Кайта келүү

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 2.0310/14 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 21-апрелинде 3 

55--05 номеринде каттоодон ёткёртългён №6/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кёзёмёл боюнча комитети жёнъндё жобонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё токтому 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кёзёмёл боюнча комитети жёнъндё жобого сунуш кылынган сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

1. Токтом ага кол коюлган учурдан тартып къчънё кирет. 

1. Юридика башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынынн Адилет министрлигине жёнётсън. 

1. Тышкы кёзёмёл башкармалыгы Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы № 6/2 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кёзёмёл боюнча комитети жёнъндё жобонун жаьы редавкциясын бекитъъ тууралуу токтомуна киргизилген ёзгёртъълёр жана толуктоолор тууралуу тъзъмдък бёлъмдёргё маалымдасын.

1. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармалыгынын  

2012-жылдын «___»______ № ______ 

токтомуна карата тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармалыгы тарабынан 2005-жылдын 19-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 21-апрелинде 55-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №6/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кёзёмёл боюнча комитети жёнъндё» жобонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармалыгынын 2005-жылдын 19-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 21-апрелинде 55-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №6/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кёзёмёл боюнча комитети жёнъндё» жобонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу» токтомуна тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

 

 

1. 1-бёлъмдън 1.3-пунктунун экинчи жана ъчънчъ абзацтары тёмёнкъ редакцияда берилсин

«Комитеттин курамына Улуттук банктын Тёрагасынын орун басары (Комитеттин тёрагасы), Улуттук банк Башкармасынын бир мъчёсъ, Улуттук банктын структуралык бёлъмдёрънън жетекчилери Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын начальниги, Инспекциялоо башкармалыгынын начальниги, Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын начальниги, Акча-кредит операциялары башкармалыгынын начальниги, Юридика башкармалыгынын начальниги киришет. 

Комитеттин курамына кеьешъъ добушу менен тёмёнкълёр кирет: Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын Банктарга тышкы кёзёмёлдък бёлъмънън жана Банктык эмес финансы мекемелерине тышкы кёзёмёлдък бёлъмънън начальниктери, Инспекциялоо башкармалыгынын Банктарды инспекциялоо бёлъмънън начальниги, Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын Лицензияларды беръъ бёлъмънън начальниги, булар Комитеттин отурумдарына дайыма катышышат». 

2. 2-бёлъмдън 2.6-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«Комитеттин катчысы болуп жетектёёчъ адис шайланат, бул анын кызматтык кёрсётмёлёръндё караштырылат. Комитет катчысынын ишин координациялоону, уюштурууну жана анын ишине кёзёмёлдък кылууну Улуттук банктын Тёрагасынын орун басары (Комитеттин Тёрагасы) жъзёгё ашырат». 

3. 2-бёлъмдън 2.12-пунктунда

- 2.2-пунктчасында в)-пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин

«в) Тёрагалардын жана Директорлор кеьешинин мъчёлёрънън; Шариат Кеьешинин; Башкармалыктын Тёрагасынын; кредиттик ишке жана ислам принциптери боюнча каржылоо жагындагы ишке жооп беръъчъ Тёраганын орун басарларынын жана Башкарма мъчёлёрънън; Аудит боюнча комитеттин Тёрагасынын; ички аудит кызматынын жетекчисинин; банктын башкы бухгалтеринин макулдашуусу» 

4. 3-бёлъмдън 3.1.-пунктундагы тёмёнкъ сёздёр алынып салынсын:  

«айдын акыркы жумасынын бешинчи кънъндё» жана тёмёнкъ сёздёр киргизилсин: «айдын акыркы жумасынын тёртънчъ кънъндё» 

 

5. 3-бёлъмдън 3,9-пунктунда

- д) пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин

«д) каралып жаткан маселелер боюнча зарыл болгон документтердин жана материалдардын топтомун Комитеттин бардык мъчёлёрънё белгиленген мёёнёттё таркатуу».