Кайта келүү

 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 04.07 № 28\10 токтому 

 

Коммерциялык банктардагы видеобайкоону уюштуруу тартибин бекитъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Коммерциялык банктардагы видеобайкоону уюштуруу тартиби (кошо тиркелет) бекитилсин. 

1. Бул токтом Улуттук банктын расмий сайтында жарыялансын.  

1. Юридика Башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

1. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

1. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 04.07 28\10 

токтомуна карата тиркеме  

 

Коммерциялык банктарда видео байкоону уюштуруу 

тартиби 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1. Бул документте, коммерциялык банктардын объекттеринде (мындан ары текст боюнча Банк) видео байкоо системасын (ВБС) тъзъънън, модернизациялоонун жана ёнъктъръънън негизги багыттары аныкталган. 

2. Банк ушул Тартиптин талаптарын бузууга жол берген шартта, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликтер келип чыгат.  

 

2. Видео байкоо системасынын максаттары жана милдеттери 

 

3. ВБСны тъзъънън негизги максаттарынан жана милдеттеринен болуп тёмёнкълёр саналат: 

1) Банктын персоналына, имаратына, курулмаларына жана материалдык активдерине карата укукка жатпаган аракеттер тууралуу, Банктын коопсуздук бёлъмдёрънё маалымдоо; 

2) Банктын объекттеринин аймагында жана аларга чектеш аймактарда транспорт каражаттарынын кыймылына оперативдъъ мониторинг жъргъзъъ; 

3) адаттагыдан башкача кандайдыр бир жагдайлардын орун алышы учурунда, видеоархивди кайрадан карап чыгуу аркылуу Банктын объекттеринин аймагында жана анын жайларында болуп ёткён окуяны реалдуу чагылдырып беръъ. 

 

3. ВБСга карата жалпы техникалык талаптар 

 

4. Видеокамералардан маалыматтарды оперативдъъ негизде чыгарып алуу (анын ичинде Банктын коопсуздук бёлъмдёрънё да) видеомаалыматтарды чагылдырып кёрсётъъ жабдууларынын жардамы менен ишке ашырылууга тийиш. 

5. Видеомаалыматтарды чагылдырып кёрсётъъчъ жабдуулар, алар менен иштёё ыьгайлуу болгондой, ошол эле учурда Банктын коопсуздук бёлъмънё жана анын жетекчилигине тиешеси жок адамдардын андан маалымат ала албагандай жайгаштырылууга тийиш.  

6. Маалыматтарды сактоо жабдууларында видеомаалыматтардын видеоархивдерге системалуу негизде жазылуу мъмкъндъгъ. 

 

4. ВБСда ишке ашырылуучу процесстер 

 

7. ВБСда тёмёнкъ процесстер ишке ашырылышы мъмкън: 

1) видеокамералардагы маалыматтарды чагылдырып сърёттёёчъ жабдууларга жаздыруу; 

2) видеокамераларды аралыктан туруп кол менен же автоматташтырылган търдё тескёё (видеокамералардын тартуу багыттарын, тартылып алынгандардын параметрлерин ёзгёртъъ ж.б.); 

3) видеоархивдерди маалыматтарды сактоо жабдууларына системалуу търдё жазып калтыруу; 

4) болгон окуяларды видоархивдерде сактоо; 

5) видеоархивдерден тиешелъъ учурларды чыгарып алуу, карап чыгуу жана аларга талдап-иликтёёлёрдъ жъргъзъъ; 

6) видеоархивдерден кандайдыр бир учурларды андан ары пайдалануу ъчън мобилдъъ жазып алуучуларга сактоо; 

7) контролдукка алынган аймакта башка объекттердин (субъекттердин) аныкталышы учурунда коргоо системасы менен ёз ара иш алып баруу; 

8) Банк кызматкерлеринин жана ага келъъчълёрдън пайдалануу мъмкънчълъгън тастыктоо ъчън контролдук системасы менен ёз ара иш алып баруу; 

9) къйъп кетъъ ыктымалдыгын алдын алуу ъчън ёрттён коргонуу системасы менен ёз ара иш алып баруу. 

