Кайта келүү

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 28-ноябрындагы № 45\11 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн 54/1 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик _алу_сификаторун бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё 

 

Тёлём системалары башкармалыгынын Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин жана чыгашаларынын структуралык _алу_сификациясына ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жагындагы кайрылуусу боюнча маалыматын _арап кёръп, улуттук валютадагы нак эмес каражаттар агымына анализдёёлёрдъ жъргъзъъ жана алардын ачык-айкындуулугун камсыз кылуу ъчън кёрсёткъчтёрдъ системага _алуну ёркъндётъъ максатында, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7, 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон ёткёртългён 54/1 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторунун “Мамлекеттик бюджетке киреше боюнча төлөмдөр” 1-бөлүмү, “Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр2-бөлүмү, “Активдер жана бюджеттик уюмдардын милдеттенмелери боюнча төлөмдөр3-бөлүмү жана Б Тиркемеси жаңы редакцияда бекитилсин (тиркелет).  

2. Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн 2007-жылдын 30 ноябрында №51/4 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизүү жёнъндё» 2010-жылдын 16 июнундагы №49/5 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтому күчүн жоготкон катары таанылсын.  

3. Тёлём системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигин, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусун, республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын

4. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы жана Банктык эсептешъълёр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы китебинде, Пакеттик клиринг системасында жана Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасында тёлёмдёрдън коддорунун маалымдамасына тиешелъъ ёзгёртъълёрдъ киргизишсин

5. Тёлём системалары башкармалыгы Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторунун андан ары белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон ёткёртълъшъ ъчън Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине жёнётсън.  

6. Токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинен мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн кийин 2 жумадан кийин къчънё кирет

7. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

 

8. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынын Тёрагасынын орун басары Жеенбаева Б.Ж. айымга жъктёлсън

 

Тёрага Асанкожоева З.М

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын  

28.11 № 45\11 токтомуна тиркеме  

 

Улуттук банк Башкармасы 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн 54/1 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтомуна  

ёзгёртъълёр:  

 

 

1. Мамлекеттик бюджетке киреше боюнча төлөмдөр” 1-бөлүмү, “Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр” 2-бөлүмү, “Активдер жана бюджеттик уюмдардын милдеттенмелери боюнча төлөмдөр” 3-бөлүмү төмөнкү редакцияда бекитилсин

 

Төлөм коду  

Төлөм багытынын аталышы 

10000000  

Кирешелер  

11000000  

Салыктык кирешелер  

11100000  

Кирешеге жана пайдага салык 

11110000  

Кирешеге жана пайдага салык 

11111000  

Жеке жактар - Кыргыз Республикасынын резиденттеринен алынуучу киреше салыгы 

11111100  

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы  

11111200  

Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы  

11112000  

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык  

11112100  

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык  

11113000  

Пайдага салык 

11113100  

Пайдага салык 

11113200  

Пайыздарга салык 

11120000  

Атайын режим боюнча салык  

11121000  

Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 

11121100  

Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык  

11122000  

Патенттин негизинде салык  

11122100  

Милдеттүү патенттин негизинде салык  

11122200  

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык  

11123000  

Бюджеттик уюмдардын атайын каражаттарына салык  

11123100  

Республикалык бюджеттен каржыланган бюджеттик уюмдардын атайын каражаттарына салык  

11123200 

Жергиликтүү бюджеттен каржыланган бюджеттик уюмдардын атайын каражаттарына салык  

11130000 

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар  

11131000 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык 

11131100 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык 

11132000 

Салыктык контракт негизинде салык  

11132100 

Салыктык контракт негизинде салык  

11300000  

Менчикке салык  

11310000  

Мүлккө салык 

11311000  

Кыймылсыз мүлккө салык  

11311100  

Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык  

11311200  

2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык  

11311300 

3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык  

11312000  

Кыймылдуу мүлккө салык 

11312100  

Транспорттук каражаттарга салык 

11312110  

Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык 

11312120  

Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык  

11320000  

Жер салыгы  

11321000  

Жер салыгы  

11321100  

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 

11321200  

Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы  

11321300  

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы  

11400000  

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар  

11410000  

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар  

11411000  

Кошумча нарк салыгы (КНС) 

11411100  

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга жана кызматт көрсөтүүлөргө КНС 

