Кайта келүү

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 30.0314\13 токтому 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/11 «Кыргыз Республикасында Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы аркылуу электрондук тёлёмдёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоо тууралуу» токтомуна толуктоону киргизъъ тууралуу 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 1-июлунда 65-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №25/11 «Кыргыз Республикасында Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы аркылуу электрондук тёлёмдёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоо тууралуу» токтомго сунуш кылынган толуктоону карап кёръп, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 1-июлунда 65-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №25/11 «Кыргыз Республикасында Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы аркылуу электрондук тёлёмдёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоо тууралуу» токтомго сунуш кылынган толуктоо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

3. Юридика башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук Казыналыгына, Мамлекеттер аралык банкка, Улуттук банктын тъзъмдък бёлъмдёрънё, областтык башкармалыктарына жана Баткен областындагы ёкълчълъгънё тааныштырсын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары, айым Б.Ж. Жеенбаевага ыйгарылсын. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын «30»мартындагы № 1014\143 токтомуна карата тиркеме 

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасында Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы аркылуу электрондук тёлёмдёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоого толуктоо 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 1-июлунда 65-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №25/11 токтом менен бекитилген, «Кыргыз Республикасында Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы аркылуу электрондук тёлёмдёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоого тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин: 

 

1. Нускоонун «Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасынын иш регламенти» деп аталган 3.1.-пункту, тёмёнкъ редакциядагы 3.1.6-пункт менен толукталсын: 

«3.1.6. кандайдыр бир себептерден улам, системанын катышуучулары

1) баштапкы ёчъръъ мезгилин узарткан шартта, мында

· узартуу убактысы толук ёчъръъ убактысынан ашпаган болсо, анда системанын кийинки эсептешъъ мезгилдери системанын иш регламентине ылайык жъргъзълёт;  

· баштапкы ёчъръъ мезгилин узартуу убактысы толук ёчъръъ убактысынан ашып кетсе, анда толук ёчъръъ мезгили баштапкы ёчъръъ мезгили келип жеткен учурдан тартып 20 мънёткё, ал эми эсептешъълёрдъ аяктоо мезгили, толук ёчъръъ мезгили келип жеткен учурдан тартып 10 мънёткё узартылат. 

2) толук ёчъръъ убактысы, мында: 

· узартуу убактысы эсептешъълёрдъ аяктоо мезгили келип жеткен убакыттан ашпаса, анда эсептешъълёрдъ аяктоо системанын иш регламентине ылайык жъргъзълёт;  

· толук ёчъръъ мезгилин узартуу убактысы эсептешъълёрдъ аяктоо мезгили келип жеткен убакыттан ашып кете турган болсо, анда эсептешъълёрдъ аяктоо толук ёчъръъ мезгили келип жеткен учурдан тартып 10 мънёткё узартылат».