Кайта келүү

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 11.07 № 29\10 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/9 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ишинде тъптёлгён сактоо мёёнёттёръ кёрсётългөн негизги документтердин тизмегине ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/9 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ишинде тъптёлгён сактоо мёёнёттёръ кёрсётългөн негизги документтердин тизмегин Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън 2010-жылдын 30-декабрындагы №346 «Архив мыйзамдары чёйрёсъндё укук бузуулар ъчън административдик жаза колдонуу тартиби жёнъндё жобону жана Мекемелердин, уюмдардын, ишканалардын ишине тиешелъъ, сактоо мёёнёттёрън кёрсётъъ менен тъзългён документтердин тизмегин бекитъъ тууралуу» токтомуна ылайык келтиръъ максатында, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамдын 43-статьясына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/9 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ишинде тъптёлгён сактоо мёёнёттёръ кёрсётългөн негизги документтердин тизмегине сунушталган ёзгёртъълёр (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Токтом расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул токтом менен республиканын коммерциялык банктарын жана финансы-кредит мекемелерин тааныштырсын.  

4. Республиканын коммерциялык банктары жана финансы-кредит мекемелери бул токтомду аткарууга кабыл алып, ага таянуу менен иш алып барышсын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мъчёсъ, айым Л.Н. Цыплаковага ыйгарылсын. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

БЕКИТИЛДИ 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын токтому  

2012-ж. 11.07 29\10 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелердин ишинде сактоо мёёнётън  

кёрсётъъ менен тъзълъъчъ негизги документтердин  

тизмегине карата ёзгёртъълёр  

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 

Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы 

№22/9 токтому менен бекитилген) 

 

 

Статьянын аталышы 

Документтердин търъ 

 

Сактоо мёёнётъ

Эскертъъ 

 

 

1 . БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫН УЮШТУРУУ 

 

 

 

1.1. Бёлъштъръъ иши 

 

 

 

Кеьешмелерден, отурумдардан толтурулган протоколдор; аларга карата документтер (баяндама кат, маалымкат, акт, кат алышуу): 

 

а) жетекчилерде 

 

б) тъзъмдък бёлъмдёрдё 

в) тендер ёткёръъ боюнча комиссияларда 

 

 

 

 

Туруктуу негизде. 

3 жыл 

6 жыл 

 

11 

Буйруулар

 

б) кредиттерди беръъ жана кайтарып алуу боюнча 

 

в) акча каражаттарын тёлёё жана чегеръъ боюнча 

 

 

10 жыл 

 

 

10 жыл 

 

 

Кредитти кайтарып алгандан кийин 

 

1.2. Банктык кёзёмёлдък жана контролдук 

 

 

 

15 

Ишкердикке тиешелъъ маселелер боюнча мамлекеттик бийлик жана жергиликтъъ ёз алдынча башкаруу органдары менен кат алышуу 

Туруктуу негизде 

 

___________________________ 

* Сактоо мёёнёттёръ бул Ёзгёртъълёр бекитилгенге чейин тъзългён документтерге гана жайылтылат.  

 

 

16 

Укук коргоо, салык органдары, Улуттук банктын мекемелери тарабынан инспектирлёёлёрдъ, текшеръълёрдъ жъргъзъъ маселелери боюнча кат алышуу 

10 жыл 

 

17 

Финансы-кредит мекемелеринин (ФКМ) ишинде жол берилген мыйзам бузуулар тууралуу кат алышуу 

10 жыл ЭТК (эксперттик текшеръъ комиссиясы) 

 

18 

ФКМдердин ишине жъргъзългён текшеръълёр менен байланыштуу доолор жёнъндё кат алышуу 

10 жыл ЭТК 

 

20 

ФКМдерге карата экономикалык таасир этъъ чараларын колдонуу маселелери боюнча документтер (баяндама каттар, маалымкаттар, кат алышуу)  

10 жыл ЭТК 

 

21 

Банктык операцияларды жъзёгё ашыруу, аныкталган мыйзам бузууларды четтетъъ, тике кёзёмёлдък, консервация режимине тиешелъъ маселелер боюнча документтер (жазма буйруктар, эскертъълёр, чектёёлёр, тыюу салуулар, каршы аракет кёръъ актылары)  

 

10 жыл ЭТК 

Мыйзам бузуулар четтетилгенден кийин, атайы режим аяктагандан кийин 

 

1.3. Уюштуруу маселелери 

 

 

38 

Аудиторлор менен келишимдер (контракттар)  

 

 

 

6 жыл ЭТК 

Келишимдин (контракттын) аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

40 

Кайрымдуулук иштер боюнча документтер 

 

а) белекке беръъ келишимдери, баалуу нерселерди кабыл алуу-ёткёръп беръъ актылары, милдеттенмелер  

 

б) финансыга тиешелъъ маселелер боюнча (эсептер, маалымкаттар, кат алышуулар

 

 

Туруктуу негизде

 

 

6 жыл ЭТК 

 

43 

Иш сапарлар боюнча документтер (программалар, пландар-тапшырмалар, баяндамалар, маалымкаттар, отчеттор, кат алышуу)  

5 жыл ЭТК 

 

