Кайта келүү

 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 25.07 № 30\14 токтому 

 

«Кредиттик союздардын финансылык компаниясы»  

ачык акционердик коомун лицензиялоо, кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» Жобо тууралуу

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2011-жылдын 12-октябрында 59/1 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2012-2014 жылдарга карата иш аракеттеринин стратегиялык багыттарынын планынын 2.11-пунктун жана Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бирдиктъъ токтому менен бекитилген микрофинансылоону 2011-2015-жылдары ёнъктъръъ стратегиясынын планынын 22-пунктун аткаруу максатында, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» Мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына жана «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» Мыйзамынын 4-статьясына таянуу менен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ачык акционердик коомун лицензиялоо, кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» жобосу (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Юридика башкармалыгы улл токтомду

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жайгаштырсын

- расмий жарыялангандан кийин улл токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы улл токтом менен «Кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коомун тааныштырсын

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш кън ёткёндён кийин къчънё кирет

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Асанкожоева З.М

 

 

 

 

БЕКИТИЛДИ 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын токтому  

2012-ж. 25.07 30\14 

 

«Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемесин лицензиялоо, кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» жобо 

  

1-глава. Жалпы жоболор 

2-глава. Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон ётъъгё/кайра катталууга макулдук катын алуу ъчън «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемеси беръъгё тийиш болгон документтер жана аларды кароо тартиби  

3-глава. Айрым банктык операцияларды жъзёгё ашырууга лицензия алуу ъчън Улуттук банкка берилъъчъ документтер  

4-глава. Лицензия алуу ъчън берилген документтерди кароо тартиби   

5-глава. Кызмат адамдарын макулдашуу  

6-глава. Добуш беръъгё укук чегерген акциялардын 10 пайызын жана андан кёбърёёгън сатып алуу тартиби   

7-глава. Филиалдарды жана ёкълчълъктёрдъ ачуу   

8-глава. Лицензия беръъдён баш тартуу ъчън негиздер   

9-глава. Уюштуруу документтерине сунушталган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду макулдашуу  

10-глава. Уставдык капиталдын ёлчёмън кёбёйтъъ 

11-глава. Компаниянын аталышын ёзгёртъъ 

12-глава. Компаниянын жайгашкан жерин ёзгёртъъ 

13-глава. Компанияны кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу 

  

1-тиркеме. Макулдук катын/лицензияны алуу ъчън ётънъч кат   

2-тиркеме. Уюштуруу келишиминде чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин тизмеги   

3-тиркеме. Уставда чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин тизмеги  

4-тиркеме. Бизнес-планда чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин тизмеги    

5-тиркеме. Айрым банктык операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна лицензия  

6-тиркеме. Айрым банктык операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна лицензияга карата чектёёлёр баракчасы    

7-тиркеме. Филиалды ачуу (жабуу) тууралуу билдирме  

8-тиркеме. Ёкълчълъктёрдъ ачуу (жабуу) тууралуу билдирме  

  

 

 Бул «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемесин лицензиялоо, кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» жобо (мындан ары текст боюнча Жобо) Кыргыз Республикасынын жарандык кодексине, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё", «Кредиттик союздар жёнъндё» мыйзамдарга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан жана анда «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемесин лицензиялоо, кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу тартиби аныкталган.  

«Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемеси (мындан ары текст боюнча Компания) «Кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсы адистештирилген финансы-кредит мекемесин ёзгёртъъ жолу менен тъзългён жана ал ушул жоопкерчилиги чектелген коомдун укугу ёткён мекеме болуп саналат. Кредиттик союздарды жана финансылык кооперативдерди кредиттёё, алардын ликвиддъълъгън колдоо Компаниянын негизги милдетинен. 

 

  1-глава. Жалпы жоболор 

   

1. Компания ёз ишин жъзёгё ашыруу ъчън Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё", «Кредиттик союздар жёнъндё» мыйзамдарга, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык, айрым банктык операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна (мындан ары текст боюнча Лицензия) укугуна Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары текст боюнча Улуттук банк) лицензия алууга милдеттъъ. 

2. Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан кредиттик союздар компаниянын катышуучуларынан (акционеринен) боло алат.  

3. Компания, Улуттук банк тарабынан белгиленген чектёёлёрдъ эске алып жана бул операциялар лицензияда кёрсётългён шартта, тёмёнкъ банктык операцияларды жъзёгё ашыра алат: 

1) кредиттик союздарга кредиттерди беръъ;  

2) кредиттик союздардын катышуучуларына кредиттик союздардын талабы жана алардын милдеттъъ търдё катышуусу менен (ъчънчъ тарап катары) кредиттерди беръъ;  

3) финансы-кредиттик мекемелерден акча каражаттарын тарттуу

4) кредиттик союздардын карыздык милдеттенмелерин сатып алуу жана сатуу (факторинг);   

5) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу;  

6) кредиттик союздардын эсебин ачуу жана жъргъзъъ;   

7) кредиттик союздардын тапшыруусу боюнча эсептешъълёрдъ жъзёгё ашыруу жана аларды кассалык тейлёё;  

8) кредиттик союздар ъчън системанын оператору катары акча которуу боюнча операцияларды жъргъзъъ;  

9) Улуттук банк белгилеген чектёёлёрдъ эске алуу менен башка операцияларды жъргъзъъ.  

4. Улуттук банктын тиешелъъ уруксаты болгон шартта Компания, тёмёнкълёрдъ жъзёгё ашырууга укуктуу:  

1) мыйзамдардын талаптарына ылайык «исламдык терезеси» аркылуу кредиттик союздар менен ислам каржылоо принциптерине ылайык айрым банктык операцияларды;  

2) кредиттик союздар менен чет ёлкё валютасында ушул Жобонун 3-пунктунда кёрсётългён операциялардын бардыгын же алардын айрымдарын.  

5. Компания, ушул Жобонун 3-пунктунда келтирилген айрым банктык операциялардан тышкары, тёмёнкъ бътъмдёрдъ жъзёгё ашырууга укуктуу:  

1) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук документтеринин талабына ылайык, Компания алдында алардын милдеттенмелеринин ордун жабуу ъчън кърёё коюучулардын кърёёлък мълкън алып коюуга жана сатып ёткёръъгё;  

2) айрым банктык операцияларга байланыштуу консультация жана маалыматтарды беръъ кызматтарын сунуштоо;  

3) кредиттик союздун финансылык ижара операциясына милдеттъъ търдё катышуусу шартында, кредиттик союздар жана алардын катышуучулары менен финансылык ижара (лизинг) боюнча операциялар

6. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларды эске албаганда, Компаниянын ишине байланыштуу маселелерди чечъъдё мамлекеттик бийлик органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын кандай формада болбосун, кийлигишъъсънё тыюу салынат.   

7. Компаниянын уюштуруучуларына алгачкы эмиссия учурунда номиналдык баадан тёмён болгон баада акцияларды сатып алуусуна тыюу салынат.  

8. Жайгашкан жеринде акча-буюм утуштарын ёткёръп же аларды жарнамалоону, акча-буюм утуштарын уюштурууну жана ёткёръънъ кошо алганда бардык «оюн-зоок» иш-чараларына катышууга Компанияга тыюу салынат. 

