Кайта келүү

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын  

«30»ноябрындагы № 67\8 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик 

укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён N26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндёгъ» токтому менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет жёнъндё» жобого сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы №51/4 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо жёнъндё» нускоого сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

3. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 28-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 11-апрелиндеги 37-07 номеринде каттоодон ёткёртългён N10/4 «Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы N26/5 токтому менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет жёнъндё» жобого ёзгёртъълёр жана толуктоолор тууралуу» токтомдун 5 пункту къчън жоготкон катары таанылсын.  

4. Бул токтомдун таасири, ошондой эле ислам банк иши жана каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы (пилоттук) долбоорду жъзёгё ашыруунун алкагында «ЭкоИсламикБанк» ААКсына да таркатылат.  

5. Бул токтом, Кыргыз Республикасы, Ислам ёнъктъръъ банкы жана «Экобанк» ААКсынын ортосунда Кыргыз Республикасында ислам банк ишин жана каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ жагында ёз ара тъшънъшъъ жёнъндё меморандумдун талабын жъзёгё ашыруу боюнча тъзългён Жетектёёчъ комитетке анын жаьы курамы тъзългёндён кийин жёнётълсън 

6. Токтом «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» журналында жарыялансын. 

7. Токтом 2012-жылдын 1-апрелинен тартып къчънё кирет. 

8. Юридика Башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

9. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк  

Башкармасынын 2011-жылдын «30»-ноябрындагы 

№ 67\8 токтому менен бекитилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

I. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтому менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ банктык регулятивдик отчет жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

 

1. Жобонун бътъндёй тексти боюнча «КРУБ" деген аббревиатура тиешелъъ жёндёмёдё «Улуттук банк» деген сёздёр менен алмаштырылсын.  

2. «Жалпы жоболор» деп аталган 1-главанын 1.2-пунктундагы «бардык коммерциялык банктарга» деген сёздёр «, анын ичинде, «ислам терезесине ээ» деген сёздёр менен толукталсын.  

3. «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ банктык регулятивдик отчетту беръъ тартиби» деп аталган 4-главага тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин:  

- 4.3-пункттун биринчи абзацындагы «Жалпы бёлъм» деген сёздёр алынып салынсын; 

- 4.3-пункттун экинчи абзацы алынып салынсын; 

- 4.4-пункт тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«4.4. Мезгил-мезгили менен берилъъчъ банктык регулятивдик отчеттун 1-36-бёлъктёрънън электрондук версиясы Улуттук банкка берилъъгё тийиш. Мында, 19-36 бёлъктёрдън версиясы электрондук-цифралык кол тамга (ЭЦП) менен коштолууга тийиш. Бул отчеттун тиешелъъ бёлъктёрънё карата белгиленген форматтагы коштомо каттарга да электрондук-цифралык кол тамга коюулуп, электрондук форматта берилиши зарыл»; 

- 4.7-пункттагы «УМНЛ" деген аббревиатура «Улуттук банктын тиешелъъ тъзъмдък бёлъмъ» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

- 4.9-пунктунун «УБНге беръъ ъчън тиешелъъ жазуусу менен конвертке» деген сёздёр алынып салынсын; 

- 4.13-пункт алынып салынсын; 

- 4.5-пункттун биринчи абзацындагы «банкка кат жёнётёт» деген сёздёр «банкка маалымдайт» деген сёздёргё  алмаштырылсын; 

- 4.5-пункттун экинчи абзацындагы «2 жумуш кънъ» деген сёздёрдён кийин «ар айлык жана чейректик отчеттор 3 жумуш кънъ ичинде» деген сёздёр менен толукталсын

4. «Корутунду жоболор» деп аталган 5-главанын 5.1-пунктундагы «Ёз убагында берилбегендиги ъчън» деген сёздёрдён мурда «Маалыматтардын берилбегендиги ъчън» деген сёздёр менен толукталсын». 

5. «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ банктык регулятивдик отчеттун курамы» деп аталган 1-тиркемеге тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин:  

- «1-бёлъктън» 5-пунктунун «Аталыштары» графасынын 3-пунктчасындагы «Ислам каржылоо принциптери боюнча жъзёгё ашырылган операциялар» деген сёздёр «Банк тарабынан «ислам терезеси» чегинде жъргъзългён операциялары жёнъндё отчет» деген сёздёргө алмаштырылсын;  

- «2-бёлъктън» 6-пунктунун «Аталыштары» графасынын 2.А-пунктчасындагы «Ислам каржылоо принциптери боюнча жъзёгё ашырылган операциялар боюнча тъшкён пайдалар жана кеткен чыгымдар жёнъндё отчет» деген сөздөр «Ислам терезеси» чегинде жъзёгё ашырылган операциялар боюнча тъшкён пайдалар жана кеткен чыгымдар жёнъндё отчет» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

- «6-бёлък» 10-пунктунун «Аталыштары» графасы тёмёнкъ мазмундагы 6.В жана 6.Г-пунктчалары менен толукталсын:  

«6.В. «Банктын «ислам терезеси» чегинде мёёнётъндё тёлёнбёгён активдери жёнъндё маалыматтар (сом менен)»; 

«6.Г. «Банктын «ислам терезеси» чегинде мёёнётъндё тёлёнбёгён активдери жёнъндё маалыматтар (чет ёлкё валютасында)». 

- «7-бёлък» 11-пунктунун «Аталыштары» графасы тёмёнкъ мазмундагы 7.В жана 7.Г-пунктчалары менен толукталсын: 

«7.В. Банк тарабынан «ислам терезеси» чегинде активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин тобокелдик деьгээли боюнча классификацияланышы (сом менен)»; 

«7.Г. Банк тарабынан «Ислам терезеси» чегинде активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деьгээли боюнча классификациялоо (чет ёлкё валютасында)»; 

- «8-бёлък» 12-пунктунун «Аталыштары» графасы тёмёнкъ мазмундагы 8.Д, 8.Е, 8.Ж, 8.З -пунктчалары менен толукталсын: 

«8.Д. Банктын «ислам терезесинин» чегинде РППУнун эсебинен алынып салынган жана кайтарылган (мурда эсептен алынып салынгандарга) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер жёнъндё маалыматтар»;  

«8.Е. Банктарга сунушталган каржылоодон тышкары сунушталган каржылоо боюнча, «ислам терезесинин» чегинде банктын РППУсуна ёзгёртъълёр»; 

«8.Ж. Каржылоодон айрымаланган активдер боюнча «ислам терезесинин» чегинде банктын РППУсуна ёзгёртъълёр»; 

«8.З. Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине сунушталган каржылоолор боюнча «ислам терезесинин» чегинде банктын РППУсуна ёзгёртъълёр». 

