Кайта келүү

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын «16»ноябрындагы №64\2 токтому 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 30-июнунда №52/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 30-июнунда №52/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Бул токтом Улуттук банктын расмий сайтында жарыялансын.  

3. Юридика Башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Улуттук банктын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън.  

 

Тёрага                      Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2011-жылдын 16.11 64\2 токтому менен бекитилген 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52\4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарында жана башка финансы кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдиктерди тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52\4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарында жана башка финансы кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдиктерди тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин.  

 

 

1. Жобонун 2-бёлъгънън 8.1-пункту тёмёнкъ мазмундагы 15 жана 16-абзацтар менен толукталсын: 

«- кредиттик портфелдин активдерге карата катышы

- кредит портфелдеги кредиттин ар бир търънън салыштырма салмагы;». 

2. Жобонун 2-бёлъгънън 12-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«12. Банктын Директорлор кеьеши кредит саясатын, ал эми  зарылчылык келип чыккан шартта банктын тобокелдиктериндеги, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларындагы ёзгёртъълёргё, банк операцияларынын татаалдыгына жана банктын кредиттёё процессине таасирин тийгизе турган уюштуруу тъзъмъндё жана кадрдык курамында, ошондой эле республиканын жана соода боюнча ёнёктёш ёлкёлёрдън экономикасында ёзгёръълёрдън жъръшънё жараша банктын стратегиясын жылына кеминде бир жолу кайрадан карап турууга милдеттъъ

Банк Башкармасы банктын  кредит саясатынын жана кредиттик стратегиясынын аткарылышы ъчън жоопкерчиликтъъ болуп саналат. Бул ъчън алар банк ишинде тиешелъъ саясаттарды  жана кредиттик тобокелдиктерди аныктоо, ёлчёё, мониторинг жъргъзъъ жана ага контролдук кылуу боюнча жол-жоболорду иштеп чыгууга жана колдонууга киргизъъгё милдеттъъ.  

Кредиттерди беръъгё тиешелъъ бардык маселелер кредиттик комитет же ошол комитет укук чегерген адам тарабынан гана ченемдик укуктук актыларына ылайык чечилъъгё тийиш.  

Кредиттерди беръъ укугу бир нече деьгээлдеги кызмат адамдарына бёлъштърълъъгё тийиш жана ошол адамдар кредиттёёдё мыйзам бузууларга жол бергендиги ъчън Кыргыз Республикасы мыйзамдарына ылайык жооп беришет

Ири кредиттерди беръъ жана банктын инсайдерлерине/аффилирленген жактарына кредиттерди беръъ Директорлор кеьеши тарабынан жактырылууга тийиш. Директорлор кеьешинин мъчёлёръ, эгерде ири кредиттер жана банктын инсайдерлерине/аффилирленген жактарына берилген кредиттер Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузуу менен берилип, натыйжада банк жоготууга учураган болсо, мындай кредиттерди беръъ чечимин жактыргандыгы ъчън жоопкерчилик тартууга тийиш.». 

3. Жобонун 4-бёлъгънън 22-пункту алынып салынсын. 

4. Жобонун 4-бёлъгънън 24-пунктунда

· «Банк тарабынан кабыл алынган чечимдерге макул болбогон шартта жана башка учурларда» деген сёздёр алынып салынсын

· тёмёнкъ мазмундагы съйлём менен толукталсын:  

«Эгерде, банк тарабынан анын маалыматтык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча Улуттук банктын ченемдик укуктуу актыларында белгиленген талаптар сакталса, ошондой эле автоматташтырылган резервдёё системасы болгон болсо, Китепти электрондук търдё жъргъзъъгё жол берилет.». 