11411200  

Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү товарларга КНС 

11412000  

Сатуудан салык  

11412100  

Сатуудан салык  

11413000  

Автомобиль жолун пайдалангандык үчүн салык  

11413100  

Автомобиль жолун пайдалангандык үчүн салык  

11414000  

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу үчүн чегерүүлөр 

11414100  

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу үчүн чегерүүлөр 

11420000  

Акциз салыгы 

11421000  

КР аймагында өндүрүлүүчү же сатып өткөрүлүүчү товарларга акциз салыгы 

11421100  

Алкоголдук продукция 

11421110  

Этил спирти  

11421120  

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11421130  

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11421140  

Шараптар 

11421150  

Коньяктар 

11421160  

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11421170  

Идишке куюлган пиво 

11421180  

Идишке куюлбаган пиво  

11421190  

Шарап материалдары 

11421200  

Тамеки буюмдары 

11421210  

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11421220  

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11421230  

Сигаралар жана сигариллалар 

11421290  

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар 

11421300  

Нефти продуктулары 

11421310  

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11421320  

Реактивдүү отун 

11421330  

Дизель отуну 

11421340  

Мазут 

11421350  

Май жана газ конденсаты 

11421360  

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11421400  

Башка акциздик товарлар  

11421410  

Алтын, платина жана күмүштөн зергер буюмдар  

11421420  

Башка акциздик товарлар  

11422000  

Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү товарларга акциз салыгы  

11422100  

Алкоголдук продукция 

11422110  

Этил спирти  

11422120  

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11422130  

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11422140  

Шараптар 

11422150  

Коньяктар 

11422160  

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11422170  

Идишке куюлган пиво 

11422180  

Идишке куюлбаган пиво  

11422190  

Шарап материалдары 

11422200  

Тамеки буюмдары 

11422210  

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11422220  

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11422230  

Сигаралар жана сигариллалар 

11422290  

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар 

11422300  

Нефти продуктулары 

11422310  

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11422320  

Реактивдүү отун 

11422330  

Дизель отуну 

11422340  

Мазут 

11422350  

Май жана газ конденсаты 

11422360  

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11422400  

Башка акциздик товарлар  

11422410  

Башка акциздик товарлар  

11440000  

Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык  

11441000  

Бонустар  

11441100  

Күйүүчү пайдалуу кендер  

11441110  

Мунай 

11441120  

Күйүүчү газдар 

11441130  

Көмүр 

11441190  

Дагы башка пайдалуу күйүүчү май казылып алынган жерлер 

11441200  

Металл пайдалуу кендер  

11441210  

Асыл металлдар 

11441220  

Сымап  

11441230  

Сурьма 

11441240  

Калай, вольфрам 

11441290  

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар 

11441300  

Металл эмес пайдалуу кендер  

11441310  

Беттегич таштар 

11441320  

Курулуш куму 

11441330  

Гипс 

11441340  

Акиташ, курулуш ташы 

11441350  

Түстүү таштар (самоцветы) 

11441390  

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер  

11441400  

Жер алдындагы суулар  

11441510  

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар  

11441520  

Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар  

11441530  

Жылытуу үчүн ысык суулар  

11441540  

Ичүүчү жана техникалык суулар 

11442000  

Роялти 

11442100  

Күйүүчү пайдалуу кендер  

11442110  

Мунай 

11442120  

Күйүүчү газдар 

11442130  

Көмүр 

11442190  

Дагы башка пайдалуу күйүүчү май казылып алынган жерлер 

11442200  

Металл пайдалуу кендер  

11442210  

Асыл металлдар 

11442220  

Сымап  

11442230  

Сурьма 

11442240  

Калай, вольфрам 

11442290  

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар 

11442300  

Металл эмес пайдалуу кендер  

11442310  

Беттегич таштар 

11442320  

Курулуш куму 

11442330  

Гипс 

11442340  

Акиташ, курулуш ташы 

11442350  

Түстүү таштар (самоцветы) 

11442390  

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер  

11442400  

Жер алдындагы суулар  

11442410  

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар  

11442420  

Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар  

11442430  

Жылытуу үчүн ысык суулар  

11442440  

Ичүүчү жана техникалык суулар 

11442490  

Дагы башка жер астындагы суулар 

11500000  

Эл аралык соода жана аткарымдарга салыктар 

11510000  

Бажы төлөмдөрү  

11511000  

Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү 

11511100  

Импорттук бажы алымы  

11511200 

Импорттук мезгилдик бажы алымы  

11511300 

Атайын алым 

11511400 

Демпингге каршы алым  

11511500 

Компенсациялык алым 

11511600 

Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү чени боюнча бажылык төлөм 

11511700 

Жыйынды бажылык төлөм  

11512000 

Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү 

11512100 

Экспорттук бажы алымы  

11512200 

Экспорттук мезгилдик бажы алымы  

11513000  

Бажылык жыйымдар  

11513100  

Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйым 

11513200  

Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар 

11513300 

Бажылык коштоп жүрүү үчүн жыйымдар 

11514000  

Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр 

11514100  

Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр 

11600000  

Дагы башка салыктар жана жыйымдар  

11610000  

Дагы башка салыктар жана жыйымдар  

11611000  

Дагы башка салыктар жана жыйымдар  

11611000  

Дагы башка салыктар жана жыйымдар  

12000000  

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр 

12100000  

Социалдык камсыздоого төгүмдөр/чегерүүлөр 

12110000  

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү 

12110100 

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү 

12110200 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна негизги карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү  