- «12-бёлък» 16-пунктунун «Аталыштар» графасы тёмёнкъ мазмундагы 12.В жана 12.Г-пунктчалар менен толукталсын: 

«12. В. «Ислам терезеси» чегинде банктын активдеринин жана милдеттенмелеринин рыноктогу кирешелъълък ченинин ёзгёръъсънё карата ийкемдъълъгънё анализдёёлёр»; 

«12. Г. «Ислам терезеси» чегинде банктын активдеринин жана милдеттенмелеринин тёлёё мёёнёттёръ». 

- «15-бёлъктън» 19-пунктундагы «Эскертъълёр жана ченемдик укуктук актыларга шилтемелер» графасы тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын:  

«Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы №51/4 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча нускоо». 

- «16-бёлъктън» 20-пунктундагы «Эскертъълёр жана ченемдик укуктук актыларга шилтемелер» графасы тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын:  

«Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/4 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган банктар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышы тартиби жёнъндё» нускоо». 

 

6. «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ банктык регулятивдик отчет» деп аталган 2-тиркемеге тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин:  

 

- «Баланстык отчет» деп аталган 1-бёлъктън «Капитал» деп аталган В-бёлъкчёсъ тёмёнкъ мазмундагы 32-1 жана 32-2-пункттар менен толукталсын: 

«32-1. Пайданы теьештиръъгё кам (РВП)»; 

«32-2. Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга кам». 

 

- «Баланстык отчет» деп аталган 1-бёлъктън «Ислам каржылоо принциптери боюнча жъзёгё ашырылган операциялар» деп аталган 1.З-бёлъкчёсънън аталышы «Банк тарабынан «ислам терезеси» чегинде жъргъзългён операциялары жёнъндё отчет» дегенге алмаштырылсын жана тёмёнкъдёй редакцияда берилсин: 

 

_________________________________  

 

банктын аталышы 20___-жылдын "___"________________ 

карата абал боюнча 

 

мезгил-мезгили менен берилүүчү 

банктык регулятивдик отчет 

 

 

 

З. БАНК ТАРАБЫНАН «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» ЧЕГИНДЕ ЖЪРГЪЗЪЛГЁН ОПЕРАЦИЯЛАР ЖЁНЪНДЁ ОТЧЕТ  

 

 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Чет өлкө валютасы 

А. Активдер  

  

  

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсеп 

 

 

2. Башка коммерциялык банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

анын ичинде: 

а) улуттук валютада 

  

  

б) КМШ жана Балтия өлкөлөрүнүн валютасында 

  

  

в) ОЭСР өлкөлөрүнүн валютасында 

  

  

г) башка валюталарда 

  

  

3. Башка банктардын жана финансы-кредит мекемелердин эсептериндеги акча каражаттары 

  

  

анын ичинде: 

а) чектелген мудараба келишими боюнча 

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча 

  

  

в) кард хасан келишими боюнча 

  

  

г) вади'а йад даман келишими боюнча 

  

  

4. Баалуу кагаздар  

  

  

5. Кыска мёёнёттъъ жайгаштыруулар  

  

  

6. РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар 

  

  

7. Банктарга жана финансы-кредит мекемелерге берилген каржылоо 

  

  

анын ичинде: 

а) чектелген мудараба келишими боюнча 

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча 

  

  

в) шарика/мушарака келишими боюнча  

  

  

г) шарика/мушарака мунтахийя биттамлик келишими боюнча 

  

  

д) мурабаха келишими боюнча 

  

  

е) истиснаа келишими боюнча 

  

  

ж) ижара келишими боюнча 

  

  

з) ижара мунтахийя биттамлик келишими боюнча 

  

  

и) салам келишими боюнча 

  

  

8. Башка кардарларга берилген каржылоо 

  

  

анын ичинде: 

а) чектелген мудараба келишими боюнча 

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча 

  

  

в) шарика/мушарака келишими боюнча  

  

  

г) шарика/мушарака мунтахийя биттамлик келишими боюнча 

  

  

д) мурабаха келишими боюнча 

  

  

е) истиснаа келишими боюнча 

  

  

ж) ижара келишими боюнча 

  

  

з) ижара мунтахийя биттамлик келишими боюнча 

  

  

и) салам келишими боюнча 

  

  

9. Берилген каржылоо боюнча атайын РППУ 

  

  

10. Таза каржылоо 

  

  

11. Кардарларга кийин берилүүчү активдер 

  

  

12. Ижара мунтахийя биттамлик келишими боюнча кардарларга кийин берилүүчү активдер 

  

  

анын ичинде: 

а) кыймылсыз мълк 

  

  

б) кыймылдуу мълк 

  

  

13. Алынган каржылоону тёлёё ъчън кабыл алынган кардардын кыймылсыз мълкъ 

 

 

14. Сунушталган каржылоону тёлёё ъчън кабыл алынган кардардын башка мълкъ 

  

  

15. Башка активдер 

  

  

16. Бардыгы болуп, активдер 

  

  

 

 

 

 

 

 

Б. Милдеттенмелер  

  

  

17. Юридикалык жактардын талап кылганга чейинки эсептери 

  

  

  

  

анын ичинде: 

а) чектелген мудараба келишими боюнча 

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча 

  

  

в) кард хасан келишими боюнча 

  

  

г) вади'а йад даман келишими боюнча 

  

  

18. Жеке адамдардын эсептериндеги акча каражаттар 

  

  

анын ичинде: 

а) чектелген мудараба келишими боюнча 

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча 

  

  

в) кард хасан келишими боюнча 

  

  

г) вади'а йад даман келишими боюнча 

  

  

19. Юридикадык жактардын мөөнөттүү эсептери 

  

  

анын ичинде: 

а) чектелген мудараба келишими боюнча 

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча 

  

