Кайта келүү

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 12-октябрындагы № 40\1 токтому 

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган каржылоо чектери жөнөндө» нускоону бекитүү жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кароого сунушталган «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган каржылоо чектери жөнүндө» нускоо (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 2-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 6-мартында 22-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн «Ачык акционердик коом «Экобанк» тарабынан банк ишинин ислам принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда каржылоодогу чектер тууралуу» нускоо жөнүндө» № 6/1 токтом күчүн жоготкон катары таанылсын. 

3. Юридика башкармалыгы:  

- бул токтом Улуттук банктын расмий сайтында жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» журналында жарыялансын;  

- расмий жарыялангандан кийин бул токтом Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтүлсүн.   

4. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.   

5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.  

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жүктөлсүн

Төрага Асанкожоева З.М.  

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 12.10 

40\1 токтому менен бекитилди  

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашырылган каржылоо чектери жёнъндё» нускоо 

 

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

 

1. Бул Нускоо, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё», «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан. Нускоо исламдык банктарга жана «исламдык терезеси» бар банктарга таркатылат.  

2. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашырылган каржылоонун чектерин жана ошондой эле исламдык банктар жана «исламдык терезеси» бар банктар милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон талаптарды жана жол-жоболорду белгилёё, бул Нускоонун максаты болуп саналат.  

3. Каржылоонун чектери - бул Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан (мындан ары - Улуттук банк) «бир кардарга/беръъчъгё тобокелдиктин максималдуу ёлчёмъ» экономикалык ченеми аркылуу бир кардарга/беръъчъгё жана аны менен байланыштуу жактарга карата тобокелдикти чектёё. 

 

2. БИР КАРДАРГА/БЕРЪЪЧЪГЁ ТОБОКЕЛДИКТИН МАКСИМАЛДУУ ЁЛЧЁМЪНЪН ЧЕНЕМИН ЭСЕПТЁЁ ТАРТИБИ 

  

4. Бир кардарга/беръъчъгё тобокелдиктин максималдуу ёлчёмънън ченеми 1) тёмёнкъ формула боюнча эсептелинет.  

  

К1 = ЧК/ТСК * 100%,  

 

мында, чогуу алгандагы карыз же талаптар - ЧК деп, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъргъзългён тёмёнкълёр боюнча бир карыз алуучунун жалпы карызын тъшънъъ зарыл:  

 

- ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъргъзългён каржылоо (тёлёё мёёнётънё кёз карандысыз),  

- факторинг

- банктар аралык жайгаштыруулар

- карыздык милдеттенмелер формасындагы инвестициялар

- ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъргъзългён каржылоо боюнча ъстёк баа жана каржылоо боюнча кошумча тёлёмдёрдън башка формалары,  

- маьызы боюнча каржылоо болуп саналган кардарларга/беръъчълёргё, каражаттарды кайсыл болбосун, тике же кыйыр търдё беръълёр;  

- ошол кардарга/беръъчъгё берилген баланстан тышкаркы милдеттенмелердин (каржылоого беръъгё гарантиялардын, аккредитивдердин, милдеттенмелердин) суммасы боюнча;  

- банктын ъчънчъ тарапка карата кандай болбосун тобокелдикке баруусу, ал сёзсъз ошол кардар тарабынан гарантияланган;  

- ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык берилген, мурда алынып салынган каржылоо боюнча, анын ичинде каржылоо боюнча ъстёк баа жана каржылоо боюнча кошумча тёлёмдёрдън башка формалары. Ар бир кардардын/беръъчънън делосунда ошол кардардын/беръъчънън жана аны менен байланыштуу жактардын мурда алынып салынган каржылоо жана ал боюнча ъстёк баа жана каржылоо боюнча кошумча тёлёмдёрдън башка формалары жёнъндё маалыматтар кёктёлъъгё жана анда тёмёнкъ маалыматтар камтылууга тийиш: кардардын/беръъчънън жана аны менен байланыштуу жактардын аты-жёнъ, эсептен алынып салынган каржылоонун суммасы, ъстёк баа жана каржылоо боюнча кошумча тёлёмдёрдън башка формалары, эсептен алынып салынган кън жана карыздын эсептен алынып салынышынын себеби. Эгерде бул маалыматтар камтылбаса, анда делодо банктын ыйгарым укуктуу адамынын ошол кардардын/беръъчънън жана аны менен байланыштуу жактардын мурда алынып салынган карыздары жок экендиги жёнъндёгъ корутундусу болууга тийиш.   