   

2-глава. Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында каттоодон ётъъгё/кайра катталууга макулдук катын алуу ъчън Компания тарабынан беръъгё тийиш болгон документтер жана аларды кароо тартиби  

 

9. Компанияны Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында каттоодон ёткёртъъ/кайрадан каттатууга макулдук катын алуу ъчън ал, Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди беръъгё тийиш:  

1) ушул Жобого карата 1-тиркемеге ылайык, макулдук катын алууга ётънъчтъ;  

2) Компанияны тъзъъ (ёзгёртъп тъзъъ) тууралуу анын катышуучуларынын жалпы (уюштуруу) жыйынынан толтурулган протоколдон кёчърмёдён 2 нусканы;  

3) Компанияны тъзъъ (ёзгёртъп тъзъъ) тууралуу уюштуруу келишиминин бардык катышуучулар (акционерлер) кол койгон тъп нускасын жана нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёсън;   

4) Компаниянын катышуучуларынын (акционерлеринин) жалпы жыйыны бекиткен анын уставынын долбоорунун 2 нускасын.  

10. Компаниянын ушул жобого ылайык, Улуттук банкка берилген, бир нече барактан турган документтери боюнча опись тъзълъп, алар кёктёлъп, номер коюлуп, аларга ыйгарым укуктуу адам кол коюуга тийиш. Катышуучулардын (акционерлердин) кол тамгасы юридикалык жактын мёёръ менен тастыкталат. 

11. Улуттук банк Компаниянын документтерин берилген къндён киийнки 30 календардык кън ичинде карап, белгиленген талаптарга ылайык келген шартта, Улуттук банктын Тёрагасынын банктык кёзёмёл жана лицензиялоо маселесин тъздён-тъз тескёёгё алган орун басары кол койгон макулдук катын берет.  

12. Улуттук банк Компаниянын каттоодон ётъшънё (кайрадан катталышына) мурда берилген макулдук катын тёмёнкъ себептер боюнча кайтарып алууга укуктуу:  

1) эгерде ётънъч менен кайрылган жактын финансылык же укуктук жактан абалы начарлап кетсе; 

2) текшеръъ процессинде такталбаган (туура эмес), ошондой эле, уюштуруучулар тууралуу да такталбаган (туура эмес) маалыматтар аныкталган болсо

13. Улуттук банкка берилген документтер анын ченемдик-укуктук актыларында белгиленген талаптарга жооп бербесе, документтерди кароо мёёнётъ, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарды канааттандырган документтер алынган къндён тартып башталат.  

 

3-глава. Айрым банктык операцияларды жъзёгё ашырууга лицензия алуу ъчън Улуттук банкка берилъъчъ документтер  

 

14. Айрым банктык операцияларды жъзёгё ашырууга лицензия алуу ъчън Компания Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди беръъгё тийиш: 

1) Директорлор кеьешинин тёрагасы же уюштуруучулар жыйынынын ыйгарым укук чегерген башка адамы кол койгон лицензия алууга ётънъч каты (1-тиркеме); 

2) юстиция органдарында каттоодон ёткёртългён уюштуруу келишиминин нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёсъ (2 нускада). 

3) юстиция органдарында каттоодон ёткёртългён уставдын нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёсъ (2 нускада). 

4) мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) ёткёндъгъ жёнъндё къбёлъктън кёчърмёсъ; 

5) лицензия ъчън мыйзамдарда белгиленген ёлчёмдё тёлём тёлёнгёндъгън тастыктаган документ; 

6) Компаниянын акционерлеринин талаптагыдай тариздетилинген реестри. Кийинчерээк, акционерлердин курамында ёзгёръълёр жъргён шартта, Компаниянын акционерлеринин реестрине ёзгёртъъ киргизилген учурдан кийинки 5 жумуш кънъ аралыгында бул ёзгёръълёр тууралуу тиешелъъ деьгээлде толтурулган реестр кагаз жъзъндё Улуттук банкка берилет; 

7) Компаниянын Директорлор кеьеши тарабынан бекитилген, кеминде тёмёндёгълёрдъ камтыган Компаниянын кредиттик саясаты, операциялык саясаты ж.б. негизги саясаттары: 

а) Компания дуушар болушу ыктымал болгон бардык тобокелдиктерди аныктоо, ёлчёп кёръъ, аларга кёз салуу, контролдук жана мониторинг жъргъзъъ жол-жобосун; 

б) терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ саясатын; 

в) мъмкън болуучу бардык тобокелдиктерди минимизациялоо боюнча туруктуу негизде ишке ашырылган контролдук чараларды; 

г) бекитилген саясаттарга ылайык, маалымат системаларын тобокелдиктерди тескёё системасы жана ички контролдук системасы боюнча баяндамаларды; 

8) Компаниянын ыйгарым укуктуу органынын кызмат адамдарын шайлоо/дайындоо тууралуу чечимдерин; 

9) Компаниянын кызмат орундарына талапкерлердин Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-апрелиндеги №17/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсынын укугу ёткён адистештирилген финансы-кредит мекемесинин кызмат адамдарына карата коюулуучу минималдуу квалификациялык талаптар да жана аларды Улуттук банкка макулдашуу жол-жобосунда кёрсётългён форма боюнча берилген анкеталарын; 

10) Компаниянын кызмат адамдарынын тиешелъъ деьгээлде тариздетилген жана къбёлёндърългён функционалдык милдеттеринин тизмегин; 

11) Компаниянын аткаруу органынын жетекчилеринин (биринчи жана экинчи кол тамга коюуга укуктуу) нотариалдык жактан къбёлъндърългён кол тамга ългълёръ тъшърългён карточкаларын (кийинчерээк ёзгёръълёр жъргён болсо 5 жумуш кънъ ичинде); 

12) Компаниянын ыйгарым укуктуу органы тарабынан бекитилген анын уюштуруу тъзъмъ; 

13) Компаниянын атайы каралган жайларынын (болгон болсо) техникалык жактан жабдылышы боюнча белгиленген талаптарга ылайык келиши тууралуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусу. Тиешелъъ операциялар жъргъзългён шартта, ага кол коюлуп, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мёёръ басылат; 

14) Компаниянын ишинин экономикалык негиздъълъгън, анын иш максаттарын жана аларга жетишъъ ыкмаларын камтыган, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын эске алуу менен тъзългён бизнес-пландын 2 нускасын

15 Кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу операцияларын жъргъзъъ укугуна Улуттук банктан уруксат алуу ъчън тёмёнкъ документтер Улуттук банкка берилъъгё тийиш: 

1) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна уруксат алууга ётънъч каты; 

2) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алууну жъзёгё ашыруу чечимин камтыган, катышуучулардын (акционерлердин) жалпы жыйынынан протоколдун нотариалдык жактан къбёлёндъргён кёчърмёсъ (2 нускада); 

3) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) тартуу операцияларын жъргъзъънъ караган, Компаниянын уставынын нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёсъ; 

4) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) тартуу операцияларын жана ушул Жобонун 3-пунктунда кёрсётългён башка операцияларды эске алуу менен иштелип чыккан бизнес-планы

5) Компаниянын текшеръъ жъргъзългён акыркы отчеттук кънгё карата иши тууралуу аудитордук уюмунун корутундусу; 

6) лицензия ъчън мыйзамда белгиленген ёлчёмдё тёлём тёлёнгёндъгън тастыктаган документ. 

