Кайта келүү

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-августундагы № 34\5 токтому  

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 25-январында  

4-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №54/9 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептеринин планына карата талаптар жёнъндё» жобого толуктоо киргизъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 25-январында 4-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №54/9 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептеринин планына карата талаптар жёнъндё» жобого толуктоо (кошо тиркелет) киргизилсин.  

2. Токтом, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыялансын. 

3. Юридика башкармалыгы бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън

 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын «17 » августундагы  

34\5 токтомуна карата тиркеме 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 25-январында  

4-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №54/9 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептеринин планына карата талаптар жёнъндё» жобого толуктоо  

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 25-январында 4-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №54/9 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептеринин планына карата талаптар жёнъндё жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептеринин планына карата талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин: 

 

- 1-главанын 1.3-пунктундагы «ушул жобонун талаптарын сактоо менен» деген сёздёр «ушул жобонун жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башка ченемдик укуктук актыларынын талаптарын эске алуу менен» деген сёздёргё алмаштырылсын».