Кайта келүү

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 15.02 № 8\2 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик 

укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 26-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 22-апрелинде 25-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №13/4 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жёнъндё» жобого сунуш кылынган ёзгёртъълёр (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 30-июнунда N 52/4 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё" жобого ёзгёртъъ жана толуктоо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

3. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 20-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 29-декабрында 126-03 номеринде каттоодон ёткёртългён №32/7 токтом менен бекитилген «Аудит боюнча Комитетке карата негизги Талаптарга» толуктоо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

4. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2011-жылдын 14-сентябрында N 52/4 токтому менен бекитилген "Банктардын баалуу кагаздар менен иш алып баруусу жёнъндё" жобого толуктоо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

5. Бул токтом Улуттук банктын расмий сайтында жарыялансын. 

6. Расмий жарыялангандан кийин Юридика башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

7. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

8. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармылыгы бул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

9. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары, З.Л. Чокоев мырзага ыйгарылсын.  

 

Тёрага Асанкожоева З.М

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын «15 » февралындагы № 8\2 

токтому менен бекитилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

I. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 26-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 22-апрелинде 25-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №13/4 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жёнъндё» жобо тууралуу» токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин:  

1. 3.9-пункттун тёртънчъ абзацы тёмёнкъдёй редакцияда берилсин:  

«Банкта тъзългён бардык комитеттердин иш-аракеттерин жёнгё салуучу банктын ички документтеринде тёмёнкълёр аныкталууга тийиш: 

- комитетти тъзъъ жана иш максаты,  

- комитеттин ыйгарым укуктары, 

- отурумдарды ёткёръъ тартиби, 

- отчеттуулук тартиби, 

- комитеттин ар бир мъчёсънън алар тарабынан кабыл алынган жана кол коюлган чечимдерге жоопкерчилиги. 

Мындан тышкары, бул документтерде, комитеттин отурумунда катышкан жана чечим кабыл алган ар бир мъчёсънё карата тёмёнкъдёй талаптар белгиленъъгё тийиш: 

- каралып жаткан маселенин маьызын билъъ, 

- ал кабыл алган чечимдин банк ишине тийгизген таасирин тъшънъъ, 

- тобокелдиктин келип чыгышы мъмкънчълъгънё жана ал тарабынан кабыл алынган чечимдин натыйжалуулугуна баа беръъгё

Комитеттин мъчёсънън каралып жаткан маселе боюнча сын-пикири жана сунушу жана кабыл алынган чечимге макул эместиги, добуш беръъдё маалымдалышы жана протоколдо чагылдырылышы зарыл. Протоколго, отурумга катышкан комитеттин бардык мъчёлёръ жана анын катчысы тарабынан кол коюлууга тийиш. Комитеттин отурумга катышпаган мъчёлёръ протокол жана кабыл алынган чечимдер менен кол тамгасын коюу аркылуу таанышуулары тийиш.»;  

2. 3.10-пункт тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«3.10. Директорлор кеьешинин жоопкерчиликтеринин жогорку деьгээлде жана ыйгарым укуктарынын кеьири болушу, Директорлор кеьешинин мъчёлёрънън банктын иш-аракеттеринин негизги търлёръ тууралуу жетиштъъ билимге, банктын башкаруу органдарынын жана кызмат адамдарынын пикиринен кёзкаранды болбогон пикирлерди айта алуу жёндёмдъълъгънё ээ болууларын болжолдойт. Чечимдерди кабыл алууда, Директорлор кеьешинин ар бир мъчёсъ объективдъъ болуп, жеке кызыкчылыктары же банктын айрым акционерлеринин жана кызмат адамдарынын кызыкчылыктары ъчън эмес, банктын кызыкчылыктарын ишке ашыруу аракетин кёздёёгё тийиш. Директорлор кеьешинин мъчёсънън каралып жаткан маселе боюнча сын-пикири жана сунушу жана кабыл алынган чечимге макул эместиги, добуш беръъдё маалымдалышы жана протоколдо чагылдырылышы зарыл. Протоколго жана Директорлор кеьешинин отурумунун стенографиялык отчетуна, отурумда катышкан Директорлор кеьешинин мъчёлёръ менен макулдашуудан кийин (кол койгондон) Кеьештин тёрагалык кылуучусу жана катчысы тарабынан кол коюлууга тийиш. Директорлор кеьешинин отурумга катышпаган мъчёлёръ протокол жана кабыл алынган чечимдер менен кол тамгасын коюу аркылуу таанышуулары тийиш.»;  

3. 4.5-пункт тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«4.5. Башкарма мъчёлёръ ёз иш-аракеттерин жъзёгё ашырууда объективдъъ болууга жана ишенимдъъ жана коопсуз банктык тажрыйбаны камсыз кылуу ъчън бардык къчтъ жумшоо менен жеке кызыкчылыктарын жана банктын айрым акционерлеринин жана кызмат адамдарынын кызыкчылыктарын эмес, адегенде банктын кызыкчылыктарын жъзёгё ашыруу аракетинде болууга тийиш. Башкарма мъчёсънън каралып жаткан маселе боюнча сын-пикири жана сунушу жана кабыл алынган чечимге макул эместиги, добуш беръъдё маалымдалышы жана протоколдо чагылдырылышы зарыл. Протоколго жана Башкармалыктын отурумунун стенографиялык отчетуна, отурумда катышкан банк Башкармасынын мъчёлёръ менен макулдашуудан кийин (кол койгондон) банк Башкармасынын тёрёгалык кылуучусу жана катчысы тарабынан кол коюлууга тийиш. Банк Башкармасынын отурумга катышпаган мъчёлёръ протокол жана кабыл алынган чечимдер менен кол тамгасын коюу аркылуу танышуулары тийиш.»;  

