Кайта келүү

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын  

«14» декабрындагы № 68\3 токтому 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы №32/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарынын аныкталышынын эрежелерин» бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7, 17 жана 43-беренелерине ылайык, Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы №32/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарынын аныкталышынын эрежелерин» бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин. 

2. Токтом 2012-жылдын 1-январынан тартып къчънё кирет. 

3. Юридика башкармалыгы ушул токтом расмий жарыялангандан кийин аны Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жёнётсън.  

4. Тышкы жана коомдук байланыштар бёлъмъ бул токтомду Улуттук банктын расмий веб-сайтына жарыяласын. 

5. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, Экономикалык жёнгё салуу министрлигин, Кыргыз Республикасынын Ёкмётънё караштуу Мамлекеттик бажы кызматын, Кыргыз Республикасынын Ёкмётънё караштуу Мамлекеттик салык кызматын, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетин, Улуттук банктын тиешелъъ тъзъмдък бёлъмдёрън, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары С. Абдыбалы тегин мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14.12 № 68\3 токтому менен бекитилген  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы №32/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарынын аныкталышынын эрежелерин» бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

1) Эрежелердин 1.5-пунктунда «къндёлък негизде-АКШ долларынын курсу» деген сёздён кийин «евро, орус рубли жана казак тенгеси» деген сёздёр менен толукталсын.  

2) 1-глава тёмёнкъ мазмундагы 9-пункт менен толукталсын: 

«1.9. Техникалык жактан бузулуулар же форс-мажордук жагдайлар келип чыккан шартта жана «Рейтер» маалымат агенттигинен чет ёлкё валюталарынын расмий курстары/котировкалары боюнча маалымат алуу мъмкън эмес болсо, чет ёлкё валюталарынын курстары «Блумберг» МАда белгилениши мъмкън. Жогоруда аталган булактардан маалымат алуу мъмкън болбогон шартта, чет ёлкё валюталарынын расмий курстарынын мааниси, тиешелъъ валюталардын акыркы колдонуудагы расмий курстардын мааниси катары аныкталат. 

3) Тёмёнкъ мазмундагы 3-1-глава кошулсун:  

«3-1. Евронун , орус рублинин, казак тенгесинин расмий курстарын эсептёё тартиби 

3.1.-1. Евронун, орус рублинин жана казак тенгесинин сомго карата катышынын расмий курстары кън сайын тоорук къндёръ саат 15-00дон 15-30га чейин аныкталат.  

3.2.-1. Евронун сомго карата катышынын расмий курсу саат 15:00го карата абал боюнча «Рейтер» маалымат агенттигинде белгиленген, евронун АКШ долларына карата эл аралык валюта рынокторундагы къндёлък котировкаларынын жана ушул кънъ аныкталган АКШ долларынын сомго карата эсептешъъ мезгили ичинде эсептелген расмий курсунун негизинде кросс-курс боюнча эсептелет.  

3.3.-1. Орус рублинин жана казак тенгесинин сомго карата расмий курстары АКШ долларынын бул валюталарга карата борбордук банктар тарабынан белгиленген жана тиешелъъ веб-сайттарда жана маалымат системаларда жайгаштырылган расмий курстарынын акыркы маанилеринин жана ошол кънъ аныкталган АКШ долларынын сомго карата эсептешъъ мезгили ичинде эсептелген расмий курсунун негизинде, кросс-курс боюнча эсептелет ».  

4) 4-главанын аталышы «… АКШ долларын эске албаганда» деген сёздёрдён кийин тёмёнкъ сёздёр менен толукталсын: «евро, орус рубли, казак тенгеси». 

5) «АКШ долларын эске албаганда, чет ёлкё валюталарынын расмий курстарын эсептёё тартиби» деп аталган 4-главанын 4.5-пункту алынып салынсын. 

6) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 29-июлундагы №32/2 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарынын аныкталышынын эрежелерине карата кошо тиркелген 1-тиркемеге карата тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин

«Евро» деп аталган 14-пункт алынып салынсын;  

«Казак тенгеси» деп аталган 17 -пункт алынып салынсын;  

«Орус рубли» деп аталган 33-пункт алынып салынсын