  

20. Улуттук банк алдындагы милдеттенмелер 

  

  

21. Корреспонденттик эсептер 

  

  

22. Банктардын эсептериндеги акча каражаттар 

  

  

анын ичинде: 

а) чектелген мудараба келишими боюнча 

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча 

  

  

в) кард хасан келишими боюнча 

  

  

г) вади'а йад даман келишими боюнча 

  

  

23. Кыска мёёнёттъъ жайгаштыруулар 

  

  

24. Бийлик органдары алдындагы милдеттенмелер: 

  

  

а) бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттар 

  

  

б) бийлик органдары тарабынан каржылоо 

  

  

25. Баалуу кагаздар 

  

  

26. РЕПО-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар 

  

  

27. Параллель салам келишими боюнча милдеттенме 

  

  

28. Алынган каржылоо 

  

  

анын ичинде: 

а) банктардан 

  

  

б) башка финансы-кредит мекемелерден, эл аралык мекемелерди кошо алганда  

  

  

29. Башка милдеттенмелер 

  

  

30. Бардыгы болуп, милдеттенмелер 

  

  

 

 

 

В. Баланстан тышкаркы милдеттемелер 

  

  

31. Каржылоону берүүгө милдеттенме 

  

  

32. Жалпы гарантиялар жана ушул сыяктуу милдеттенмелер 

  

  

33. Аккредитивдер  

  

  

34. Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер 

  

  

35. Баланстан тышкары башка милдеттенмелер 

  

  

36. Бардыгы болуп, баланстан тышкары милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

Г. Банктын башка активдерин жана башка милдеттенмелерин чечмелөө 

  

 

1. Башка активдер  

  

  

а) банк алууга тийиш чегерилген сыйакы  

  

  

б) алдын ала тёлёнгён тёлём 

  

  

в) такталбаган дебитордук суммалар 

  

  

г) баалуу металлдар 

  

  

д) жана башка активдер 

  

  

2. Башка активдерге атайын РППУ 

  

  

3. Башка таза активдер 

  

  

4. Башка милдеттенмелер 

  

  

а) кардар алууга тийиш болгон чегерилген сыйакы 

  

  

б) төлөөгө салык 

  

  

в) такталбаган дебитордук суммалар 

  

  

г) жана башка милдеттенмелер 

  

  

 

кызмат орду: ____________ аты-жөнү : ____________ колтамгасы : _________________ 

 

 

- «Тъшкён пайдалар жана кеткен чыгымдар жёнъндё отчет» деп аталган 2-бёлъгънън «Ислам каржылоо принциптери боюнча жъргъзългён операциялар боюнча пайдалар жана чыгымдар жёнъндё отчет» деп аталган 2.А-бёлъкчёсъ «Ислам терезеси» чегинде жъзёгё ашырылган операциялар боюнча тъшкён пайдалар жана кеткен чыгымдар жёнъндё отчет» дегенге алмаштырылсын жана тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

 

 

_________________________________ 20___-жылдын "___"________________ 

банктын аталышы карата абал боюнча 

мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет  

 

 

2 А-БЁЛЪГЪ. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» ЧЕГИНДЕ ЖЪЗЁГЁ АШЫРЫЛГАН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЮНЧА ТЪШКЁН ПАЙДАЛАР ЖАНА КЕТКЕН ЧЫГЫМДАР ЖЁНЪНДЁ ОТЧЕТ  

 

 

 

 

 

(миң. сом) 

 

А. Операциялар боюнча алынган кирешелер 

  

Өтүп жаткан мезгил ичинде 

Жыл башынан тартып 

1. Коммерциялык банктардын эсептеринде жайгаштырылган акча каражаттары боюнча кирешелер 

  

  

2. Улуттук банкындагы корреспонденттик эсеп боюнча кирешелер 

 

3. Баалуу кагаздар боюнча кирешелер 

 

4. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар боюнча кирешелер 

  

  

5. Финансы-кредит мекемелерине сунушталган каржылоодон алынган кирешелер, анын ичинде: 

   

  

а) мудараба келишими боюнча 

  

  

б) шарика/мушарака келишими боюнча 

  

  

в) шарика/мушарака мунтахийа биттамлик келишими боюнча 

   

  

г) мурабаха келишими боюнча 

 

д) истиснаа келишими боюнча 

  

  

е) ижара келишими боюнча 

  

  

ж) ижара мунтахийя биттамлик келишими боюнча 

  

  

з) салам келишими боюнча 

  

  

6. Башка кардарларга сунушталган каржылоодон алынган кирешелер, анын ичинде: 

  

  

а) мудараба келишими боюнча 

  

  

б) шарика/мушарака келишими боюнча 

  

  

в) шарика/мушарака мунтахийа биттамлик келишими боюнча 

  

  

г) мурабаха келишими боюнча 

  

  

д) истиснаа келишими боюнча 

  

  

е) ижара келишими боюнча 

 

ж) ижара мунтахийя биттамлик келишими боюнча 

  

  

з) салам келишими боюнча 

  

  

7. Репо-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздардан түшкөн кирешелер 

  

  

8. Каржылоодон келип тъшкён башка кирешелер 

   

  

9. Бардыгы болуп, кирешелер 

   

  

 

Б. Жүргүзүлгөн операциялар боюнча чыгашалар 

   

  

10. Юридикалык жактардын талап кылганга чейинки эсептери боюнча чыгашалар 

   

  

11. Жеке адамдардын эсептери боюнча чыгашалар 

   

  

12. Юридикалык жактардын мёёнёттъъ эсептери боюнча чыгашалар 

   

  

13. Кыска мёёнёттъъ жайгаштыруулар боюнча чыгашалар 

   

  

14. Банктардын эсептери боюнча чыгашалар 

   

  

15. Улуттук банк алдындагы милдеттемелер боюнча чыгашалар 

 

 

16. Баалуу кагаздар боюнча чыгашалар 

  

  

17. Репо-келишими менен сатылган баалуу кагаздар боюнча чыгашалар 

  

  

18. Каржылоо операциялар боюнча чыгашалар, анын ичинде: 

   

  

а) мудараба келишими боюнча 

  

  

б) шарика/мушарака келишими боюнча 

  

  

в) шарика/мушарака мунтахийа биттамлик келишими боюнча 

  