 

II. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 30-июнунда кабыл алынган N52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё" жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ жана толуктоо киргизилсин: 

1. «Банктын кредиттик комитети» деп аталган 3-главанын 16-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын:  

« - Кредиттик комитеттин ар бир мъчёсънън кабыл алынган жана кол коюлган чечимдерине жоопкерчилиги.»; 

2. «Банктын кредиттик комитети» деп аталган 3-главанын 17-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзацтар менен толукталсын:  

«Чечим кабыл алууда катышкан комитеттин ар бир мъчёсъ тёмёнкълёргё милдеттъъ: 

- каралып жаткан маселенин маьызын билъъгё, 

- ал кабыл алган чечимдин банк ишине тийгизген таасирин тъшънъъгё, 

- тобокелдиктин келип чыгышы ыктымалдуулугуна жана алар тарабынан кабыл алынган чечимдин натыйжалуулугуна баа беръъгё

Комитеттин мъчёсънън каралып жаткан маселе боюнча сын-пикири же сунушу жана кабыл алынган чечимге макул эместиги, добуш беръъдё маалымдалышы жана протоколдо чагылдырылышы зарыл. Протоколго, отурумга катышкан комитеттин бардык мъчёлёръ жана анын катчысы тарабынан кол коюлууга тийиш. Комитеттин отурумга катышпаган мъчёлёръ протокол жана кабыл алынган чечимдер менен кол тамгасын коюу аркылуу танышуулары тийиш.»;  

 

III. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 20-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 29-декабрында 126-03 номеринде каттоодон ёткёртългён №32/7 «Аудит боюнча комитетке карата негизги талаптар» токтому менен бекитилген Аудит боюнча комитетке карата негизги талаптарга тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин: 

1. «Комитетти уюштуруу» деп аталган 3-главанын 3.4-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын:  

«Чечим кабыл алууда катышкан комитеттин ар бир мъчёсъ тёмёнкълёргё милдеттъъ: 

- каралып жаткан маселенин маьызын билъъгё жана кёз карандысыз ой жъгъртё билъъгё (анын корутундусунун, тыянагынын натыйжаларына кимдир-бирёёнън таасир этъъсънё кёз карандысыз ёз алдынча жана ёз пикирин билдиръъгё кандайдыр бир сырткары кийлигишъълёргё жол берилбеген шарттарда иштёёгё жёндёмдъъ болууга), 

- ал кабыл алган чечимдин банк ишине тийгизген таасирин тъшънъъгё, 

- тобокелдиктин келип чыгышы ыктымалдуулугуна жана алар тарабынан кабыл алынган чечимдин натыйжалуулугуна баа беръъгё

Комитеттин мъчёсънън каралып жаткан маселе боюнча сын-пикири жана сунушу жана кабыл алынган чечимге макул эместиги, добуш беръъдё маалымдалышы жана протоколдо чагылдырылышы зарыл. Протоколго, отурумга катышкан комитеттин бардык мъчёлёръ жана анын катчысы тарабынан кол коюлууга тийиш. Комитеттин отурумга катышпаган мъчёлёръ протокол жана кабыл алынган чечимдер менен кол тамгасын коюу аркылуу танышуулары тийиш.»;  

 

IV. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2011-жылдын 14-сентябрында кабыл алынган N52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтому менен бекитилген "Банктардын баалуу кагаздар менен иш алып баруусу жёнъндё" жобого тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин:  

«Инвестициялык саясат» деп аталган 3-главанын 11-пунктунун б) пунктчасы тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын:  

«Мында, чечим кабыл алууда катышкан ыйгарым укуктуу комитеттин ар бир мъчёсъ тёмёнкълёргё милдеттъъ: 

- каралып жаткан маселенин маьызын билъъгё, 

- ал кабыл алган чечимдин банк ишине тийгизген таасирин тъшънъъгё, 

- тобокелдиктин келип чыгышы ыктымалдуулугуна жана алар тарабынан кабыл алынган чечимдин натыйжалуулугуна баа беръъгё

Комитеттин мъчёсънън каралып жаткан маселе боюнча сын-пикири жана сунушу жана кабыл алынган чечимге макул эместиги, добуш беръъдё маалымдалышы жана протоколдо чагылдырылышы зарыл. Протоколго, отурумга катышкан комитеттин бардык мъчёлёръ жана анын катчысы тарабынан кол коюлууга тийиш. Комитеттин отурумга катышпаган мъчёлёръ протокол жана кабыл алынган чечимдер менен кол тамгасын коюу аркылуу танышуулары тийиш;».