5. Жобонун 4-бёлъгънън 25-пунктунда

· экинчи абзацтагы «(юридикалык жактын аткарган иши, жетекчинин тажрыйбасы») деген сёздёрдён кийин, эгерде юридикалык жак карызгер болгон болсо «ишинин търъ, жъгъртъъ каражаттарынын болжолдуу ёлчёмъ, негизги бизнес-ёнёктёштёр» деген сёздёр менен толукталсын;  

· тёртънчъ, бешинчи, алтынчы абзацтарда «(эгерде карызгер юридикалык жак болгон болсо» деген сёздёрдён кийин «же къбёлъктън негизинде ишкердик иштерди жъзёгё ашырган жеке адам деген сёздёр менен толукталсын

6. Жобонун 4-бёлъгънън 30-пунктунда

· биринчи абзацтагы биринчи съйлём «Бътъндёй алганда, кредит алууга билдирмеге иликтёёлёр» деген сёздёрдён кийин «Директорлор кеьеши тарабынан жактырылган банктын саясатына негизделъъгё тийиш» деген сёздёр менен толукталсын

· ъчънчъ съйлёмдёгъ ъчънчъ абзацты «мурда кредит берилген болсо, башка кредиттик мекемелерден ал ж#нънддеген сёздёр «ага башка кредит мекемелеринен, ошондой эле кредиттик бюродон берилген кредиттер жёнъндё» деген сёздёр менен алмаштырылсын.  

7. Жобонун 4-бёлъгънън 32-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«Кредит алууга берилген билдирмеге иликтёёлёр жъргъзългёндён кийин банктын кредиттик кызматкери корутунду  жазууга тийиш, анда кардардын кредит алууга билдирмеси  жана ушул Жобонун талаптарына, ошондой эле банктын ички документтерине ылайык банктын талап кылуусу боюнча кардар тарабынан сунушталган башка зарыл болчу документтер менен кошо Кредиттик комитеттин кароосуна сунушталуучу, кардарга кредит беръънън максатка ылайыктуулугунун  негизи кёрсётълъъсъ зарыл. 

   Кредиттик кызматкер кредит беръъдён баш тартылган шартта, корутундуда ошол чечимдин бардык себептерин кёрсётъъгё, ошондой эле банк тарабынан белгиленген тартипке ылайык кабыл алынган чечим менен карыз алуучуну тааныштырууга тийиш.  

8. Жобонун 4-бёлъгънън 35-пункту алынып салынсын

9. Жобонун 4-бёлъгънън 39-пункту «ага кошо тиркелген документтери менен келишим» деген сёздёр «Келишим жана ага кошо тиркелген укуктардын, банктын кардарынын чыгашаларынын (тёлёмдёрънън) тизмеси, ошондой эле банк менен кардардын ортосунда тъзългён, банктын келишимдери» деген сёздёр менен алмаштырылсын. 

10. Жобонун 4-бёлъгънън 40-пунктундагы «кредиттик келишимдин алгачкы шарттары алмаштырылсын» деген сёздёрдён кийин «бул укук кардарга билдиръъ мёёнётън белгилёё менен кредиттик келишимде тъздён-тъз макулдашылган учурларды эске албаганда, ошондой эле конкреттъъ статьялардын, шарттардын чектелген тизмесин жана алардын ёзгёръълёрънън максималдуу/минималдуу чектерин кёрсётъъ менен» деген сёздёр менен толукталсын

11. Жобонун 4-бёлъгънън 41-пунктунун алтынчы жана жетинчи абзацтары тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын

«- кардар жёнъндё маалыматты кредитик бюрого сунуштоонун шарттары;». 

12. Жобонун 4-бёлъгънън 42-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«42. Банк кардарларынын укуктарынын, чыгашаларынын (тёлёмдёрънън) 6-тиркемеге ылайык таблица формасында тъзългён тизмеси, банк менен карызгердин ортосундагы кредиттик келишимдин ажырагыс бёлъгъ болуп саналат.  