  

 4-глава. Лицензия алуу ъчън берилген документтерди кароо тартиби   

 

16. Улуттук банк ушул Жобонун 3-главасында кёрсётългён документтердин толук топтомун алгандан кийинки 30 жумуш кънъ ичинде аларды кароого алат жана лицензия берет. Айрым банктык операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна лицензия беръъ чечими Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл алынат. 

17. Берилген документтер Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга жооп бербесе, документтерди кароо мёёнётъ Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарды канааттандырган документтер алынган учурдан тартып башталат. 

18. Лицензия алууга ётънъч кат жана берилген документтер кайтарылып алынган же лицензия беръъдён баш тартылган учурда, Компания тарабынан берилген документтер кайтарылбайт.  

19 Айрым банктык операцияларды жъргъзъъгё чектёё баракчасы лицензиянын ажырагыс бёлъгъ болуп саналат (6-тиркеме). 

 

5-глава. Кызмат адамдарын макулдашуу  

 

20. Компаниянын кызмат адамдары Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-апрелиндеги №17/1 токтому менен беиктилген «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсынын укугу ёткён адистештирилген финансы-кредит мекемесинин кызмат адамдарына карата коюулуучу минималдуу квалификациялык талаптарга жооп беръъгё тийиш. 

21. Кызмат адамдары бошонуп же ёз эрки боюнча иштен кеткен учурда Компания, чечим кабыл алынгандан кийинки жумуш кънъ ичинде бул тууралуу иштен бошоп кетъъ себептери кёрсётългён маалыматты Улуттук банкка беръъгё тийиш. 

22. Компания, кызмат адамын шайлаган/дайындаган учурда - 10 жумуш кънъ ичинде, ал эми резидент эмести шайлаган/дайындаган учурда 30 календардык кън ичинде, анын талапкерлигин макулдашуу ъчън Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди бериши зарыл:  

1) талапкерди макулдашуу боюнча ётънъч кат;  

2) Компаниянын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын талапкерди шайлоо/дайындоо жёнъндё чечиминин къбёлёндърългён кёчърмёсън;  

3) тиешелъъ милдетти аткаруучу катары дайындоо жёнъндё буйруктун (токтомдун), буйруунун къбёлёндърългён кёчърмёсън кийинчерээк талапкерди Улуттук банкка макулдашууда Компания аны дайындоо жёнъндё ыйгарым укуктуу органдын буйругунун кёчърмёсън чечим кабыл алынгандан кийинки 3 жумуш кънъ ичинде беръъгё тийиш;  

4) Компаниянын кызмат орундарына талапкерлердин Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-апрелиндеги №17/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсынын укугу ёткён адистештирилген финансы-кредит мекемесинин кызмат адамдарына карата коюулуучу минималдуу квалификациялык талаптар да жана аларды Улуттук банкка макулдашуу жол-жобосунда кёрсётългён форма боюнча берилген анкеталарын; 

5) Компаниянын кызмат адамдарынын тиешелъъ негизде тариздетилген жана къбёлёндърългён функционалдык милдеттеринин тизмегин. 

23. Улуттук банк, кызмат адамынын талапкерлиги Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларда белгиленген талаптарга жооп бербесе, Компаниянын кызмат орундарына макулдугун беръъдён баш тартууга укуктуу. 

24. Улуттук банк Компаниянын кызмат адамына макулдугун бербесе, ал Улуттук банктан тиешелъъ катты алгандан кийинки 10 жумуш кънънён ашпаган мёёнёттё кызматынан бошотулууга тийиш. 

25. Талапкерлердин берилген документтери алардын толук экендиги, туура толтурулгандыгы жана талапкерлердин белгиленген талаптарга жооп бере тургандыгы кёз карашынан белгиленген талаптарга ылайык документтер алынгандан кийинки 30 календардык кън ичинде Улуттук банк тарабынан каралат.  

 

6-глава. Добуш беръъгё укук чегерген акциялардын 10 пайызын жана андан кёбърёёгън сатып алуу тартиби   

   

26. Кайсыл болбосун кредиттик союз Компаниянын акцияларынын 10 жана андан кёп пайызына ээ болгусу келсе, Улуттук банктын алдын ала уруксатын алууга милдеттъъ.  

27 Компаниянын акцияларынын 10 жана андан кёп пайызын сатып алууга уруксат алуу ъчън Улуттук банкка тёмёнкъ документтер берилиши зарыл:  

1) Компаниянын акцияларынын 10 жана андан кёп пайызын сатып алууга Улуттук банктын алдын ала уруксатын алууга ётънъч каты

2) мамлекеттик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу къбёлъктън, уставдын жана анын юридикалык статусун тастыктаган башка документтер;  

3) ётънъч менен кайрылган жактын бардык катышуучулары (акционерлери) тууралуу маалымат;  

4) ётънъч менен кайрылган жактын ыйгарым укуктуу органынын Компаниянын акцияларын сатып алуу тууралуу чечим;  

5) акыркы жыл ъчън финансылык отчет;  

6) ётънъч менен кайрылган жактын кызмат адамдары тууралуу маалымат.   

28. Улуттук банк Компаниянын акцияларынын 10 жана андан кёп пайызына сатып алууга ётънъч катты жана ушул Жобонун 27-пунктунда кёрсётългён документтерди алгандан кийинки 30 жумуш кънъ ичинде ётънъч менен кайрылган жакка акцияларды сатып алууга макулдугун бергендигин же бербегендигин билдирген катты жиберет.   

29. Улуттук банк, Компаниянын акцияларынын 10 жана андан кёп пайызын сатып алууга ётънъч катты кароо ъчън зарыл болгон кошумча маалыматтарды талап кыла алат.    

30. Улуттук банк тёмёнкъ учурларда ётънъчтъ канаттандыруудан баш тартышы мъмкън, эгерде

1) акциялардын топтомун сатып алуу Кыргыз Республикасынын финансы-банк тутумунда монополияга алып келе турган болсо

2) ётънъч менен кайрылган жактын финансылык абалы канааттандыраарлык эмес болсо

3) ётънъч менен кайрылган жактын жана анын кызмат адамдарынын ишкердик аброюнун (эгерде ал юридикалык жак болсо) алгылыксыздыгы, ошондой эле анын кызмат адамдарынын экономикалык кылмыштуулугу ъчън соттолгондугу жана анын акырына чейин ётёлбёгёндъгъ тууралуу фактылар Улуттук банкка маалым болсо

4) ётънъч менен кайрылган жак зарыл болгон маалыматтарды толук бербей же бурмаланган, туура эмес маалыматтарды берген болсо, анын ичинде акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жёнъндё толук маалымат бербесе, ошондой эле берилген маалыматтардан акча каражаттары кайдан алынгандыгын аныктоо мъмкън болбосо; 

5) ётънъч менен кайрылган жактын буга чейинки иши аягына чыгып же ал кайсыл бир юридикалык жактын банкрот болушуна же олуттуу финансылык чыгым тартуусуна търткъ берсе; 

6) реалдуу олуттуу катышуучуларды же контролдоочу жактарды идентификациялоого мъмкън болбосо; 

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка негиздер боюнча. 

