Кайта келүү

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 01.02 № 6\1 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 18-мартындагы №5/5 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен банктык операциялардын айрым бир търлёрън жъзёгё ашырган коммерциялык банктар, уюмдар, жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), ошондой эле юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жёнгё салуу жёнъндё жобонун 3.1-пунктун чечмелёё (тъшъндъръъ) тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, кёзёмёл блогу боюнча иш алып барган Улуттук банктын Тёрагасынын орун басарынын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кёзёмёл боюнча комитетинин чечимдерине карата банктык операциялардын айрым бир търлёрън жъзёгё ашырган банктардын, уюмдардын, юридикалык жактардын жана жеке адамдардын аппеляция жёнъндё арызы менен кайрууларына байланыштуу, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актылары жёнъндё» мыйзамынын 31-статьясына жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 18-мартындагы №5/5 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен банктык операциялардын айрым бир търлёрън жъзёгё ашырган коммерциялык банктар жана уюмдар, алардын уюштуруучулары (катышуучулары), ошондой эле юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жёнгё салуу жёнъндё жобонун 3.1-пунктунун кошо тиркелген чечмелениши (тъшъндърмёсъ) бекитилсин (Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 29-апрелинде 59-05 номеринде каттоодон ёткёртългён)

2. Бул токтом жарыяланган къндён тартып къчънё кирет жана чечмеленишине жараша къчънё кирген учурдан баштап коомчулукка жайылтылат. 

3. Юридика башкармалыгы 3 къндък мёёнёт ичинде:  

- ушул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;  

- расмий жарыялангандан кийин токтом, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик реестрине киргизилиши ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётълсън.  

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

2012-жылдын 01.02 6\1 токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 18-мартындагы №5/5 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен банктык операциялардын айрым бир търлёрън жъзёгё ашырган коммерциялык банктар жана уюмдар, алардын уюштуруучулары (катышуучулары), ошондой эле юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жёнгё салуу жёнъндё жобонун 3.1-пунктунун (Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 29-апрелинде 59-05 номеринде каттоодон ёткёртългён)  

ЧЕЧМЕЛЕНИШИ (ТЪШЪНДЪРМЁСЪ) 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен банктык операциялардын айрым бир търлёрън жъзёгё ашырган коммерциялык банктар жана уюмдар, алардын уюштуруучулары (катышуучулары), ошондой эле юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жёнгё салуу жёнъндё жобонун 3.1-пунктунда, териштиръъ жол-жобосу апелляция жёнъндё кат жъзъндё арызды алгандан тартып баштала тургандыгы каралган. Апелляция жёнъндё арыз, кёзёмёл блогу боюнча иш алып барган Улуттук банктын Тёрагасынын орун басарынын же Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кёзёмёл боюнча комитетинин чечимин алгандан кийин 20 жумуш кън ичинде берилиши зарыл.  

«Чечимин алгандан кийин» деген сёздъ «талаптагыдай негизде маалымдама жёнётългёндён кийин» деген мааниде тъшънъъ зарыл. Эгерде, Улуттук банк тарабынан банкта/уюмда Апеллянт кёрсёткён дарекке маалымдоо менен почта аркылуу буйрутма кат жёнётълсё, талаптагыдай маалымдалган катары саналат.