  

г) мурабаха келишими боюнча 

   

  

д) истиснаа келишими боюнча 

   

  

е) ижара келишими боюнча 

 

 

ж) ижара мунтахийя биттамлик келишими боюнча 

  

  

з) салам келишими боюнча 

  

  

19. Каржылоо операциялары боюнча башка чыгашалар 

   

  

20. Бардыгы болуп, чыгашалар 

   

  

21. Киреше/чыгым 

   

  

22. Берилген каржылоо боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдарга чыгашалар 

  

  

  

23. РППУга чегерүүдөн кийинки киреше/чыгым 

   

  

 

В. Банк операциялары боюнча башка кирешелер 

  

  

24. Кызмат көрсөтүүлөргө жана комиссиондук жыйымдарга төлөмдөр 

   

  

25. Баалуу кагаздар менен операциялардан кирешелер 

  

  

26. Чет ёлкё валютасы менен операциялардан кирешелер 

   

  

27. Башка кирешелер 

 

  

28. Бардыгы болуп, башка кирешелер 

   

  

 

Г. Банк операциялары боюнча башка чыгашалар, операциялык чыгашалар 

   

  

29. Банктык кызмат кёрсётъълёрдъ жана комиссиондук жыйымдарды тёлёё ъчън чыгашалар 

  

  

30. Кайрымдуулук жана ушул сыяктууларга чыгашалар 

  

  

31. Баалуу кагаздар менен операциялардан чыгымдар 

  

  

32. Чет өлкө валютасы менен операциялардан чыгымдар 

  

  

33. Башка чыгашалар 

  

  

34. Бардыгы болуп, башка чыгашалар 

   

  

35. Операциялык чыгашалар 

 

 

36. Накта операциялык киреше  

 

 

37. Жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга камга чыгашалар (кредиттик операциялардан тышкары) 

 

 

38. РППУга чегерүүдөн кийинки накта киреше (чыгым) 

 

 

 

Маалымат өчүн: Башка кардарларды каржылоодон алынган кирешелер, анын ичинде: 

  

  

  

а) ёнёр жайына 

   

  

б) айыл чарбасына жана кайра иштетъъгө 

  

  

в) соода жана коммерциялык операциялардан 

  

  

г) ипотекадан тышкары, курулушка 

  

  

д) ипотекага  

   

  

е) жеке адамдар 

   

  

ж) жана башкалар  

   

  

 

кызмат орду: ____________ аты-жөнү: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

 

 

 

- «Капитал тъзъмъ» деп аталган 3-бёлъктън «Капитал тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр» деп аталган А бёлъкчёсънън 6-пункту тёмёнкъ мазмундагы д жана е пунктчалары менен толукталсын

д) пайданы теьештиръъ ъчън кам (РВП); 

е) инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга кам; 

- «Банктын баалуу кагаздары» деп аталган 5-бёлъктън 2,5,8-пункттары тёмёнкъ мазмундагы а1 жана б1-пунктчалар менен толукталсын: 

«а1) жергиликтъъ ислам банкттарынын карыздык баалуу кагаздары»; 

«б1) чет ёлкё ислам банкттарынын карыздык баалуу кагаздары». 

 

- «Банктын баалуу кагаздары» деп аталган 5-бёлъктън 3,6-пунктарына тёмёнкъ мазмундагы а1 жана б1-пунктчалар менен толукталсын: 

«а1) жергиликтъъ ислам банкттарынын капиталдык баалуу кагаздары»; 

«б1) чет ёлкё ислам банктарынын капиталдык баалуу кагаздары». 

 

 

- «Мёёнётъ ёткёрълъп жиберген активдер жёнъндё маалымат» деп аталган 6-бёлък тёмёнкъ мазмундагы В жана Г бёлъкчёлёръ менен толукталсын:  

 

_________________________________ 20___-жылдын "___"________________ карата абал боюнча  

банктын аталышы мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.В. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» ЧЕГИНДЕ БАНКТЫН МЁЁНЁТЪ ЁТКЁРЪЛЪП ЖИБЕРГЕН АКТИВДЕРИ ЖЁНЪНДЁ МААЛЫМАТ (сом търъндё) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп (3 жана 5 мамычалардын суммасы) 

Къндёлък (мёёнётъндё тёлёнгён) активдер  

Пролонгацияланган активдер (3-мамычадан алынган) 

Бардыгы болуп: мёёнётъндё тёлёнбёгён активдер 

1 къндён 30 кънгё чейин 

31 къндён 60 кънгё чейин 

61 къндён 90 кънгё чейин 

91 къндён 120 кънгё чейин 

120 къндён жогору 

Бардыгы болуп: чегерилбеген статустагы активдер  

10 

11 

1. Каржылоо жана финансы-кредит мекемелери менен башка операциялар: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) каржылоо, РЕПО-операциялар жана банктар жана финансы-кредит мекемелери менен кыска мёёнёттъъ операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларды каржылоо: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) ёнёр жайга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл-чарбага, даярдоого жана кайра иштетъъ ишканаларына  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Жана башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Бардыгы болуп, активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Маалымат ъчън: Реструктуризацияланган активдер, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

кызмат орду: ____________ аты-жёнъ: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

_________________________________ 20___-жылдын "___"________________ карата абал боюнча  

банктын аталышы мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

 

 

 

 

6.Г. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» ЧЕГИНДЕ БАНКТЫН МЁЁНЁТЪ ЁТКЁРЪЛЪП ЖИБЕРГЕН АКТИВДЕРИ ЖЁНЪНДЁ МААЛЫМАТ (чет ёлкё валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп (3 жана 5 мамычалардын суммасы) 

Къндёлък (мёёнётъндё тёлёнгён) активдер  

Пролонгацияланган активдер (3-мамычадан алынган) 

Бардыгы болуп: мёёнётъндё тёлёнбёгён активдер 

1 къндён 30 кънгё чейин 

31 къндён 60 кънгё чейин 

61 къндён 90 кънгё чейин 

91 къндён 120 кънгё чейин 

120 къндён жогору 

Бардыгы болуп: чегерилбеген статустагы активдер  

10 

11 

1. Каржылоо жана финансы-кредит мекемелери менен башка операциялар: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) каржылоо, РЕПО-операциялар жана банктар жана финансы-кредит мекемелери менен кыска мёёнёттъъ операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларды каржылоо: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) ёнёр жайга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл-чарбасына, даярдоого жана кайра иштетъъ ишканаларына 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодана жана коммерциялык операцияларга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Жана башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Бардыгы болуп, активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Маалымат ъчън: Реструктуризацияланган активдер, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