12110300 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна мөөнөтү узартылган карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү  

12110400 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна өтүүчү карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү  

12120000  

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12120100  

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12120200 

Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин негизги карыз боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары) 

12120300 

Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин мөөнөтү узартылган боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары) 

12120400 

Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин өтүүчү карыз боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары) 

12130000  

Жекече эмгек ишмердигин жүргүзгөндөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү  

12130100  

Жекече эмгек ишмердигин жүргүзгөндөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү  

12140000  

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12140100  

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12150000 

Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12150100 

Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12200000  

Социалдык муктаждыкка дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр 

12210000  

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү 

12210100  

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү 

12220000  

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү 

12220100  

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү 

12230000  

Дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр 

12230100  

Дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр 

12300000  

Социалдык фонддун башка кирешелери 

12310000  

Социалдык фонддун башка кирешелери 

12310100  

Социалдык фонддун башка кирешелери 

12310200 

Капиталдаштырылуучу суммалар боюнча төлөө  

12310300 

Регресс доолор боюнча төлөө  

12310400 

Берилген мөөнөтүн узартуу боюнча пайыздар  

12320000 

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар 

12320100 

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар 

13000000  

Алынган расмий трансферттер 

13100000  

Чет өлкөдөн алынган трансферттер 

13110000  

Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн 

13111000  

Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн 

13111100  

Учурдагы  

13111200  

Капиталдык  

13120000  

Эл аралык уюмдардан  

13121000  

Эл аралык уюмдардан 

13121100  

Учурдагы  

13121200  

Капиталдык  

13300000  

Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери 

13310000  

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар  

13311000  

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар  

13311100  

Категориялык гранттар 

13311200  

Теңөөчү гранттар 

13311300  

Түрткү берүүчү гранттар  

13320000  

Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

13321000  

Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

13321100  

Республикалык бюджеттен өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

13321200  

Жергиликтүү бюджеттен өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

13321400 

Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда өткөрүлүп берилүүчү каражаттар  

14000000  

Салыктык эмес кирешелер  

14100000  

Менчиктен жана пайыздардан кирешелер 

14110000  

Пайыздар  

14111000  

Депозиттер боюнча пайыздар  

14111100  

КР Улуттук банкында турган Өкмөттүн депозиттери боюнча пайыздар 

14112000  

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112100  

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14120000  

Дивиденддер жана пайда 

14121000  

Дивиденддер 

14121100  

Мамлекеттик акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер 

14122000  

Пайда  

14122100  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы 

14122200 

Мамлекеттик ишканалардын пайдасы  

14150000  

Ижара акысы 

14151000  

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы 

14151100  

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы 

14152000  

Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы 

14152100  

Жер ижарасы үчүн акы 

14152110  

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы  

14152120  

Жайыт ижарасы үчүн акы  

14152121  

Айыл четиндеги жайыттардын ижарасы үчүн акы  

14152122  

Интенсивдүү пайдалануудагы зонадагы жайыт ижарасы үчүн акы  

14152123  

Алыскы жайыт ижарасы үчүн акы  

14152200  

Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы 

14152300  

Токой ресурстарын пайдалануу акысы 

14152400  

Суу ресурстарын пайдалануу акысы 

14152900  

Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн дагы башка төлөмдөр 

14153000  

Мүлк ижарасы үчүн акы  

14153100  

Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 

14153200  

Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 

14153900  

Дагы башка мүлк ижарасы үчүн акы  

14200000  

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер 

14220000  

Административдик жыйымдар жана төлөмдөр 

14221000  

Жыйымдар жана төлөмдөр 

14221100  

Лицензия берүү акысы 

14221200  

Сертификаттарды жана башка уруксат берүү документтерин берүү акысы 

14221300  

Лотерея ишин жүргүзүү укугу үчүн акы 

14221400  

Транспорт каражаттарын каттоо жана кайра каттоо акысы 

14221500  

Пробирдик акы 

14221600  

Айдоочунун күбөлүгүн алуу укугуна экзамен алуу, автотранспорт каражатын кароодон өткөрүү жыйымы 

