Кайта келүү

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук бан Башкармасынын 

2012-жылдын 29-августундагы № 36\2 токтом 

 

«Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мълк менен айрым бътъмдёръ/операциялары жёнъндё» жобосун бекитъъ жёнъндё 

  

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

  

1. «Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мълк менен айрым бътъмдёръ/операциялары жёнъндё» жобосу бекитилсин (кошо тиркелет).  

2. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомду Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштырсын; 

- токтом расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

3. Токтом расмий жарыялангандан тартып бир айдан кийин къчънё кирет.   

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды жана Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясын тааныштырсын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън.  

  

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 

2012-жылдын “29” августундагы  

№ 36\2 токтому менен бекитилген 

 

 

«Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мълк менен айрым бътъмдёръ/операциялары жёнъндё» жобо 

 

1. Жалпы жоболор 

1. Бул Жобо, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё", «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан. 

2. Коммерциялык банктардын жана депозиттерди тартуу укугуна ээ микрофинансылык компаниялардын (мындан ары - банктар) мурда берилген кредиттердин ордун жабуунун эсебине банк тарабынан алынган кыймылсыз мълк, ошондой эле сатуу ъчън каралган банктык жайлар менен операцияларды жъзёгё ашырууда аларга карата коюлуучу минималдуу талаптарды аныктоо, ушул жобонун максаты болуп саналат.  

3. Бул Жободо тёмёнкъдёй тъшънъктёр колдонулат: 

«Башка кыймылсыз мълк» деп, тёмёнкъ търдёгъ активдерди тъшънъъ зарыл: 

а) кардарга мурда берилген кредиттер боюнча анын банк алдындагы карызынын ордун толук же жарым жартылай жабуу максатында сатып алуунун, ажыратып алуунун же кардардын ага ёткёръп беръъсънън натыйжасында банк тарабынан алынган кыймылсыз мълк; 

б) банк ишин камсыз кылуу ъчън пайдаланылбаган жана пайдаланышы да мъмкън болбогон, сатуу ъчън каралган банктык жайларды кошо алганда, банктын кайсы болбосун кыймылсыз мълкъ. 

Банк бул активдерди кабыл алууга же аларды ушул жобонун 6-пунктунда кёрсётългён жагдайлар келип чыккан учурдан тартып «Банктын башка менчиги» - башка кыймылсыз мълкъ» категориясына ёткёръъгё тийиш. 

Баа беръъ - бул, Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън 2006-жылдын 3-апрелиндеги №217 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында баа беръънъ ишке ашырган бардык субъекттер милдеттъъ търдё колдонууга тийиш болгон, мълккё баа беръъ (мындан ары - Кыймылсыз мълккё баа беръъ стандарты) стандарттарына ылайык, кёз карандысыз жана бейтарап иш алып барган квалификациялуу баалоочулар тарабынан даярдалган баа беръъ отчетунун негизинде кыймылсыз мълккё баа беръъ. 

Адилет нарк эсептелинген акчалай сумма, тараптардын ар бири аны ишке ашыруу учурунда компетенттъъ, так эсептеп жана мажбурлоосуз иш алып барган, талаптагыдай маркетингден кийинки коммерциялык бътъмдё сатып алууга даяр сатып алуучу менен сатууга даяр сатуучунун ортосунда баа беръъ кънънё карата мълктъ алмашуу ишке ашырылган нарк.  

Кредит боюнча карыз - бул, кредиттин негизги суммасы боюнча тёлёнбёй калган калдык жана бардык чегерилген, бирок тёлёнбёгён пайыздар, айыптык тёлёмдёр жана карызды кайтарып алууга байланыштуу башка чыгашалар (эгерде алгылыктуу болсо, тёлёнбёгён калдык дисконтко же сыйакыга корректировкаланууга тийиш). 

