Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 12-сентябрындагы № 37\2 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан  

баалуулуктарды сактоо ъчън банктык ёздък сейфтердин кардарларга  

берилиши боюнча нускоону бекитъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан баалуулуктарды сактоо ъчън банктык ёздък сейфтердин кардарларга берилиши боюнча нускоо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

1. 1996-жылдын 16-сентябрында бардык банктарга жёнётългён (чыг. №073-1/3834) «Коммерциялык банктардын жеке депозиттик сейфтерди кардарлардын пайдалануусуна беръъ тартиби жана жол-жоболору жёнъндё» №6 директивалык кёрсётмёсъ къчън жоготту деп таанылсын. 

1. Юридика Башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

1. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын

1. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

1. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Улуттук банктын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 

12-сентябрында 37/2 

токтому менен бекитилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан банктык жеке сейфтердин кардарларга баалуулуктарды сактоо ъчън берилиши боюнча нускоо 

 

I. Жалпы жоболор 

II. Банктык жеке сейфте баалуулуктарды сактоо келишимин тъзъъ тартиби 

III. Сейфтерди пайдалануу тартиби 

IV. Кардардын сейфти ёткёръп беръъ тартиби 

V. Сейфтерди эсепке алуу жана каттоо 

 

 

I. Жалпы жоболор 

 

1. Бул Нускоо, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык иштелип чыккан жана мында Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан банктык жеке сейфтердин (мындан ары сейф) кардарларга баалуулуктарды сактоо ъчън берилишинин тартиби аныкталат.  

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына (мындан ары банк) карата сейфтер менен иштёё ыкмасы боюнча минималдуу талаптарды аныктоо, ушул Нускоонун максаты болуп саналат.  

Банк, операциялык, юридикалык жана абройду жоготуу сыяктуу тобокелдиктерди азайтуу максатында, ал тарабынан жъргъзългён операциялардын татаалдыгына жана масштабына дал келген ички контролдук жана аудит системасына ээ болууга, ошондой эле туруктуу негизде банктык сейфтердин жеке пайдаланууга берилишине жоопкерчиликтъъ болгон кызматкерлерин окуудан (мисалы, инструктаж) ёткёръп турууга тийиш.  

2. Сейфтерди кардарларга жеке пайдаланууга берген коммерциялык банк, тиешелъъ ички ченемдик документтерди (саясат же жол-жобо) иштеп чыгууга милдеттъъ, алар банктын тиешелъъ башкаруу органдары (документтин статусуна жараша Директорлор кеьеши же Башкармасы) тарабынан бекитилъъгё тийиш. Банктын бул документтеринде сейфтерди беръъ жана алар боюнча тиешелъъ документтерди жъргъзъъ тартибин жёнгё салган бардык шарттар, негизги жоболор каралууга жана макулдашылууга тийиш. Банктын ченемдик документтери Улуттук банктын ушул Нускоодо чагылдырылган талаптарына ылайык келъъгё тийиш. 

3. Банкта сейфтерди жеке пайдаланууга беръъ боюнча кызмат кёрсётъълёргё банктын тиешелъъ башкаруу органы тарабынан бекитилген тарифтер болууга тийиш. 

4. Банк, кардар менен келишилген, баалуулуктарды банктык жеке сейфте сактоо келишимине ылайык, сейфтин сакталышына жана бътъндъгънё, баалуулуктардын коопсуздугунун, ошондой эле купуялуулугунун сакталышын камсыз кылган шарттардын тъзълъшънё жооп берет.  

Сейфтердеги баалуулуктардын сакталышына жана алардын пайдаланылышына контролдукту камсыз кылуу максатында, сейфтер банктын акча каражаттары сакталчу жай болуп саналбаган атайын бёлъштърългён ёзънчё жайларда (мындан ары сейф сакталчу жай) жайгаштырылууга тийиш, мында баалуулуктарды сейфте сактоонун тиешелъъ шарттары каралып, видеобайкоо системалары орнотулуп жана сейфтердин пайдаланылышына контролдук камсыз кылынууга тийиш. 