Банк, кардарды жогоруда кёрсётългён тизме менен тааныштырууга, зарылчылык келип чыккан шартта кредитти эсептёё тартиби, туумдар, айыптар жана башкалар боюнча тъшъндърмёлёрдъ беръъгё, ошондой эле кардардын колтамгасы менен тастыкталган, анын уруксатын алууга тийиш

Банк, кардарлардын кредит беръъгё, пайдаланууга жана кайтарып беръъгё байланыштуу бардык чыгашаларын анын ичинде, ъчънчъ жактын пайдасына тёлёмдёрдъ (камсыздандыруу, нотариус ж.б. кызмат кёрсётъълёръ ъчън тёлёмдёр, эгерде, бул кызмат кёрсётъълёр банк тарабынан сунушталса) кредиттик келишимге жана банктын ички жол-жоболоруна ылайык кёрсётъъгё тийиш. Ал эми банк, бул кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштабаган учурларда ал, кардардын кабар болуусу ъчън бул чыгашалар ъчънчъ жактарга бериле тургандыгын, ошондой эле баалоолор келечекте ёзгёръшъ мъмкън экендигин кёрсётъъ менен мындай чыгашалардын ушул келишим тъзългён (же ага жакын) кънгё карата болжолдуу наркын (диапазонун) кёрсётёт.». 

13. Жобонун 4-бёлъгънън 47-пункту тёмёнкъ мазмундагы съйлём менен толукталсын:  

«Банк кардардан келишимдин тъп нускасын алгандыгы тууралуу тил катты алууга тийиш.». 

14. Жобонун 4-бёлъгънън 50-пунктунун: 

экинчи съйлёмъ «бул кардардын бизнесин» деген сёздёрдён кийин «(эгерде, кардар резидент эмес болсо, анын бизнесинин жайгашкан жери Кыргыз Республикасынын аймагында болууга тийиш деген сёздёр менен толукталсын)»; 

тёмёнкъ мазмундагы съйлём менен толукталсын: 

«Чек ара аралык кредиттёё Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары менен жёнгё салынат.». 

15. Жобонун 4-бёлъгънън 52-пункту тёмёнкъдёй редакцияда берилсин

«52. Банктар кредит боюнча камсыздоонун ар кандай търлёръ менен иштин негизги принциптерин жёнгё салуучу, ошондой эле кредит боюнча камсыздоонун тиешелъъ търлёръ менен байланыштуу болгон негизги тобокелдиктерди ачып кёрсётъъчъ ички ченемдик документтерге милдеттъъ търдё ээ болууга тийиш

Банкка тёмёнкълёрдъ кърёёлък камсыздоо катары кабыл алууга жол берилбейт: 

- жападан жалгыз кърёёлък камсыздоо катары, Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары турган жъгъртъъдёгъ товарларды; 

- фондулук биржалардын листингине кирген жогорку рейтингдеги, жогорку ликвиддъъ баалуу кагаздарды, анын ичинде эл аралык жана фондулук рыноктордогу жъгъртъъдёгъ ёнъккён ёлкёлёрдън баалуу кагаздарды5-1 эске албаганда, Кыргыз Республикасынын резидент эмес эмитенттери тарабынан чыгарылган документардык баалуу кагаздарды

- тизмеги Улуттук банк тарабынан белгиленген, оффшордук аймактарда катталган жана/же жайгашкан активдерди.». 

16. Жобонун 4-бёлъгънън 53-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын

«Банк, кардардан ага менчик укугу боюнча тиешелъъ болгон жана анын ъй-бълё мъчёлёръ жашап жаткан жана ошол жерде катталган, бирден-бир турак-жайы болуп саналган (кардардын кат жъзъндё берилген маалыматына ылайык, мисалы, кредиттик билдирмесинде) кыймылсыз мълкън квартирасын же ъйън кърёё катары кабыл алган шартта, кардардын эмгекке жарамдуу курактагы ъй-бълё мъчёлёрънън иштеген жерине жана тапкан кирешелерине, жогорудагыдай учурларда кредит беръъгё байланыштуу келип чыккан тобокелдиктерге ёзгёчё кёьъл бурууга тийиш.». 