кызмат орду: ____________ аты-жёнъ: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

 

- «Активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин классификацияланышы» деп аталган 7бёлък тёмёнкъ мазмундагы В жана Г бёлъкчёлёръ менен толукталсын:  

 

_________________________________ 20___-жылдын "___"________________ карата абал боюнча  

банктын аталышы мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.В. БАНК ТАРАБЫНАН «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» ЧЕГИНДЕ АКТИВДЕРДИН ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН ТОБОКЕЛДИК ДЕЬГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛАНЫШЫ (сом търъндё) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар 

Нормалдуу активдер 

Канааттандырарлык активдер 

Кёзёмёлдъктё турган активдер 

"Жалпы" камдар 

Субстандарттык 

Шектъъ 

Жоготуулар 

"Атайы" камдар 

Маалымат ъчън: ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык берилген активдер боюнча бътъмдёрдън саны  

 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Каржылоо жана финансы-кредит мекемелери менен башка операциялар: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) каржылоо, РЕПО-операциялар, ошондой эле банктар жана финансы-кредит мекемелери менен кыска мёёнёттъъ операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга берилген каржылоо: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) ёнёр жайга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл-чарбага, даярдоого жана кайра иштетъъ ишканаларына  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Банктын сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган, жана башка менчиги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Жана башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Бардыгы болуп: классификациялануучу активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Бардыгы болуп: классификациялануучу активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

кызмат орду: ____________ аты-жёнъ: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 20___-жылдын "___"________________ карата абал боюнча  

банктын аталышы мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.Г. БАНК ТАРАБЫНАН «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» ЧЕГИНДЕ АКТИВДЕРДИН ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН ТОБОКЕЛДИК ДЕЬГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛАНЫШЫ (чет ёлкё валютасында) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы 

Дисконт 

Бардыгы болуп 

камдар 

Нормалдуу 

активдер 

Канааттандыраарлы 

активдер 

Кёзёмёлдъктё турган активдер 

"Жалпы" 

камдар 

Субстандарттык 

Шектъъ  

Жоготуулар  

"атайы" 

камдар 

10 

11 

12 

1.Каржылоо жана финансы-кредит мекемелери менен башка операциялар: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) каржылоо, РЕПО-операциялар, ошондой эле банктар жана финансы-кредит мекемелери менен кыска мёёнёттъъ операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга берилген каржылоо: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) ёнёр жайга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл-чарбага, даярдоого жана кайра иштетъъ ишканаларына 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Банктын сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган башка менчиги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Жана башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Бардыгы болуп, классификациялануучу активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. Бардыгы болуп: классификациялануучу активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

кызмат орду: ____________ аты-жёнъ: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

 

 

- «РППУга ёзгёртъълёр» деп аталган 8-бёлък тёмёнкъ мазмундагы Д, Е, Ж жана З бёлъкчёлёр менен толукталсын:  

 

_________________________________ 20___-жылдын "___"________________  

банктын аталышы карата абал боюнча  

мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

  

  

  

  

  

  

  

8.Д. БАНКТЫН «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИНИН» ЧЕГИНДЕ РППУНУН ЭСЕБИНЕН АЛЫНЫП САЛЫНГАН ЖАНА КАЙТАРЫЛГАН (МУРДА ЭСЕПТЕН АЛЫНЫП САЛЫНГАНДАРГА) АКТИВДЕР ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖЁНЪНДЁ МААЛЫМАТТАР  

 

 

 

 

 

(миң сом) 

Статья 

А - эсептен алып салынган 

Б - кайтарып алуу 

"Таза" эсептен алып салуу 

(А тобу минус Б тобу) 

Бардыгы болуп 

Башка валюталарда 

Бардыгы болуп 

Башка валюталарда 

Бардыгы болуп 

Башка валюталарда 

1. Финансы-кредит мекемелерине сунушталган каржылоо: 

  

  

  

  

  

  

а) каржылоо, РЕПО-операциялар, ошондой эле банктар жана финансы-кредит мекемелери менен кыска мёёнёттъъ операциялар  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

 

  

  

  

  

  

а) ёнёр жайга 

  

  

  

  

  

  

б) айыл-чарбага, даярдоого жана кайра иштетъъ ишканаларына 

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга 

  

  

  

  

  

  

г) курулушка 

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо  

  

  

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

5. Банктын сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган башка менчиги 

  

  

  

  

  

  

6. Жана башка активдер 

  

  

  

  

  

  

7. Бардыгы болуп: классификациялануучу активдер 

  

  

  

  

  

  

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

9. Бардыгы болуп: классификациялануучу активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

Маалымат ъчън: системдик эсептен тышкары эсептелген, эсептен алып салынган каржылоонун жалпы суммасы  

  

  

  

  

  

  

 

кызмат орду: ____________ аты-жёнъ: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

 

_________________________________ 20___-жылдын "___"______________ 

банктын аталышы карата абал боюнча  

мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

   

8.Е. БАНКТАРГА СУНУШТАЛГАН КАРЖЫЛООДОН ТЫШКАРЫ СУНУШТАЛГАН КАРЖЫЛОО БОЮНЧА, «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИНИН» ЧЕГИНДЕ БАНКТЫН РППУСУНА ЁЗГЁРТЪЪЛЁР 

  

(миң сом) 

Статья 

Суммасы 

1. РППУнун жыл башына карата калдыгы, бардыгы болуп:  

 

а) "атайын" камдар 

 

б) "жалпы" камдар 

 

2. (плюс) Кайтарылып алынган активдер (8-бёлък, А, Б-4 мамыча) 

 

3. (минус) Эсептен алынып салынган актвидер (8-бёлък, А, А-2 мамыча) 

 

4. Жыл башынан тартып РППУга чегеръълёр 

 

5. Корректировкалоолор 

 

6. Отчеттук мезгилдин акырына РППУнун калдыгы, бардыгы болуп: 

