Кайта келүү

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18 январындагы № 2/2 токтому  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары  

жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду карап кёръп, Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №25/09 токтому менен бекитилген «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобого жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №25/3 токтому менен бекитилген «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобого ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобого карата 1 жана 2 Тиркемелердин жаьы редакциялары (кошо тиркелет) бекитилсин.  

3. «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобого карата 1 жана 2 Тиркемелердин жаьы редакциялары (кошо тиркелет) бекитилсин, 

4. Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобого карата 1 жана 2 Тиркемелердин жаьы редакциялары (кошо тиркелет) бекитилсин. 

5. Микрофинансылык компаниялар, кредиттик союздар мезгил-мезгили менен берилъъчъ отчетту ушул токтомго ылайык, 2012-жылдын экинчи чейреги ъчън отчеттон тартып беришсин. Микрокредиттик компаниялар жана микрокредиттик агенттиктер бул отчетту ушул токтомго ылайык, 2012-жылдын ъчънчъ чейреги ъчън отчеттон тартып беришсин. 

6. Токтом расмий жарыялангандан кийин, Юридика башкармалыгы бул токтомду Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

7. Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы ушул токтом менен микрофинансылык компанияларды, микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын. 

8. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън.  

 

Тёрага                            Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк  

Башкармасынын _2012 жылдын 

«18» январындагы 2/2 токтому менен бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор  

 

I. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номенринде каттоодон ёткёртългён №25/3 токтому менен бекитилген «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. Жобонун бътъндёй тексти боюнча номерлер коюлсун. 

2. Жобонун бътъндёй тексти боюнча «Улуттук банк» дегеен сёздёр тиешелъъ жёндёмё мъчёлёръндё берилсин; 

3. Жобонун 10-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: «МРО 13 бёлъктён турат: 

Титулдук баракча; 

МФКнын Директорлор кеьешинин жана Башкармасынын мъчёлёръ жёнъндё маалымат; 

Компаниянын айрым кызмат адамдары жёнъндё маалымат; 

МФК боюнча базалык маалымат; 

1-бёлък. Финансылык абалы тууралуу регулятивдик отчет; 

2-бёлък. Чогуу алгандагы киреше жёнъндё отчет; 

3-бёлък. Капитал; 

4-бёлък. Мёёнётъндё тёлёнбёгён активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деьгээли боюнча классификациялоо жёнъндё маалымат; 

5-бёлък. Суммалары жана тёлёё мёёнёттёръ боюнча бёлъштъръъ менен депозиттер; 

6-бёлък. МФКнын активдеринин жана милдеттенмелеринин пайыздык чендердин ёзгёръъсънё (ГЭП-анализ) жана аларды тёлёё мёёнёттёрънё карата ийкемдъълъгънё иликтёё; 

7-бёлък. Орун алышы мъмкън болгон кредиттик чыгашалардын ордун жабууга карата резервдердеги ёзгёръълёр; 

8-бёлък. Ири тобокелдиктер жёнъндё маалымат; 

9-бёлък. Кызматкерлер менен келишилген бътъмдёр жёнъндё маалымат; 

10-бёлък. Экономикалык ченемдерди сактоо жёнъндё маалыматтар; 

11-бёлък. Кардарларга кредиттер жёнъндё маалымат; 

12-бёлък. Ачып кёрсётъъ; 

13-бёлък. Чет ёлкё активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет, буга тёмёнкълёр да кирет; 

"Жеке карыздык милдеттенмелер/кредитордук карыздар жёнъндё отчет» N 1-НД форма; 

"Карыздык милдеттенмелерди/кредитордук карыздарды тейлёё жёнъндё отчет" N 2-НД форма; 

"Чет ёлкё банкында ачылган эсеп (аманат) жёнъндё билдиръъ"; 

"Резиденттердин чет ёлкё банктарындагы эсептериндеги же аманаттарындагы каражаттардын калдыктары жёнъндё отчет";  

4. Жобонун 13-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: «13. МРОнун электрондук версиялары (13-бёлъктён башка) Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгына ёткёръп берилет. Ал эми 1-, 5- жана 13- бёлъктёръ да Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына берилет.»; 

5. Жобонун 14-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: «Кыргыз Республикасынын областтарында жайгашкан МФКлар, МРОну кагаз жъзъндё же электрондук търъндё Улуттук банктын тиешелъъ областтык башкармалыктарына же Баткен областындагы ёкълчълъгънё беришет. Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен областындагы ёкълчълъгъ 1-, 5- жана 13-бёлъктёрън Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына жёнётъшёт.»; 

 

II. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №25/3 токтому менен бекитилген «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. Жобонун 3.3-пунктундагы «2-жарым жылдык» деген сёз «тёртънчъ чейрек» деген сёзгё алмаштырылсын; 

2. Жобонун 3.4-пунктундагы «кечиктирбестен» деген сёз «чейин» деген сёзгё алмаштырылсын; 

3. Жобонун 3.5-пункту тёмёнкъдёй жаьы аталыштагы таблицалар менен толукталсын: Таблица Д. "Проблемалуу карыз алуучулар боюнча маалымат" жана Таблица Е. " Параллель кредиттер жёнъндё маалымат". 

4. Жобонун 4.3-пункту « 1 ден 4кё чейинки бёлъктёр» деген сёздён кийин «,6-бёлък» деген сёз менен толукталсын; 

5. Жобонун 4.4-пунктундагы «жарым жылдык отчет ъчън отчет алынган къндён атартып он жумуш кънъ ичинде» деген сёздёр алынып салынсын; 

6. Жобонун 4.8 -пункту «жарым жылдык» деген сёз «чейректик» деген сёзгё алмаштырылсын.