 

5. ВБСны тъзъънън негизги принциптери 

 

8. Улуттук банктын текшеръъчълёр тобуна бёлънгён ёзънчё жайды эске албаганда, Банктын бардык объекттеринде видео байкоо системасынын орнотулушу зарыл.  

9. Жаьыдан тъзълъп жаткан жана модернизацияланып жаткан ВБСны долбоорлоодо аларга карата коюлучу тёмёнкъ талаптар эске алынууга тийиш: 

1) ВБС тарабынан контролдонуучу мейкиндик чеги; 

2) жайлардын (объекттердин) ВБС компоненттери менен жабдылышы; 

3) орнотулган видеокамералардын параметрлери (ушул Тартипке карата 1-тиркемеге ылайык); 

4) ВБС компоненттеринин тышкы таасирлерден корголушу (пайдаланууда аба басымы, компоненттердин инженердик коргоого алынышы деьгээли ж.б.); 

5) ВБСдан маалыматтарды чагылдырып кёрсётъъчъ жабдуулардагы сърёттёлъштёрдън параметрлери жана сапаты; 

6) видеомаалыматтарды жазып алуу параметрлери (бир жолку, мезгил-мезгили менен, ъзгълтъксъз ж.б.); 

7) ыйгарым укуктуу жактардын видеомаалыматтардан пайдаланууга жана видеокамералар менен иштёёгё Банк жетекчилиги тарабынан бекитилген укугу; 

8) видеоархивдеги жазууларды сактоонун Банк жетекчилиги тарабынан бекитилген мёёнёттёръ. 

10. Биометрикалык идентификациялоону, автотранспорттун номерин дароо аныктоону, унутулуп калган буюмдарга контролдукту ишке ашырууга ёбёлгё тъзгён жарылуучу заттарды орнотуп коюу тобокелдигин минимизациялоо максатында, атайы программалык каражаттарды колдонуу сунуш кылынат.  

11. ВСБ аркылуу алынган маалыматтарды башка уюмдарга беръъ, ошол уюмдун кат жъзъндёгъ ётънъчънън негизинде жана Банк жетекчилигинин уруксатына (кат жъзъндёгъ буйруусуна, резолюциясына) ылайык ишке ашат. 

 

6. ВБС компоненттерине карата жалпы техникалык талаптар 

 

12. Видеокамеранын чагылдырып кёрсётъъ чеги, адамдын стандарттык тулку боюн толук камтып чагылдыра алгандай аныкталууга тийиш. 

13. Видеокамеранын оптикалык системасы объектти сапаттуу сърёттёй алгандай жетиштъъ параметрлер менен камсыз кылынууга тийиш. 

14. Видеокамерадан алынган жана жабдууда чагылдырылып кёрсётългён сърёттёлъш адамды жана кандайдыр бир буюмду так аныктап идентификациялоого мъмкъндък бериши зарыл.  

15. Сыртта орнотулган видеокамералар пайдаланууга ыьгайлуулукту тъзгён аба басымы шартында атайы термобокстордо монтаждалууга тийиш. 

16. Видеокамераларды атайылап таасир этъъдён коргоону талап кылган жерлерде видеокамералардын жана ага ылайыкташкан коммуникациялардын талаптагыдай корголушу камсыз кылынышы зарыл. 

17. ВБСнын негизги компоненттери кънъ-тънъ иштёёгё (кънънё 24 саат бою, жумасына 7 кън) ылайыкталган болууга тийиш. 