14221700  

Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым 

14221800  

Автоторанспорт токтотуу үчүн жыйым  

14221900  

Дагы башка төлөмдөр жана жыйымдар  

14222000  

Мамлекеттик алымдар 

14222100  

Кыргыз Республикасынын жарандарына паспортторду берүү үчүн мамлекеттик алым 

14222200  

Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым 

14222300  

Сот органдары алуучу мамлекеттик алым  

14222400  

Дагы башка мамлекеттик алымдар  

14230000  

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүдөн түшүүлөр  

14231000  

Саламаттык сактоо чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү акысы  

14231100  

Медициналык, стамотологиялык кызмат көрсөтүү акысы 

14231200  

Эл аралык, медициналык жана өкмөттүк эмес уюмдардын заказы боюнча максаттуу изилдөөлөрдү жүргүзүү акысы 

14231300  

Медикаменттерди, канды жана компоненттерди сатып өткөрүү акысы 

14231400  

Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык жумуштарды жүргүзүү, дарылоо-профилактикалык препараттарды даярдоо акысы 

14231500 

Саламаттык сактоо чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү үчүн кош төлөм 

14232000  

Билим берүү чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү акысы 

14232100  

Окуу жайларында контракттык окутуу үчүн акы (ЖОЖ, КТО, ООЖ) 

14232200  

Жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүн - өзгөчө үлгүдөгү документтерди алууга талапкерлерди тестирлөөнү жүргүзүү акысы 

14232300  

Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда, мейманканаларда жашоо акысы 

14232400  

Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү акысы 

14232500 

Окутуп үйрөтүүчү программаларды, курстарды, семинарларды, конференцияларды уюштуруу жана өткөрүү акысы 

14232600 

Полиграфиялык кызмат көрсөтүү, дипломдорду, аттестаттарды даярдап чыгаруу акысы 

14232700 

Билим берүү чөйрөсүндө дагы башка кызмат көрсөтүү акысы 

14233000  

Маданият чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү акысы 

14233100  

Музей, китепкана фондуларынан берүү акысы 

14233200  

Көңүл ачуу, оюн-зоок мекемелеринен, музейлерге кирүүдөн акы 

14233300  

Спорттук секциялардын, бассейндердин ден соолукту чыңдоочу кызмат көрсөтүүлөрүнөн түшүүлөр 

14233400 

Мамлекеттик сейил бактарга жана эс алуу жайларына кирүү акысы  

14233500 

Газеталарга жазылуу жана сатып өткөрүү, жарнак жарыялоо акысы 

14233600 

Ар түрдүү документтердин таризделиши, сакталышы, изделиши жана берилиши үчүн акы 

14233700 

Теле-радио берүүлөрдү көрсөтүү акысы  

14233800 

Маданият чөйрөсүндө башка кызмат көрсөтүү акысы 

14234000  

Айыл, суу чарба чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү акысы 

14234100  

Өсүмдүктөрдү, азык-түлүктөрдү, кыртышка химиялык талдоо жүргүзүү, изилдөө иш чараларын жүргүзүү (апробация, контроль) акысы 

14234200  

Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөн жана отургузуучу материалынын себүү сапатын лабораториялык аныктоо акысы 

14234300  

Ветеринария кызматын көрсөтүү үчүн акы 

14234400  

Суу пайдалануучуларга сугат суусун берүү боюнча кызмат үчүн акы  

14234500 

Механизмдерди берүү боюнча акы 

14234600 

Мал чарбасы жана балык чарбасы чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү акысы  

14234700 

Үрөнчүлүк чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү акысы  

14234800 

Айыл, суу чарба чөйрөсүндө башка кызмат көрсөтүү акысы 

14235000  

Дагы башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы 

14235100 

Жол техникасынын кызматы, автокызмат көрсөтүүлөр (коштоп жүрүүлөр) үчүн түшүүлөр 

14235200 

Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар 

14235300 

Бажылык коштоп жүрүү үчүн жыйымдар 

14235400 

Объекттерди коргоо жана күтүүгө акы  

14235500 

Аңчылык жана балык уулоочулук кызмат көрсөтүүсүнө акы  

14235600 

Альтернативдүү кызмат өтөө жана чакыруу мобилизациялык резерв үчүн акы 

14235700 

Эмгекти пайдалануу жана жолугушуулар үчүн бөлмөлөрдү берүү кызмат көрсөтүүсүнө акы  

14235800 

Дагы башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы 

14300000  

Айыптар, санкциялар, конфискациялар 

14310000  

Административдик айыптар,санкциялар, конфискациялар  

14311000  

Административдик айыптар,санкциялар, конфискациялар  

14311100  

Административдик айыптар 

14311200  

Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн түшүүлөр 

14311300  

Конфискацияланган мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр 

14311400  

Контролдук-көзөмөл чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр 

14311500  

Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу 

14320000 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар,санкциялар, конфискациялар 