48 

Тёмёнкълёр орун алмашканда документтерди ёткёръп беръъ жёнъндё кабыл алуу-ёткёръп беръъ актылары, аларга карата тиркемелер

 

б) жоопкерчиликтъъ аткаруучулар, катчылар жана материалдык-жоопкерчиликтъъ адамдар  

 

 

 

 

6 жыл 

 

 

жоопкерчиликтъъ аткаруучу, материалдык-жоопкерчиликтъъ адам алмаштырылгандан кийин  

 

1.4. Ишти укуктук жактан камсыздоо Правовое обеспечение деятельности 

 

 

62 

Укук коргоо органдарынын токтомдору, аманаттарга, баалуу кагаздарга арест коюу жана алып салуу маселелери боюнча кат алышуу; аманаттарды, баалуу кагаздарды конфискациялоо 

5 жыл 

 

Арест алынып салынгандан кийин, конфискациялоодон кийин 

65 

Укук коргоо, сот, салык органдарынын иштерди жана документтерди алып салуу жёнъндё токтомдору  

10 жыл 

Алып салуудан кийин 

66 

Сот органдарынын эсептешъълёр боюнча операцияларды убактысынча токтотуу жёнъндё чечимдери 

 

 

10 жыл 

Убактысынча токтотуу иши алынып салынгандан кийин 

 

1. 5. Иш кагаздарын жъргъзъъ, архив иши 

 

 

71 

Тъзъмдък бёлъмдёрдън ишинин номенклатуpасы  

3 жыл 

 

88 

Башка уюмдарга убактылуу пайдаланууга берилген иштердин актылары 

10 жыл 

 

89 

Архивден документтерди беръъгё арыздар, алар менен иштёёгё уруксат берилген адамдардын тизмеги, таанышып чыгууга уруксат алуу 

1 жыл 

Документтер архивге кайтарылгандан кийин  

92 

Журналдар, архивден документтерди беръънъ каттоо китепчеси  

 

 

 

 

3 жыл 

Бардык документтер архивге кайтарылгандан кийин 

 

 

2. ЭКОНОМИКАЛЫК БОЛЖОЛДООЛОР ЖАНА КРЕДИТ-ФИНАНСЫ МАСЕЛЕЛЕРИ  

 

 

 

 

2.1. Экономикалык болжолдоолор  

 

 

93 

ФКМдердин ишинде экономикалык ченемдерди жана экономикалык иликтёёлёрдъ белгилёё, уюштуруу жана методологиялар боюнча кат алышуу 

6 жыл 

 

94 

Дивиденддерди чегеръъ боюнча документтер (ведомосттор, эсептешъълёр, маалымкаттар, корутундулар)  

10 жыл ЭТК 

 

95 

Уставдык капиталдагы ълъштъ тёлёё аркылуу кайтарылган каражаттар боюнча документтер (корутундулар, маалымкаттар, кат алышуу

10 жыл ЭТК 

 

96 

Улуттук банк жана ФКМдер тарабынан таасир этъъ чараларын колдонуу маселелери боюнча документтер (баяндама каттар, маалымкаттар, кат алышуу)  

10 жыл ЭТК 

 

97 

Юридикалык жактардын жана жеке адамдардын карыздары жёнъндё документтер (жыйынтыкталган маалыматтар, эсептешъълёр ж.б.) 

 

5 жыл ЭТК 

Карыз толугу менен жабылгандан кийин 

100 

Капиталдык салымдарды каржылоо документтери (кийинкиге калтырылган курулуш боюнча капиталдык салымдар жана курулуш-монтаж иштеринин лимиттери, курулуштун жыйынтыкталган сметалык эсептёёлёрънън кёчърмёлёръ) 

6 жыл ЭТК 

Курулуп бъткёндён кийин  

 

2.2. Кредит-финансы маселелери 

 

 

112 

Кредиттик-экономикалык маселелер боюнча кат алышуу 

6 жыл ЭТК 

 

113 

Кайра каржылоо, милдеттъъ камдар, депозиттик операциялар жана салыктар боюнча кат алышуу 

10 жыл ЭТК 

 

114 

Финансы-кредит маселелери боюнча кат алышуу 

6 жыл ЭТК 

 

116 

Кредиттик линияларды жъзёгё ашыруу жана эсепке алуу боюнча документтер (маалымкаттар, баяндама каттар, кат алышуулар)  

 

10 жыл ЭТК 

Кредиттик линиялар жабылгандан кийин 

117 

Аймактык программаларды кредиттёё боюнча документтер (Ёкмёттън токтомдорунун кёчърмёлёръ, жергиликтъъ ёзън-ёзъ башкаруу органдарынын жолдомо каттар, эсептешъълёр, товардын саны кёрсётългён документ (разнарядка), корутундулар, кат алышуулар). 