    

7-глава. Филиалдарды жана ёкълчълъктёрдъ ачуу   

   

31. Компания ишин Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жана Компаниянын уставына ылайык жъзёгё ашырган филиалдардын/ёкълчълъктёрдън обочолонгон бёлъмдёрънё ээ болуп, ача алат.  

32. Компания жайгашкан жерден тышкары жайгашкан, юридикалык жак болуп саналбаган, филиал жёнъндё жобонун негизинде операциялардын бардыгын жана/же анын бёлъгън ишке ашырган, Компания чегерген ыйгарым укуктардын чегинде иштеген обочо турган бёлъм, Компаниянын филиалы болуп саналат. Компаниянын филиалы жёнъндё маалымат (анын жайгашкан жери) уставда кёрсётълъъгё тийиш. Филиалга уставдык капиталдан бёлънъп берилбейт, ал Компания менен биргеликте бирдиктъъ баланска, Компаниянын аталышына толук тёп келген, «филиал» деген сёз кошулган аталышка ээ болот.  

33. Юридикалык жак болуп саналбаган, Компанияны коргоп, анын таламында иш алып барган, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, банктык лицензия алуу ъчън талап кылынган, депозиттерди кабыл алууну, микрокредиттерди беръънъ ж.б. операцияларды жъзёгё ашырууну эске албаганда, ёкълчълък жёнъндё жобонун негизинде укук чегиндеги башка аракеттерди ишке ашырган обочо бёлъм. Филиалга уставдык капиталдан бёлънъп берилбейт, ал Компания менен биргеликте бирдиктъъ баланска, Компаниянын аталышына толук тёп келген, «ёкълчълък» деген сёз кошулган аталышка ээ болот. 

34. Филиалдын/ёкълчълъктън жетекчилиги Компаниянын ыйгарым укуктуу орган тарабынан дайындалып белгиленген тартипте берилген ишеним каттын негизинде иш алып барат. Ишеним катта Компаниянын атынан филиалдын/ёкълчълъктън жетекчилиги ишке ашырууга ыйгарым укуктуу болгон операциялардын/бътъмдёрдън жана башка аракеттердин тизмеги чагылдырылууга тийиш.  

35. Филиал/ёкълчълък ачууга макулдук катын алуу ъчън Компания тёмёнкъ документтерди Улуттук банкка бериши зарыл: 

1) макулдук кат алууга ётънъч кат

2) филиалды/ёкълчълъктъ ачуу ъчън Компаниянын ыйгарым укуктуу органынын чечиминен 2 нускадагы кёчърмё; 

3) филиалды/ёкълчълъктъ ачууга байланыштуу Компаниянын катышуучуларынын (акционерлеринин) жалпы жыйыны тарабынан бекитилген уставдын жаьы редакциясы же ага ёзгёртъълёрдън же толуктоолордун долбоорунун 2 нускасы; 

4) филиал/ёкълчълък жунъндё Жобо. Анда филиалдын/ёкълчълъктън аталышынан жана жайгашкан жеринен тышкары филиалды/ёкълчълъктъ тъзъъ максаттары аларга чегерилген аракеттер чёйрёсъ кёрсётълъъгё тийиш; 

5) Компаниянын кызмат ордуна талапкерлердин Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-апрелиндеги №17/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсынын укугу ёткён адистештирилген финансы-кредит мекеменин жетекчисине жана башкы бухгалтерине коюулуучу минималдуу квалификациялык талаптар да жана аларды Улуттук банкка макулдашуу жол-жобосунда кёрсётългён форма боюнча берилген анкеталары. 

36. Филиалды/ёкълчълъктъ юстиция органдарында каттоодон ёткёрткёндён кийин Компания 5 жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди бир нускада беръъгё тийиш: 

1) филиалдын/ёкълчълъктън ачылгандыгы жёнъндё билдирме (7/8 тиркемелер); 

2) филиал/ёкълчълък жёнъндё жобо. Жобонун биринчи бетине каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё белгилёё менен; 

3) каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё къбёлъктън тиешелъъ деьгээлде къбёлёндърългён кёчърмё; 

4) юстиция органдарында каттоодон ёткёртългён уставдын тъп нускасын же нотариалдык жактан къбёлъндърългён кёчърмёсъ. 

37. Ушул жобонун 36-пунктунда кёрсётългён документтер жана маалымдама кат Улуттук банкка берилгенден кийин, 3 жумуш кънъ ичинде Улуттук банк:  

1) компаниянын филиалдарынын/ёкълчълъктёрънън реестрине тиешелъъ жазууларды чагылдырат

2) Компаниянын дарегине реестрге тиешелъъ жазуулар чагылдырылгандыгы тууралуу кат жёнётёт

38. Компаниянын филиалдын жабылгандыгы (ишин токтоткондугу) катталган къндён кийинки 5 жумуш кънъ ичинде Компания бул тууралуу Улуттук банкка билдирет. Билдирмеге кошумча юридикалык жакты каттоодон ёткёргён ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын филиалдын жабылгандыгы жёнъндё чечиминин талаптагыдай къбёлёндърългён кёчърмёсъ да кошо берилиши зарыл.  

 

 

8-глава. Лицензия беръъдён баш тартуу ъчън негиздер   

   

39. Улуттук банк тёмёндё келтирилген себептер боюнча Компанияга лицензия беръъдён баш тартышы мъмкън:  

1) лицензия алуу ъчън берилген уюштуруу документтеринин ж.б. документтердин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келбеши;   

2) документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген кёлёмдё берилбесе. Бул кемчиликтерди четтеткенден кийин берилген документтер жалпы негиздерде кароого алынат;   

3) Компаниянын кызмат адамдарынын Улуттук банк тарабынан белгиленген минималдуу квалификациялык талаптарга ылайык келбеши;   

4) минималдуу уставдык капиталынын ёлчёмънън, тъзъмънън, булактарынын Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык келбеши;   

5) лицензия алууга берилген документтерде такталбаган маалыматтар камтылган шартта;   

6) лицензия алуу ъчън тёлём тёлёнбёсё;   

7) Компанияга ишкердиктин ушул търън жъргъзъъсънё тыюу салган соттун чечими болсо;   

8) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка негиздер болсо.  

Компания тёмёндёгълёр орун алган шартта, кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу боюнча операцияларды жъргъзъъгё укугу жок:   

1) тёлёёгё жёндёмсъз (банкрот) деп таанылса жана жоюлууга же ёзгёртъп тъзълъъгё тийиш болсо;   

2) ага карата Улуттук банк эскертъъ чараларын жана санкцияларды колдонсо, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик актыларынын талабын дайыма бузууга жол берип келгендиги орун алса;   

3) соттун ишкердиктин ушул търън жъргъзъъгё тыюу салган чечими болсо;   

4) Улуттук банктын Компаниянын ишин жёнгё салган ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келбесе;  

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын Компаниянын ишин жёнгё салган ченемдик укуктук актыларын буза турган болсо. 