Ири бътъм - мындай бътъмгё келишъъ чечими кабыл алынган кънгё карата банктын таза суммардык капиталынын 10 жана андан кёп пайызы наркындагы бир бътъм же бир нече ёз ара байланыштуу бътъмдёр. 

4. Ушул Жободо колдонулган башка тъшънъктёр Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамында, «Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 10-декабрындагы №34/10 токтому менен бекитилген «Банктардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жёнъндё» нускоодо, Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4 июлундагы №28/8 токтому менен бекитилген «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинасылык компаниялардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жёнъндё» нускоодо жана Улуттук банктын башка ченемдик укуктук актыларында, Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарында (ФОЭС) колдонулган тъшънъктёргё ылайык келет. 

 

2. Башка кыймылсыз мълккё ээлик кылуу мёёнёттёрънё карата талаптар 

5. Башка кыймылсыз мълк банк тарабынан ъч жылдан ашык мёёнёткё кармалууга тийиш эмес. Мында банк, сатып алуучуну издёё жагында активдъъ программаны демилгелёёгё тийиш.  

6. Башка кыймылсыз мълктъ кътъъ мёёнётън эсептёё:  

а) банк тарабынан мурда берилген кредиттердин ордун жабуунун эсебине алынган кыймылсыз мълккё укук, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталган къндён тартып; 

б) Банк Башкармасы, банктын иш-чёйрёсън келечекте кеьейтъъ ъчън кыймылсыз мълктъ пайдаланбай тургандыгы жана/же ал жайды банк иши ъчън колдонууну токтотуу (мисалы, ёзънчё турган тъзъмдък бёлъмдъ жабуунун, башка жакка кёчъънън натыйжасында жана актыга ылайык башка себептер боюнча) жана аны сатуу зарылчылыгы тууралуу чечимди кабыл алат. Бул чечим Директорлор кеьеши тарабынан колдоого алынууга тийиш.  

 

3. Башка кыймылсыз мълк менен операциялар боюнча талаптар 

7. Банкта, башка кыймылсыз мълктъ тескёё боюнча Директорлор кеьеши тарабынан бекитилген саясат иштелип чыгууга тийиш (ал кредиттик саясаттын курамдык бёлъгъ да болушу мъмкън). Саясатта тёмёнкъдёй минималдуу маалыматтар камтылышы зарыл: 

а) башка кыймылсыз мълктъ кабыл алуу, ёткёръп беръъ жана сатуу чечимин кабыл алууга ыйгарым укуктуу органдын/жактын аныктамасын кошо алганда, активдерди «Банктын башка менчиги» категориясына кабыл алуу, которуу тартиби; 

б) сатуу тартибин жана ыкмаларын, башка кыймылсыз мълктъ сатып ёткёръъ боюнча иш-аракеттердин жана чаралардын ырааттуулугун кошо алганда, мълктъ сатуу ъчън банк тарабынан колдонулган ыкмаларды;  

в) башка кыймылсыз мълктън адилет наркын аныктоо мезгил аралыгын; 

г) ушул Жобонун талабына ылайык, кёз карандысыз баалоочу тарабынан баа беръънън жъргъзълъшънё карата талаптар; 

д) эгерде бул маселелер банктын башка ченемдик документтеринде баяндалбаса, эсепке алууну жана отчет беръънъ; 

е) банктын кыймылсыз мълккё байланыштуу ишин чагылдырган башка маалыматтарды. 

8. Банк тёмёнкълёрдъ кошо алганда, башка кыймылсыз мълктън ар бир бирдиги боюнча маалыматтарга туруктуу кёз салып турууга тийиш: 

а) башка кыймылсыз мълктъ баланска кабыл алуу жёнъндё ыйгарым укуктук органдын/жактын чечими; 

б) баланска кабыл алган къндъ; 

в) кыймылсыз мълктън ошол бирдигин сатуу боюнча кёрългён аракеттерди; 

г) потенциалдуу сатып алуучулардын сунуштарын; 

д) кыймылсыз мълктън тиешелъъ документтер менен тастыкталган адилет наркын; 

е) баа берилген къндъ жана баа беръънъ жъргъзъъ наркын; 

ж) башка зарыл маалыматтарды. 

