Кайта келүү

Улуттук банк Башкармасынын 2012 жылдын 12.10 № 40/3 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Кыргыз Республикасынын  Улуттук банкынын айрым тёмёнкъ ченемдик укуктук актыларына сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор бекитилсин: 

- Кыргыз Республикасынын  Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы N 52/4 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредиттик мекемелерде кредиттик тобокелдикти тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндёгъ” жобосуна (кошо тиркелет); 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы N 19/3 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредиттик мекемелерде өлкөлүк тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобосуна (кошо тиркелет); 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы 18/3 токтому менен бекитилген “Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервке тиешелъъ чегеръълёр жёнъндё” жобосуна (кошо тиркелет). 

2. Юридика Башкармалыгы: 

- бул токтомду Улуттук банктын расмий сайтына жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» журналына жайгаштырсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, кредиттик союздарды, микрофинансылык уюмдарды тааныштырсын

4. Токтом расмий жарыялангандан тартып он беш кън ёткёндён кийин къчънё кирет.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Башкарманын Тёрагасы Асанкожоева З.М. 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2012 жылдын 12.10 № 40/3  

токтомуна тиркеме  

 

Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдиктерди тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин:  

 

а) 4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«Ушул жобонун максатында кредит дегенден улам, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди, анын ичинде факторинг, лизинг жана өзүнө кредиттик тобокелдикти камтыган башка активдерди тъшънъъгё болот.Чек ара аралык кредиттер деп резиденттерге/резидент эместерге, алардын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары гана жъргъзъшкён иштерин каржылоо ъчън берилген кредиттерди тъшънъъ зарыл, мында, резидент /резидент эмес деген тъшънък Кыргыз Республикасынын «Чет ёлкё валютасындагы операциялар жёнъндё» мыйзамындагы тъшънъккё окшош». 

 

б) 12-пункттун 1 абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин

  «Банктын Директорлор кеьеши кредиттик саясатты жана зарылчылыкка жараша банктын стратегиясын, банктын профилиндеги, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларындагы ёзгёръълёргё, банктын уюштуруу тъзъмъндёгъ жана кадрдык курамындагы банк операцияларынын кредиттёё процессине таасирин тийгизъъчъ татаалдыгына жараша, ошондой эле банктын кредиттёё процесстерине таасирин тийгизген ёнёктёръ жана кардарлары бар республиканын жана ёлкёлёрдън экономикасында жъргён ёзгёръълёргё жараша, бирок жылына кеминде бир жолу кайра карап чыгууга милдеттъъ». 

 

в) 12-пункттун 5-абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«Банктын инсайдерлерине /аффилирленген жактарына ири кредиттерди жана кредиттерди беръъ банктын Директорлор кеьеши тарабынан жактырылууга тийиш. Банктын Директорлор кеьеши банктын инсайдерлерине/аффилирленген жактарына Улуттук банктын ченемдик-укуктук актыларынын талаптарын бузуу менен жана/же банк жоготууга дуушар болгон ири кредиттерди жана кредиттерди, Кыргыз Республикасынан чегинен тышкары жайгашкан кърёё менен камсыздалган кредиттерди кошо алганда, чек ара аралык кредиттерди беръъ жёнъндё чечимдерди жактыргандыгы ъчън жоопкерчилик тартат». 

 

г) 12-пункт тёмёнкъ мазмундагы 6-абзац менен толукталсын: 

«Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жайгашкан кърёё, кредиттин суммасынын 20% ашыгыраак кредит боюнча кърёё болуп саналган учурда банктын Директорлор Кеьешинин жактыруусу талап кылынат. Мында, кърёёнън наркы дегенден улам, анын жоюу наркын тъшънъъгё болот». 

 

д) 52-пункт алынып салынсын (кёрсётългён пунктту «Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кърёёлък мълк менен иштёё тартибине» киргизъъ менен).  

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы №19/3 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредиттик мекемелерде ёлкёлък тобокелдикти тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин:  

 

а) 4.10. пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«Чек ара аркылуу жъргъзълъъчъ олуттуу ишти жъзёгё ашырган банкка ёлкёлък тобокелдикке дуушарлануунун суб-лимиттерин белгилёё мъмкънчълъгън карап чыгуу сунушталат. Суб-лимиттерди белгилёё ъчън критерийлерге тёлёё мёёнётъ (узак мёёнёттъъ жана кыска мёёнёттъъ); карызгердин търъ (финансылык мекеме, бизнестин търъ), ёлкёлък тобокелдиктин търъ (суверендъъ, трансферттик) продукттун търъ (соода кредити, долбоордук каржылоо), Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары кабыл алынган кърёёлък мълктън болушун ж.б. камтылышы мъмкън». 

б) 5-бёлъктън 5.4-пунктунда «чейрек» деген сёз «жыл» деген сёзгё алмаштырылсын

в) 6.2 пункт тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«Директорлор кеьеши Банк Башкармасы тарабынан ёлкёлък тобокелдикти тескёё боюнча саясаттын сакталышынын жана ёлкёлък тобокелдикти аныктоо, мониторинг жъргъзъъ жана контролдоо боюнча тиешелъъ чаралардын ишке ашырылышынын камсыз кылынышына жооп берет. Директорлор кеьеши ар жылдык негизде банктын ёлкёлък тобокелдикти тескёё жана банктардын чек ара аркылуу ётъъчъ кредиттик операциялары боюнча потенциалдуу чыгым тартуулардын ордун жабуу ъчън кам тъзъъ боюнча саясатын, алардын ёлкёлък тобокелдикти эске алуу менен масштабына жана татаалдыгына ылак келъъсън камсыз кылуу максатында карап турууга тийиш». 

 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/3 токтому менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервке тиешелъъ чегеръълёр жёнъндё» жобо тёмёнкъдёй мазмундагы жаьы глава менен толукталсын:  

11. Чек ара аралык кредиттерди жана Кыргыз Республикасынын чегинен ары алынган кърёё менен камсыздалган кредиттерди классификациялоо

 

11.1. Чек ара аралык кредиттер жана Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жайгашкан кърёё менен камсыздалган кредиттер берилгенде кёзёмёл алдында турган кредиттер катары классификацияланат. 

11.2. Ошондой эле, алар боюнча кърёё Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары турган «Чек ара аралык кредиттер» аныктамасына кирбеген кредиттер да байкоого алынган кредиттер катары классификацияланып, бирден бир камсыздоо болуп саналбайт. Ал эми кърёёнън сапаты жана наркы, анын Кыргыз Республикасынын аймагындагы кредиттин ёлчёмънё карата катышын кошо алганда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын тиешелъъ талаптарын жана финансы-кредиттик мекемелердин ички саясаттарын канааттандырбайт.  

 

11 жана 12 бёлъмдёр тийиштъълъгънё карата 12 жана 13 бёлъмдёр деп саналсын.