17. Жобонун 4-бёлъгънън 58-пунктундагы «Мында, кредит боюнча тёлёмдёр» деген сёздёрдён кийин «(негизги сумма жана пайыздар боюнча тёлёмдёрдъ кошо алганда деген сёздёр менен толукталсын

18. Жобонун 4-бёлъгънън 59-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«Карыз алуучунун кърёёнън сатып ёткёрългён баасына канааттанбай, нааразы болуу ыктымалдуулугуна жол бербёё максатында, банкка, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык билдиръъдё кёрсётългён милдеттенмелер ыктыярдуу търдё аткарылган мёёнёт аяктагандан кийин бир же андан ашык ай ичинде, кардарга кърёё предметин (кыймылсыз мълктъ) сатып алуучуну ёз алдынча издеп табуу мъмкънчълъгън беръъ сунуш кылынган.». 

19. Жобонун 4-бёлъгънън 61-пунктунун биринчи съйлёмъндё

· «Камсыздоосуз (бланкалык) банктык кредиттер активдер търъндёгъ кърёё катары каралбайт» деген сёздёр «активдер търъндёгъ кърёё катары каралбаган кредиттер бланкалык болуп саналышат»

· «кредит тёлёёгё жёндёмдъъ карыз алуучуга гана берилет» деген сёздён кийин «(резидентке гана) деген сёздёр менен толукталсын». 

20. Жобонун 5-бёлъгънън 62-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«Кредит, Улуттук банктын талаптарына ылайык пайыздык кирешелерди чегербёё статусунда турган учурда, ошол кредит боюнча тёлёмдёр биринчи кезекте, пайыздык кирешелерди чегербёё тартибине ылайык, карыздын негизги суммасынын ордун жабууга, андан соь тёлёё графигине жараша пайыздарды тёлёёгё багытталып, ал эми калган бёлъгъ айыптык санкцияларды/туумдарды тёлёёгё жумшалат.». 

21. Жобонун 5-бёлъгънън 63-пунктунда: 

· «Кредиттик кызматкер мезгил-мезгили менен» деген сёздёрдён кийинки биринчи съйлём «бирок,  чейрегине кеминде бир жолу» деген сёздёр менен толукталсын жана шилтеме алынып салынсын

· «бул тууралуу банк жетекчилигине маалымдоо» деген сёздёрдён кийинки экинчи съйлём «зарылчылык келип чыккан шартта, кредитттердин сунушталган жаьы классификациясы менен» деген сёздёр менен толукталсын; 

22. Жобонун 5-бёлъгънън 64-пунктундагы «адамдар тарабынан жъзёгё ашырылууга тийиш» деген сёздёр «жактар тарабынан жъргъзългён кёз карандысыз баа беръънън негизинде жъзёгё ашырылат» деген сёздёр менен алмаштырылсын

23. Жобонун 5-бёлъгънън 66-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«66. Кредит портфелине кёз карандысыз баа беръъ ёз алдынча бёлъм же банктын кредиттерди беръъ процессине кёз карандысыз кызматкери тарабынан жъргъзълъъгё тийиш. Кёз карандысыз баа беръълёрдън натыйжалары айына, кеминде бир жолу, Кредиттик комитетке, банк Башкармасына жана банктык Директорлор кеьешине сунушталууга тийиш.». 

24. Жобонун 5-бёлъгънън 70-пункту тёмёнкъ мазмундагы алтынчы жана жетинчи абзацтар менен толукталсын:  

«- кредиттерди классификациялоо;  

- камдарды кёбёйтъъ;». 