 

а) "атайын" камдар 

 

б) "жалпы" камдар 

 

  

  

8. Ж. КАРЖЫЛООДОН АЙРЫМАЛАНГАН АКТИВДЕР БОЮНЧА «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИНИН» ЧЕГИНДЕ БАНКТЫН РППУСУНА ЁЗГЁРТЪЪЛЁР 

  

(миң сом) 

Статья 

Суммасы 

1. РППУнун жыл башына карата калдыгы, бардыгы болуп:  

 

а) "атайын" камдар 

 

б) "жалпы" камдар 

 

2. (плюс) Кайтарылып алынган активдер (8-бёлък, А, Б-4 мамыча) 

 

3. (минус) Эсептен алынып салынган актвидер (8-бёлък, А, А-2 мамыча) 

 

4. Жыл башынан тартып РППУга чегеръълёр 

 

5. Корректировкалоолор 

 

6. Отчеттук мезгилдин акырына РППУнун калдыгы, бардыгы болуп: 

 

а) "атайын" камдар 

  

б) "жалпы" камдар 

  

 

  

8.З. БАНКТАРГА ЖАНА БАШКА ФИНАНСЫ-КРЕДИТ МЕКЕМЕЛЕРИНЕ СУНУШТАЛГАН КАРЖЫЛООЛОР БОЮНЧА «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИНИН» ЧЕГИНДЕ БАНКТЫН РППУСУНА ЁЗГЁРТЪЪЛЁР 

 

(миң сом) 

Статья 

Суммасы 

1. РППУнун жыл башына карата калдыгы, бардыгы болуп:  

 

а) "атайын" камдар 

 

б) "жалпы" камдар 

 

2. (плюс) Кайтарылып алынган активдер (8-бёлък, А, Б-4 мамыча) 

 

3. (минус) Эсептен алынып салынган актвидер (8-бёлък, А, А-2 мамыча) 

 

4. Жыл башынан тартып РППУга чегеръълёр 

 

5. Корректировкалоолор 

 

6. Отчеттук мезгилдин акырына РППУнун калдыгы, бардыгы болуп: 

 

а) "атайын" камдар 

 

б) "жалпы" камдар 

 

кызмат орду: ____________ аты-жёнъ: ____________ колтамгасы: _________________ 

- «Банктын активдеринин жана милдеттенмелеринин, пайыздык чендердин жана аларды тёлёё мёёнёттёръ боюнча ёзгёръъсънё карата ийкемдъълъгънё анализдёёлёр» деп аталган 12-бёлък тёмёнкъ мазмундагы В жана Г бёлъкчёлёръ менен толукталсын:  

_________________________________ 20___-жылдын "___"______________ карата абал боюнча  

 

банктын аталышы мезгил-мезгили менен берилүүчү 

 

регулятивдик банктык отчет 

 

12.В. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» ЧЕГИНДЕ БАНКТЫН АКТИВДЕРИНИН ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИНИН РЫНОКТОГУ КИРЕШЕЛЪЪЛЪК ЧЕНИНИН ЁЗГЁРЪЪСЪНЁ КАРАТА ИЙКЕМДЪЪЛЪГЪНЁ АНАЛИЗДЁЁЛЁР 

 

 

 

 

 

 

(миң сом) 

Статьялар 

Тёлёё мёёнётънё чейин кън/Кайра баалоо мъмкънчълъгъ 

Бардыгы болуп 

Дароо аткарылуучу 

1-30 кънгё 

31-90 кънгё 

91-180 кънгё 

181-365 кънгё 

1 жылдан 3 жылга чейин  

3 жылдан ары  

АКТИВДЕР 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп жана башка эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Банктын баалуу кагаздары 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги кыска мёёнёттъъ жайгаштыруулар 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

6. РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Финансы-кредит мекемелерине сунушталган каржылоо 

 

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Башка кардарларга сунушталган каржылоо 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

9. Рыноктогу кирешелъълък чендеринин ёзгёръъсънё ийкемдъъ келген башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

10.Бардыгы болуп, рыноктогу кирешелъълък чендеринин ёзгёръъсънё ийкемдъъ келген активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кызмат орду: ____________ аты жёнъ: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 20___-жылдын "___"______________ 

банктын аталышы карата абал боюнча  

мезгил-мезгили менен берилүүчү 

 

 

 

 

 

регулятивдик банктык отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

(миң сом) 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР 

  

  

  

  

  

  

  

  

11. Юридикалык жактардын талап боюнча тёлёнъъчъ эсептериндеги акча каражаттар 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

12. Жеке адамдардын эсептериндеги акча каражаттар 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

13. Юридикалык жактардын мёёнёттъъ эсептериндеги акча каражаттар 

 

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

14. Корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

15. Банктардын эсептериндеги акча каражаттар 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

16. Банктардан жана финансы-кредит мекемелеринен алынган кыска мёёнёттъъ жайгаштыруулар 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

17. Баалуу кагазадар  

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

18. РЕПО келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

19. Алынган каржылоо: 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

а) банктардан; 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка финансы-кредит мекемелеринен анын ичинде эл аралык 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

20. Башка милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Бардыгы болуп, милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ажырым 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

23. Кумулятивдик ажырым 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

кызмат орду: ____________ аты жёнъ: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

_________________________________ 20___-жылдын "___"______________ карата абал боюнча  

банктын аталышы мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет  

 

 

12.Г. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» ЧЕГИНДЕ БАНКТЫН АКТИВДЕРИНИН ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИНИН ТЁЛЁЁ МЁЁНЁТТЁРЪ 

 

 

 

(миң сом) 

Статьялар 

Тёлёё мёёнётънё чейинки къндёр 

Бардыгы болуп 

дароо аткарылуучу 

1-30 кънгё 

31-90 кънгё 

91-180 кън 

181-365 кън 

1 жылдан 3 жылга чейин  

3 жылдан ары  

АКТИВДЕР 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Улуттук банктагы корреспонденттик жана башка эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка банктардагы корреспонденттик эсептер  

 

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Башка банктардагы эсептер  

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Банктын баалуу кагаздары 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги кыска мёёнёттъъ жайгаштыруулар 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

6. РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Финансы-кредит мекемелерине сунушталган каржылоо 

