Кайта келүү

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 15.09 № 73\2 токтому 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 11-мартындагы №12/6 «Банктардын капиталынын (ёздък каражаттарынын) минималдуу ёлчёмъ жёнъндё» токтомуна ёзгёртъъ киргизъъ жёнъндё.  

 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык абалына терс таасирин тийгизген 2009-жылдын апрель жана июнь айларында ёлкёдё орун алган саясий жана экономикалык жагдайларга байланыштуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 31-статьясына жана «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» мыйзамынын 11 жана 39-1-статьяларына таянуу менен Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 11-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 1-апрелинде 38-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №12/6 «Банктардын капиталынын (ёздък каражаттарынын) минималдуу ёлчёмъ жёнъндё» токтомунун 1-пунктуна тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин. 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2001-жылдын 26-декабрында кабыл алынган №48/3 «Банктардын капиталынын (ёздък каражаттарынын) минималдуу ёлчёмъ жёнъндё» токтому къчън жоготту деп таанылсын. 

1. Токтом расмий жарыялангандан он беш кън ёткёндён кийин къчънё кирет. 

1. Токтом  

1. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

1. Токтомдун аткарылышына контролдук Улуттук банктын Тёрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу Мырзаев А. А. мырзага жъктёлсън.  

 

 

Тёраганын милдетин аткаруучу                 Жээнбаева Б.Ж.