14321000 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар,санкциялар, конфискациялар 

14321100 

Негизги карыз боюнча айыптык санкциялар 

14321200 

Узартылган карыз боюнча айыптык санкциялар 

14321300 

Өтүүчү карыз боюнча айыптык санкциялар 

14400000  

Гранттардан тышкары, ыктыярдуу трансферттер  

14410000  

Гранттардан тышкары, ыктыярдуу трансферттер 

14411000  

Учурдагы 

14411100  

Учурдагы жардам 

14412000  

Капиталдык 

14412100  

Капиталдык жардам 

14500000  

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14510000  

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511000  

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511100  

Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер  

14511200  

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511300  

Курстук пайда/чыгым 

  

 

20000000  

ЧЫГАШАЛАР 

21000000  

Кызматкерлердин эмгек акысы 

21100000  

Маяна 

21110000  

Маяна 

21111000  

Туруктуу кызматкерлердин маянасы 

21111100  

Негизги маяна 

21111200  

Үстөк акы  

21111300  

Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар  

21112000  

Убактылуу кызматкерлердин маянасы 

21112100  

Контракт же убактылуу негизде жалданган кызматкерлер  

21200000  

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү 

21210000  

Социалдык Фондго төгүмдөр 

21211000  

Социалдык Фондго төгүмдөр 

21211100  

Пенсиялык фондго төгүмдөр  

21211200  

Медициналык камсыздандыруу фондуна төгүмдөр 

22000000  

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 

22100000  

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 

22110000  

Кызматтык кыдырууларга чыгашалар 

22111000  

Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары  

22111100  

Транспорттук чыгашалар 

22111200  

Мейманкана чыгашасы 

22111300  

Суткалык чыгаша  

22112000  

Чет өлкөгө иш-сапарына чыгашалар 

22112100  

Транспорттук чыгашалар 

22112200  

Мейманкана чыгашасы 

22112300  

Суткалык чыгаша  

22120000  

Коммуналдык кызмат көрсөтүү жана байланыш кызматын көрсөтүү  

22121000  

Коммуналдык кызмат көрсөтүү 

22121100  

Сууга акы  

22121200  

Электр энергиясына акы  

22121300  

Жылуулук энергиясына акы  

22121400  

Газга акы  

22121900  

Дагы башка коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 

22122000  

Байланыш кызматын көрсөтүү  

22122100  

Телефондук кызмат көрсөтүү жана факсимилдик байланыш 

22122200  

Уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү 

22122300  

Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү 

22122400  

Почтолук байланыш кызматын көрсөтүү  

22122500  

Телерадиопрограммаларды трансляциялоо боюнча кызмат көрсөтүүгө акы  

22122900  

Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү 

22130000  

Ижара акысы  

22131000  

Ижара акысы  

22131100  

Имараттардын жана жайлардын ижарасы  

22131200  

Жабдуулар жана шаймандар ижарасы  

22131300  

Транспорт каражаттарынын ижарасы  

22131900  

Дагы башка мүлктөрдүн ижарасы 

22140000  

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

22141000  

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

22141100  

Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар 

22141200  

Запастык бөлүктөрдү алуу 

22141300  

Транспорт каражаттарын тейлөө 

22141900  

Дагы башка транспорт кызматын көрсөтүү 

22150000  

Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу 

22151000  

Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу 

22151100  

Юридикалык кызмат көрсөтүү  

22151200  

Консультант кызматын көрсөтүү  

22151300  

Ведомстволук эмес күзөт кызматын көрсөтүү 

22151400  

Маалымат технологиясы жагында кызмат көрсөтүүлөр 

22151900  

Контракт боюнча көрсөтүлгөн башка кызматтар 

22152000  

Мүлктү учурдагы оңдоо  

22152100  

Имарат менен жайларды учурдагы оңдоо 

22152200  

Курулмаларды учурдагы оңдоо 

22152300  

Жабдуулар менен шаймандарды учурдагы оңдоо 

22153000  

Мүлк абалын күтүү кызматы  

22153100  

Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы 

22153200  

Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо 

22153900  

Имарат, жайларды жана мүлктөрдү күтүүнүн дагы башка кызматтары 

22154000  

Мамлекеттик кызматчыларды жана калкты окутуу  

22154100  

Мамлекеттик кызматчыларды окутуу  

22154200  

Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик техникалык билим берүү окуу жайларында эрезеге жеткен калкты окутуу жана кайра окутуу  

22155000  

Учурдагы чарбалык максат үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 

22155300  

Жабдууларды жана материалдарды алуу  

22155400  

Кийим-кечек мүлкүнүн буюмдарын жана башка формалуу жана атайын жабдыктарды алуу, тигүү жана оңдоо 