6 жыл ЭТК 

 

118 

Кардарлар менен кредиттик мамилелерге жъргъзългён иликтёёлёр боюнча документтер (маалымкаттар, кыскача баяндама, таблицалар, диаграммалар, тил каттар, кат алышуулар)  

6 жыл ЭТК 

 

119 

Кредиттик-экономикалык маселелерге изилдёёлёр, акча-кредит чёйрёсъндё къндёлък тенденцияларга талдап-иликтёёлёр, кредиттерди жайгаштыруу жана тартуу жагында болжолдоолор жана иликтёёлёр боюнча документтер (программалар, таблицалар, маалыматтар, статистикалык-аналитикалык, ыкчам материалдар, диаграммалар, эсептешъълёр, таблицалар, тъшъндърмё каттар)  

6 жыл ЭТК 

 

120 

Мурда алынган жана сунушталган банктык кредиттер боюнча документтер (жолдомо каттар, экономикалык эсептешъълёр, кредиттик келишимдердин долбоорлору, корутундулар) 

10 жыл ЭТК 

Кредит кайтарылгандан кийин 

121 

Кайтарып алууга мъмкън болбогон кредиттердин эсептен алынып салынышы жёнъндё документтер (корутундулар, актылар, кат алышуу)  

 

 

10 жыл ЭТК 

Кредит баланстан тышкаркы отчеттон алынып салынгандан кийин  

122 

ФКМдердин кызматкерлерине берилген кредиттер жана ссудалар боюнча документтер (кредиттик келишимдер, ётънъч каттар, отчеттор)  

10 жыл 

Кредит, ссуда кайтарылгандан кийин  

124 

Кредиттик ресурстарды система ичинде кайра бёлъштъръъ тууралуу маалыматтар 

6 жыл ЭТК 

 

125 

Карыз алуучулар юридикалык жактар жана жеке адамдардын кредиттик иштери (кредиттик билдирмелер, кредиттик келишимдер, маалымкаттар, мёёнёттъъ милдеттенмелер, карызгерлердин уюштуруу документтери, кат алышуулар ж.б.) 

10 жыл ЭТК 

Кредиттин орду жабылгандан кийин  

126 

Тёлём ведомосттору, эсептешъъ документтеринин кёчърмёлёръ, кредиттерди тартуу жана ёткёръп беръъ тууралуу кат алышуулар 

10 жыл ЭТК 

 

 

127 

Ар айлык, кън сайын берилъъчъ маалымкаттар, кредиттик ресурстардын абалы жана аларды пайдалануу жёнъндё топтук ведомосттор  

6 жыл ЭТК 

 

129 

Кредит алууга билдирмелерди каттоо журналдары  

 

6 жыл 

 

130 

Юридикалык жактар жана жеке адамдар менен кредиттик келишимдерди каттоо журналдары (китепчелери)  

 

 

 

 

6 жыл ЭТК 

Акыркы келишимдин, конракттын аракеттенъъ мёёнётъ аяктагандан кийин 

 

3. КАССАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАР, ИНКАССАЦИЯ 

 

 

 

3.1. Кассалык операциялар 

 

 

136 

Къндън акырына операциялык кассада акча каражатынын минималдуу мъмкън болуучу калдыгын белгилёё маселеси боюнча документтер (эсептешъълёр, жыйынтыкталган маалыматтар)  

3 жыл 

 

139 

Улуттук валютада операциялар боюнча кассалык документтер, аларга карата тиркемелер (сактоо жайында сактоодо турган баалуулуктар боюнча кириш жана чыгыш кассалык ордерлер, акча чектери, нак акча каражатын салуу тууралуу кулактандыруулар) 

 

 

 

 

 

 

 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

147 

ФКМдердин баалуулуктар менен операцияларды жъзёгё ашырган кызматкерлери менен жамааттык (бригадалык) материалдык жоопкерчилик тууралуу келишимдери  

6 жыл 

Келишимдин аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

148 

ФКМдердин кассалык жана инкассация кызматкерлери менен толук материалдык жоопкерчилик жёнъндё келишимдери 

 

 

6 жыл 

Материалдык жоопкерчиликтъъ адам иштен бошогондон кийин 

150 

Сактоо жайында турган акча каражаттарды жана баалуулуктарды, кабыл алынган жана берилген акчаларды (баалуулуктарды), баалуу металлдарды каттоо китепчеси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

 

4. БААЛУУ КАГАЗДАР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР 

 

 

 

4. 2. Баалуу кагаздар менен операциялар 

 

 

177 

Депозиттик аманат сертификаттарын, векселдерин чыгаруу, жъгъртъъ тууралуу кат алышуулар 

5 жыл ЭТК 

 

179 

Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар жёнъндё мыйзамдарынын бузулушу тууралуу документтер (маалыматтар, корутундулар, текшеръълёрдън жыйынтыгы боюнча отчеттор) 

5 жыл ЭТК 

 

198 

Баалуу кагаздар рыногунда ФКМдердин ишине жъргъзългён текшеръълёрдън жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын эскертъълёръ 

5 жыл ЭТК 

 

199 

Баалуу кагаздар рыногу жёнъндё мыйзам бузууларды четтетъъ тууралуу Улуттук банктын жазма буйруктары 

5 жыл ЭТК 

Мыйзам бузуулар четтетилгенден кийин 

203 

Акция ээлеринин жеке эсептери 

 

 

 

 

 

 

 

10 жыл 

Акцияга менчик укугу токтотулгандан кийин. Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. 