Эгерде, кардардын сейфтеги баалуулуктар менен иштёё зонасы видеобайкоолор орнотулган зонага туура келип калса, банк кардарга видеобайкоо системаларынын бар экендиги тууралуу эскертъъгё тийиш. Мындай эскертъъ кёрънъктъъ жерге илинип коюлган кулактандыруу же стенд търъндё болуусу зарыл. 

5. Банк, кардарга сейфти берип жаткан учурда сейфтин ичине салына тургандарды сърёттёп жазып алууга укугу жок, ошондой эле банктын кызматкерлеринин, Башкармасынын жана Директорлор кеьешинин мъчёлёрънън Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана банк менен кардардын ортосунда тъзългён баалуулуктарды банктык жеке сейфке сактоо келишиминде каралган учурларды эске албаганда, эч кимисинин кардардын сейфиндегилерди алуу мъмкънчълъгъ болбоого тийиш.  

II. Баалуулуктарды банктык жеке сейфте сактоо келишимин тъзъъ тартиби 

 

6. Сейфтерди кардардын жеке пайдалануусуна беръъ банк менен кардардын ортосунда сактоо келишими (мындан ары сактоо келишими) тъзългёндён кийин гана ишке ашырылат.  

Сактоо келишимин тъзъъ ъчън кардар кеминде тёмёнкъ документтерди беръъгё тийиш

1) жеке адамга

а) баалуулуктарды сейфте сактоо ъчън кардардын колу коюлган арыз, анда тёмёнкълёр камтылууга тийиш

кардардын аты-жёнъ (паспортундагы маалыматтарга ылайык), кыз кезиндеги аты-жёнъ (эгерде болгон болсо); 

туулган кънъ жана жери

жарандыгы

жашаган жана катталган жеринин толук дареги, телефону жана факстын номери, электрондук почтасынын дареги

инсандыгын тастыктаган документ тууралуу маалыматы (аталышы, сериясы, документти берген орган, документ берилген кънъ), жеке номери

иштеген жери жана аткарган ишинин търъ

бенефициардык менчик ээсинин (пайда алуучунун) аты-жёнъ

банктын кёз карашы боюнча, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына каршы келбеген башка маалыматтары

б) инсандыгын идентификациялоо ъчън кардардын жана ишеним каттын негизинде иш жъргъзгён анын ишеним кёрсёткён адамынын (эгер бар болсо) инсандыгын тастыктаган документтердин тъп нускасы жана алардын кёчърмёсън алуу

в) кардардын ишеним кёрсётългён адамына (эгер болгон болсо) сейфти ачуу ъчън берилген, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык тариздетилген ишеним каты;  

г) бенефициардык менчик ээсинин (пайда алуучунун), эгерде ал кардар болуп саналбаса, инсандыгын тастыктаган документинин кёчърмёсъ; 

д) жеке ишкердин (жеке ишкердикти юридикалык жакты тъзъъсъз эле жъзёгё ашырышкан жеке адамдар ъчън) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте къбёлёндърългён колтамгасынын ългъсъ жана мёёрънън оттискасы бар карточкасы

е) ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген жана жеке ишкер катары мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) ёткёндъгъ тууралуу фактыны тастыктаган, белгиленген формадагы документтин ългъсъ же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда мамлекеттик каттоосуз эле ишкердик ишти жъзёгё ашырып жаткандыгы тууралуу фактыны тастыктаган документтин кёчърмёсъ (жеке ишкердикти юридикалык жакты тъзъъсъз эле жъзёгё ашырышкан жеке адамдар ъчън)

2) юридикалык жакка

а) баалуулуктарды сейфте сактоо ъчън кол тамгалардын ългълёръ тъшърългён карточкаларда кёрсётългён жактар тарабынан кол коюлган арыз, анда тёмёнкълёр камтылууга тийиш

юридикалык жактын толук жана кыскартылган (эгер болгон болсо) аталышы

юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу маалыматтары: кънъ, номери, каттоодон ёткёртъъчъ органдын аталышы, катталган жери, жайгашкан жери, почта дареги

байланыш телефондорунун жана факстарынын номерлери

юридикалык жактын ишинин търъ

бенефициардык менчик ээсинин (пайда алуучунун) аты-жёнъ; 