ТСК - банктын таза суммардык капиталы.  

5. Ислам банкы менен байланышы болбогон бир кардарга/беръъчъгё тобокелдиктин максималдуу ёлчёмъ тёмёнкъ маанилерден ашпоого тийиш:  

- банктарды кошпогондо, кардар/беръъчъ ъчън (К1.1.) - 20% ашпаган ёлчёмдё;  

- банктар ъчън (К1.3) - 30% ашпаган ёлчёмдё.  

6. Ислам банкы менен байланыштуу жактарды каржылоонун чектери жана тартиби Банк Башкармасынын токтому менен бекитилген, инсайдерлер жана аффилирленген жактарга менен жъргъзългён операцияларга карата талаптар жёнъндё нускоого ылайык аныкталат

7. Ушул Нускоодо кёрсётългён экономикалык ченемдерди жана талаптарды аткаруу жана тобокелдиктерди дагы кошумча тёмёндётъъ максатында, ислам банктарына каржылоонун ички чектерин белгилёё сунуш кылынат, алар ушул Нускоонун 5-пунктунда белгиленген чектерден тёмён болууга тийиш.  

 

3. БИР КАРДАРГА/БЕРЪЪЧЪГЁ ТОБОКЕЛДИКТИН МАКСИМАЛДУУ ЁЛЧЁМЪНЪН ЧЕНЕМИН ЭСЕПТЁЁДЁ АЛЫП САЛУУЛАР 

 

8. Кърёё менен байланыштуу болбогон, алып салуулар:  

1) улуттук банктагы корреспонденттик эсептеги каражаттар;  

2) рейтинги Мооde`s Investors Service (АКШ) рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган же Ваа узак мёёнёткё каралган кредит тёлёёгё жёндёмдъълък рейтингине барабар же андан жогору болгон коммерциялык банктарда жайгаштырылган каражаттар, ошондой эле ушу сыяктуу банктар тарабынан гарантияланган каржылоо суммалары. Мына ушул алып салуулар мъмкънчълъгънён пайдалануу ъчън ислам банкы ыйгарылган рейтингди тастыктоочу тиешелъъ документтери болууга тийиш, атап айтканда: рейтингдик агенттиктин аталышы, рейтинг алгачкы ыйгарылган кън жана ыйгарылган рейтинг акыркы жолу тастыкталган кън, рейтинг жёнъндё алгылыктуу маалыматтар булагы, ошондой эле банк-корреспонденттин акыркы жылдык отчету;  

3) ислам банкынын, Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън жана Улуттук банктын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык баалуу кагаздарын же алар боюнча Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън же Улуттук банктын шартсыз гарантиялары болгон ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык баалуу кагаздарга ээ болуусу аркылуу инвестициялары.  

 

9. Кърёёгё байланыштуу болгон алып салуулар:   

1) бир карыз алуучуга/беръъчъгё тобокелдиктин максималдуу ёлчёмънън ченемин эсептёёдё тёмёнкълёр менен камсыз болгон талаптар гана алынып салынат:  

- Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън жана Улуттук банктын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык баалуу кагаздары;  

- ошол ислам банкында ёзънчё банктык эсепте турган каражаттар;  

2) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына карата талаптар же ислам банкы тарабынан кабыл алынган жана алар боюнча мамлекеттик гарантия бар баланстан тышкаркы милдеттенмелер;  

3) Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън жана Улуттук банктын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык баалуу кагаздары же алар боюнча Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън же Улуттук банктын шартсыз гарантиялары бар ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык баалуу кагаздар менен камсыздалган талаптар. Мында, ошол баалуу кагаздардын рыноктук баасы сунушталган каржылоонун негизги суммасынан кеминде 20% артып турууга тийиш.  

