Кайта келүү

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07 28\9 токтому 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым  

ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Юридика Башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын облустук башкармалыктарды, микрофинансы компанияларды, кредиттик союздарды, алмашуу бюролорду тааныштырсын. 

4. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары мырза Чокоевго З. Л. ыйгарылсын

 

Башкарманын Тёрагасы Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07 № 28\9 токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик  

укуктук актыларына толуктоолор 

 

I. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-сентябрындагы №38/3 токтому менен бекитилген «Коммерциялык банктарга жана депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларга карата консервация чарасын колдонуу жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин: 

Жобо тёмёнкъ мазмундагы 3.3.-1-пункт менен толукталсын:  

«Банк жетекчилиги (Банк Башкармасынын мъчёлёръ), Улуттук банк тарабынан консервация чарасы киргизилип жана текшеръълёр жъргъзългён учурда, консервация киргизилген мезгил аралыгына консерваторго жана Улуттук банктын текшеръъчълёр тобуна аудио/видео жабдуулар орнотулбаган, аудио/видео жазуулар ишке ашырылбаган ёзънчё жай менен камсыз кылууга, консерваторго жана текшеръъчълёр тобуна берилген жайга ъчънчъ жактардын аудио/видео жабдууларын орнотуу аракеттерине бёгёт коюуга, банктын, консерватордун жана текшеръъчълёр тобунун документтеринин коопсуз сакталышын камсыз кылып, консерваторго жана текшеръъчълёр тобуна ишин аткаруу ъчън зарыл болгон жабдууларды жана техникаларды беръъгё милдеттъъ

 

II. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 30-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 3-ноябрында 131-08 номеринде каттоодон ёткёртългён «Банк ишин тескёёгё алуу боюнча убактылуу жетекчилик жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин: 

Жобо тёмёнкъ мазмундагы 3.1.-1-пункт менен толукталсын:  

«Банк жетекчилиги (Банк Башкармасынын мъчёлёръ), Улуттук банк тарабынан убактылуу жетекчилик чарасы киргизилип жана текшеръълёр жъргъзългён учурда убактылуу жетекчиликке жана Улуттук банктын текшеръъчълёр тобуна аудио/видео жабдуулар орнотулбаган, аудио/видео жазуулар ишке ашырылбаган ёзънчё жай менен камсыз кылууга, убактылуу жетекчиликке жана текшеръъчълёр тобуна берилген жайга ъчънчъ жактардын аудио/видео жабдууларын орнотуу аракеттерине бёгёт коюуга, банктын, убактылуу жетекчинин жана текшеръъчълёр тобунун документтеринин коопсуз сакталышын камсыз кылып, аларга ишин аткаруу ъчън зарыл болгон жабдууларды жана техникаларды беръъгё милдеттъъ.».  

 

III. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 14-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 20-апрелинде 44-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №13/13 токтом менен бекитилген «Кредиттик союздардын ишине инспектордук текшеръълёрдъ жъргъзъъ жёнъндё нускоого тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин: 

Нускоо тёмёнкъ мазмундагы 4.6.-1.-пункт менен толукталсын:  

«Кредиттик союздардын жетекчилиги текшеръълёр жъргъзълъп жаткан учурда Улуттук банктын инспекторлор тобуна аудио/видео жабдуулар орнотулбаган, аудио/видео жазуулар ишке ашырылбаган ёзънчё жай менен камсыз кылууга, текшеръъчълёр тобуна берилген жайга ъчънчъ жактардын аудио/видео жабдууларын орнотуу аракеттерине бёгёт коюуга, кредиттик союздун жана текшеръъчълёр тобунун документтеринин коопсуз сакталышын камсыз кылып, аларга ишин аткаруу ъчън зарыл болгон жабдууларды жана техникаларды беръъгё милдеттъъ.».  

 

IV. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2000-жылдын 15-декабрында 201 номерде каттоодон ёткёртългён №42/1 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин: 

Жобо тёмёнкъ мазмундагы 7.3.-1.-пункт менен толукталсын:  

«Ыйгарым укуктуу банктардын алмашуу пункттары жана алмашуу бюролор Улуттук банк тарабынан текшеръълёр жъргъзългён учурда текшеръъчълёр тобуна аудио/видео жабдуулар орнотулбаган, аудио/видео жазуулар ишке ашырылбаган ёзънчё жай менен камсыз кылууга, текшеръъчълёр тобуна берилген жайга ъчънчъ жактардын аудио/видео жабдууларын орнотуу аракеттерине бёгёт коюуга, ыйгарым укуктуу банктардын алмашуу пункттары жана алмашуу бюролор, текшеръъчълёр тобунун документтеринин коопсуз сакталышын камсыз кылып, текшеръъчълёр тобуна ишин аткаруу ъчън зарыл болгон жабдууларды жана техникаларды беръъгё милдеттъъ.».