банктын ыктыяры боюнча башка маалыматтары

б) юридикалык жактын ёкълънън инсандыгын тастыктаган документи (банкка тъп нускасы берилет, андан кёчърмёсъ алынат)

в) кардардын ишеним кёрсётългён адамына (эгер болгон болсо) сейфти ачуу ъчън берилген, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык тариздетилген ишеним каты;  

г) бенефициардык менчик ээсинин (пайда алуучунун), эгерде ал кардар болуп саналбаса, инсандыгын тастыктаган документинин кёчърмёсъ; 

д) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипке ылайык къбёлёндърългён, колтамгалардын ългълёръ жана мёёрдън оттискасы бар карточкасы

е) уюмдун уюштуруучулук укуктук формасына жараша уюштуруу документтери

ж) банктын ыктыяры боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка документтери

Банк, кардар менен баалуулуктарды банктык жеке сейфте сактоо келишимин тъзъъ учурунда сейф менен иштёё тартибин жёнгё салган ички жол-жоболору менен кардарды тааныштырууга тийиш. Инструктаждын жъръшъндё сейфтеги баалуулуктардын сакталышын камсыз кылуу максатында, сейф сакталчу жайда видеобайкоо жъргъзъълёръ кардарга маалымдалууга тийиш. Эгерде кардардын сейфте сакталган баалуулуктар менен иштёё зонасы видеобайкоо жъргъзъъ зонасына дал келип калса, бул тууралуу да кардарга маалымдап коюу зарыл. 

7. Сактоо келишиминин типтъъ формасы ушул Нускоонун жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык иштелип чыгат жана банктын ыйгарым укуктуу органы тарабынан бекитилет. 

Банктын кардары сактоо келишими боюнча ёз укугун жана ыйгарым укуктарын тиешелъъ тариздетъъсъз эле ъчънчъ жактарга ёткёръп беръъгё укуктуу эмес.  

Сактоо келишиминде кеминде тёмёнкъ пункттар камтылууга тийиш

- кардардын колу коюлган, баалуулуктарды сейфте сактоо ъчън арыз кёрсётългён кардар тууралуу маалымат;  

- сейфтин номери

- сактоо келишими тъзългён кън

- сактоо келишиминин мёёнётъ

- тараптардын, анын ичинде алар тарабынан ушул сактоо келишиминин шарттары аткарылбаган учурларда, жоопкерчиликтери жана милдеттери;  

- сейфтерди пайдаланууда келтирилген зыян ъчън банкка чыгашанын ордун толтуруп беръъ жёнъндёгъ шартты кошо алганда, банктын сейфтерди беръъ боюнча кызматтарынын наркы;  

- кардар, банктын сейфти сунуштоо боюнча кызмат кёрсётъълёрънё ёз убагында тёлёбёй койгондугу ъчън анын сейфти пайдалануу шарттары жана банктын бул кызмат кёрсётъълёрънё ёз убагында тёлёбёй койгондугу ъчън айыптардын ёлчёмъ

- сейфте сактоого тыюу салынган буюмдардын тизмеси

- тараптар тарабынан макулдашылган, анын ичинде сактоо мёёнётъ аяктагандан кийин кардардын келбей койгондугу ъчън сактоо келишими бузулган же форс-мажордук жагдайлар орун алган учурдагы шарттар, укуктар жана милдеттенмелер;  

- кардардын Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык тариздетилген, ишеним каттын негизинде иш жъргъзгён ишенимдъъ адамынын (эгер болгон болсо) сейфти пайдалануу мъмкънчълъгънё карата шарттар; 

- кардардын Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык тариздетилген, ишеним каттын негизинде иш жъргъзгён ишенимдъъ адамына (эгер болгон болсо) карата ишеним каттын реквизиттери

- кардар сейфтин ачкычын жоготуп же кодду унутуп койгон учурларда сейфти ачуу тартиби

- талаш маселелерди чечъъ тартиби

- тараптардын кол тамгалары, ал эми эгерде кардар - юридикалык жак же жеке ишкер болгон болсо мёёръ менен къбёлёндърълъъгё тийиш; 