40. Улуттук банк лицензия беръъдён баш тартуунун негиздери тууралуу ётънъч менен кайрылган жакка кат жъзъндё билдирет.    

   

9-глава. Уюштуруу документтерине сунушталган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду макулдашуу  

  

41. Компаниянын аталышына, башкаруу органдарына, башкарууга жана анын ичинде контролдукка таасир эте алган катышуучулардын курамынын ёзгёръшънё, Компаниянын ёзгёртъп тъзълъшънё, жайгашкан жеринин алмашышына, филиалдардын/ёкълчълъктёрдън каттоодон/кайра каттоодон ёткёртълъшънё байланыштуу ёзгёртъълёр жана толуктоолор Улуттук банкка алдын ала макулдашылууга тийиш.  

42. Компания ёзънън уюштуруу документтерине киргизилген бардык ёзгёртъълёр жана толуктоолор тууралуу тиешелъъ чечим кабыл алынгандан кийинки 30 календардык кън ичинде Улуттук банкка маалымдоого милдеттъъ.  

Эгерде бул шарт мыйзамдарда каралган болсо, Компаниянын уставына киргизилген ёзгёртъълёр жана толуктоолор мамлекеттик каттоодон ёткёртълъъгё тийиш. Компаниянын уставына сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё Компания Улуттук банкка 5 жумуш кънъ ичинде маалымдоого милдеттъъ. 

43. Компания чечим кабыл алынгандан кийинки 30 календардык кън ичинде кън тартибине киргизилген ар бир маселе боюнча кабыл алынган чечимдери менен бирге акционерлердин жапы жыйынынан толтурулган, кёз карандысыз каттоочу тарабынан къбёлёндърългён протокол Улуттук банкка берилиши зарыл.  

44. Уюштуруу документтеринен ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъгё макулдук беръъ маселеси мыйзамда белгиленген талаптарды сактоо менен тиешелъъ деьгээлде тариздетилген документтер, берилгенден кийинки 30 календардык кън ичинде Улуттук банк тарабынан каралат.  

45. Уюштуруу документтерине сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор тёмёнкъ учурларда Улуттук банк тарабынан колдоого алынбашы мъмкън: 

1) уюштуруу документтерине сунушталган ёзгёртъълёрдё жана толуктоолордо мыйзамдарда каралган, лицензия беръъдён баш тартуу ъчън негиздер орун алса; 

2) мыйзамдарга ылайык келбесе; 

3) уюштуруу документтерине сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор боюнча сын-пикирлерди четтетъъ тууралуу Улуттук банктын жазма буйруктарын Компания аткаруудан баш тартса; 

4) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, мыйзамдарда каралган башка учурларда. 

46. Компаниянын уставына киргизилген ёзгёртъълёр жана толуктоолор анын ажырагыс бёлъгъ болуп саналат. Компаниянын уставына киргизилген ёзгёртъълёр жана толуктоолор же болбосо уставдын жаьы редакциясы мыйзамдарда белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндён кийин къчънё кирет.  

47. Уставга сунушталган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду макулдашуу ъчън Компания акционерлердин жалпы жыйынына тиешелъъ чечим кабыл алынгандан кийинки 30 календардык кън ичинде Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди беръъгё тийиш: 

1) уставга сунушталган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду жана анын жаьы редакциясын кароо ётънъчън; 

2) акционерлердин жалпы жыйынынан толтурулган протоколду же андан кёчърмёнъ (3 нускада); 

3) Уставга киргизилген ёзгёртъълёрдън текстин (2 нускада). 

48. Эгерде алар Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык келсе, 30 календардык кън ичинде кароого алып, ёзгёртъълёрдън киргизилишине макулдук берген катты юридикалык жактарды каттоодон ёткёрткён ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга уставга киргизилген ёзгёртъълёрдън текстин же уставдын жаьы редакциясынын 2 нускасын кошо тиркёё менен жёнётёт. Эгерде, уставдык капиталдын ёлчёмъ кёбёйтългён болсо, каттын кёчърмёсън баалуу кагаздар рыногун жёнгё салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга да жёнётёт.  

49. Мамлекеттик каттоодон ёткёндён кийинки 5 жумуш кънъ ичинде Компания Улуттук банкка тёмёнкълёрдъ беръъгё тийиш: 

1) юридикалык жактарды каттоодон ёткёртъъ боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан ёткёндъгъ жёнъндё къбёлъктън тиешелъъ деьгээлде къбёлёндърългён кёчърмёсън; 

2) уставга тиркеме търъндё ёзгёртъълёрдън жана толуктоолордун кёчърмёсън же болбосо юридикалык жактардын мамлекеттик органдан каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё белги коюлган, уставдын жаьы редакциясынын нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёсън; 

3) капиталдын кёлёмъ кёбёйтългён шартта - Компаниянын акцияларынын чыгарылгандыгын мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ жёнъндё баалуу кагаздар рыногун жёнгё салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечиминин, тиешелъъ негизде къбёлёндърългён кёчърмёсън. 

 

10-глава. Уставдык капиталдын ёлчёмън кёбёйтъъ  

   

50. Компаниянын уставында аныкталган уставдык капиталдын ёлчёмън кёбёйтъъ катышуучулар (акционерлер) тарабынан акциялар толук тёлёнгёндён кийин ишке ашырылат. Уставдык капиталды кёбёйтъъ чечимин кабыл алууга уставдык капиталдын ёлчёмън буга чейинки ёзгёртъълёр уставда чагылдырылып, акцияларды чыгаруу ишке ашырылган катары таанылган шартта гана жол берилет.  

51. Эгерде, Компаниянын уставына уставдык капиталынын ёлчёмън кёбёйтъъ менен байланышкан ёзгёръълёрдъ чагылдыруу зарылчылыгы келип чыкса, ушул Жобонун 47-пунктунда келтирилген документтерден тышкары, тёмёнкъ документтер 2 нускада кошумча берилъъгё тийиш: 

- катышуучулардын (акционерлердин) уставдык капиталды кёбёйтъъ чечими кабыл алынган жалпы жыйынынан протокол же анын кёчърмёсъ; 

- уставдык капиталда ълъшъ 5 пайызды же андан кёптъ тъзгён катышуучулар (акционерлер) жёнъндё маалыматты кёрсётъъ менен катышуучулардын (акционерлердин) тизмеги; 

- акциялардын буга чейин чыгарылышынын каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё каттын кёчърмёсъ жана акцияларды чыгаруу жыйынтыгы тууралуу маалымкатты; 

- уставдык капиталдын ёлчёмъ кёбёйтългён шартта, чыгарууга жарыяланган акциялардын категориялары, класстары, саны, номиналдык наркы жана катышуучуларга (акционерлерге) алар ыйгарган укуктар жёнъндё маалыматтар. 

52. Компаниянын уставдык капиталынын ёлчёмън кёбёйтъънъ макулдашуу учурунда Улуттук банк, катышуучуларынын (акционерлеринин) финансылык абалы, алар ишке ашарып жаткан операциялар боюнча кошумча маалыматтардын берилишин, уюштуруу документтеринин жана финансылык, ошондой эле башка отчеттордун берилишин талап кылышы мъмкън.  