9. Банктын башка кыймылсыз мълктёрдъ сатуу боюнча кат жъзъндёгъ отчеттору банк Башкармасы тарабынан эь аз дегенде чейрек ичинде бир жолу кароого алынып турууга тийиш. Банк Башкармасынын башка кыймылсыз мълктъ сатуу боюнча маселелерди кароосунун жыйынтыгы отурумдан толтурулган протоколдордо таризделиши зарыл.  

10. Банктын Директорлор кеьеши чейрек сайын кыймылсыз мълктъ сатуу маселесинин кароого алынышынын жыйынтыгы жана банктын кат жъзъндёгъ отчеттору менен таанышып турууга тийиш.  

11. Банк кыймылсыз мълктъ кътъъгё байланыштуу келип чыккан чыгашалардын ордун жабуу ъчън аны ушул жобонун 5-пунктунда кёрсётългён мёёнёттён ашпаган мёёнёткё ижарага беръъ келишим тъзъъгё укуктуу. Башка кыймылсыз мълктъ ижарага беръъ мёёнётън бузууга жол берилген учурларда, банкка карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таасир этъъ чаралары жана санкциялар колдонулушу мъмкън.  

12. Кыймылсыз мълктън келечекте экономикалык жактан пайда алып келъъчъ жана анын наркын жогорулатуучу, жалпы абалын жакшыртууга жумшалган кошумча чыгашалар, тёмёнкъ учурларда гана бекитилиши мъмкън: 

а) кёрългён чаралар кредит боюнча карыз менен ошол мълктън адилет наркынын ортосундагы айырманы кыскартса; 

б) банк кёргён аракеттер кыймылсыз мълк менен операциялардан пайда алууга багытталбаса. 

13. Башка кыймылсыз мълктън абалын жакшыртуу боюнча кошумча чыгашаларды бекитъъ чечими ушул жобонун 12-пунктта ылайык, банктын Директорлор кеьеши тарабынан кабыл алынууга тийиш.  

14. Кошумча чыгашаларды бекитъъ чечими, болжолдонуп жаткан чыгашалар банка кандай пайда алып келээринин негиздъъ себептери менен тастыкталууга тийиш. Эгерде банк, башка кыймылсыз мълктън жалпы абалын жакшыртууга ниеттенип жаткан болсо, Директорлор кеьешинин чечимине тиешелъъ ыйгарым укуктуу тъзъмдък бёлъмдън отчету, тастыктоочу негиздемелери менен кошо тиркелип берилъъгё тийиш.  

15. Банк Башкармасы башка кыймылсыз мълктъ ремонттон ёткёръъгё жана кътъъгё (объектти къндёлък тейлёёгё алуу) кеткен утурумдук кошумча чыгашаларды беките алат.  

16. Эгерде банктын, ушул жобонун 11-15-пункттарында баяндалган иш-аракеттери инсайдерлер/аффилирленген жактар менен байланыштуу болсо, анда алар Директорлор кеьеши тарабынан жактырылууга тийиш. Мында, Директорлор кеьешинин кароосуна сунушталган документтерге тёмёнкъ документтер кошо тиркелип берилиши зарыл: 

а) инсайдерлер/аффилирленген жактар менен операциялардын кыскача баяндалышы; 

б) инсайдердин/аффилирленген жактын аты-жёнъ (юридикалык жак аффилирленген жак болуп саналса, анын аталышы) жана алардын банкка канчалык деьгээлде катышы бардыгы; 

в) инсайдер/аффилирленген жак менен келишилген бътъмдёрдън шарттарынын адилеттъъ экендигинин далилдёёлёръ (рыноктогу жагдайды талдап-иликтёёлёр, кёз карандысыз баалоочунун отчету ж.б. далилдер); 

г) банктын болжолдуу чыгашаларынын сметасы. 