- жайда сейфтеги баалуулуктардын сакталышын камсыз кылуу максатында, сейф сакталчу жайда видеобайкоо жъргъзъълёръ тууралуу маалымат; 

- кардардын сейфтеги баалуулуктар менен иштёё зонасы видеобайкоо жъргъзълъъчъ зонага туура келип калган шартта, бул тууралуу кардарга маалымдалгандыгы жана ал буга ёз колтамгасын калтыруу менен макулдугун билдиргендигин белгилеп коюу зарыл;  

- банктын же кардардын ыктыяры боюнча, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка шарттар

8. Банк сактоо келишиминде сейфте сактоого тыюу салынган тёмёнкъ буюмдардын тизмесин милдеттъъ търдё кёрсётъъгё тийиш

- оьой тутануучу, уулуу, радиоактивдъъ жана адамдын организмине жана айлана чёйрёгё терс таасирин тийгизе турган башка заттар, тамак-аш азыктары жана бузулуп кетъъчъ жана мителерди чакыруучу башка буюмдар;  

- ок атылуучу куралдардын бардык търлёръ жана алардын ок-дарылары, кылмышка колдонууга мъмкън куралдар, жарылуучу заттар, анын ичинде массалык талкалоого пайдаланыла турган илимий-техникалык технологиялар жана жабдуулар

- баьги жана психотроптук заттар жана аларды колдонуу ъчън буюмдар;  

- къчтъъ таасир этъъчъ уулар

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жарандык пайдалануудан алынып салынган же мамлекеттик чек ара аркылуу чыгарууга/киргизъъгё тыюу салынган башка буюмдар. 

9. Банк, кардар сейфте сактоого тыюу салынган буюмдардын тизмеси менен таанышкандыгы жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ушул Нускоонун 8-пунктунда кёрсётългён тыюу салынган буюмдардын сейфте сакталышына жоопкерчилик толугу менен кардарга жъктёлё тургандыгы эскертилгендиги тууралуу кардардан кат жъзъндё тастыктама алууга тийиш.  

10. Банк, терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди кёръъ максатында, кардар менен банктын ортосунда сактоо келишими тъзългёнгё чейин алдын-ала, кардарды жана анын ишеним кёрсётългён адамды (эгер болгон болсо) идентификациялоо жана верификациялоо жол-жоболорун Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык жъргъзъъгё тийиш. Банк кардарга сейфти жашыруун търдё жана кардарды же анын ишеним кёрсётългён адамын (эгер бар болсо) идентификациялоосуз жана бенефициардык менчик ээси (пайда алуучу) жёнъндё маалыматты кёрсётъъсъз беръъгё укугу жок.  

Кардардын, анын ишеним кёрсётългён адамынын, бенефициардык менчик ээсинин (пайда алуучунун) операциялары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, шектъъ операциялардын катарына туура келип калса, анда банк терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди кёръъ максатында, бул жактардан алардын операцияларына мониторингди жъзёгё ашыруу ъчън зарыл болгон кайсы болбосун документтерди же маалыматтарды талап кылууга укуктуу. Кардар, бир ай ичинде жогоруда кёрсётългён документтерди/маалыматтарды сунуштоого жана идентификациялоо ъчън буга чейин берилген кайсы болбосун маалыматтардын жана документтердин ёзгёрългёндъгъ тууралуу кат жъзъндё банкка маалымдап турууга тийиш. 

11. Кардар документтерди толук кёлёмдё сунуштабаса, же маалыматтардын анык эмес экендиги аныкталса жана ушундан улам кардарды же анын ишеним кёрсётългён адамын (эгер бар болсо) идентификациялоого мъмкън эмес болсо, ошондой эле компетенттъъ органдардан алардын террористтик же экстремисттик, терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) боюнча аракеттерге катыштыгы бар экендиги тууралуу маалымат келип тъшсё, анда банктын кардарга баалуулуктарды сактоо ъчън сейфти беръъдён баш тартууга укугу бар. 