204 

Корпоративдик баалуу кагаздарды сатуу-сатып алуу келишимдери 

 

 

5 жыл ЭТК 

Келишимдин аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

205 

Юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан финансы-кредиттик мекеменин акцияларын сатуу-сатып алуу келишимдери; аларга карата документтер (ёткёръп беръъ буйруулары, кол коюу баракчалары, акция сатып алууга ётънъч каттар-милдеттенмелер) 

10 жыл 

 

207 

Акционерлер реестринен кёчърмё  

 

10 жыл ЭТК 

 

 

5. ТЫШКЫ ЭКОНОМИКАЛЫК ИШКЕРДИК  

 

 

 

 

5.1. Эл аралык байланыш жана эсептешъълёр  

 

 

210 

Эл аралык уюмдар, чет ёлкё банктары менен кызматташуу тууралуу кат алышуулар 

5 жыл ЭТК 

 

211 

Тышкы байланыш маселелери боюнча кат алышуу 

5 жыл ЭТК 

 

212 

Эсептерди ачуу, инвестициялык ишкердикти жъргъзъъ маселелери боюнча кат алышуу 

6 жыл 

 

213 

Экспорттук жана импорттук операциялар боюнча гарантиялар жана аккредитивдер жёнъндё кат алышуулар 

 

 

 

10 жыл 

Кредиттик линиянын гарантиялары, аккредитивдери жабылгандан кийин 

215 

Эл аралык эсептешъълёр маселелери боюнча документтер (маалымкаттар, корутундулар, кат алышуулар) 

6 жыл 

 

218 

Чет ёлкё банктары эл аралык жана чет ёлкё уюмдары менен тъзългён келишимдер, макулдашуулар, контрактылар. Аларга киргизилген ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

 

 

6 жыл ЭТК 

Келишимдердин, макулдушуулардын контрактылардын аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

 

5. 2. Валюталык операциялар 

 

 

225 

Валюталык операциялар маселелеси боюнча кат алышуулар.  

6 жыл 

 

227 

Банктар аралык валюта тооруктарында жъргъзългён операциялар боюнча документтер (биржалык къбёлъктёр, операциялык баракчалар, кат алышуулар)  

6 жыл 

 

228 

Жол чектери менен операцияларды жъргъзъъ учурунда таризделинъъчъ документтер (жол чектеринин бланктарын алуу боюнча жеке эсептер, маалымдамалар) 

6 жыл 

 

229 

Валюта-алмашуу операциялар боюнча жарандардын документтери (маалымкаттар, квитанциялар, ордерлер ж.б.) 

6 жыл 

 

230 

Баалуу металлдар эсептерин жъргъзъъ боюнча документтер (кёчърмёлёр, маалымкаттар, маалыматтар)  

10 жыл 

 

231 

Корреспонденттик эсептерди чет ёлкё валютасында жъргъзъъ боюнча документтер (кёчърмёлёр, маалымкаттар, маалыматтар, кат алышуулар) 

10 жыл 

 

236 

Улуттук банктын аймактык мекемелеринде капиталдын жылышына байланыштуу валюталык операцияларды каттоо къбёлъктёръ 

 

6 жыл 

Инвестициялык операциялар бъткёндён кийин 

238 

Жол чектеринин эмитентинен болгон банктар менен келишимдер 

 

 

 

6 жыл ЭТК 

Келишимдердин аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

239 

Жол чектеринин эмитенттеринин контролдук документтери (билдирмелер, маалымдамалар, эсептешъълёр) 

6 жыл 

 

240 

Кассалык жана баланстан тышкаркы кириш жана чыгыш ордерлери; чет ёлкё валдтасы менен операциялар боюнча документтер (маалымдамалар, кёчърмёлёр) 

6 жыл 

 

241 

Чет ёлкё валютасы менен операциялар боюнча мемориалдык жана баланстан тышкаркы документтер 

6 жыл 

 

242 

Валюталык операциялар боюнча жеке эсептер 

6 жыл 

Эсептер жабылгандан кийин 

243 

Банк-корреспонденттердеги эсептерден кёчърмёлёр 

6 жыл 

 

244 

Чет ёлкё валютасындагы баалуу металлдар боюнча эсептерден каражаттарды чегеръълёр боюнча тапшырмалар 

10 жыл 

 

245 

Чет ёлкё валютасындагы, баалуу металлдарда туюндурулган каражаттарды алуу тастыктамасы 

10 жыл 

 

246 

Кардарлардын къндёлък валюталык эсептери боюнча маалыматтар 

6 жыл 

Эсептер жабылгандан кийин 

247 

Валюталык операциялардын ишке ашырылышы учурунда комиссиялык сый акылардын тарифи 

туруктуу 

 

248 

Чет ёлкё валюталары, баалуу металлдар менен банк операцияларын жана бътъмдёрдъ ишке ашыруу келишимдери (макулдашуулар, контрактылар) 

10 жыл 

Келишимдердин (макулдашуулардын, контрактылардын) аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

249 

Баалуу металлдарда жана валютада туюндурулган ресурстарга тиешелъъ маалымкаттар 

10 жыл 

 

253 

Капиталдын жылышына байланыштуу валюталык операцияларды ишке ашырууга билдирмелер, аларга Улуттук банктын аймактык мекемесинде каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё белги коюлат 