 

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Башка кардарларга сунушталган каржылоо 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

9. Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

10.Бардыгы болуп активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

кызмат орду: ____________ аты жёнъ: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 20___-жылдын "___"______________ карата абал боюнча  

банктын аталышы мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет  

 

 

 

 

 

 

 

 

(миң сом) 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР 

  

  

  

  

  

  

  

  

11. Юридикалык жактардын талап боюнча тёлёнъъчъ эсептериндеги акча каражаттар 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

12. Жеке адамдардын эсептери 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

13. Юридикалык жактардын мёёнёттъъ эсептери 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

14. Корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

15. Банктардын эсептери 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

16. Банктардан жана финансы-кредит мекемелеринен алынган кыска мёёнёттъъ жайгаштыруулар 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

17. Баалуу кагаздар 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

18. РЕПО келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

19. Алынган каржылоо 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

а) банктардан  

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка финансы-кредит мекемелеринен, анын ичинде эл аралык 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

20. Башка милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

21. Бардыгы болуп, милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ажырым 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

23. Кумулятивдик ажырым 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

кызмат орду: ____________ аты жёнъ: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

 

 

- «Банктын капиталын эсептёёлёр» деп аталган 15-бёлъктън «Кредиттер жана лизингдер (уландысы)/Башка активдер» деп аталган 15.4бёлъкчёсънё тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

а) 440-статья тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

 

440 

БАРДЫГЫ БОЛУП, баланстык активдер  (15.1-15.4-бёлъктёрдън 10-430-ст., 15.А-15.В бёлъктёрдън, 10-440-ст. суммасы) 

 

 

б) 490-статьядан кийин тёмёнкъ мазмундагы 490.1 жана 490.2-статьялар менен толукталсын: 

 

490.1 

  

150% 

  

  

  

  

  

490.2 

БАРДЫГЫ БОЛУП, 6-категория боюнча  

400% 

 

- «Баланстан тышкаркы милдеттенмелер» деп аталган 15.5-бёлъктън 600-статьясы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

 

600 

 БАРДЫГЫ БОЛУП, баланстан тышкаркы милдеттенмелер (15.5-бёлъктън 510-590-ст., 15.Г- бёлъктън 450-530-ст. суммасы) 

 

 

 

 

 

- «Банктын капиталын эсептёёлёр» деп аталган 15-бёлъктън «Капитал жана капиталдын шайкештъълък коэффициенти» деп аталган 15.7-бёлъкчёсъндёгъ 840-статьядан кийин тёмёнкъ мазмундагы 840.1 жана 840.2-статьялар менен толукталсын: 

 

840.1 

  Пайданы теьештиръъ ъчън кам 

 

 

 

 

 

 

840.2 

Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга кам 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Банктын капиталын эсептёёлёр» деп аталган 15-бёлък тёмёнкъ мазмундагы А, Б, В жана Г бёлъкчёлёръ менен толукталсын:  

  

  

20___-жылдын "___"______________ карата абал боюнча  

  

 

мезгил-мезгили менен берилүүчү 

  

 

регулятивдик банктык отчет  

15.А. БАНКТЫН «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» ЧЕГИНДЕ АКТИВДЕРИ  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 (миң. сом) 

№ 

Статъялар 

Баланс 

боюнча 

Кредиттик  

тобокелдик,% 

Орточо алынган  

маани 

  

  

  

  

  

10 

Банкноттор жана монеталар 

  

  

  

  

  

  

10.1 

  

  

0% 

  

10.2 

  

  

10% 

10.3 

  

  

20% 

10.4 

  

  

50% 

10.5 

  

  

100% 

  

  

  

  

  

20 

Эсептешүүдөгү акчалай активдер 

  

  

  

  

  

  

20.1 

  

  

0% 

  

20.2 

  

  

10% 

20.3 

  

  

20% 

20.4 

  

  

50% 

20.5 

  

  

100% 

  

  

  

  

  

30 

Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп 

  

0% 

  

  

  

  

  

  

40 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

40.1 

  

  

0% 

  

40.2 

  

  

10% 

40.3 

  

  

20% 

40.4 

  

  

50% 

40.5 

  

  

100% 

  

  

  

  

  

50 

КМШ өлкөлөрүнүн коммерциялык банктарындагы корреспонденттик эсептер  

  

  

  

  

  

  

50.1 

  

  

0% 

  

50.2 

  

  

10% 

50.3 

  

  

20% 

50.4 

  

  

50% 

50.5 

  

  

100% 

50.6 

  

  

150% 

  

  

  

  

 

60 

КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө банктарындагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

60.1 

  

  

0% 

  

60.2 

  

  

10% 

60.3 

  

  

20% 

60.4 

  

  

50% 

60.5 

  

  

100% 

60.6 

  

  

150% 

  

  

  

  

  

70 

Алтын жана башка баалуу металлдар 

  

  

  

  

  

  

70.1 

  

  

0% 

  

70.2 

  

  

10% 

70.3 

  

  

20% 

70.4 

  

  

50% 

70.5 

  

  

100% 

  

  

  

  

  

80 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы эсептериндеги акча каражттар 

  

  

  

  

  

  

80.1 

  

  

0% 

  

80.2 

  

  

10% 

80.3 

  

  

20% 

80.4 

  

  

50% 

80.5 

  

  

100% 

  

  

  

  

  

90 

КМШ өлкөлөрүнүн банктарындагы жана финансы уюмдарындагы эсептердеги акча каражаттар 

  

  

  

  

  

  

90.1 

  

  

0% 

  

90.2 

  

  

10% 

90.3 

  

  

20% 

90.4 

  

  

50% 

90.5 

  

  

100% 

90.6 

  

  

150% 

  

  

  

  

  

100 

КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө банктарындагы жана финансы уюмдарындагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

100.1 

  

  

0% 

  

100.2 

  

  

10% 

100.3 

  

  

20% 

100.4 

  

  

50% 

100.5 

  

  

100% 

100.6 

  

  

150% 

  

  

  

  

  

110 

7 күнгө чейинки кыска мөөнөттүү банктар аралык жайгаштыруулар  

  

  

  

  

  

  

110.1 

  

  

0% 

  

110.2 

  

  

10% 

110.3 

  