18. ВБСны энергия менен каныктыруу системасы тёмёнкъ талаптарга жооп беръъгё тийиш: 

1) энергия менен каныктыруу блокторунун бардык параметрлери, электр тъйъндёрънън чыьалуусунун бардык диапазонунда стабилдъъ болууга тийиш; 

2) кёз карандысыз резервдик каныктыруу булактарынын (аккумуляторлордун) болушу зарыл; 

3) резервдик каныктыруу булактарынын (аккумуляторлордун) сыйымдуулугу кеминде 4 саат ичинде иш ъзгълтъксъздъгън ёз алдынча камсыз кыла алгандай болушу зарыл. 

19. Резервдик каныктыруу булагы жана анын блоктору атайы жабдылган жайларда (сервердик бёлмёлёрдё), же болбосо кулпу менен жабылган бекем бокстордо сактоо сунуш кылынат. 

20. Видеокамералардан кънъ-тънъ сапаттуу сърёттёлъштёрдъ алуу ъчън жарык жеткиликсиз болгон жана аларды кандайдыр бир ылайыктуулугуна жараша чоьойтууга мъмкън болбогон жерлерде, видеокамеранын инфракызыл жарык беръъчъсъ менен дал келген, байкоо секторунун инфракызыл жарык беръъчъсън колдонуу сунуш кылынат.  

21. Коргоо максаттарында жарык беръъчълёрдъ колдонууда алардын жарыгы видеокамераларга чагылышуусуна, ошондой эле кёлёкё тъшъръъсънё, ётё жарык болгон же интерференциялык аймактардын пайда болушуна жол берилбёёгё тийиш, анткени мындай учурлардан кыянатчылар пайдаланып кетиши мъмкън.  

22. Видео байкоо системасынын жазып алуу жабдууларын (видеобайкоонун адистештирилген серверлери, видеокаттоочулар) аларга киръъ мъмкънчълъгъ чектелген атайы жабдылган жайларда (сервердик же аппараттык бёлмёлёрдё), же болбосо кулп салынып, киръъгё мъмкън болбогон жерлерде орнотулган бокстордо жайгаштыруу зарыл

23. ВБСнын компоненттерине карата кыйла ыраттуу техникалык талаптар ушул Тартипке карата 1-тиркемеге ылайык чагылдырылган.  

24. 7.2-пункта кёрсётълбёгён жерлерде видеоархивге жазып алуу функциясысыз кошумча видеокамераларды орнотууга жол берилет.  

 

7. Банктын объекттеринде видеокамераларды жайгаштыруунун негизги принциптери 

 

25. Видеокамераларды орнотуунун тёмёнкъдёй жалпы принциптери колдонулат: 

1) видеокамералар жерден же жерге тёшёлъъчъ тактайдан кеминде 2,2 м бийиктикте орнотулууга тийиш; 

2) видеокамералардын байкоого алуу секторлору мъмкънчълъгънё жараша, орнотулган видеокамеранын бири экинчиси орнотулган жерге жакындагандарды контролдоп тургандай тандалат; 

3) атайы багыттагы видеокамералар кыйла жогорку бийиктикте орнотулат, алар тъптёлгён шартка ылайык аныкталат.  

26. Видекамералар Банктын объекттеринин эь аз дегенде тёмёнкъ аймактарын контролдоп турууга мъмкъндък бериши зарыл: 

1) киръъ дарбазасын; 

2) тышкы эшиктер (тор эшиктер) жана кире бериштер (вестибюлдар) аркылуу ётъъчъ жолдорду; 

3) акча каражаттарын (баалуулуктарды) ташып ётъъ маршруттарды; 

4) сактоо жайынын тышкы каалгаларын; 

5) акча каражаттарын (баалуулуктарды) кайра эсептеп чыгуучу (алмаштыруучу, таьычактоочу) жерлерди; 

6) банк кардарларынын жеке банктык сейфтери жайгаштырылган жерлерди;  

7) эсепчилердин иш ордун жана кардарлардан нак акчаларды кабыл алуу-беръъ жерлерин (лотокторун)

з) банк ичинде кардарларды тейлёё аймактарын (оператордук залдарды).  

