Кайта келүү

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29.09 № 55\15 токтому 

 

 

«Аманаттарды кабыл алууну жъзёгё ашырган микрофинансылык компаниялардын  

милдеттъъ резервдик талаптары жёнъндё» жобо тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, МФК «Бай Тушум и Партнеры» ЖАКтын жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мёёнёттъъ аманаттарды кабыл алуу укугуна чектёёлёрдън алынып салынышына байланыштуу, ошондой эле Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-январындагы №1/1 «Аманаттарды кабыл алууну жъзёгё ашырган микрофинансылык компаниялардын милдеттъъ резервдик талаптары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу токтомунун 2-пунктуна ылайык, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 43-статьясына таянуу менен токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-январындагы №1/1 токтому менен бекитилген «Аманаттарды кабыл алууну жъзёгё ашырган микрофинансылык компаниялардын милдеттъъ резервдик талаптары жёнъндё» жобо къчънё кирген катары таанылсын. 

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

3. Расмий жарыялангандан кийин Юридика башкармалыгы ушул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы ушул токтом менен жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мёёнёттъъ аманаттарды кабыл алууну жъзёгё ашырган микрофинансылык компанияларды тааныштырсын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары, айым Б.Ж.Жеенбаевага ыйгарылсын.  

 

Тёрага ъчън 

Тёраганын милдетин аткаруучу                 Чокоев З.Л.