6 жыл 

Билдирмелердин чегинде бардык валюталык операцияларды ишке ашыруу мёёнётъ бъткёндён кийин 

254 

Валюталарды сатып алуу-сатууга, алар боюнча тёлём документтерине кардарлардын аткарылган билдирмелери 

6 жыл 

 

255 

Чет ёлкё валютасындагы, баалуу металлдардагы баланстык жана баланстан тышкаркы эсептер боюнча карточкалар. Текшеръълёр бъткёрългён шартта (эгерде, талаш маселелер, пикир келишпестиктер келип чыккан болсо, тергёё ишинде колдонулган жана соттун жъръшъндё даярдалган кёрсётмёлёр акыркы чечим чыгарылганга чейин сакталат) 

10 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

 

6. БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП ЖАНА ОТЧЕТТУУЛУК 

 

 

 

6.2. Юридикалык жактарды эсептешъъ-кассалык тейлёё  

 

 

261 

Эсеп ачууга жана аларды тескёёгё ыйгарым укуктарды тариздеген документтер (маалымдоолор, маалымкаттар, уюштуруу документтеринин кёчърмёлёръ)  

6 жыл 

Эсеп жабылгандан кийин 

262 

Юридикалык жактардын эсептери боюнча кириш-чыгыш операцияларынын документтери (тёлём жана кассалык тапшырмалардын, мемориалдык ордерлерди, нак тёлёмгё ордерлердин кёчърмёлёръ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

263 

Кардарлардын жеке эсептерин финансы-кредит мекемелеринен Улуттук банкка же башка ФКМдерге ёткёръъ жёнъндё документтер (актылар, описьтер, тизмелер, кат алышуулар) 

6 жыл 

 

264 

Салык тёлёё маселеси боюнча документтер (салык органдары менен такташып-текшеръъ актылары, эсептешъълёр, салыктык тёлёмдёр боюнча маалымкаттар) 

6 жыл 

 

265 

Аккредитивдик операциялар боюнча документтер (берилген аккредитивдердин корешоктору, аккредитивдерге карата контролдук баракчалар, кадрлардын билдирмелери) 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

266 

Эсептешъъ жана максаттуу чектер боюнча документтер (чектердин корешоктору, тёлёнгён чектер, чектерди жоготкон учурдагы жазылуучу арыздар, тастыктамалар, гарантиялык каттар)  

 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

267 

ФКМдердин кызмат адамдарынын тёлём документтерине кол коюуга укуктуу кызмат адамдарынын кол тамгалары, мёёрлёръ, оттискалары  

10 жыл 

Жаьысына алмаштырылган учурда 

268 

Кредит беръъдё жана ал кайтарылган учурдагы мемориалдык документтер (ордерлер, тёлём тапшырмалары, маалымкаттар, ведомосттор, актылар)  

 

10 жыл ЭТК 

Кредит тёлёнгёндён кийин (кредиттик линия жабылган шартта) 

273 

Корреспонденттик эсептер боюнча жеке эсептер 

10 жыл 

Эсеп жабылгандан кийин 

274 

Юридикалык жактардын жабылган эсептери боюнча жеке эсептер 

6 жыл 

Эсеп жабылгандан кийин 

275 

Жеке турак-жай курулушуна ж.б. максаттарга кызматкерлерге берилген кредиттер жана ссудалар боюнча операциялар эсепке алынган эсептер  

6 жыл 

Эсеп жабылгандан кийин 

 

6. 3. Аманат операциялары 

 

 

 

283 

Пластикалык тёлём карттарын чыгаруу жана аларды жайылтуу маселеси боюнча документтер (отчеттор, реестрлер) 

5 жыл 

 

284 

Аманатчылардын жабылган эсептери боюнча документтери (аманат китепчелеринин ордерлери, банктык карттар, аманатчынын кол тамгасынын ългъсъ тъшърългён маалымдамалар  

10 жыл 

Эсеп жабылгандан кийин 

285 

Аманттарга байланыштуу операциялар боюнча документтер (ордерлер, аманаттын бёлъгън которуу арыздары, эсептен алынып салынган аманат китепчелери)  

10 жыл 

 

286 

Которуу операциялар боюнча документтер (нак суммаларды которууга ётънъч каттар, тёлём тапшырмаларынын нускалары

10 жыл 

 

289 

Жарандардын аманаттар боюнча мемориалдык жана кассалык документтери 

10 жыл 

 

 

6.4. Бухгалтердик эсеп  

 

 

300 

Эсептешъълёрдъ жана эсетешъъ операцияларын уюштуруу жана жъзёгё ашыруу боюнча кат алышуулар 

10 жыл 

 

301 

Негизги фондуларды кайра баалоо жана алардын эскилиги жетишин аныктоо документтери (актылар, протоколдор, ведомосттор)  

туруктуу 

 

302 

Имараттарды, курулмаларды, мълктёрдъ жана товардык-материалдык баалуулуктарды инвентаризациялоо документтери (протоколдор, опистер, актылар)  

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

305 

Баланстан суммаларды эсептеп алып салуу же аларга негизденъъ менен баланстан тышкаркы эсептен чыгаруу боюнча комиссиялардын протоколу  