17. Директорлор кеьешинин баардык мъчёлёръ кол койгон, инсайдер/аффилирленген жак менен операцияларды колдоого алган отурумдун протоколунда, ошол инсайдер/аффилирленген жак чечим кабыл алууга катышпагандыгы жана ал ъчън добуш бербегендиги кёрсётълъъгё тийиш. Протоколго Директорлор кеьешинин отурумунан толтурулган, добуш беръъгё катышкан бардык мъчёлёр кол коюуп, инсайдерлер/аффилирленген жактар менен бътъмдън бардык шарттары жана жагдайы иликтёёгё алынып бътъм банк ъчън адилет наркта, мыйзамдарга ылайык тъзългёндъгън тастыктаган стеногарммадан кёчърмё кошо тиркелъъгё тийиш  

18. Банктын инсайдерге/аффилирленген жактарга карата аракеттери Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын инсайдерлер/аффилирленген жактар менен операцияларды жёнгё салган ченемдик укуктук актыларынын жооп беръъгё тийиш. 

19. Банк, инсайдерлер/аффилирленген жактар менен тёмёнкъ операцияларды жъргъзъп/бътъмдёргё келишъъ учурунда да, ушул Жобонун бардык талаптарын так сактоого милдеттъъ:  

а) кыймылсыз мълктъ сатуу/сатып алуу; 

б) кыймылсыз мълктъ ижарага/лизингге беръъ; 

в) инсайдерлер/аффилирленген жактар аларды ишке ашыруудан киреше алган операциялар;  

г) инсайдерлер/аффилирленген жактар катышкан кыймылсыз мълк менен болгон башка бътъмдёр/операциялар. 

 

4. Башка кыймылсыз мълктёрдън эсебин жъргъзъъ 

20. Ушул Жобонун 3-пунктунун а) пунктчасында кёрсётългён кыймылсыз мълктъ «Башка менчик» категориясына кабыл алууда ал баланста, ушул Жобонун 5-бёлъгънън талабына ылайык «Башка менчик» категориясына кабыл алынган кънгё карата кыймылсыз мълктъ сатуу боюнча болжолдуу сарптоолорду эсептен алып салып жана аны банктын балансына кабыл алууга байланыштуу сарптоолорду эске алуу менен (кыймылсыз мълктъ юридикалык жактан тариздетъъгё, тооруктарды уюштурууга кеткен сарптоолор ж.б.) адилет наркы боюнча таанылууга тийиш.  

21. Мында «кредит боюнча карыздын» кыймылсыз мълктън адилет наркынан кандай болбосун ашып кетъъсъ, Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/3 токтому менен бекитилген, “Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелъъ чегеръълёр жёнъндё” жобого ылайык, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга чегерилъъгё тийиш.  

22. Кыймылсыз мълктън адилет наркынын «кредит боюнча карыздан» ашкан суммасы, кыймылсыз мълк сатып ёткёрългён учурда артып калган акча каражатын кърёё коючуга кайтарып беръъ учурунда банкта келип чыккан жагдай катары таанылууга тийиш. 

23. Ушул Жобонун 3-пунктунун б) пунктчасында кёрсётългён кыймылсыз мълктъ «Башка менчик» категориясына которууда ал, таза баланстык нарктын (амортизацияны жана баанын тъшъъсънён улам келип чыккан чыгымдарды кемиткенден кийинки нарк) же которуу кънънё карата адилет нарктын эь аз ёлчёмъ боюнча эсепке алынышы зарыл. Таза баланстык нарктын адилет нарктан кандай болбосун ашуусу, къндёлък чыгашаларга чегерилъъгё тийиш.  