22155500  

Көмүр алуу  

22155600 

Отундун башка түрлөрүн сатып алуу  

22155900  

Учурдагы чарбалык максат үчүн дагы башка буюмдарды жана материалдарды алуу 

22156000  

Дагы башка кызматтарга акы төлөө менен байланышкан чыгашалар 

22156100  

Өкүлчүлүккө чыгаша  

22156200  

Бланктарды даярдоого чыгаша  

22156300 

Дагы башка кызматтарга акы төлөө менен байланышкан башка чыгашалар 

22156900  

Банк кызматына жана мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу жана тындыруу боюнча кызматтарга акы төлөөгө чыгымдар 

22157000  

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу жана тындыруу боюнча финансылык кызмат көрсөтүү 

22157100  

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу жана тындыруу боюнча дагы башка кызмат көрсөтүү 

22157200  

Улуттук Банктын, коммерциялык банктардын финансы-кредиттик мекемелердин дагы башка кызмат көрсөтүүлөрү  

22157300  

Акционердик коммерциялык банктардын казыналык системасын тейлөө боюнча кызматы 

22157400  

Маалыматтык -коммуникациялык кызматтарды көрсөтүү  

22160000  

Саламаттык сактоо системасында бирдиктүү берене менен берилген чыгашалар  

22161000  

Саламаттык сактоо системасында бирдиктүү берене менен берилген чыгашалар  

22161100  

Саламаттык сактоо системасында бирдиктүү берене менен берилген чыгашалар  

22170000  

Медициналык багыттагы дары-дармектерди жана заттарды алуу 

22171000  

Медициналык багыттагы дары-дармектерди жана заттарды алуу 

22171100  

Медициналык багыттагы дары-дармектерди жана заттарды алуу 

22171200  

Инсулин жана инсулини бар препараттарды алуу  

22180000  

Тамак-аш азыктарын алуу  

22181000  

Тамак-аш азыктарын алуу 

22181100  

Тамак-аш азыктарын алуу 

22181200  

Тамак-аш азыктарына компенсациялык төлөөлөр  

24000000  

Пайыздар  

24100000  

Резидент эместерге пайыздар  

24110000  

Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер менен карыз алуулар боюнча пайыздарды төлөөлөр  

24111000  

Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер менен карыз алуулар боюнча пайыздарды төлөөлөр 

24111100  

Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган карыз алуулар боюнча пайыздарды төлөөлөр 

24200000  

Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары, резиденттерге пайыздар  

24210000  

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөөлөр  

24211000  

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөөлөр 

24211100  

Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөөлөр  

24211200  

Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөөлөр 

24220000  

Индекстелген суммалар боюнча калкка карызды тындыруу  

24221000  

Индекстелген суммалар боюнча калкка карызды тындыруу  

24221100  

Индекстелген суммалар боюнча калкка карызды тындыруу  

24300000  

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине пайыздар  

24310000  

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөөлөр  

24311000  

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөөлөр  

24311100  

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөөлөр  

25000000  

Субсидиялар 

25100000  

Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар  

25110000  

Финансылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар  

25111000  

Финансылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар  

25111100  

Финансылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар  

25120000  

Финансылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар  

25121000  

Финансылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар  

25121100  

Финансылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар  

252000000  

Жеке менчик ишканаларга субсидиялар  

25210000  

Финансылык эмес жеке менчик ишканаларга, ишкерлерге жана калкка субсидиялар 

25211000  

Финансылык эмес жеке менчик ишканаларга, ишкерлерге жана калкка субсидиялар 

25211100  

Финансылык эмес жеке менчик ишканаларга, ишкерлерге жана калкка субсидиялар 

25220000  

Финансылык жеке менчик ишканаларга субсидиялар 

25221000  

Финансылык жеке менчик ишканаларга субсидиялар 

25221100  

Финансылык жеке менчик ишканаларга субсидиялар 

26000000  

Гранттар 

26100000  

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө гранттар  

26110000  

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26111000  

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26111100  

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26120000  

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26121000  

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26121100  

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26200000  

Эл аралык уюмдарга гранттар  

26210000  

Эл аралык уюмдарга учурдагы гранттар  

26211000  

КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге төгүмдөр 

26211100  

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр  

26211200  

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр  

26211900  

Дагы башка кайтарымсыз которуулар  

26220000  

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар  

26221000  

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар  

26221100  

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар  

26300000  

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар  

26310000  

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар 

26311000  

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар  

26311100  

Категориялык гранттар 

26311200  

Теңөө гранттары 

26311300  

Түрткү берүүчү гранттар  

26312000  

Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар  

26312100  

Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар  

26312200  

Жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар  

26312400 

Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда өткөрүлүп берилүүчү каражаттар  