 

11-глава. Компаниянын аталышын ёзгёртъъ 

   

53. Компаниянын аталышынын ёзгёръшън макулдашуу жана лицензияны алмаштыруу ъчън анын уюштуруу-укуктук формасын камтыган, болжолдонуп жаткан толук жана кыскартылган аталышы чагылдырылган ётънъч кат, Улуттук банкка жёнётълёт.  

Улуттук банк 5 жумуш кънъ ичинде тиешелъъ чечим кабыл алып, Компаниянын болжолдонуп жаткан жаьы аталышынын кароосунун жыйынтыгы боюнча макулдугун же макулдук беръъдён баш тартуу жёнъндё жоопту Компанияга жёнётёт. 

54. Жаьы аталышты макулдашуу жёнъндё Улуттук банктан билдирмени алгандан кийин Компаниянын катышуучулары (акционерлери) жалпы жыйында аталыштын ёзгёргёндъгъ жёнъндё чечим кабыл алып, аталыштын ёзгёргёндъгъ жана Компаниянын уставына тиешелъъ ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё тиешелъъ чечимди кабыл алат.  

55. Акционерлердин жалпы жыйынында Компаниянын аталышы ёзгёргёндъгъ тууралуу чечим кабыл алынгандан кийин Улуттук банкка тёмёнкъ документтер берилиши зарыл: 

1) Компаниянын аталышынын ёзгёргёндъгънё байланыштуу уставга сунушталган ёзгёртъълёрдъ кароо жёнъндё Компаниянын башкармасынын тёрагасы кол койгон ётънъч катты; 

2) Компаниянын аталышынын ёзгёртълъшънё байланыштуу уставга ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё чечим менен акционерлердин жалпы жыйынынан толтуруган протоколду же тиешелъъ негизде къбёлёндърългён андан кёчърмёнъ.  

3) Уставга киргизилген ёзгёръълёрдън текстин.  

56. Компания ыйгарым укуктуу юстиция органында мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) ёткёндён кийинки 5 жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди беръъгё тийиш:  

- ыйгарым укуктуу юстиция органында мамлекеттик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё къбёлъктън нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёсън; 

- ыйгарым укуктуу юстиция органынын белгиси менен уставдын нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёсън;   

- Компаниянын жаьы аталышы чагылдырылган лицензияны алууга ётънъч катты.    

57. Аталышынын ёзгёртълъшънё байланыштуу лицензияны алмаштыргандан кийинки 5 жумуш кънъ ичинде жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу Компаниянын жаьы аталышын кёрсётъъ менен тиешелъъ маалыматты жарыялоо. 

58. Аталышы ёзгёртългён Компания, мурдагы аталышы кёрсётългён лицензияны Улуттук банкка тапшырууга тийиш.  

   

12-глава. Компаниянын жайгашкан жерин ёзгёртъъ 

   

59. Компаниянын жайгашкан жеринин (юридикалык дарегинин) ёзгёръъсъ калктуу пункттун аталышынын, кёчёнън аталышынын, ъй номеринин ёзгёртълъшъ, Компаниянын башка калктуу пунктка которулушу менен коштолушу мъмкън. Жайгашкан орду ёзгёргён шартта Компания, Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди беръъгё тийиш: 

1) Компаниянын жайгашкан ордунун ёзгёргёндъгъ тууралуу билдирмени;   

2) Компаниянын тиешелъъ жайга менчикке укугун тастыктаган документти же ижара келишимининкёчърмёсън.   

60. Компаниянын жайгашкан орду айкын ёзгёргёндён кийинки 2 жумуш кънъ ичинде ал бул тууралуу:   

1) кат жъзъндё Улуттук банкка билдиръъгё;   

2) Компаниянын жайгашкан жеринин (почта дарегинин) ёзгёргёндъгъ тууралуу маалыматты жалпыга маалдымдоо каражаттары аркылуу маалымдоого тийиш.   

 

13-глава. Компанияны кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу 

   

61. Компания катышуучуларынын (акционерлеринин) же болбосо уюштуруу документтеринде ага ыйгарым укук берилген юридикалык жактын органынын чечими же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Улуттук банктын чечими боюнча ёзгёртъп тъзълъшъ (биригиши, кошулушу, бёлънъшъ, ёзънчё бёлънъп чыгышы, ёзгёртъп тъзълъшъ) мъмкън.    

62. Компания Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык жоюлушу мъмкън. Бул учурда Компания жоюу чечими кабыл алынгандан кийинки 3 кън ичинде ёз эрки боюнча лицензиясынын (лицензияларынын) тъп нускасын Улуттук банкка тапшырып, жоюлгандыгы жёнъндё чечим кабыл алынган учурдан тартып, лицензияда (лицензияларда) каралган операцияларды жъргъзъънъ токтотууга тийиш.  

 1-тиркеме   

  

   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасына  

   

Макулдук кат/лицензия алууга ётънъч  

   

___________________________________________________________________тъзълъп (юстиция органынан каттоодон ётъъ/кайра катталуу), айрым банктык операцияларды жъргъзъъгё лицензия беръънъ ётънёбъз   

   

1. Аталышы _______________________________________________________   

2.Толук дареги_____________________________________________________  

3. Ыйгарым укуктуу адамдын аты-жёнъ__________________________________  

Ыйгарым укуктуу адамдын дареги______________________________________ 

Телефону______________________ 

Факсынын номери__________________________   

4. Капиталынын болжолдуу тъзъмъ:   

- акционердик капитал (номиналдык) _______________________________  

- акциялардын номиналдык наркы ____________________________________  

- акциялардын саны________________________________________________  

 

Катышуучулар (акционерлер) берилген маалыматтардын тактыгы ъчън толук жоопкерчиликтъъ.   

___барактан турган уюштуруу документтеринин ар бир барагы боюнча опись жъргъзългён (опись кошо тиркелет).   

Катышуучулардын (акционерлердин): аты-жёнъ, колтамгасы, кол койгон кън,   

мёёръ   

Дареги, телефону, факсы   

1.   

2.   

3.   

(юридикалык жактын толук аталышы кёрсётълъп, жетекчисинин колу коюлуп, мёёръ менен тастыкталууга тийиш). 

   

   

 2-тиркеме   

  

   

Компаниянын тъзълъъ учурунда уюштуруу келишиминде чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин тизмеги:  

   

1. Толук жана кыскартылган аталышы;   

2. Эмне максатта тъзълъп жаткандыгы;   

3. Уюштуруу-укуктук формасы тууралуу маалыматтар;   

4. Уставдык капитал тууралуу маалымат;   

5. Компаниянын катышуучуларынын (акционерлеринин) милдеттери тууралуу маалымат;   

6. Акциялар тууралуу маалымат;   

7. Башкаруу органдары (Башкарма, Директорлор кеьеши), алардын ыйгарым укуктары жана дайындоо тартиби тууралуу маалымат;   

8. Ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу тартиби;   

9. Мыйзамдарда каралган башка маселелер.   