Ушул нускоонун 8-пунктунун 3-пунктчасында, 9 - пунктун 2- жана 3-пунктчаларында кёрсётългён, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына берилген каржылоо жана Кыргыз Республикасынын Ёкмётъ тарабынан берилген гарантиялар, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын бюджетинде алардын чагылдырылышын тастыктоону кошо алганда, тиешелъъ търдё таризделинъъгё тийиш. Мында Кыргыз Республикасынын Ёкмётъ тарабынан берилген гарантиялар ислам банкынын таза суммардык капиталынын 60% ёлчёмънён ашпоосу зарыл;  

4) ошол ислам банкындагы ёзънчё банктык эсепте турган каражаттар менен камсыз болгон талаптар. Ёзънчё банктык эсеп бул, жеке адамдын же юридикалык жактын ёзънчё ачылган эсеби. Кардарлардын эсептешъъ эсеби жана банктын корреспонденттик эсеби камсыздоо катары пайдаланылбайт;   

Мында тёмёндёгъ шарттар аткарылууга тийиш:  

- киргизилген акча каражаттардын суммасын тастыктоочу документ ислам банктын сактоосунда турууга тийиш

- кредиттик келишимде жана кърёё жёнъндё келишимде, эгерде кардар/беръъчъ ёз милдеттенмелерин аткарбай койсо, анын ёзънчё банктык эсептеги акча каражаттарынан ислам банк акцептсиз тартипте ёндъръп алууга укуктуу экендиги каралууга тийиш;  

- ислам банкында тиешелъъ жол-жоболор иштелип чыгууга тийиш жана ал келишимде каралган мёёнёт бъткёнгё чейин банктык эсептин сакталып турушун камсыз кылган ички контролдукту жъзёгё ашыруусу зарыл;  

- талаптарды камсыздоочу банктык эсептеги каражаттар Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында же болбосо валюталардын жалпыга жеткиликтъъ жана так котировкаланышынын негизинде кыргыз сомуна эркин конвертирленъъчъ кайсыл болбосун валютада болууга тийиш. Мында, эгерде банктык эсеп талап белгиленген валютада болгон болсо, ал талаптын суммасынан кеминде 100%, ал эми талап белгиленген валютадан башка валютадагы банктык эсеп - сом търъндёгъ эквивалентте кеминде 120% жабууга тийиш;  

- эгерде, акча каражаттары каржылоого сунушталган валютадан башка валютада берилген болсо, банктык эсепти жума сайын милдеттъъ търдё кайрадан баалоодон ёткёръъ;  

5) Экономикалык Кызматташтык жана Ёнъгъъ уюмуна (ЭКЁу) мъчё болгон ёлкёлёрдън ёкмёттёрънё же Борборук банктарына карата талаптар же алар тарабынан же болбосо эл аралык финансы институттары (ЕБРР жана АБР ж.б.) тарабынан гарантияланган талаптар;  

6) ислам банкы тарабынан кабыл алынган, Экономикалык Кызматташтык жана Ёнъгъъ уюмуна (ЭКЁу) мъчё болгон ёлкёлёрдън Борборук банктары же ёкмёттёръ алар боюнча бенефициар болуп саналышкан баланстан тышкаркы милдеттенмелер;  