10 жыл ЭТК 

 

307 

Негизги каражаттарды эсептен алып салуу актысы 

6 жыл ЭТК 

Эсептен алып салгандан кийин 

308 

Мълктёрдъ жана шаймандары эсептен алып салуу актысы 

6 жыл ЭТК 

 

314 

Улуттук валютада эсептешъълёр боюнча жана баланстан тышкаркы эсептер боюнча жеке эсептер (290, 310, 311, 312, 313-кёрсётългёндёрдён тышкары

6 жыл 

 

315 

Улуттук валюта менен операциялар боюнча мемориалдык жана кассалык ордерлер; документтер (тёлём тапшырмалары, маалымкаттар, билдирмелер, ведомосттор)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

316 

Эмгек акыларды, дивиденддерди беръъ боюнча жыйынтыкталган, эсептелинген, эсептешъъ тёлём ведомосттору 

6 жыл 

 

317 

Кызматкерлердин эмгек акыларынын ёлчёмъ жана эмгек стажы боюнча салык органдарына берилъъчъ маалымдамалар 

6 жыл 

 

329 

Негизги каражаттарды сатып алуу келишимдери 

10 жыл ЭТК 

Негизги каражаттарды эсептен алып салгандан кийин 

330 

Материалдык жоопкерчилик жёнъндё келишимдер 

6 жыл 

Материалдык жоопкерчиликтъъ адам иштен бошоп кеткенден кийин 

331 

Чарбалык келишимдер 

6 жыл  

Келишимдердин аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

332 

Акчалай суммаларды жана товардык-материалдык баалуулуктарды алууга ишеним кат (жокко чыгарылгандарын кошо) 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

333 

Гарантиялык каттар; аларга карата документтер (арыздар, кат алышуулар)  

10 жыл 

Банктык гарантия кайтарылгандан кийин 

334 

Эсепке алуу регистрлери (Башкы китеп, журналдар, ордерлер) 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

335 

Аткаруу барактарын каттоо журналы, депондоштурулган эмгек акыларды каттаган китептер 

6 жыл 

 

336 

Баланстык жана баланстан тышкаркы эсептер боюнча карточкалар, китептер жана аналитикалык эсепке алуу журналдары 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

337 

Эсептерди, ишеним каттарды, тёлём тапшырмаларын каттоо китеби 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

338 

Негизги каражаттарды эсепке алуу китептери 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

339 

Баасы арзан, тез тосулуучу буюмдардын эсеби жъргъзългён китеп 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

 

7. БАНК ИШИН АВТОМАТТАШТЫРУУ  

 

 

352 

Телекоммуникациялардын, электрондук эсептешъълёрдън, банктык технологиялардын, маалыматташтыруунун банктык (анын ичинде, эл аралык) тъйънъ жёнъндё документтер (баяндама каттар, маалымкаттар, кат алышуулар) 

5 жыл ЭТК 

 

353 

Эксплуатацияга кабыл алуу, жабдуулардын бузулушу жана иштебей туруп калышы жёнъндё документтер (актылар, маалымкаттар, протоколдор, корутундулар, билдирмелер, эсептешъълёр, ведомосттор, кат алышуулар) 

5 жыл 

 

354 

Жёнгё салуу, оьдоо, профилактика иштери жёнъндё документтер (актылар, маалымкаттар, номенклатуралар, спецификациялар, билдирмелер, кат алышуулар) 

3 жыл 

 

358 

Автоматташтырылган системаларды жана програмалык продукттарды долбоорлоо, тъзъъ жан иштеп чыгууга келишимдер 

 

 

5 жыл ЭТК 

Келишимдин аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

 

8. ЖАРНАМА-МААЛЫМАТТЫК ИШКЕРДИК  

 

 

366 

Жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо ъчън документтер (докладдар, маалыматтар) 

3 жыл 

 

373 

Маалыматтык баяндамалар 

 

 

Зарыл болгонго чейин 

 

 

9. ПЕРСОНАЛ МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРУУ, КАДРЛАРДЫ ДАЯРДОО ЖАНА КАЙРА ДАЯРДОО  

 

 

380 

Ёздък делолор (ишке кабыл алуу, бошотуу ётънъч катары, кадрларды эсепке алуу баракчалары, автобиографиялар, билими тууралуу документтердин кёчърмёлёръ, ишке кабыл алуу, которуу, сыйлоо, бошотуу буйруктарынын кёчърмёлёръ, анкеталар, мънёздёмёлёр)  

 

а) жетекчилердики 

 

б) кызматкерлердики 

 

 

в) тажрыйбадан ёткёндёр жана стажерлордуку 

 

 

 

 

 

 

 

Туруктуу негизде 

 

75 ж. «В» ЭТК 

 

10 ж

 

381 

Улуттук банкка сунушталган жетекчилердин анкеталык маалыматтары 

 

 

10 жыл ЭТК 

Жетекчи иштен бошогондон кийин 

393 

Эмгек ёргъъ графиктери, ётънъч каттар, жыйынтыкталган маалыматтар, тизмелер, жумушчулардын жана кызматкерлердин эмгек ёргъъсън пайдалануу туралуу кат алышуулар) 