   

   

3-тиркеме   

   

  

Компаниянын  уставында чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин тизмеги  

   

1. Компаниянын уюштуруу-укуктук формаларын кёрсётъъ менен толук жана кыскартылган аталышы (кыргыз, орус жана англис тилдеринде);   

2. Компанияны тъзъъ максаты;   

3. Компания жъргъзъъчъ операциялар;   

4. Компаниянын уставдык капиталы тууралуу маалымат;   

5. Компаниянын акциялары тууралуу маалымат;   

6. Акционерлердин укуктары жана милдеттери;   

7. Компаниянын акцияларын жайгаштыруу;   

8. Акционерлердин акцияларын бёлъп (ажыратып) алышы;   

9. Катышуучулардын (акционерлердин) реестри жана аларды каттоо тартиби;   

10. Пайданы бёлъштъръъ;   

11. Кардарлардын таламдарынын корголушун камсыз кылуу;   

12. Компаниянын эсеп жъргъзъъсъ жана отчеттуулугу;   

13. Компаниянын башкаруу органдарын дайындоо тартиби (Директорлор кеьеши, Башкарма), жана алардын компетенциялары; 

14. Компаниянын финансы-чарбалык иштерин контролдоо;  

15. Туунду ишканалары, филиалдары жана ёкълчълъктёръ тууралуу маалыматтар;  

16. Уставга ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тартиби;  

17. Компанияны кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу тартиби;  

18. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка маселелер.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-тиркеме   

 

Компаниянын Бизнес-планында чагылдырылууга тийиш  

болгон негизги маселелердин ТИЗМЕГИ  

  

I. Киришүү бөлүмү  

  

А. Компаниянын аталышы, жайгашкан орду.  

Б. Ыйгарым укуктуу адамдын аты-жёнъ, дареги, телефону

  

II. Компаниянын иш чөйрөсү тууралуу  

  

А. Компанияга иш алып барууга туура келген рыноктун болжолдонуп жаткан аймагын көрсөткүлө.  

Б. Сунуш кылынуучу кызмат көрсөтүүлөрдү атап жана кыскача баяндап бергиле. Болжолдонуп жаткан кредит саясатына (кредиттерди берүүдө тобокелдикке баа берүү механизми, берилген кредиттерди үзгүлтүксүз контролдоо механизми, болжолдонуп жаткан кредит саясатына байланыштуу болгон башка маселелер), депозиттик кызмат көрсөтүүлөргө, ошондой эле түзүлүп жаткан компания үчүн артыкчылыктуу болгон башка операцияларды жүзөгө ашырууга көңүл бургула.  

В. Акциянын беш же андан көп процентине ээлик кыла турган уюштуруучуларды, Кеңештин мүчөлөрүн, Башкарманын Төрагасын жана мүчөлөрүнън аты-жёнън көрсөткүлө.  

  

III. Жетекчилик жана башкаруу  

  

А. Компаниянын иши жөнүндө, башкарманын жана улук кызмат адамдарынын милдеттеринин чөйрөсүн, кадрларды тартуу планын жана кадр саясатын жүргүзүүсүн чагылдырып көрсөткүлө.  

Б. Компаниянын Кеңешинин жана Башкармасынын Төрагасынын кызмат ордуна жана башка жетекчилерине сунуш кылынып жаткан талапкерлер боюнча материалдарды, ушул иштерге кабыл алынып жаткан жетекчилер кандай сапатка ээ болууга тийиш экелдиктери тууралуу материалды кароого алгыла.  

Сунуш кылынып жаткан кызматтарды көрсөтүүгө же сунуш кылынган рынок чөйрөсүн тейлөөгө мүмкүнчүлүккө жооп берген алардын иш тажрыйбаларынын маңызы: жана деңгээлин чагылдырып көрсөткүлө.  

В. Таламдардын каршы келип калуусун талкууга алгыла.  

Г. Микрокредиттөө кызматтын көрсөтүү боюнча компания келишүүгө ниеттенип жаткан кандай болбосун келишимди чагылдырып көрсөткүлө.  

  

IV. Компаниянын ишин анализдеп көрүү  

  

А. Компания тейлөөгө тийиш болгон рынокту анализдеп көргүлө, алынуучу кирешелери жана башка экономикалык көрсөткүчтөрүнүн өлчөмүн чагылдыргыла. Рынокко каралып жаткан өзгөртүүлөрдү, ошол өзгөрүүлөргө таасирин тийгизген факторлорду жана алардын түзүлүп жаткан компанияга таасирин кароого алуу зарыл. Сиз тейлей турган рыноктордун ортосундагы айырмаларды, мисалы, депозиттик жана кредиттик рыноктун ортосундагы айырмачылыктарды чагылдырып көрсөткүлө.  

Б. Атаандаштыкка иликтөөлөрдү жүргүзгүлө. Тейлөөнүн рыноктук чөйрөсүнүн чегиндеги атаандаштарды, тейленип жаткан рыноктордун чегинде турган жана ага таасирин тийгизиши мүмкүн болгон атаандаштыктарды, ошондой эле кандай болбосун потенциалдуу атаандаштыкты атап көрсөткүлө.  

Рыноктук стратегиялардын, ошондой эле таасирдин рыноктук акциялардын наркына жана бааларга карата салыштырмалуу күчү көз карашынан алганда, күтүлүп жаткан натыйжаларга анализдөөлөрдү келтиргиле.  

В. Ар бир рыноктон (депозиттик/кредиттик) үлүштү алуу максатында тандалып алынган стратегияны түшүндүрүп бергиле жана күтүлүп жаткан натыйжаларды көрсөткүлө.  

  

V. Пландар жана максаттар  

  

А. Рынокту анализдөөдө жана жаңы компания үчүн пландарды жана максаттарды иштеп чыгууда пайдаланылуучу, пландаштыруунун башкы объектилерин кароого алгыла. Мында, болбоду дегенде: рыноктун өсүшү, пайыздык чендерди, фонддордун наркын жана атаандаштыкты камтуу зарыл.  

Б. Арам акчаны адалдоо менен байланыштуу операциялардан коргонууну караган механизмди сүрөттөп бергиле.  

В. Кадрларды тартуу жана кадр саясатты жүргүзүү планын сүрөттөп бергиле.  

Г. Компаниянын кардарларды тартуу кандайча болжолдонот.  

  

VI. Активдердин жана пассивдердин структурасы  

  

Болжолдонуп жаткан баланстык отчетто жана кирешелер боюнча отчетто активдердин жана пассивдердин өзгөрүүсүн, кызмат көрсөтүүлөрдүн ар бир түрү үчүн көлөмүн, ошондой эле кызмат адамдарына жана персоналдардын эмгек акылары чагылдырууга тийиш жана ал жогоруда кароого алынган билдирмелердин, рынокту жана анын стратегиясын анализдөөлөрдүн бөлүгү катары көрсөтүлүүгө тийиш болгон пландаштыруу объектилерине негизденүүсү зарыл. Мындан ары прогноздоо үчүн болжолдонуп жаткан формалар келтирилет.  

Жаңы компанияны көз каранды эмес тышкы аудит менен камсыз кылууга тиешелүү уюштуруучулардын планын талкуулагыла. Лицензия алуу шарттарын аткаруу үчүн Улуттук банк, компаниядан көз карандысыз тышкы аудитордун кызматынан пайдаланууну талап кылышы мүмкүн.  