24. Башка кыймылсыз мълктън наркынын кандай болбосун азаюусун банк, сатууга кеткен чыгашаларды эсептен алып салуу менен анын адилет наркына чейин баанын тъшъъсънён чыгымды таанууга тийиш. Эгерде кыймылсыз мълктън баасы тъшкёндён кийин, сатууга кеткен сарптоолорду эсептен алып салгандан кийинки анын адилет наркы кёбёйё турган болсо, банк аны таанууга тийиш. Бирок, баанын тъшъъсънён буга чейин топтолгон чыгымдан ашпаган суммада гана. 

25. Башка кыймылсыз мълктъ ремонттон ёткёръъ жана кътъъгё кеткен кандай болбосун къндёлък чыгашалар, ошондой эле кыймылсыз мълктъ банктын балансына кабыл алууга байланыштуу сарптоолор (кыймылсыз мълктъ юридикалык жактан тариздетъъгё, тооруктарды уюштурууга кеткен сарптоолор ж.б.) аларга жол берилген мезгилдин сарптоолоруна чегерилиши зарыл.  

26. Ушул Жобонун 3-пунктунун а) пунктчасында кёрсётългён кыймылсыз мълк «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелъъ чегеръълёр жёнъндё» жобого ылайык классификацияланат. 

 

5. Башка кыймылсыз мълккё баа беръъгё карата талаптар  

27. Кыймылсыз мълктъ «Башка менчик» категориясына кабыл алууда же которууда мълктън адилет наркы кыймылсыз мълккё баа беръъ стандарттарына ылайык, кёз карандысыз, кесипкёй баалоочулар тарабынан тастыкталууга тийиш. 

Кыймылсыз мълккё баа беръъ талабы тёмёнкъ учурларда милдеттъъ болуп саналбайт: 

а) кыймылсыз мълктън наркы 1 000 000 сомдон ашпаса; 

б) кыймылсыз мълккё баа беръъ аны «Башка менчик» категориясына которууга чейинки акыркы алты ай ичинде ишке ашырылган болсо; 

в) ушул Жобонун 31-пунктунун талабына ылайык, мълктъ банк ага карата укукка ээ болгондон кийинки 90 кън ичинде сатуу мъмкънчълъгън тастыктаган документтер банктын колунда болсо. 

28. Банк баланста эсепке алынган мълктън наркын тастыктоо максатында, бирок жылына кеминде бир жолу, кыймылсыз мълктън баасынын тъшъъсънън белгилерин аныктоо жагында иштерди мезгил-мезгили менен жъргъзъп турууга тийиш. Эгерде, мындай белгилер орун алса, анда банк кыймылсыз мълккё кёз карандысыз баа беръънъ алууга тийиш. 

29. Банктын кыймылсыз мълккё баа беръъ жагында баалоочуга карата тапшырмасы кат жъзъндё толтурулууга тийиш, ал эми баа беръъчънън отчетунда ошол тапшырма жана анда кёрсётългён бардык параметрлер боюнча баа беръънън натыйжалары камтылышы зарыл.  

 

6. Башка кыймылсыз мълктъ сатуу 

30. Банк башка кыймылсыз мълктъ ушул Жобонун 5-пунктунда кёрсётългён мёёнёттёрдён кечиктирбестен сатууга тийиш. 

31. Банк, бардык тёмёнкъ шарттар аткарылмайынча, кыймылсыз мълктъ «Башка менчик» категориясында эсепке алып туруусу зарыл: 

а) мълктъ банк менен байланыштуу болбогон жакка сатуу учурунда жалпы сатуу баасынын кеминде 25% тъзгён акча каражатынын суммасын сатып алуучудан алганда жана эгерде, банк калган бёлъгън кредит беръъ аркылуу каржылай турган болсо, банктын инсайдерлери же аффилирленген жактары аныктамасына кирген жакка мълктъ сатуудан кеминде 50% алган учурда. Мында, банктын катышуусу кредитор катары иш алып баруу менен гана чектелъъгё, б.а. шарттары (пайыздык чендери, тёлёё мёёнёттёръ, амортизациясы ж.б.) адаттагы кредиттер ъчън каралгандай эле болууга тийиш. Мълктъ сатуу, учурдагы рыноктук пайыздык ченден тёмён болгон чен боюнча берилген кредиттин эсебинен каржыланса, банк кредитти дисконттоо менен ал боюнча кирешени ФОЭСке ылайык рыноктук ченге ылайыкташтырууга тийиш. 