25. Жобонун 6-бёлъгънън 79-пунктундагы «Кредиттик комитеттин кароосуна» деген сёздёрдён кийин «жана проблемалуу кредиттер боюнча чечим кабыл алууга ыйгарым укуктуу башка коллегиалдык органдын (эгер болгон болсо деген сёздёр менен толукталсын

26. Жобого кошо тиркелген 1-тиркеменин: 

1-бёлъгънън 1-пункту:  

§ экинчи жана ъчънчъ абзацтардын ортосунда тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«- карыз алуучу жашаган жердин толук дареги (эгер карыз алуучу жеке адам болсо), телефонунун, факсынын номери

- салык тёлёёчънън идентификациялык номери (эгер болгон болсо)- салык органында каттоодо тургандыгы жёнъндё къбёлъктън негизинде; 

- жашаган жери жана ишинин търъ (эгер карыз алуучу жеке адам болсо); 

- чет ёлкё жаранынын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасына келъъ (жашоо) укугун тастыктаган документтерден маалыматтар; 

§ тёртънчъ жана бешинчи абзацтардын ортосу тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«- юридикалык жактын толук же кыскартылып берилген аталышы же анын чет тилдеги аталышы (эгер болгон болсо);»; 

§ тогузунчу абзацтан кийин тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«- кредит алууга буга чейинки билдирме беръълёр, акыркы эки жыл ичинде ушул/башка банктарда алынган/тёлёнгён кредиттер жёнъндё маалыматтар

-банктын кёз карашы боюнча башка маалыматтар;»; 

I бёлък тёмёнкъ мазмундагы 11 пункт менен толукталсын: 

«11 Юридикалык жакты тъзъъсъз эле, жеке ишкердик ишти жъзёгё ашырып келишкен жеке адамдар жогоруда кёрсётългён документтерден башка дагы, ыйгарым укук чегерилген орган тарабынан берилген жана жеке ишкер катары мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) ёткёндъгън тастыктаган, белгиленген формадагы документтин кёчърмёсън, же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурда мамлекеттик каттоосуз эле ишкердик ишти жъзёгё ашырып жаткандыгын тастыктаган документтин кёчърмёсън беръълёръ тийиш.»; 

1-бёлъгънън 11-пункту «(эгерде карыз алуучу-жеке адам болгон болсо)» деген сёздён кийин «Кыргыз Республикасындагы чет ёлкё жаранынын паспорту (эгерде карыз алуучу-резидент эмес болсо)» деген сёздёр менен толукталсын; 

I. бёлък тёмёнкъ мазмундагы 111 пункт менен толуктасын: 

«111 Юридикалык жактын жетекчисинин юридикалык жактын каражаттарын тескёёгё ыйгарым укуктарын тастыктаган документтин кёчърмёсъ (мындай документтерге уюштуруучулардын же акционерлердин юридикалык жактын жетекчисин тандоо тууралуу чогулушунан толтурулган протокол сыяктуу эле, уюштуруучулар менен акционерлердин юридикалык жактын жетекчисинин, эгерде Уставда белгиленбеген болсо, ыйгарым укуктарын аныктоо жана аны дайындоо тууралуу чечими да кирет).»; 

I. бёлък тёмёнкъ мазмундагы 161 пункт менен толукталсын: 

«161 Максаттуу пайдалануу жёнъндё отчет»; 

II. бёлък тёмёнкъ мазмундагы 251 пункт менен толукталсын: 

«251 Банктын кёз карашы боюнча башка документтер». 

27. Жобого карата 5-тиркеменин аталышы тёмёнёкъ мазмундагы 10-шилтеме менен толукталсын

«10 Мында, банк кардар таарбынан сунушталган маалыматтардын купуя сакталышына кепилдик бербейт, анткени аталган Китептен ёз сунуштарын жана пикирлерин калтырууну каалаган бардык кардарлар пайдаланса болот». 

28. Жобо 6- тиркеме (кошо тиркелет) менен толукталсын. 

