Кайта келүү

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын «14» мартындагы 11/2 токтому  

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу  

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 23-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 19-ноябрында 133-04 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелерининин эсепке алуу саясатына карата талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелерининин эсепке алуу саясатына карата талаптар жёнъндё» жобого ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин

2. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 30-сентябрындагы 39/5 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган коммерциялык банктардын эсепке алуу саясатына карата талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтому менен бекитилген «Операцияларын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашырган коммерциялык банктардын эсепке алуу саясатына карата талаптар жёнъндё» жобого толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин

3. Токтом «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылар“ журналында жарыялансын

4. Токтом расмий жарыялангандан 15 кън ёткёндён кийин къчънё кирет

5. Юридика башкармалыгы бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън

6. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды жана Улуттук банктын областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын. 

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън.  

 

Тёрага Асанкожоева З.М

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын “14”мартындагы 

11\2 токтому менен бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу  

 

I. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 23-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 19-ноябрында 133-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелерининин эсепке алуу саясатына карата талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелерининин эсепке алуу саясатына карата талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин. 

1. Жобонун кириш сёзъндёгъ “ЭСК, КАФК” деген сёздёр алынып салынсын. 

2. 3-глава тёмёнкъ мазмундагы 3.5-1-пункт менен толукталсын:  

“3.5.-1. Эсепке алуу саясатынын чегинде тёлём жана эсептешъъ операцияларынын бухгалтердик эсебинин жъргъзълъшън жана алардын бухгалтердик эсепке алуу эсептери боюнча чагылдырылышын уюштуруунун ырааттуу эрежеси, ошондой эле ички контролдукту уюштуруунун тиешелъъ эрежеси иштелип чыгууга тийиш. Мында, ар бир операция финансы-кредит мекемесинин бухгалтердик эсебинде (эсепке алуунун автоматташтырылган системасында) ёз учурунда чагылдырылууга тийиш. 

Тёлём жана эсептешъъ операцияларынын бухгалтердик эсепке алынышын уюштуруу эрежесинде тёмёнкъдёй негизги нормаларда камтылууга тийиш: 

1) бардык операцияларга банк контрагенттин акча каражаттардын эсеп боюнча эсептен алынып салынгандыгы/чегерилгендиги жёнъндё документ търъндёгъ тастыктамасы болууга тийиш

2) Финансы-кредит мекемесинин бухгалтердик эсебинде операцияларды чагылдыруу бухгалтердик эсепке алуу эрежелерине ылайык жъзёгё ашырылышы зарыл жана:  

а) улуттук валютадагы тёлёмдёр ъчън эсептешъъ жъргъзългён къндён кечиктирилбестен; 

б) чет ёлкё валютасындагы чыгыш тёлёмдёр ъчън:  

- коммерциялык банктардын ФКМдин эсебинен каражаттар эсептен алынып салынган кънъ, бул тиешелъъ документтер менен тастыкталууга жана кийинчерээк банк-корреспонденттен корреспонденттик эсеп боюнча кёчърмё алынууга тийиш; 

- банктык эмес финансы-кредиттик мекемелеринин - коммерциялык банктан тёлём тапшырмасы аткарууга кабыл алынгандыгы жёнъндё тастыктама алган къндён кечиктирбестен; 

в) чет ёлкё валютасындагы кириш тёлёмдёр ъчън каражаттардын эсепке чегерилгендиги жёнъндё тастыктама тъшкён къндён кечиктирбестен. 

 

3. 4-1-пункттагы “ЭСК, КАФК” деген сёздёр алынып салынсын. 

 

II. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 30-сентябрындагы №39/5 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган коммерциялык банктардын эсепке алуу саясатына карата талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган коммерциялык банктардын эсепке алуу саясатына карата талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин. 

1. 3-глава тёмёнкъ мазмундагы 3.6-1-пункт менен толукталсын:  

“3.6-1. Эсепке алуу саясатынын чегинде тёлём жана эсептешъъ операцияларынын бухгалтердик эсебинин жъргъзълъшън жана алардын бухгалтердик эсепке алуу эсептери боюнча чагылдырылышын уюштуруунун ырааттуу эрежеси, ошондой эле ички контролдукту уюштуруунун тиешелъъ эрежеси иштелип чыгууга тийиш. Мында, ар бир операция банктын бухгалтердик эсебинде (эсепке алуунун автоматташтырылган системасында) ёз учурунда чагылдырылууга тийиш. 

Тёлём жана эсептешъъ операцияларынын бухгалтердик эсепке алынышын уюштуруу эрежесинде тёмёнкъдёй негизги нормаларда камтылууга тийиш: 

1) бардык операцияларга банк контрагенттин акча каражаттардын эсеп боюнча эсептен алынып салынгандыгы/чегерилгендиги жёнъндё документ търъндёгъ тастыктамасы болууга тийиш

2) банктын бухгалтердик эсебинде операцияларды чагылдыруу бухгалтердик эсепке алуу эрежелерине ылайык жъзёгё ашырылышы зарыл жана:  

а) улуттук валютадагы тёлёмдёр ъчън эсептешъъ жъргъзългён къндён кечиктирилбестен; 

б) чет ёлкё валютасындагы чыгыш тёлёмдёр ъчън - ФКМдин эсебинен каражаттар эсептен алынып салынган кънъ, бул тиешелъъ документтер менен тастыкталууга жана кийинчерээк банк-корреспонденттен корреспонденттик эсеп боюнча кёчърмё алынууга тийиш;  

в) чет ёлкё валютасындагы кириш тёлёмдёр ъчън каражаттардын эсепке чегерилгендиги жёнъндё тастыктама тъшкён къндён кечиктирбестен.