б) сатып алуучу жёнъндё маалыматтар анын кийинки тёлёёгё жёндёмдъълъгън чагылдырып, тиешелъъ документтер менен тастыкталууга тийиш; 

в) банк, мълккё ээлик кылууга байланыштуу тобокелдиктердин олуттуу бёлъгън жана сый акыларды сатып алуучуга ёткёргён. Мълккё ээлик кылууга банктын катышуу деьгээли операцияны “сатуу” катары аныктоо максаты ъчън маанилъъ фактор болуп саналат. 

32. Ушул Жобонун 31-пунктунда аныкталган шарттар аткарылбаган учурда банк, мълктъ «Башка менчик - башка кыймылсыз мълк» категориясында эсепке алууну улантат. Алынган тёлёмдёр (негизги сумма, пайыздар ж.б. тёлёмдёр) жетиштъъ тёлёмдёрдъ алып, операцияны сатуу катары классификациялоого ёбёлгё тъзгён мъмкънчълъктёр келип жеткенге чейин ошол мълктъ сатуу боюнча банктын милдеттенмеси катары чагылдырууга тийиш. 

33. Башка кыймылсыз мълктъ акча каражаттарына сатуудан тъшкён пайда жана чыгым ФОЭСке ылайык таанылышы зарыл.  

34. Банк ар бир объектти ушул Жобонун талаптарына ылайык, “Башка кыймылсыз мълк” категориясынан сатуу боюнча иш жагдайын чагылдырган, талаптагыдай толтурулган кат жъзъндёгъ документтерди жъргъзъшъ зарыл. Эгерде ушул жобонун 5-пунктунда белгиленген мёёнёт бъткёнгё чейин кредит боюнча карыздын, ошондой эле ага ээлик кылуу учурунда жол берилген кошумча чыгашалардын ордун жаба алгандай аны сатуу мъмкънчълъгъ келип чыкса, банк кыймылсыз мълктъ сатуу ъчън токтоосуз аракеттерди кёръъгё тийиш.  

7. Банктык жайлар 

35. Банк Башкармасы банктын иш-чёйрёсън кеьейтъъ ъчън кыймылсыз мълктъ сатып алуу чечимин кабыл алат, ал эми Директорлор кеьеши - ири бътъмдёр боюнча чечим кабыл алат. Чечимдерде ошол кыймылсыз мълктъ пайдалануу боюнча план чагылдырылууга тийиш.  

36. Мълктъ сатып алгандан кийинки 1 жыл ичинде банк Башкармасы тарабынан кыймылсыз мълктъ банктык жай катары пайдалануу же болбосо аны пайдалануудан башка тартууга тиешелъъ чечим кабыл алынышы зарыл. Бул чечим, банктын Директорлор кеьеши тарабынан колдоого алынууга тийиш. 

37. Инсайдерлер/аффилирленген жактар менен операцияларды жъргъзъъ/бътъмдёргё келишъъ боюнча талаптар жана техникалык коопсуздук шарттар сакталган шартта, банктын туунду компанияларын эске албаганда, банк ишинин максаттары ъчън колдонулган кыймылсыз мълктъ ъчънчъ жактарга ижарага/лизингге беръъгё банкка тыюу салынат. 

 

8. Корутунду жоболор 

38. Бул ченемдик укуктук актыда башка кыймылсыз мълк менен бътъмгё келишъъдё/операцияларды жъргъзъъдё банк аткарууга тийиш болгон негизги талаптар гана белгиленген. 

39. Бул ченемдик укуктук актынын жоболорун банктын кызмат адамдары жана кызматкерлери милдеттъъ търдё аткарууга тийиш.