7) ислам банкы тарабынан башка банкка кайтара сатып алуу укугусуз сатылган, каржылоого катышуу ълъшънън суммасы. Бул, сатып алып жаткан банк сунушталган каржылоонун кайтарылбай калуу тобокелдигин, адатта ал ёзъ каржылоону сунуштаган шарттарда толугу менен ёзънё алат дегенди тъшъндърёт. Каржылоого катышуу жёнъндёгъ келишимде эгерде, милдеттенмелер аткарылбай калган учурда, ар бир банктын жоготууга учуроо тобокелдиги алардын каржылоого катышуусунун пайыздык катышына жараша боло тургандыгы каралышы зарыл. Каржылоо ълъшън алууда Улуттук банктын бир кардарга/беръъчъгё тобокелдиктин максималдуу ёлчёмънё чектёёлёр боюнча ченеми сакталууга тийиш.  

 

4. БИР КАРДАРГА/БЕРЪЪЧЪГЁ ТОБОКЕЛДИКТИН МАКСИМАЛДУУ ЁЛЧЁМЪНЪН ЧЕНЕМИН ЭСЕПТЁЁДЁН АЛЫП САЛУУНУ КАМСЫЗ КЫЛУУЧУ КЪРЁЁГЁ КАРАТА ТАЛАПТАР 

 

10. Эгерде, баалуу кагаздар жана/же акча каражаттары кърёё предмети  

катары колдонулса, анда кърёё Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык заклад (кърёёгё коюу) търъндё жъзёгё ашырылат.  

11. Эгерде, документтелбеген баалуу кагаздар кърёё предмети катары 

колдонулса, анда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ушул кърёёнън каттоодон ёткёндъгън тастыктаган документтер банктын колунда болууга тийиш. Мында, ислам банкы кърёё, анын предметинен ёндъръънъ жъргъзъъ талабы биринчи кезекте аткарылуусу зарыл экендигин кароого тийиш.  

12. Кърёё Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине, Кыргыз Республикасынын "Кърёё жёнъндёгъ" мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык таризделинет.  

13. Кърёё жёнъндёгъ келишимде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, кърёёгё коюлгандардын башка жакка кърёёгё коюлушуна жол берилбеши каралууга тийиш.  

14. Кърёёнън предметинин рыноктук наркы тёмёндёгён учурда, ислам банкы ушул нускоонун талаптарына ылайык анын наркын кёбёйтъънъ жана бул талаптын 10 жумуш кънъ ичинде аткарылышын камсыз кылууну дароо талап кылууга милдеттъъ.  

15. Ислам банкы ушул Нускоонун 3 -жана 4-бёлъктёръндёгъ талаптарга ылайык, кърёёнън сакталып турушу боюнча тиешелъъ жол-жоболорду иштеп чыгууга жана ички контролду жъзёгё ашырууга милдеттъъ.  

16. Эгерде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана ушул Нускоонун кърёёгё тиешелъъ талаптары (кърёёнъ каттоодон ёткёръъ жол-жоболорун, кърёёгё карата тиешелъъ документтердин, тиешелъъ търдё тастыкталган тескёёчъ ыйгарым укуктар боюнча документтердин болушу) аткарылбаса, анда бул талап бир карыз алуучуга/беръъчъгё тобокелдиктин максималдуу ёлчёмънън ченемин эсептёёдён алып салууга туура келбейт.  

17. Сунушталган каржылоонун 3 жана 4-бёлъктёрдёгъ талаптарга туура келбеген ълъшъ бир карыз алуучуга/беръъчъгё тобокелдиктин максималдуу ёлчёмънън ченемин эсептёёдё ушул Нускоонун жалпы эрежелерине ылайык каралууга тийиш.  

 

5. КОНЦЕНТРАЦИЯЛАНУУ ТОБОКЕЛДИГИН ЧЕКТЁЁ БОЮНЧА ТАЛАПТАР 

 

18. Бир кардарга/беръъчъгё ислам банкынын таза суммардык капиталынын ёлчёмънън 10% ашуучу чогуу алгандагы карызы олуттуу (ири) тобокелдик катары каралат.  