1 жыл 

 

 

10. ЭМГЕКТИ УЮШТУРУУ 

 

 

 

395 

Аттестация жъргъзъъ жана квалификация белгилёё тууралуу документтер (тизмектер, графиктер, ётънъч каттар, маалымкаттар, корутундулар, кат алышуулар)  

 

5 жыл 

 

 

11. БАНКТЫК МААЛЫМАТТЫ КОРГОО 

 

 

404 

Маалыматты коргоо тууралуу кат алышуулар 

5 жыл ЭТК 

 

405 

Кардарлар, ишкердик ёнёктёштёр тууралуу келип тъшкён расмий жана купуя маалыматтарды иштеп чыгуу жана иликтёё боюнча документтер (маалымкаттар, баяндама каттар, кат алышуулар ж.б.) 

10 жыл 

 

406 

Жалпыга жарыяланбай турган маалыматтарды камтыган документтер менен иштёё тартибинин бузулгандыгы тууралуу документтер (актылар, баяндама каттар, кат алышуулар) 

5 жыл ЭТК 

 

407 

Жалпыга жарыяланбай турган маалыматтарды камтыган документтер менен иштёёгё уруксат беръъ документтери (баяндама каттар, маалымкаттар, уруксат беръълёр, кат алышуулар) 

5 жыл ЭТК 

 

408 

Маалыматтын техникалык жактан корголушу абалын текшеръъ актылары 

10 жыл ЭТК 

 

 

12. АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБАЛЫК ТЕЙЛЁЁ ЖАНА МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК КАМСЫЗДОО  

 

 

 

13.1. Администpативдик-чарбалык маселелер  

 

 

435 

Берилген гербдик мёёрлёрдъ, штамптарды каттоо журналдары, китептери 

 

 

 

 

 

3 жыл 

Мёёрлёр журналында катталгандар эсептен алынып салынгандан кийин, кайтарылгандан кийин же алмаштырылгандан кийин 

436 

Жумушчулардын, кызматкерлердин келишин жана кетишин каттоо китепчелери, журналдары 

 

1 жыл 

 

 

13. 2. Материалдык-техникалык камсыздоо 

 

 

437 

Материалдык-техникалык камсыздоо тууралуу кат алышуулар  

5 жыл 

 

438 

Зарыл материалдар жана жабдуулар тууралуу документтер (жыйынтыкталган ведомосттор, таблицалар, эсептешъълёр, кат алышуулар) 

5 жыл 

 

439 

Келип тъшкён, чыгымдалгандар материалдар жана алардын калдыктары боюнча документтер (жыйынтыкталган маалыматтар, билдирмелер) 

5 жыл 

 

440 

Кампа жайларынын ишин уюштуруу жана жабдуу боюнча документтер (баяндама каттар, кат алышуулар) 

6 жыл 

 

441 

Кампалардагы товарлардын жана материалдардын жылышы жана калдыктары жёнъндё документтер (актылар, маалыматтар, маалым каттар, ведомосттор, карточкалар, описьтер, ордерлер) 

5 жыл 

 

442 

Товарлардын, материалдардын жана жабдуулардын жетпей калышы жана чыгымдалышы жёнъндё документтер (актылар, маалыматтар, маалым каттар, кат алышуулар) 

6 жыл ЭТК 

 

443 

Колдонулушу боюнча отчеттор, берилген бланктардын даярдалышы боюнча документтер (буйрутмалар, кат алышулар) 

5 жыл 

 

447 

Кампадан товарларды жана материалдарды алып кетъъгё ёткёрмёлёр  

3 года 

 

448 

Кампадагы товарлардын жана материалдардын жылышын жана калдыгын эсепке алуу китеби 

6 жыл 

Материалдык-мълктък баалуулуктар эсептен алынып салынгандан кийин 

 

13. 3. Тpанспоpттук тейлёё  

 

 

452 

Транспорттук каражаттарды эсептен чыгаруу документтери (актылар, кат алышуулар) 

 

6 жыл 

Транспорт каражаттары эсептен чыгарылгандан кийин 

454 

Автотранспорт каражаттарынын техникалык абалы жана кароодон ёткёрълъшъ жёнъндё документтер (билдирмелер, актылар, кат алышуулар) 

6 жыл 

 

455 

Автотранспортко болгон керектёёлёрдъ аныктоо документтери (билдирмелер, эсептёёлёр, кат алышуулар) 

3 жыл 

 

457 

Транспорт каражаттарын ремонттон ёткёръъ боюнча документтер (билдирмелер, актылар, маалыматтар, кат алышуулар) 

 

6 жыл 

 

459 

Къйъъчъ-майлоочу материалдардын запастык бёлъктёрдън чыгымдалышы боюнча документтер (маалыматтар, кат алышуулар) 

 

6 жыл 

 

 

13. 4. Ведомство ичинде байланышуу мъмкънчълъгън тъзъъ  

 

 

468 

Телефондоштуруу, радио орнотуу, сигнализацияларды орнотуу боюнча кат алышуулар 

3 жыл 

 

469 

Байланыштын техникалык каражаттарын ижарага алуу боюнча кат алышуу 

5 жыл 

 

