Кайта келүү

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18.01 № 2\1 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 11-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 1-апрелинде 38-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №12/6 «Банктардын капиталынын (ёздък каражаттарынын) минималдуу ёлчёмъ жёнъндё» токтомго толуктоолорду киргизъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 11-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 1-апрелинде 38-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №12/6 «Банктардын капиталынын (ёздък каражаттарынын) минималдуу ёлчёмъ жёнъндё» токтомго сунуш кылынган толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

1. Улуттук банк Башкармасынын 2001-жылдын 26-декабрындагы №48/3 «Коммерциялык банктардын капиталынын (ёздък каражаттарынын) минималдуу ёлчёмъ жёнъндё» токтому къчън жоготкон катары таанылсын. 

1. Токтом расмий жарыялангандан он беш кън ёткёндён кийин къчънё кирет. 

1. Токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыялансын. 

1. Юридика башкармалыгы бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

1. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

1. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 18.01 

№2\1токтому менен бекитилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 11-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 1-апрелинде 38-09 номеринде каттоодон ёткёртългён 12/6 «Банктардын капиталынын (ёздък каражаттарынын) минималдуу ёлчёмъ жёнъндё» токтомуна толуктоолор 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 11-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 1-апрелинде 38-09 номеринде каттоодон ёткёртългён 12/6 «Банктардын капиталынын (ёздък каражаттарынын) минималдуу ёлчёмъ жёнъндё» токтомуна тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин

Аталган токтом тёмёнкъ мазмундагы 1-1, 1-2 жана 1-3 пункттар менен толукталсын

«1-1. Жаьыдан ачылган банктар жана банк резидент эместердин филиалдары (мындан ары - банктар) ъчън капиталдын (ёздък каражаттардын) минималдуу ёлчёмъ боюнча экономикалык ченем кеминде 600 млн.сом ёлчёмъндё белгиленсин.  

1-2. Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жёнъндё» мыйзамына ылайык атайы администрлёё режиминде турган банкты сатып алууда капиталдын (ёздък каражаттардын) минималдуу ёлчёмъ боюнча экономикалык ченем кеминде 600 млн.сом ёлчёмъндё белгиленсин.  

1-3. Ушул токтомдун 1-2 пунктунун талаптары, депозиттерди кабыл алуу боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга ыйгарым укуктуу органдын тиешелъъ уруксатына ээ банктар же финансы-кредиттик мекемелери атайы администрлёё режиминде турган банктын акцияларынын 100 пайызын сатып алган учурунда аларга карата таркатылбайт.».