 

 

 

 

6-Тиркеме 

Кыргыз Республикасынын банкынан лицензия алышкан  

коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде  

кредиттик тобокелдикти тескёё боюнча минималдуу  

талаптар жёнъндё» жобого карата 6-тиркеме 

 

Банктын кардарларынын укуктарынын, чыгашаларынын (тёлёмдёрънън) тизмеси 

Банктын кардарларынын укуктары 

Кредиттик келишимге кол койгон учурдан акча каражаттарын алууга чейин кредит алуудан кайтарымсыз баш тартууга (банк таарбынан кардардын кредит алууга билдирмесин кароого алгандыгы ъчън белгиленген тариф боюнча комиссиялык тёлём кармалып калган учурларды эске албаганда

Ушул жобонун талаптарына ылайык милдеттъъ търдё кёрсётълъъгё тийиш  

 

 

Келишимдин долбоорун жана ага кошо тиркелген бардык документтерди алуу менен банктан тышкары юрилдикалык консульстацияларды алуу ъчън башка жакка кайрылууга, мында келишим менен таанышууга кардарга берилген убакыт, кеминде ъч къндъ тъзъъгё тийиш.  

Кредит, туумдар, айыптык санкциялар боюнча тёлёмдёръ эсептёё тартибине тиешелъъ тъшъндърмёлёрдъ алууга 

Кредит боюнча банк кардарынын чыгашалары (тёлёмдёръ) 

Кредиттин негизги суммасынын ордун жабуу боюнча тёлёмдёр 

Келишимге ылайык кёрсётълёт 

Кредит боюнча пайыздык тёлёмдёр 

Билдирмени кароо ъчън комиссиялык тёлём (кредитти тариздетъъ) 

Комиссия болгон шартта, банктын бекитилген тарифтерине ылайык пайыздарда же нарктык туюнтурулушунда кёрсётълёт 

Кредитти беръъ жана администрлёё ъчън комиссиялык тёлём 

Ссудалык жана/же къндёлък эсептерди ачуу (эгерде, кредиттик келишимдин тъзълъшъ эсеп ачууну шарттаган болсо) жана тейлёё ъчън комиссиялык тёлём (эгерде, кредит боюнча операциялар нак эмес формада ишке ашырылса) 

Эсептешъъ-кассалык тейлёёгё алуу ъчън комиссиялык тёлём (анын ичинде кардардын нак акчаларды банкомат аркылуу салуусу жана алуусу) 

Ъчънчъ жактардын пайдасына тёлёмдёр (камсыздандыруу, нотариалдык кызмат кёрсётъълёр ъчън тёлёмдёр) 

Мына ушул кызмат кёрсётъълёр банк тарабынан сунушталган учурларда кёрсётълёт. Банк, мындай кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштабаган шартта чыгашалардын болжолдуу наркы кёрсётълъъгё тийиш 

Карыз алуучунун эсептеринен кёчърмёлёрдън берилгендиги ъчън тёлёмдёр 

Банктын бекитилген тарифтерине ылайык пайыздык же нарктык туюндурулушунда, кардардын чечимине жана иш алып баруу багытына жараша кёрсётълёт  

Кредиттин ордун мёёнётънён мурда жапкандыгы ъчън комиссиялык тёлёмдёр жана/же айыптык санкциялар 

Валютаны конвертирлёё ъчън комиссиялык тёлёмдёр 

жана башка чыгашалар 

Банктын айыптык санкциялары жана туумдары 

Карыздын негизги суммасы жана пайыздар боюнча тёлёмдёрдъ тёлёё мёёнётън ёткёръп жибергендиги ъчън  

Банкта тъзългён келишимдин негизинде кармалып калуучу айыптык санкциялардын бекитилген ёлчёмънё ылайык, пайыздык катышта же нарктык туюндурулушунда чагылдырылат. 

Кредит боюнча кърёёгё берилген депозитти толуктоо мёёнётън ёткёръп жибергендиги ъчън 

Акча каражаттарын алгандан кийин келишимди токтотуу шарттары 

жана башка чыгашалар 

_____________________________ _________ ____________ _____________________________ _________ ___________ 

Банктын кредит боюнча (колтамгасы ) (кънъ) (Банктын кардарынын аты-жёнъ) колтамгасы) (кънъ

адисинин аты-жёнъ