 

1-тиркеме: ВБС компоненттеринин техникалык параметрлерине карата талаптар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерциялык банктардагы видео  

байкоону уюштуруу тартибине карата  

1-тиркеме  

 

 

ВБС компоненттеринин техникалык параметрлерине карата 

талаптар 

 

 

Бул талаптарда Банктын объектилеринде колдонулуучу ВБС компоненттеринин минималдуу техникалык мънёздёмёлёръ белгиленген. 

 

1. ВИДЕОКАМЕРАЛАР 

 

1. Видеокамеранын търъ (тъстъъ, тъссъз же «кънъ-тънъ» иштеген) анын багытына жана байкоо секторундагы жарык беръъ шарттарына жараша аныкталат. 

2. Трансфокатор (вариообъектив) видеокамерага анын багытына жана байкоо секторунда талап кылынуучу камтуу чёйрёсънё жараша орнотулат. 

3. Видеокамераларды бекитъъ жабдуулардын багытталган абалда ишенимдъъ кармалып турушун камсыз кылууга тийиш. 

4. Видеокамералардын айланып туруу механизмдери анын багытына жараша жана байкоого алуу секторунда талап кылынуучу камтуу чёйрёсънън кенендигине/бийиктигине жараша орнотулат. 

5. Минималдуу сезгичтиги люкс (лк) менен ёлчёнёт жана видеокамералардан сапаттуу сърёттёлъштъ алуу ъчън: тъстъъ видеокамералар ъчън 0,5 лкдан тёмён болбоого, тъссъздёр ъчън 0,1 лкдан тёмён болбоого тийиш. 

6. Видеокамеранын интерфейси (аналогдук же IP) видеобайкоо системасына карата жана видеокамеранын конкреттъъ бир байкоого алуу секторуна карата жалпы талаптардан улам аныкталат. 

7. Аналогдук видеокамеранын уруксат беръъ жёндёмдъълъгъ телевизиондук линиялар менен (твл) ёлчёнёт жана 450 твлдан кем болбоого тийиш. 

8. IP-видеокамералардын уруксат беръъ жёндёмдъълъгъ видеоматрицанын чекиттери мегапикселдер менен (Мpix) ёлчёнёт жана видеокамеранын багытына жараша тандалат. 

9. Секундасына кадрлардын саны (fps) IP-видеокамералар ъчън анын багытына жараша 5-25 fps кем болбоого тийиш. 

10. Видеокамеранын динамикалык диапазону децибеллдер менен (Дб) ёлчёнёт жана анын багытына жараша 60-70 Дб кем болбогон чоьдукту тъзъъгё тийиш. 

11. Видеокамеранын ишинин температуралык диапазону анын багытына жана видеокамера орнотулган жайга жараша аныкталат жана имараттын ичинде орнотуу ъчън 0 °С дан +40 °Сга чейинкиден кем болбоого, ал эми имараттын сыртына орнотуу ъчън -10 °С дан +50 °Сга чейинкиден кем болбоого тийиш. 

 

2. ВИДЕОКОММУТАТОРЛОР 

 

12. Видеокоммутатордун каналдарынын саны ВБСда колдонулган камералардын жана маалыматтарды чагылдыруучу жабдуулардын санына жараша аныкталат. 

13. Киръъ търъ мъмкънчълъгъ ВБСда колдонулган видеокамералардын търънё (аналогдук, санариптик, IP) жараша аныкталат. 

14. Чыгуу търъ (VGA, DVI, HDMI ж.б.) колдонулуучу чагылдырып сърёттёё тъзълъштёрдън жана видеокоммутаторлордун търънё жараша аныкталат. 

15. Башкаруу интерфейси ВБСда колдонулуучу видеокамералардын санына жана техникалык параметрлерине, ошондой эле видеокоммутатордун жайгашуусуна жараша аныкталат. 

 

3. ВИДЕОКАТТООЧУЛАР 

 

16.Видеокаттоочунун жазып алуу каналдарынын саны ВБСда колдонулуучу видеокамералардын санына жараша аныкталат. 