  

20% 

110.4 

  

  

50% 

110.5 

  

  

100% 

110.6 

  

  

150% 

  

  

  

  

  

120 

РЕПО-келишими боюнча операциялар 

  

  

  

  

  

  

120.1 

  

  

0% 

  

120.2 

  

  

10% 

120.3 

  

  

20% 

120.4 

  

  

50% 

120.5 

  

  

100% 

120.6 

  

  

150% 

 

кызмат орду: ____________ аты-жөнү: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

 

20___-жылдын "___"______________ карата абал боюнча  

мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет  

  

 15.Б. БАНКТЫН «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» ЧЕГИНДЕ БААЛУУ КАГАЗДАР ПОРТФЕЛИ  

  

  

  

  

(миң.сом) 

№ 

Статьялар 

Баланс 

Кредиттик  

Орточо алынган  

боюнча 

тобокелдик,% 

маани 

  

  

  

  

  

130 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана\же Улуттук банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар  

  

  

  

  

  

  

130.1 

  

  

0% 

  

130.2 

  

  

10% 

130.3 

  

  

20% 

130.4 

  

  

50% 

130.5 

  

  

100% 

  

  

  

  

  

140 

Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар 

  

  

  

  

  

  

140.1 

  

  

0% 

  

140.2 

  

  

10% 

140.3 

  

  

20% 

140.4 

  

  

50% 

140.5 

  

  

100% 

  

  

  

  

  

150 

КМШ өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар 

  

  

  

  

  

  

150.1 

  

  

0% 

  

150.2 

  

  

10% 

150.3 

  

  

20% 

150.4 

  

  

50% 

150.5 

  

  

100% 

150.6 

  

  

150% 

  

  

  

  

  

160 

КМШ өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнөн тышкары, башка чет өлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар 

  

  

  

  

  

  

160.1 

  

  

0% 

  

160.2 

  

  

10% 

160.3 

  

  

20% 

160.4 

  

  

50% 

160.5 

  

  

100% 

160.6 

  

  

150% 

  

  

  

  

  

170 

Кыргыз компанияларынын карыздык баалуу кагаздары 

  

  

  

  

  

  

170.1 

  

  

0% 

  

170.2 

  

  

10% 

170.3 

  

  

20% 

170.4 

  

  

50% 

170.5 

  

  

100% 

170.6 

  

  

150% 

  

  

  

  

  

180 

КМШ өлкөлөрүнүн компанияларынын карыздык баалуу кагаздары 

  

  

  

  

  

  

180.1 

  

  

0% 

  

180.2 

  

  

10% 

180.3 

  

  

20% 

180.4 

  

  

50% 

180.5 

  

  

100% 

180.6 

  

  

150% 

  

  

  

  

  

190 

КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө компанияларынын карыздык баалуу кагаздары 

  

  

 

  

  

  

190.1 

  

  

0% 

  

190.2 

  

  

10% 

190.3 

  

  

20% 

190.4 

  

  

50% 

190.5 

  

  

100% 

190.6 

  

  

150% 

 

 

 

 

200 

Кыргыз компанияларынын капиталдык баалуу кагаздары 

  

  

  

  

  

  

200.1 

Кыргыз Республикасынын банктарынын жана финансы мекемелеринин капиталдык баалуу кагаздары (20% жетпегени) 

  

Капиталдан алып салуусу 

200.2 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

0% 

  

200.3 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

10% 

200.4 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

20% 

200.5 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

50% 

200.6 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

100% 

  

  

  

  

  

210 

КМШ өлкөлөрүнүн компанияларынын капиталдык баалуу кагаздары 

  

  

  

  

  

  

210.1 

КМШ өлкөлөрүнүн банктарынын жана финансы мекемелеринин капиталдык баалуу кагаздары (20% жетпегени) 

  

Капиталдан алып салуусу 

210.2 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

0% 

  

210.3 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

10% 

210.4 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

20% 

210.5 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

50% 

210.6 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

100% 

210.7 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

150% 

  

  

  

  

  

220 

Кыргыз Республикасынын жана КМШ өлкөлөрүнүн компанияларынын амортизациялоого жатпаган капиталдык баалуу кагаздары 

  

  

  

  

  

  

220.1 

Кыргыз Республикасынын жана КМШ өлкөлөрүнүн банктарынын жана финансы мекемелеринин амортизациялоого жатпаган капиталдык баалуу кагаздары (20% жетпегени) 

  

Капиталдан алып салуусу 

220.2 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

0% 

  

220.3 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

10% 

220.4 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

20% 

220.5 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

50% 

220.6 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

100% 

220.7 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

150% 

  

  

  

  

  

230 

КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө компанияларынын капиталдык баалуу кагаздары 

  

  

  

  

  

  

230.1 

КМШ өлкөлөрүнүн тышкары чет өлкө банктарынын жана финансы мекемелеринин капиталдык баалуу кагаздары (20% жетпегени) 

  

Капиталдан алып салуусу 

230.2 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

0% 

  

230.3 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

10% 

230.4 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

20% 

230.5 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

50% 

230.6 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

100% 

230.7 

Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү 

  

150% 

 

кызмат орду: ____________ аты-жөнү: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

 

  

20___-жылдын "___"______________ карата абал боюнча  

  

мезгил-мезгили менен берилүүчү 

  

регулятивдик банктык отчет  

  

  

  

  

15.В. КАРЖЫЛОО 

  

  

  

  

  

  

  

(миң сом) 

  

  

  

  

  

№ 

Статьялар 

Баланс 

Кредиттик  

Орточо алынган  

боюнча 

тобокелдик,% 

маани 

  

  

  

  

  

240 

Кыргыз Республикасынын банктарына сунушталган каржылоо 

  

  

  

  

  

  

240.1 

  

  

0% 

  

240.2 

  

  

10% 

240.3 

  

  

20% 

240.4 

  

  

50% 

240.5 

  

  

100% 

  

  

  

  

  

250 

КМШ өлкөлөрүнүн банктарына жана финансы уюмдарына сунушталган каржылоо 

  

  

  

  

  

  

250.1 

  

  

0% 

  

250.2 

  

  

10% 

250.3 

  

  

20% 

250.4 

  

  

50% 

250.5 

  

  

100% 

250.6