19. Ислам банкынын бардык олуттуу (ири) тобокелдиктеринин жалпы суммасы таза суммардык капиталдын беш эселенген ёлчёмънён ашпоого тийиш.  

20. Ири тобокелдикти тъзгён ар бир талап ислам банкынын Директорлор Кеьеши тарабынан жактырылууга тийиш. Директорлор Кеьешинин отурумунун протоколунда аны берилишин жактыруу, ошондой эле Директорлор Кеьешинин ар бир мъчёсънън добуш беръъсънън жыйынтыгы так кёрсётълъшъ зарыл.  

21. Эгерде, ал ири тобокелдик аныктамасына дал келсе же ошол абалда сакталып турса, ушул Нускоонун 20-пунктунун шарттары ошол кардапга/беръъчъгё карата кайсыл болбосун кошумча талаптардын катарына кирет.  

22. Кърёё менен камсыз болбогон каржылоону сунуштоо боюнча контрактылардын чогуу алгандагы ёлчёмъ банктын таза суммардык капиталынын ёлчёмънън 50% ашпоого тийиш.  

 

6. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИНЕ» ЭЭ БАНК ЪЧЪН БИР КАРДАРГА/БЕРЪЪЧЪГЁ ТОБОКЕЛДИКТИН МАКСИМАЛДУУ ЁЛЧЁМЪНЪН ЧЕНЕМИН ЭСЕПТЁЁ ТАРТИБИ ЖАНА «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИНЕ» ЭЭ БАНКТЫН ИРИ ТОБОКЕЛДИГИН ЭСЕПТЁЁ 

 

23. Бир кардарга/беръъчъгё тобокелдиктин максималдуу ёлчёмънън ченеми (К1) «ислам терезесине» ээ банк ъчън Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген, кредиттёёдёгъ чектёёлёр тууралуу Нускоого ылайык эсептелет жана салттуу банк иши боюнча чогуу алгандагы жана ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча чогуу алгандагы бир кардарга/беръъчъгё карыздын ислам банкынын таза суммардык капиталга карата катышы катары аныкталат.  

24. «Ислам терезесине» ээ банк, ири тобокелдикти эсептёёдё салттуу банк иши боюнча сыяктуу эле, ислам каржылоо принциптери боюнча жайгаштырылган бардык активдерди эске алууга тийиш

 

7. БАЙЛАНЫШТУУ ЖАКТАР 

  

25. Бир кардарга/беръъчъгё тобокелдиктин максималдуу ёлчёмънън ченемин эсептёёдё, эгерде бир кардардын/беръъчънън финансылык жактан оор абалда калуусу башка жактарда да тёлёё кёйгёйънё дуушар кылышы мъмкън болсо, анда кардарлардын/беръъчълёрдън карызы суммаланууга жана байланыштуу бирдиктъъ чогуу алгандагы карыз катары каралууга тийиш.  

26. Кёбънчё, ар кандай кардарлардын/беръъчълёрдън каржылоону сунуштоо боюнча контрактыларынын суммасы суммаланууга тийиш, эгерде:  

- бир кардар/беръъчъ экинчисин контролдоп турган болсо

- каржылоо толук шериктештикте иш алып баргандарга жана ошол толук шериктештиктин катышуучусуна (толук шерикке) берилген болсо;  

- каржылоо коммандиттик шериктештикке жана ушул коммандиттик шериктештиктин катышуучусуна (толук шерикке) берилген болсо;  

- чогуу алганда, жок эле дегенде бир контролдоочу жакка, ёнёктёшкё ээ же алардын ар биринде жоопкерчилиги чектелбеген катышуучу (толук шериктештик) болгон эки же андан кёп жактарга карата тобокелдиктер (ошол жак ага карата банк ёзънчё тобокелдикке, мисалы каржылоого ээ жак болуп саналгандыгына карабастан);  