Мында банк, бул факт тууралуу билдиръънъ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык финансылык чалгындоо органына токтоосуз жёнётъъсъ зарыл

12. Банк тиешелъъ сактоо келишимин тариздебей туруп, кардарга сейфти беръъгё укугу жок

13. Сактоо келишими кардардын тандоосу боюнча мамлекеттик же расмий тилде кеминде эки нускада тъзълёт. Анын бир нускасы банкта калып, экинчиси кардарга берилет.  

14. Кардар менен сактоо келишими тъзългёндён кийин банктын жоопкерчиликтъъ кызматкери тёмёнкълёрдъ ишке ашырууга тийиш:  

- кардарга сейфтин ачкычын беръъгё, мында кардар сейфти колдонуу укугу чагылдырылган карточкага ачкычтын санын кёрсётъп, ёз колтамгасын калтыруу менен ачкычты алгандыгын тастыктоого;  

- кардардын досьесин тъзъъгё, анда банктын ал кардарга баалуулуктарды сейфте (сейфтерде) сактоо кызмат кёрсётъълёрън сунуштагандыгына тиешелъъ бардык документтер камтылууга тийиш. Досье сейфти (сейфтерди) пайдалануу кызматтардын кеьейиши боюнча башка документтер менен да толукталып туруусу зарыл

- кардардын сейфти пайдалануу укугун чагылдырылган Карточканы толтурууга

15. Сейфти пайдалануу укугу чагылдырылган Карточкада (мындан ары-Карточка) кеминде тёмёнкълёр кёрсётълъъгё тийиш

- сейфтин номери

- кардар жана ишеним кёрсётългён адамдар (эгер бар болсо) жёнъндё маалыматтар

- сактоо келишиминин номери жана тъзългён кън

- кардардын ачкычтын санын кёрсётъъ менен аларды алгандыгын тастыктаган колтамгасы

- сактоо жайына кирген жана чыккан кънъ жана убакыты, кардардын жана ишеним кёрсётългён адамдардын жана банктын кызматкеринин колтамгасы

- кардарга маалымдалган къндъ кёрсётъъ менен сейфте сактагандыгы ъчън тёлёёнън мёёнётъ ёткёрълъп жиберилген учурлар

- сейфтин ачкычынын жоголгондугу тууралуу маалыматтар, эгерде аны кардар жоготуп алган болсо

- кардардын сейфтин ачкычын ёткёръп берген кънъ жана убакыты

- сактоо келишиминин мёёнётъ аяктаган же кардар тарабынан мёёнётънён мурда бузулган шартта, кардар сейфтин ачкычын ёткёръп берген учурда анын банкка карата доосунун жоктугун тастыктаган колтамгасы

- банктын, кардардын колтамгасын къбёлёндъргён, кызматкеринин колтамгасы

- Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына каршы келбеген башка шарттар

 

III. Сейфти пайдалануу тартиби 

 

16. Банк кардарга жана/же анын ишеним кёрсётългён адамына (эгер бар болсо) (мындан ары кардар) ушул Нускоого жана кардар менен келишилген сактоо келишиминин шарттарына ылайык сейфти пайдалануу мъмкънчълъгън камсыз кылууга тийиш. 

Кардардын сейфти пайдалануу мъмкънчълъгъ банк тарабынан банктын сейфтер менен иштёё режими катары белгиленген мезгилде жъзёгё ашырылат

17. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, анын ичинде банктын ички ченемдик документтеринде каралган учурларда жана тартипте, кардардын сейфти пайдалануу мъмкънчълъгън токтото алат. Бул учурда, банк Карточкага тиешелъъ белги коюуга милдеттъъ.  

18. Кардарда сейфтин ачкычы (сейфке механикалык кулпу салынган болсо), анын инсандыгын тастыктаган документ жана зарылчылыгына жараша кардардын ал сейфти пайдаланууга ыйгарым укукугун тастыктаган башка документтер болуп, ошондой эле тараптар тарабынан сактоо келишиминин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген шарттары аткарылган шартта гана кардар сейфти пайдалануу мъмкънчълъгънё ээ боло алат. 