17. Киръъ търъ мъмкънчълъгъ ВБСда колдонулган видеокамералардын търънё (аналогдук, санариптик, IP) жараша аныкталат. 

18.Чыгуу търъ (VGA, DVI, HDMI ж.б.) колдонулуучу чагылдырып сърёттёё тъзълъштёрдън жана видеокоммутаторлордун търънё жараша аныкталат. 

19.Кысуу алгоритми (компрессия) (M-JPEG, MPEG, H.264 ж.б) колдонулган видеокамералардын търънё, видеоархивдерди топтоочулардын кёлёмънё жана видеоархивде жазып алуулардын талап кылынган сактоо мёёнёттёрънё жараша аныкталат. 

20.Секундасына кадрлардын саны видеокаттоочулар ъчън (fps) менен ёлчёнъп, ар бир жазып алуу каналы ъчън алынган сърёттёлъштън сапатына, колдонулган видеокамералардын търънё, видеоархив топтолгон сыйымдуулукка, видеоархивде жазып алуулардын талап кылынган сактоо мёёнёттёрънё жана видеокамеранын багытына жараша аныкталат жана ал 5-25 fps кем болбоого тийиш. 

21.Видеокаттоочунун аппараттык жана программалык камсыздоо мъмкънчълъгъ, кирген видеобелгилердин иштелип чыгышын, маалыматтын видеоархивге берилген параметрлер менен жазылышын, видеоархивден маалыматтын берилген параметрлер боюнча изделишин камсыз кылууга тийиш. 

22.Башкаруу интерфейси ВБСда колдонулуучу видеокамералардын санына жана техникалык параметрлерине, ошондой эле видеокоммутатордун жайгашуусуна жараша аныкталат. 

 

4. МААЛЫМАТ БЕРЪЪ ТЪЙЪНЪ 

 

23.Видеомаалыматты беръънън аналогдук тъйънъ аналогдук видеокамералардан видеокаттоочуларга аналогдук видеобелгилердин минималдуу жоготуулар жана бузуулар менен берилишин камсыз кылууга тийиш. 

24.Видеомаалыматты беръънън IP тъйънъ IP-видеокамералардан IP-видеокатточуларга цифровкаланган видеобелгилердин, анын ичинде IP-видеокамералардын белги беръъчъ кабелдик (PоE технологиясы) каныктыруу колдонулуп жаткан учурда берилишин камсыз кылуусу зарыл. ВБСнын маалымат беръъ тъйъндёръ ёткёрмё жёндёмдъълъктёръ боюнча 20% кем эмес запаска ээ болууга тийиш. 

 

5. КАНЫКТЫРУУ СИСТЕМАСЫ 

 

25.Каныктыруу системасынын блоктору ВБС компоненттерин туруктуу кондициялык каныктырып турууга тийиш. 

26. Каныктыруу тилкелери ВБС компоненттерин кондициялык каныктыруу менен туруктуу камсыз кылып туруусу зарыл. 

 

6. КОШУМЧА ЖАБДУУЛАР 

 

27.Байкоо секторунун инфракызыл жарык беръъчъсъ видеокамеранын багытына жана байкоо секторунун жарык кылынышына жараша орнотулат.  

28.Температуралык турукташтыруу жабдуулары (термокожуха, термобокстор ж.б.) аларда орнотулган ВБС компонеттеринин айлана-чёйрёдёгъ температуранын бардык диапазонунда штаттык ишин камсыз кылууга тийиш.  

29.Сактоо жабдууларынын (видеоархивдин) сыйымдуулугу окуяларды жазып алуу ъчън колдонулган видеокамералардын санына, видеоагымдын орточо ёлчёмънё (Mb/сек) жана видеомаалыматтарды сактоо мёёнёттёрънё жараша аныкталат. Сактоо жабдууларынын (видеоархивдин) сыйымдуулугу 20% тёмён болбогон кёлёмдёгъ запаска ээ болууга тийиш.