- бир нече кардарлар/беръъчълёр ортосунда олуттуу търдёгъ финансылык ёз ара кёз карандылык орун алса. Ёз ара кызматташтык жёнъндё келишимди кошо алганда, олуттуу търдё финансылык ёз ара кёз карандылык, эрежедегидей эле, эгерде, бир карыз алуучунун жылдык дъь кирешесинин/чыгашасынын 50 же андан кёп пайызы же келип тъшкён башка каражаттары же тёлёмдёръ башка карыз алуучулар менен бътъмгё келишъъдён улам келип чыккан учурда гана орун алат;  

- кардар/беръъчъ каржылоонун каражаттарын жалпы ишканага же жалпы ишке катышуу ъчън пайдаланган же экёёсъ теь бир эле тёлёёнън экинчилик булагына (кърёёгё) таянган жагдайды кошо алганда, алынган каржылоону тёлёё ъчън бир эле булак пайдаланылат;  

- кардарлардын/беръъчълёрдън бири экинчисинин милдеттенмесин гарантиялаган (кросс гарантия) же ошол эле ъчънчъ жак эки карыз алуучунун теь гаранты болуп санала турган болсо;  

- бир же бир нече кардар/беръъчъ тарабынан алынган каражаттар ъчънчъ жактын (банк тарабынан бул ъчънчъ жакка карата талап коюлганбы же коюлган эмеспи, ага карабастан) тике пайдасы ъчън колдонулса же каражаттар же ошол алынган каражаттарга сатылып алынган активдер ъчънчъ жакка берилсе, бул жерде андан бизнестин жъръшъндё товарлар же кызмат кёрсётъълёр сатылып алынган учурлар эске алынбайт.  

Эскертъъ: «Контролдук» деген тъшънък Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген, Улуттук банктан лицензия алышкан  коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин инсайдерлери жана аффилирленген жактары менен операцияларга карата талаптар жёнъндё Нускоодо аныкталган.  

 

8. БЕЛГИЛЕНГЕН ЧЕКТЁЁЛЁРГЁ ЫЛАЙЫК КЕЛБЕЙ КАЛГАН УЧУРЛАРДА УШУЛ НУСКООНУН ТАЛАПТАРЫН КОЛДОНУУНУН ТАРТИБИ 

  

27. Ислам банкынын тобокелдиктерди тескёё системасы ушул Нускоонун талаптарын бузууга байланыштуу тобокелдиктерди аныктоого ёбёлгё тъзъъгё тийиш. Ислам банкы эгерде, кардарларга/беръъчълёргё же ёз ара байланыштуу жактар тобуна карата орун алган жалпы тобокелдиктин кёбёйъъсъ ушул Нускоонун талаптарына дал келбесе, мындай кардарларга/беръъчълёргё карата жаьы тобокелдиктерди кабыл ала албайт.  

28. Эгерде, бир кардарга/беръъчъгё тобокелдиктин максималдуу ёлчёмъ ислам банкында тобокелдик келип чыккан учурунда ушул Нускоодо белгиленген чектёёлёрдъ аткарууга мъмкъндък берип, бирок кийинчерээк алардан артса (мисалы, алмашуу курсу ёзгёргён учурда), анда ислам банкы бул факт тууралуу Улуттук банкка дароо билдиръъгё милдеттъъ. Улуттук банк санкцияларды колдонуусуз эле, ошол ылайык келбеген шартты четтетъъгё боло турган мерчемдъъ мезгил аралыгын белгилеши мъмкън.  

 

9. ОТЧЕТТУЛУК 

 

29. Ислам банкы дайыма маалымат базасын толуктап турууга жана байланыштуу жактар боюнча эсепке алуу журналын жъргъзъъгё тийиш, анда ар бир кардарга/беръъчъгё жана аны менен байланыштуу жактарга карата бардык талаптар жёнъндё маалыматтар камтылышы зарыл.  

30. Ислам банкы Улуттук банкка ар бир айдын акыркы кънън кошо алгандагы абал боюнча бардык ири тобокелдиктер тууралуу маалыматты берип турууга тийиш (1-тиркеме).  

