобого карата 1-тиркемеге ылайык формада жъргъзълёт. Микрофинансылык компаниянын жетекчисинин колтамгасы менен къбёлёндърългён эсеп, жума сайын жуманын алгачкы иш кънъ саат 12.00гё чейин Улуттук банкка берилип турат. Мындан тышкары, МФК Улуттук банктын талаптарына ылайык “Милдеттъъ камдарды эсептёёнъэлектрондук търдё берип турууга тийиш. Эгерде “Милдеттъъ камдарды эсептёёёз убагында берилбесе, ошондой эле анык эмес маалымат берилген болсо, анда МФК Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчилик тартат. 

8. Милдеттъъ камдык талаптардын аткарылышына контролдук эки жумалык базалык мезгилдин аякташынан кийин жъргъзълёт. Эгерде базалык мезгил ъчън камдык активдердин жана милдеттъъ камдардын кёлёмънън ортосундагы суммардык айырма оь же нёлгё барабар болсо, анда камдык талаптар аткарылды деп таанылат. Ал эми тескерисинче жагдайлар орун алган шартта, МФК камдык талаптарды бузган болуп саналат жана аны аткарбагандыгы ъчън андан тёлём алынат. МФК тарабынан милдеттъъ камдарды сактабагандыгы ъчън тёлёмдёрдъ эсептёё тартиби ушул жобонун 3-бёлъгъндё келтирилген.  

9. Улуттук банк, милдеттъъ камдар боюнча талаптар аткарылган шартта, МФКга депондоштургандыгы ъчън тёлём чегере алат. Улуттук банкта милдеттъъ камдарды депондоштургандыгы ъчън тёлёмдёрдън ёлчёмъ Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленет. 

10. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында расмий белгиленген дем алыш жана майрам къндёръ милдеттъъ камдар эсебинде эске алынбайт. 

 

3. Милдеттъъ камдык талаптарды сактабагандыгы ъчън микрофинансылык компаниялардан алынуучу тёлём ёлчёмъ жана эсептешъъ тартиби 

 

 

11. Милдеттъъ камдык талаптарды сактабагандыгы ъчън тёлём ёлчёмъ Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленет. Тёлём эсебине МФКнын Улуттук банктагы эсебиндеги базалык мезгил ичинде орточо къндък каражаттардын тартыштыгы кабыл алынат. Камдык талаптарды сактабагандыгы ъчън тёлём суммасынын эсептёё мисалдары ушул жобонун 3-тиркемесинде келтирилген. 

12. Эгерде МФК менен тъзългён келишимде башкасы каралбаса, анда милдеттъъ камдык талаптарды сактабагандыгы ъчън тёлём ёндърълёт, Улуттук банк тарабынан тиешелъъ билдирме жиберилгенден кийин экинчи иш кънъндё акцепсиз тартипте жъзёгё ашырылат.  

13. МФК тарабынан милдеттъъ камдык талаптар сакталбаса, анда бул МФКда максаттуу текшеръънъ жъргъзъъ ъчън негиз болуп калышы мъмкън. Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын текшеръъсънън жыйынтыгы боюнча бул МФКнын жагдайы жёнъндё корутундуну Улуттук банктын жетекчилигине тиешелъъ чечимди кабыл алуу ъчън сунуштайт

14. Милдеттъъ камдык талаптарды ъч ай ичинде бир нече жолу (бир жолудан ашык) же бир нече ирет бузгандык Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган, таасир этъъ чараларын колдонууга негиз болуп калышы мъмкън

15. Эгерде, Улуттук банк Башкармасынын тиешелъъ токтому менен башкасы каралбаса, анда банкроттук процесс башталган учурдан тартып, камдык талаптарды сактабагандыгы ъчън тёлём чегерилбейт. 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 

_____жылдын „“ ____________ 

№__ токтому менен бекитилген 

“Аманаттарды кабыл алууну жъзёгё 

ашырган микрофинансылык  

компаниялардын милдеттъъ камдык  

талаптары жёнъндё” жобого карата 

1-тиркеме 

 

«»________ тартып «» ________ чейинки мезгил аралыгында милдеттъъ камдарды эсептёё 

 

_________________________________________________ 

(МФКнын аталышы) 

 

  

Милдеттенмелер 

Жуманын ар бир кънъ ъчън отчеттун суммасы 

Жума ичинде орточо алганда 

  

  

Дш 

Шш 

Шр 

Бш 

Жм 

  

Мекемелердин, уюмдардын жана башка юридикалык жактардын мёёнёттъъ депозиттери 

  

  

  

  

  

  

Жеке адамдардын мёёнёттъъ депозиттери 

  

  

  

  

  

  

Бардыгы (1+2) 

  

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгында эсептёё базасы (3) 

  

  

  

  

  

  

  

Милдеттъъ камдар  

  

  

  

  

  

  

 

МФКнын жетекчисинин колтамгасы 

Мёёръ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 

_____жылдын „“_______ 

№ ___токтому менен бекитилген 

“Аманаттарды кабыл алууну жъзёгё 

ашырган микрофинансылык  

компаниялардын милдеттъъ камдык  

талаптары жёнъндё” жобого карата 

2-тиркеме 

 

 

Милдеттъъ камдык талаптарды сактабагандыгы ъчън 

тёлёмдёрдъ эсептёё мисалдары 

 

(сомдордо) 

Отчеттук мезгил 

МФКнын Улуттук банктагы депозиттик эсеби 

Милдеттъъ камдар 

Милдеттъъ камдардан четтёёлёр   

 

 

2002-ж. 24.01. 

6 937 176 

7 430 549 

-493 373 

 

2002-ж. 25.01. 

7 105 000 

7 430 549 

-325 549 

 

2002-ж. 26.01. 

7 200 000 

7 430 549 

-230 549 

 

2002-ж. 27.01. 

7 300 000 

7 430 549 

-130 549 

 

2002-ж. 28.01. 

7 430 549 

7 430 549 

 

2002-ж. 31.01. 

7 430 549 

7 642 784 

-212 235 

 

2002-ж. 01.02. 

7 642 784 

7 642 784 

 

2002-ж. 02.02. 

7 642 784 

7 642 784 

 

2002-ж. 03.02. 

7 642 784 

7 642 784 

 

2002-ж. 04.02. 

7 642 784 

7 642 784 

 

Жыйын- 

тыгында   

  

  

-1 392 255 

 

Орточо къндък четтёё 

  

-139 226 

 

Милдеттъъ камдык талаптарды сактабагандыгы ъчън 

тёлём 

754 

 

 

Милдеттъъ камдардан четтёёлёрдъ эсептёё формуласы: 

О=К-Р, 

мында 

К - МФКнын Улуттук банктагы депозиттик эсеби 

Р - милдеттъъ камдар 

Милдеттъъ камдык талаптарды сактабагандыгы ъчън 

тёлёмдёрдъ эсептёё формуласы

П=ОС*Н*3/100/360*Д, 

мында 

ОС - милдеттъъ камдардан камдык активдердин орточо къндък четтёёсъ 

Н - Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген милдеттъъ камдык талаптарды  

сактабагандыгы ъчън тёлёмдън чени 

Д - базалык мезгилдеги иш къндёрдън саны (азыркы учурда 10 кън

 

Маалымат ъчън: 

Милдеттъъ камдык талаптарды сактабагандыгы ъчън тёлёмдън чени (2002-жылдын \ 

октябрь айына карата абал боюнча) (%%) 19,5