19. Кардардын сейфти пайдалануу боюнча ар бир мъмкънчълъгъ банктын жоопкерчиликтъъ кызматкери тарабынан уруксат берилип, банктык жеке сейфтерден пайдаланууну каттоо Журналында (ушул Нускоонун 1-тиркемеси) жана сейф пайдаланылган къндъ жана убакытты кёрсётъъ менен (кардардын сактоо жайына кириши жана чыгышы), Карточкада катталууга тийиш. Мында, кардардын, анын ишеним кёрсётългён адамынын колтамгасы Карточкага гана, ал эми банктын жоопкерчиликтъъ кызматкеринин колтамгасы Карточкага да, Журналга да коюлат. 

20. Кардардын банктын сейф сакталчу жайга киръъ мъмкънчълъгъ банктын жоопкерчиликтъъ кызматкеринин коштоосунда жъзёгё ашырылат

21. Ар бир сейф тёмёнкъдёй кулпу(лар) менен жабдылууга тийиш:  

- 2 механикалык ачкыч менен жабылуучу, анын бирёё кардарга берилип, экинчиси банкта калат же  

- 1 механикалык ачкыч менен жабылуучу, ал кардарга берилет, же 

- код менен ачылуучу кулпу.  

Эгерде сейфти ачууда/жабууда банктын кызматкеринин катышуусу талап кылынса, анда ал кулпуну жабык абалында каттап, сейфтин ичиндегилерди кароо учурунда ачкычты чыгарып кардарга берет. Мында, банктын ыйгарым укуктуу кызматкери жабылган сейфтин номери кардар тарабынан ачылган сейфтин номерине дал келээрин тастыктоо ъчън кардар сейфти жаап жаткан учурга катышуусу зарыл. 

22. Эгерде банктын сейфи 1 же 2 механикалык ачкыч менен жабдылган болсо, анда банк, кардар ачкычты ёткёръп бергенден кийин, сейфтин кардарга берилген кулпусун алмаштырып турууга тийиш

23. Банктын кызматкери кардар сейфти ачып жаткан учурда сейф сакталчу жайда болбоого тийиш. Банк кардарга сейфте сакталып турган баалуулуктарды карап кёръп жатканда купуялуулукту гарантиялайт, ошондой эле сактоо фактысын кошо алганда, сейфти кардарга берип жаткан учурда алынган маалыматты да купуя сактооого тийиш. Алынган маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды эске албаганда, ъчънчъ жактарга ёткёрълъп берилъъгё тийиш эмес.  

24. Кардар сейфти пайдаланып бътъп, аны жапкандан кийин банктын жоопкерчиликтъъ кызматкери кардар менен кошо баалуулуктардан унутулуп калбагандыгын текшеръъ ъчън сейф ачылган жерди карап чыгууга жана кардар тарабынан сейфтин туура жабылгандыгын текшеръъгё тийиш.  

25. Банк кардардын сейфтин ачкычын сактап коюу ъчън алып коюууга жана сейф код менен ачылган учурда анын кодун билъъгё тийиш эмес

26. Эгерде кардар сейфтин кодун унутуп калып же ачкычын жоготуп койгон болсо, банк кардардын катышуусунда гана сейфти ачуу иш-чараларын уюштуруусу зарыл

27. Эгерде сейфти кардарсыз ачуу зарылчылыгы келип чыкса, анда

а) бул процесс ъч къбё тарабынан къбёлёндърълъъгё тийиш

1) сейфтин ичиндегилерди чыгарып саноого тийиш болгон, банктын ыйгарым укуктуу кызматкери

2) сейфтин ичиндегилеринин эсебин алууга тийиш болгон (опись) банктын ыйгарым укуктуу кызматкери тарабынан

3) сейфте сакталган буюмдардын алынышын фото-видеоаппаратурага тъшъргён банктын ыйгарым укуктуу кызматкери;  

б) сейфтин ичиндеги буюмдар инвентаризацияланууга, таьгакталууга жана мёёр басылып таьылган търъндё банктын сейф сакталчу жайда кош кёзёмёлдък алдында, бардык документтерди жана тасмаларды сактоо менен жайгаштырылууга тийиш. Ал эми сейфтеги буюмдардын сактоо мёёнётъ жана андан ары аларга карата менчик укугун алуу, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык аныкталат.  