31. Ислам банкы Улуттук банкка ушул Нускоонун 8-пунктунун 2 -пунктчасына ылайык рейтингге ээ болгон бардык банк-корреспонденттер жёнъндёгъ маалыматты ар бир чейректин акыркы кънън кошо алгандагы абал боюнча берип турууга тийиш (2-тиркеме).  

32. Ушул Нускоонун талаптарына дал келбей калуу учурлары орун алган шартта, банк Улуттук банкка алар жёнъндё маалыматты ар бир айдын акыркы кънън кошо алгандагы абал боюнча берет (3-тиркеме).  

 

10. БАШКА ТАЛАПТАР 

 

33. Эгерде, каржылоо же операцияларды жъргъзъъ ушул Нускоонун талаптарын бузуу менен жъзёгё ашырылса жана анын натыйжасында ислам банкы жоготууга дуушар болгон болсо, анда банктын Директорлор Кеьешинин жана Башкармасынын каржылоо беръъ боюнча коллегиалдуу органынын курамына кирген, операцияны жактырган ар бир мъчёсъ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.  

 

 

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине  

ылайык жъзёгё ашырылган каржылоо чектери жёнъндё» 

нускоого 1-тиркеме 

 

 

Эь ири тобокелдиктер жёнъндё маалыматтар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

№ 

 

 

 

 

 

 

№ 

Кардар/беръъчъ жёнъндё маалымат 

Банк ээлик кылуучу компаниянын финансылык катышуусунун (акциялардын) ълъшъ 

Компания же жеке адам ээлик кылуучу банктын акцияларынын ълъшъ 

Кардардын/беръъчънън аты-жёнъ 

  

Жалпы карыз/Контракттардын жалпы суммасы 

Тобу 

Сунушталган каржылоо 

ъстёк баа жана каржылоо боюнча кошумча тёлёмдёрдън башка формалары 

Жана башка активдер 

ъстёк баа жана каржылоо боюнча кошумча тёлёмдёрдън башка формалары 

Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

Бардыгы болуп 

Классификациялоонун категориясы 

Мёёнётъндё тёлёнбёгён карыздар (къндёр кёрсётълёт

 

 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Бардык ири тобокелдиктердин жалпы суммасы 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Бир кардарга караштуу эь ири карыз 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Маалымат ъчън: бардыгы болуп, карыз алуучулардын саны 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* Эгерде, исламдык банкта ири тобокелдиктер жок болсо же алар 15тен аз болсо, анда толтуруудан калган башка тилкелерде эь чоь чогуу алгандагы карыз азаюу иретинде кёрсётълёт. Эгерде, исламдык банкта 15тен кёп ири тобокелдиктер болсо, анда алардын тизмесин кагаз търъндё ушул эле тартипте жана формада ёзънчё кёрсётъъ зарыл 

 

 

 

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине  

ылайык жъзёгё ашырылган каржылоо чектери жёнъндё» 

нускоого 2-тиркеме 

 

Банк корреспонденттер жёнъндё маалымат 

 

№ 

№ 

Банк-корреспонденттин аталышы 

Ыйгарылган рейтинг  

Рейтингдик агенттиктин аталышы 

Рейтинг ыйгарылган кън 

11 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

99 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине  

ылайык жъзёгё ашырылган каржылоо чектери жёнъндё» 

нускоого 3-тиркеме 

 

Ушул Нускоонун талаптарына ылайык келбей калган учурлар жёнъндё маалымат 

 

 

 

 

 

 

№ 

Кардардын/беръъчънън жана аны менен 

байланыштуу тараптын аты 

Чогуу 

алгандагы карыздын (ЧК) отчеттук датага калдыгы  

миь сом 

Нормативден ашык калган сумма (миь сом) 

Келишим 

боюнча тёлёё датасы  

Пролонгациялардын саны 

Классификация 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы чогуу алгандагы карыз