26313000  

Субвенциялар 

26313100  

Социалдык фондго субвенциялар 

26320000  

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

26321000  

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

26321100  

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

27000000  

Социалдык жөлөк пулдар жана төлөмдөр 

27100000  

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул  

27110000  

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27111000  

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27111100 

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү 

27111200 

Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдик пенсиясы  

27111300 

Аскер кызматчыларына пенсиялар 

27111400 

Көп балалуу энелерге жана бала кезинен майыптардын энелерине пенсиялар  

27111500 

Калктын айрым категорияларына пенсиялар  

27111600 

Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдик пенсиясы  

27112000  

Аскер кызматчыларын мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу  

27112100  

Аскер кызматчылары курман болгон, майыптык алган учурда аларды мамлекеттик милдеттүү өздүк камсыздандыруу  

27113000  

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча төлөөлөр  

27113100  

Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөөлөр  

27113200  

Иште жаракат алганы үчүн компенсациялык төлөөлөр  

27113300 

Чернобыль АЭСда авариянын кесепеттерин жоюунун катышуучуларына компенсациялык төлөмдөр  

27114000  

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча үстөк акы  

27114100  

Майыптар пенсиясына үстөк акы  

27114200  

Өзгөчө эмгек сиңиргендиги үчүн пенсияга үстөк акы  

27115000  

Калкты медициналык камсыздандыруу 

27115100  

16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу 

27115200  

Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу  

27115300  

Социалдык жөлөк пул алган адамдарды медициналык камсыздандыруу  

27200000  

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул  

27210000  

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27211000  

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27211100  

Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жөлөк пул 

27211200  

Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул 

27211300  

Бала 1,5 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул  

27211400  

Жумушсуздук боюнча жөлөк пул  

27211500  

Калкка социалдык төлөөлөр  

27211600  

Баккан адамынан айрылганга байланыштуу компенсациялык төлөөлөр 

27212000  

Дагы башка социалдык жөлөк пул жана төлөөлөр 

27212100  

Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөк пул 

27212200  

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул  

27212300  

Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө 

27213000  

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер  

27213100  

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер  

27214000  

Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча дагы башка чыгашалар  

27214100  

Кесиптик окутууга чыгашалар  

27214200  

Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар  

27214300  

Чакан кредиттөөгө чыгашалар 

27214400  

Жумуш орунуна чек  

27215000  

Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар  

27215100  

Кызматкерлерди жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо иш-чараларына чыгашалар  

27216000  

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам 

27216100  

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам 

28000000  

Башка чыгашалар  

28200000  

Дагы башка ар түрдүү чыгашалар  

28210000  

Учурдагы дагы башка ар түрдүү чыгашалар  

28211000  

Стипендиялар 

28211100  

Стипендиялар 

28213000  

Башка беренелерге таандык кылынбаган дагы башка чыгашалар 

28213100  

Башка беренелерге таандык кылынбаган дагы башка чыгашалар 

28215000  

Камсыздоо резервдери жана башка резервдик фонддор  

28215100  

Камсыздандыруу резерви 

28215200  

Резервдик фонддор 

28216000  

Фонддор 

28216100  

Кедейчиликти кыскартуу фонду  

28216900  

Дагы башка фонддор  

28217000  

Мамлекеттик программалар 

28217100  

Мамлекеттик инвестициялар программасы  

28220000  

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28221000  

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28221100  

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

  

 

