Кайта келүү

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-январындагы 2\3 токтому 

 

 

 

«Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсынын капиталынын (ёздък каражаттарынын) минималдуу ёлчёмъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсынын иш натыйжалуулугун жана туруктуу ёнъгъшън камсыз кылуу, кредиттик союздар системасынын ишенимдъълъгън жана коопсуздугун бекемдёё максатында, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 31-статьясына жана "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамынын 11 жана 39-1-статьяларына таянуу менен токтом кылат: 

 

1. 2012-жылдын 1-февралынан тартып «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсы ъчън капиталдын (ёздък каражаттаарын) минималдуу ёлчёмъ боюнча экономикалык ченем кеминде 78 млн. сом ёлчёмъндё белгиленсин.  

2. Капиталдын (ёздък каражаттардын) минималдуу ёлчёмън эсептёё тартиби, Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/2 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын капиталдынын шайкештик стандарттарын аныктоо жёнъндё» нускоо боюнча аныкталат.  

3. Токтом ага кол койгон учурдан тартып къчънё кирет. 

4. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыялансын. 

5. Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсын тааныштырсын.  

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

 

Тёрага Асанкожоева З.М.