470 

Байланыш кызматынын абалы боюнча документтер (баяндама каттар, маалыматтар, кат алышуулар) 

5 жыл 

 

471 

Байланыш каражаттарын эксплуатациялоо, ремонттон ёткёръъ боюнча документтер (актылар, маалыматтар, жыйынтыкталган маалыматтар, графиктер, ведомосттор, кат алышуулар) 

5 жыл 

 

472 

Байланыш каражаттарын орнотуу, которуштуруу, алып салуу боюнча документтер (билдирмелер, эсебин жъргъзъъ китептери, кат алышуулар) 

5 жыл 

 

475 

Байланыш линияларын колдонууга киргизъъ актылары 

1 жыл 

Линия байланышын алып салгандан кийин 

476 

Байланыш каражаттарынын орнотулушу, которулушу жана эсептен алынышы катталган китеп 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта байланыш линияларынын алынып салынышынан кийин. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

 

13. 5. Къзёт ишин уюштуруу 

 

 

477 

Финансы-кредит мекемелеринин объекттерине къзёт уюштуруу маселеси боюнча кат алышуулар, келишимдик-сметалык иштер  

5 жыл ЭТК 

 

478 

Ёткёрмё жана ички тартип объектисинин режиминин бузууга жол берилгендиги жёнъндё кат алышуулар 

5 жыл 

 

479 

Курал-жаракты убактылуу пайдаланууга алуу, алардын эсебин жъргъзъъ, сактоо жана колдонуу маселелери боюнча документтер (билдирмелер, ведомосттор, кабыл алуу-ёткёръп беръъ актылары, карточкалар, описьтер, маалыматтар, баяндама каттар) 

5 жыл 

 

481 

Объекттердеги къзёт ишинин балансы жёнъндё отчеттор 

3 жыл 

 

482 

Объекттерди къзёткё алуунун инженердик-техникалык каражаттарынын абалы жана къзёт ишинин уюштурулушуна текшеръълёр актысы 

10 жыл 

 

485 

Имараттарды къзёткё алуу келишимдери 

6 жыл 

Келишимдердин аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

486 

Къбёлъктёр, ёткёрмё бланктарына билдирмелер, къбёлъктёрдъ, баардык търлёрдёгъ ёткёрмёлёрдъ, алардын корешокторун, текшеръъ актыларын жана ёткёрмё бюролорунун иши боюнча документтер 

3 жыл 

 

488 

Къзёткё тапшыруу укугуна ээ адамдардын тизмеси 

3 жыл 

Жаьысына алмаштырылгандан кийин 

495 

Кызматтык къбёлъктёрдън, ёткёрмёлёрдън бланктарынын къндёлък чыгымдалышын, колдонуудагы къбёлъктёрдън жана ёткёрмёлёрдън санынын эсебин жъргъзъъ китеби 

3 жыл 

 

496 

Бир жолку ёткёрмё боюнча ёткёрългён адамдардын санын каттоо китеби 

1 жыл 

 

497 

Берилген материалдык ёткёрмёлёрдън, баалуулуктарга ёткёрмёлёрдън эсебин жъргъзъъ журналы 

3 жыл 

 

498 

Бир жолку материалдык ёткёрмёлёрдън, баалуулуктарга ёткёрмёлёрдън колдонулушун эсепке алуу журналы 

3 жыл 

 

499 

Финансы-кредит мекемелеринин жайларынын ачкычтарын кабыл алуу-тапшыруу китеби 

1 жыл 

 

500 

Кызматтык къбёлъктёрдъ жана ёткёрмёлёрдъ тариздёё ъчън колдонулган мёёрлёрдъ жана штамптарды эсепке алуу китеби.  

3 года 

Бул китепте катталгандар эсептен алынып, кайтарылып берилип же алмаштырылгандан кийин 

501 

Убактылуу ёткёрмёлёрдън берилиши катталган журнал 

3 жыл 

 

502 

Бир жолку ёткёрмёлёрдън берилиши катталган журнал 

3 жыл 

 

503 

Бир жолку ёткёрмёлёрдън, баалуулуктарга ёткёрмёлёрдън берилген бланктары жана материалдык ёткёрмёгё билдирмелер катталган китеп 

3 жыл 

Бардык катталган ёткёрмёлёр катталган китепте белгилер коюлгандан кийин 

504 

Контролдук ёткёрмё пунктунда автотранспорттун эсебин жъргъзъъ журналы 

1 жыл 

 

 

15. ПРОФСОЮЗ КОМИТЕТИ 

 

 

 

532 

Профсоюз мъчёлёрънън материалдык жардам алууга, пансионатка, балдар мекемелерине жолдомо алууга ётънъч каттар 

3 жыл 

 

 

 

БЕКИТИЛГЕН МАКУЛДАШЫЛГАН 

 

Кыргыз Республикасынын ёкмётънё караштуу Мамлекеттик архив кызматынын Борбордук эксперттик-текшеръъ комиссиясынын отурумунан протокол 

____-жылдын ___________ № _____ 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Борбордук эксперттик комиссиясынын отурумунан протокол  

 

____-жылдын ___________ № _____