28. Сейфте сакталган буюмдарды ачуу, тинтъъ жана алуу, ошондой эле укук коргоо органдарынын талабы боюнча бул буюмдарга арест салуу Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык, банктын тёмёнкъ кызматкерлеринин катышуусунда жъзёгё ашырылат: 

- Банк Башкармасынын Тёрагасы жана/же Банк Башкармасынын банктын ички документтерине ылайык, кардарга баалуулуктарды сактоо ъчън сейф беръъ боюнча банктык кызмат кёрсётъълёрдъ жёнгё салган мъчёсъ

- сейфтеги буюмдардын эсебин алуу ъчън опись жъргъзъъгё тийиш болгон банктын ыйгарым укуктуу кызматкери. Бул описке банктын кызматкери болуп саналышкан катышуучулар кол коюулары зарыл

- видео тасмага тъшърё турган банктын ыйгарым укуктуу кызматкери. 

 

IV. Кардардын сейфти ёткёръп беръъ тартиби 

 

29. Эгерде сейф жараксыз абалда болсо, банк ага тиешелъъ търдё белги коюп, анын кулпусун чыгарып, сейфти ачык абалда калтырууга тийиш, мында жараксыз сейфтин номери жана анын жараксыз абалда болушунун себептери банктын тиешелъъ документтеринде кёрсётълъъсъ зарыл

30. Кардар, сактоо келишиминин мёёнётъ аяктагандан кийин же келишим шарттары ал тарабынан мёёнётънён мурда бузулган шартта, милдеттъъ търдё Карточкага белгилёё менен сейфтин ачкычын банкка кайтарып беръъгё жана ёз колтамгасын калтыруу менен тёмёнкълёрдъ тастыктоого тийиш: 

- сейфте сакталган баалуулуктар толугу менен алынды

- баалуулуктардын сакталышы боюнча банкка доом жок

31. Банктын жоопкерчиликтъъ кызматкери сейфти башка кардарга беръъдён мурун, кардар кайсы бир баалуу буюмун унутуп калбагандыгын текшеръъсъ зарыл.  

32. Алмаштырылуучу кулпулар жана ачкычтар «кош» контролдук алдында банктын сейф сакталчу жайда сакталууга тийиш

 

V. Сейфтерди эсепке алуу жана каттоо 

 

33. Кардар тарабынан сейфтин пайдаланылышына контролдук кылуу жана сунушталган сейфтердин эсебин жъргъзъъ максатында, банктын жоопкерчиликтъъ кызматкери кеминде айына бир жолу сейфтерге инвентаризация жъргъзъъгё жана кеминде чейрегине бир жолу сейфтерди каттоого жана алардын статусу (бош, кардарга берилген, анын ичинде жараксыз же «тёлёё мёёнётъ ёткёрългён») боюнча отчетторду Банк Башкармасынын кароосуна сунуштап турууга тийиш. 

34. Банк Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык, сейфти кардарга беръъдён тъшкён кирешелердин эсебин жъргъзъп туруусу зарыл.  

35. Эгерде, баалуулуктарды сейфте сакталагандыгы ъчън тёлёмдън мёёнётъ ёткёрълъп жиберилген болсо, банк, Карточкага кардарга маалымдалган къндъ белгилёё менен ага эскертъъ жёнётъъсъ зарыл. Банктын бул иш-чаралары Карточкада «тёлёё мёёнётъ ёткёрългён» деп чагылдырылууга тийиш. Мында, Карточкадагы маалыматтар аларды башкаларга идентификациялоо процессин жеьилдетъъ максатында ёзгёчёрёёк търдё белгиленъъсъ зарыл.  

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан кардарларга 

баалуулуктарды сактоо ъчън жеке банктык сейфтердин  

берилиши боюнча нускоого карата  

1-тиркеме 

 

 

Жеке банктык сейфтердин  

пайдаланылышын каттоо журналы 

 

 

Кънъ  

Сейф сакталчу жайга кирген убакыты 

Сейф сакталчу жайдан чыккан убакыты 

Кардардын, анын ёкълънън аты-жёнъ 

Сейфтин номери 

Банктын жоопкерчиликтъъ кызматкеринин колтамгасы  

 

 

 

Алиева А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Петров и Ко» ААКсы