Кайта келүү

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11.07 № 29\5 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуу боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу 

 

Микрофинансылык уюмдардын туруктуу ишин камсыз кылуу жана кредиттик тобокелдиктердин ордун жабуу ъчън алардын капиталдык базасын тиешелъъ деьгээлде колдоп туруу, бътъндёй микрофинансы системасынын ишенимдъълъгън жана коопсуздугун бекемдёё, алардын мыйзамда аныкталган максатка жетишъъ максатында, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялардын активдеринин ёсъш арымын эске алып, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7, 31 жана 43-статьяларына, "Микрофинансылык уюмдар жёнъндё" мыйзамынын 2 жана 34-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын тёмёнкъ ченемдик укуктук актыларына сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор бекитилсин: 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2002-жылдын 11-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2002-жылдын 25-октябрында 135-02 номеринде каттоодон ёткёртългён №37/2 токтом менен бекитилген «Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди тъзъъ жёнъндё» жобого (кошо тиркелет)

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 31-январында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 5-мартында 27-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/1 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» жобого (кошо тиркелет)

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон ёткёртългён №4/2 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуунун убактылуу эрежелерине» (кошо тиркелет)

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш кън ёткёндён кийин къчънё кирет

3. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жайгаштырсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул токтом менен микрофинансылык уюмдарды тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 11.07 29\5 

токтомуна карата тиркеме  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуунун айрым ченемдик укуктук актыларына  

ёзгёртъълёр жана толуктоолор  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2002-жылдын 11-сентябрындагы №37/2 токтом менен бекитилген «Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди тъзъъ жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

1) жобонун 2.7-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«МКК же МКАнын уставында тёмёндёгълёр да аныкталууга тийиш: «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамынын 2-статьясында белгиленген максатка жетишъъ маселелерин жёнгё салууну камтыган жоболор, негизги иш чёйрёсъ, бир эле адамга берилъъчъ микрокредиттин максималдуу ёлчёмъ (МКК ъчън Улуттук банк тарабынан жаьыдан тъзълъп жаткан микрокредиттик компаниялар ъчън белгиленген уставдык капиталынын минималдуу ёлчёмънън алты пайызынан ашпаган ёлчёмдё. Дъьънён кредиттоо менен иш алып барган микрофинансылык уюмдар (апекстик институттар) ъчън бир эле жакка берилъъчъ микрокредиттин максималдуу ёлчёмъ ёздък капиталдын он пайызынан ашпаган ёлчёмдё), Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндёгъ" Мыйзамда белгиленген микрофинансылык уюмдардын максаттарына ылайык, микрокредитти алууга укуктуу карыз алуучулардын категориясы»; 

2) жобонун 2.8-пункту тёмёнкъ мазмундагы жаьы абзац менен толукталсын: «Жаьыдан тъзълъп жаткан микрокредиттик компаниянын уставдык капиталынын минималдуу ёлчёмъ кеминде 5 млн. сомду тъзъъгё тийиш»

3) 3-тиркемеде «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамына ылайык» деген сёздёрдён мурда «Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жоюу, иш менен камсыз болуу деьгээлин жогорулатуу, ишкердиктин ёнъгъшънё ёбёлгё тъзъъ жана калкты социалдык жактан мобилизациялоо боюнча жеткиликтъъ кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо максатында тъзългён» деген сёздёр кошулсун

4) 5-тиркемеде «тёмёндё келтирилген операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна ээ» деген сёздёрдён мурда «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамына ылайык «Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жоюу, иш менен камсыз болуу деьгээлин жогорулатуу, ишкердиктин ёнъгъшънё ёбёлгё тъзъъ жана калкты социалдык жактан мобилизациялоо боюнча жеткиликтъъ кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо максатында тъзългён» деген сёздёр кошулсун

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 31-январындагы №5/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

 

1) жобонун 2.6-пункту тёмёнкъ мазмундагы жаьы абзацтар менен толукталсын: 

«Жаьыдан тъзълъп жаткан МФКнын уставдык капиталынын минималдуу ёлчёмъ 50 млн. сомдон кем эмес ёлчёмдё белгиленет

Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мёёнёттъъ аманаттарды кабыл алуу укугуна лицензия алууга талапкер болгон микрофинансылык компаниялар, 100 млн. сомдон кем эмес уставдык капиталдын минималдуу ёлчёмънё ээлик кылууга тийиш. Бул талап ошондой эле МФК болуп кайра тъзълъп жаткан МКК, МКА жана кредиттик союздар ъчън да колдонулат

 

2) 4-тиркеменин 2-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«2. МФКны тъзъъ максаттары, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамынын 2-статьясында белгиленген максаттарга жетишъънъ жёнгё салган маселелерди камтыган жоболор

 

3) 6-тиркеменин II бёлъгънън «Б» пункту тёмёнкъ мазмундагы съйлём менен толукталсын: «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамынын 2-статьясында белгиленген максатка жетишъъ маселелерин жёнгё салууну камтыган жоболордё кёрсёткълё»

 

4) 7-тиркемедеги «МФКнын юридикалык дареги» деген сёздёрдён мурда «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамына ылайык» деген сёздёрдён мурда «Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жоюу, иш менен камсыз болуу деьгээлин жогорулатуу, ишкердиктин ёнъгъшънё ёбёлгё тъзъъ жана калкты социалдык жактан мобилизациялоо боюнча жеткиликтъъ кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо максатында тъзългён» деген сёздёр кошулсун»

 

5) жобонун 3.3-пунктунун экинчи абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«Коммерциялык банктын топтоо эсебине уставдык капиталдын минималдуу ёлчёмън салуу жёнъндё талап микрофинансылык компаниясына ёзгёртъп тъзългён жана ушул Жобонун 2.6 пунктунда жаьыдан тъзълъп жаткан микрофинансылык компаниялар ъчън белгиленген уставдык капиталынын минималдуу ёлчёмъ бар микрокредиттик компанияларга, микрокредиттик агенттиктерге жана кредиттик союздарга таркатылбайт. Эгер алардын капиталынын ёлчёмъ ушул Жобонун 2.6 пунктунда жаьыдан тъзълъп жаткан микрофинансылык компаниялар ъчън белгиленген ёлчёмдён тёмён болсо, анда анын уюштуруучулары коммерциялык банктагы топтоо эсебине жетишсиз сумманы салышы керек

 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган №4/2 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуунун убактылуу эрежелерине» тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1) 2.1. пунктунда «бир эле адамга берилъъчъ микрокредит» сёздёрънён кийин «Улуттук банк тарабынан жаьыдан тъзълъп жаткан МФК ъчън белгиленген уставдык капиталынын минималдуу ёлчёмънън ъч пайызынан ашпаган ёлчёмдё»