Кайта келүү

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-августундагы № 34\4 токтому  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым  

ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди кёръъ жагындагы мыйзамдарына, жана салык мыйзамдарына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Юридика Башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

4. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З. Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын «17 » августундагы  

№ 34\4_токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор  

 

I. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-августунда 77-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №30/6 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында акча которуу системалары боюнча которууларды жъзёгё ашыруу эрежесине» тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин:  

 

1. Эреженин 1.2-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«1.2. Кыргыз Республикасынын аймагында банктык эсеп ачуусуз эле акча каражаттарын которуу, жеке адамдар, Кыргыз Республикасынын резиденттери жана резидент эместери тарабынан Кыргыз Республикасынан Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жёнгё салынган коммерциялык банктар (мындан ары Банктар) аркылуу, акча которуу боюнча адистештирилген системаларды (локалдык, эл аралык системалар) пайдалануу менен же болбосо банктардын тике корреспонденттик мамилелер аркылуу (чек ара аркылуу акча которуулар) жъзёгё ашырылат.».  

 

2. Эреженин 2.3-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«2.3. Банктык эсепти ачуусуз акча которуу бул, акча каражаттарын которуу, банк тарабынан жеке адамдан улуттук же чет ёлкё валютасында акча каражаттарын кабыл алып, андан ары Кыргыз Республикасында же анын чегинен тышкары башка жеке адамга (алуучуга) акча которуу системасы менен жёнётъъ аркылуу ишке ашырылган банктык операция.  

Эсеп ачуусуз эле юридикалык жактар, ишкердик менен алектенген жарандар ортосунда акча которууларга тыюу салынат.». 

 

3. Эреженин 2.5-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«2.5. Жёнётъъчъ акча каражаттарын ал кёрсёткён адамдын пайдасына жёнётъъ ъчън нак акча каражаттарын банкка беръъ аркылуу, банктык эсеп ачуусуз эле акча которууну жёнётъънъ демилгелеген, жеке адам.». 

 

4. Эреженин 2.6-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«2.6. Алуучу жёнётъъчъ тарабынан банктык эсеп ачуусуз эле которулган акчаны алуучу катары кёрсётългён жеке адам. Жёнётъъчъ жана алуучу бир эле адам болушу да ыктымал.». 

 

5. Эреженин 4.4-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«4.4. Банктык эсепти ачуусуз эле, ача которуу системасы аркылуу которуу кызматын сунуштаган катышуучу терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенъъ жагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактоого тийиш.».  

 

II. Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 25-03 номеринде каттоодон ёткёртългён N4/4 токтому менен бекитилген «Депозиттер менен иш алып баруу жёнъндё нускоого» тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин: 

 

1. Нускоо тёмёнкъ редакцияда баяндалган 6.3-пункт менен толукталсын:  

«6.3. Тёмёнкълёргё байланыштуу иштерди аткарууда жана кызматтарды сунуштоодо ортомчу катары иш алып барган, ишкердик менен алектенген жеке адамдар, юридикалык жактар жана жарандар менен агенттик келишимди, ошондой эле башка келишимдерди жана бътъмдёрдъ тъзъъгё Банкка тыюу салынат: 

кардардын эсептешъъ эсебин, талап боюнча тёлёнъъчъ депозитти жана мёёнёттъъ депозит эсептерин ачуу/жабуу; 

банктын корреспонденттик эсептерин ачуу/жабуу; 

кардарлардын эсептеринен каражаттарды алуу. Кардар эсебин идентификациялоо шартында, тез арада акча которуу системасы аркылуу кардарлардын эсебине каражаттарды чегеръъ; 

банктын корреспонденттик эсебине каражаттарды чегеръъ/эсептен алып салуу; 

мёёнёттъъ депозит эсебин кърёё катары банкка сунуштоо; 

кардарлардын жана банктын эсептери боюнча башка операцияларды жъргъзъъ; 

банктын кардарлары ъчън баалуу кагаздарды сатып алуу/сатуу; 

Бул тыюу салуулар, ортомчу катары иш алып барган юридикалык жактар менен агенттик жана башка келишимдерди тёмёнкълёр боюнча тъзъъ учурунда банктарга таркатылбайт: 

банк ъчън баалуу кагаздарды сатып алуу/сатуу; 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/7 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы банктык тёлём карттар жёнъндё» жобого ылайык банктык тёлём карттары менен эсептешъълёр системасына банктын катышуусу; 

банктын акча которуу системасына катышуусу; 

банктын почта-аманат системасына катышуусу; 

Улуттук банк Башкармасынын 2002-жылдын 25-январындагы №6/7 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын банк мекемелери менен казыналык системасынын эсептешъълёрън уюштуруу жёнъндё» жобого ылайык, банктын казына системасынын эсептешъълёрънё катышуусу; 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы №36/7 токтому менен бекитилген «Банктык чекене кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо боюнча агенттик келишимди тъзъъдё коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жёнъндё» жобого ылайык банктын чекене кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоосу.».  

 

2. Нускоонун 7.5-пунктундагы «банктык эсептеги» деген сёздёрдөн кийин «банк эсебине каражаттар тъшпёсё жана банк эсебинен каражаттар берилбесе» деген сёздёр менен толукталсын.