  

VII. Капитализациялоо/өздүк капиталдын планы  

  

А. Капиталдын болждолдонуп жаткан структурасына жетишүүдө пайдаланылуучу негиздерди талкуулагыла жана уюштуруучулар эмне үчүн сунуш кылынып жаткандар рынок экономикасы шарттарына жетиштүү деп эсептей тургандыгын түшүндүргүлө. Уюштуруучулар рыноктук чөйрөдө натыйжалуу атаандашууга жетиштүү сандагы капиталды белгилөөсү жана пландаштырылып жаткан операцияларды тиешелүү деңгээлде колдоору күтүлүүдө.  

Б. Капиталды баштапкы тартуунун жана алгачкы үч жыл аралыгындагы өсүштү каржылоо планын талкуулагыла. Кандайча келип, бул пландар компанияга Улуттук банк тарабынан белгиленген негизги ченемдерге ылайык келүүнү камсыз кыла тургандыгын түшүндүрүп бергиле.  

В. Чыгарылып жаткан акциялардын санын жана алар кайсыл класска тиешелүү экендигин, алардын номиналдык жана сатуу нарктарын талкуулагыла.  

Г. Активдерди тобокелдиктердин деңгээли боюнча салмактанып алынышын эске алуу менен болжолдонуп жаткан капиталдын адекваттуулугуна баа бергиле.  

Д. Компаниянын кредиттик саясатын тобокелдик критерийлерине баа берүү механизмдерин чагылдырып көрсөткүлө.  

 

 

5-тиркеме   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

ЛИЦЕНЗИЯ N__"__"_______ 20__-ж.  

(толук аталышы) ___________________________________________________________ 

юридикалык компаниянын дареги _____________________________________________  

(аталышынын кыскартылып берилиши)_________________________________________  

 1. Бул лицензия төмөндө келтирилген айрым банк операцияларын жүзөгө ашырууга укук берет:  

1) кредиттик союздарга кредиттерди беръъ;  

2) кредиттик союздардын катышуучуларына кредиттик союздардын талабы жана алардын милдеттъъ търдё катышуусу (ъчънчъ тарап катары) менен кредиттерди беръъ;  

3) финансы-кредиттик мекемелерден акча каражаттарын тарттуу; 

4) кредиттик союздардын карыздык милдеттенмелерин сатып алуу жана сатуу (факторинг);   

5) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу;  

6) кредиттик союздардын эсебин ачуу жана жъргъзъъ;   

7) кредиттик союздардын тапшыруусу боюнча эсептешъълёрдъ жъзёгё ашыруу жана аларды кассалык тейлёё;  

8) кредиттик союздар ъчън системанын оператору катары акча которуу боюнча операцияларды жъргъзъъ;  

9) Улуттук банк белгилеген чектёёлёрдъ эске алуу менен башка операцияларды жъргъзъъ.  

2. Банктык операцияларды өткөрүүгө чектөө баракчасы, лицензиянын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.  

Бул лицензия, ага Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет.  

Бул лицензия, анда түздөн-түз көрсөтүлгөн операцияларды жүргүзүүгө укук берет.  

Лицензия жеке өзүмдүк болуп саналат. Ушул лицензиядан келип чыккан укуктар үчүнчү жакка берилбейт.  

  

Мөөр  

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банкынын  

Төрагасынын орунбасары  

6-тиркеме   

 

Айрым банктык операцияларды жүзөгө ашырууга 20_-жылдын  

"__"____ берилген N__ лицензияга карата  

  

N________ ЧЕКТӨӨ БАРАКЧАСЫ  

20_-жылдын "__"________  

 

_______________________________________________________________________  

(юридикалык жактын толук аталышы)  

  

Банктык операциянын катар номери  

Чектөөнүн орун алышы  

Чектөө колдоно баштаган дата  

Эскертүү  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мөөр  

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банкынын  

Төрагасынын орунбасары  

 

 

7-тиркеме   

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

 Филиалды ачуу (жабуу) тууралуу БИЛДИРМЕ  

______________________________  

(мекеменин фирмалык бланкында)  

  

Бул аркылуу, _____________________________________________________  

(компаниянын аталышы)  

________________________________________________________чечимине ылайык  

(уставдын негизинде филиалды ачуу тууралуу чечим  

_______________________________________________________________________  

кабыл алган компаниянын башкаруу органынын аталышы)  

_______________________________________________________________________  

төмөнкү дарек боюнча филиал ачуу(жабуу) ниетин билдирет;  

  

Аталган филиалга төмөнкү операцияларды жана бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууга ыйгарым укук берилген (*):  

-  

-  

(компанияга Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын чегинде, филиал жөнүндөгү жобого ылайык филиалга уруксат берилген операциялардын жана бүтүмдөрдүн бардыгы келтирилет).  

Филиалдын жетекчиси жана башкы бухгалтери болуп төмөнкүлөр дайындалды:  

_______________________________________________________________________  

(Аты-жөнү)  

  

Тиркемелер. Жетекчилерге анкеталар (кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчалар), ишеним кат, бардыгы болуп _________________ баракта.  

 

Компания милдеттенмелерге ээ эмес (**):  

- бул филиалда тейленген кардарлардын жана кредиторлордун алдында;  

- бюджеттин алдында.  

 

Активдер жана пассивдер компаниянын балансына өткөрүлүп берилген.  

 

Берилип жаткан маалыматка компания толугу менен жооп берет.  

 

 

Компаниянын аткаруу органынын жетекчиси (колтамга) Аты-жөнү.  

 

Мёёр 

  

(*) Бул маалыматтар филиалды ачуу учурунда берилет.  

(**) Бул маалыматтар филиалды жабуу учурунда берилет.  

 

 

 

7-тиркеме   

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

  

Өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) тууралуу БИЛДИРМЕ   

  

_______________________________________________________________________  

(мекеменин фирмалык бланкында)  

  

Бул аркылуу,_________________________________________________________  

(өкүлчүлүктү ачып жаткан компаниянын толук  

аталышы жана лицензиясынын номери)  

____________________________________________________________максатында,  

(өкүлчүлүктү ачуу максаты көрсөтүлөт)  

_______________________________________________________чечимине ылайык,  

(өкүлчүлүктү ачуу тууралуу тууралуу чечим кабыл  

алган компаниянын башкаруу органынын аталышы)  

төмөнкү дарек боюнча өкүлчүлүк ачылган (жабылган):_____________________ _______________________________________________________________________  

(өкүлчүлүктүн ачылган (жабылган) датасы)  

_______________________________________________________________________  

(өкүлчүлүктүн почталык дареги, телефону, факсы жана өкүлчүлүктүн эсептик  

счету ачылган компаниянын аталышы көрсөтүлөт)  

  

Жетекчиси болуп дайындалды:_______________________________________  

(жетекчинин аты-жөнү көрсөтүлөт)  

______________________________________________ барактан турган тиркеме.  

 

 

Өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) тууралуу чечимди кабыл алган компаниянын органынын жетекчиси (колтамгасы) аты-жөнү.  

  

Мөөр