30000000  

Активдер жана милдеттенмелер 

31000000  

Финансылык эмес активдер 

31100000  

Негизги фонддор 

31110000  

Имараттар жана курулуштар 

31111000  

Турак- жай имараттары жана имарат-жайлары 

31111100  

Турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатуу 

31111110  

Батирлерди сатуу 

31111120  

Үйлөрдү сатуу 

31111190  

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатуу 

31111200  

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатып алуу жана куруу 

31111210  

Батирлерди сатып алуу жана куруу 

31111220  

Үйлөрдү сатып алуу жана куруу 

31111290  

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатып алуу жана куруу 

31111300  

Турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын капиталдык оңдоо 

31111310  

Батирлерди капиталдык оңдоо 

31111320  

Үйлөрдү капиталдык оңдоо 

31111390  

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын капиталдык оңдоо 

31112000  

Турак-жай эмес имараттар 

31112100  

Турак-жай эмес имараттарды сатуу 

31112110  

Өндүрүштүк имараттарды сатуу 

31112120  

Институттук имаратарды сатуу 

31112130  

Аскердик имараттарды сатуу 

31112190  

Башка имараттарды сатуу 

31112200  

Турак-жай эмес имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112210  

Өндүрүштүк имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112220  

Институттук имаратарды сатып алуу жана куруу 

31112230  

Аскердик имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112290  

Башка имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112300  

Турак-жай эмес имараттарды капиталдык к оңдоо 

31112310  

Өндүрүштүк имараттарды капиталдык оңдоо 

31112320  

Институттук имараттарды капиталдык оңдоо 

31112330  

Аскердик имараттарды капиталдык оңдоо 

31112390  

Башка имараттарды 

31113000  

Курулуштар 

31113100  

Курулуштарды сатуу 

31113110  

Өндүрүштүк курулуштарды сатуу 

31113120  

Жолдорду сатуу 

31113130  

Көпүрөөлөрдү сатуу 

31113190  

Башка курулуштарды сатуу 

31113200  

Курулуштарды сатып алуу жана куруу 

31113210  

Өндүрүштүк курулуштарды сатып алуу жана куруу 

31113220  

Жолдорду сатып алуу жана куруу 

31113230  

Көпүрөөлөрдү сатып алуу жана куруу 

31113290  

Башка курулуштарды сатып алуу жана куруу 

31113300  

Курулуштарды капиталдык оңдоо 

31113310  

Өндүрүштүк курулуштарды капиталдык оңдоо 

31113320  

Жолдорду капиталдык оңдоо 

31113330  

Көпүрөөлөрдү капиталдык оңдоо 

31113390  

Башка курулуштарды капиталдык оңдоо 

31120000  

Машиналар жана жабдуулар 

31121000  

Транспорт каражаттары 

31121100  

Транспорт каражаттарын сатуу 

31121110  

Жеңил автомобилдерди сатуу 

31121120  

Автобустарды сатуу 

31121130  

Жүк тартуучу машиналарды сатуу 

31121140  

Поезддерди сатуу 

31121150  

Суу транспорту каражаттарын сатуу 

31121160  

Аба транспортун сатуу 

31121190  

Башка транспорт каражаттарын сатуу 

31121200  

Транспорт каражаттарын сатып алуу 

31121210  

Жеңил автомобилдерди сатып алуу 

31121220  

Автобустарды сатып алуу 

31121230  

Жүк тартуучу машиналарды сатып алуу 

31121240  

Поезддерди сатып алуу 

31121250  

Суу транспорту каражаттарын сатып алуу 

31121260  

Аба транспортун сатып алуу 

31121290  

Башка транспорт каражаттарын сатып алдуу 

31121300  

Транспорт каражаттарын капиталдык оңдоо 

31121310  

Жеңил автомобилдерди капиталдык оңдоо 

31121320  

Автобустарды капиталдык оңдоо 

31121330  

Жүк тартуучу машиналарды капиталдык оңдоо 

31121340  

Поезддерди капиталдык оңдоо 

31121350  

Суу транспорту каражаттарын капиталдык оңдоо 

31121360  

Аба транспортун капиталдык оңдоо 

31121390  

Башка транспорт каражаттарын капиталдык оңдоо 

31122000  

Механизмдер жана өндүрүштүк жабдуулар 

31122100  

Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды сатуу 

31122110  

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатуу 

31122120  

Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын сатуу 

31122190  

Башка механизмдерди жана жабдууларды сатуу 

31122200  

Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды капиталдык ондоо 

31122210  

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу 

31122220  

Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын сатып алуу 

31122290  

Башка механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу 

31122300  

Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды капиталдык ондоо 

31122310  

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды капиталдык ондоо 

31122320  

Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын капиталдык ондоо 

31122390  

Башка механизмдерди жана жабдууларды капиталдык ондоо 

31123000  

Эмерек, офистик жабдуулар жана шаймандар 

31123100  

Эмеректи, офистик жабдууларды жана шаймандарды сатуу 

31123110  

Эмерек сатуу 

31123120  

Офистик жабдууларды сатуу 

31123130  

Компьютердик жабдууларды сатуу 

31123140  

Шаймандарды сатуу 

31123150  

Окуу китептерин, окуу куралдарын жана китептерин сатуу 

31123190  

Башка эмеректи жана жабдууларды сатуу 

31123200  

Эмеректи, офистик жабдууларды жана шаймандарды сатып алуу 

31123210  

Эмерек сатып алуу 

31123220  

Офистик жабдууларды сатып алуу 

31123230  

Компьютердик жабдууларды сатып алуу 

31123240  

Шаймандарды сатып алуу 

31123250  

Окуу китептерин, окуу куралдарын жана китептерин сатып алуу 

31123290  

Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу 

31130000  

Башка негизги фонддор 

31131000  

Өстүрүлүп жаткан активдер, анын ичинде өсүмдүктөр жана жаныбарлар 

31131100  

Өстүрүлүп жаткан активдерди, анын ичинде өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды сатуу 

31131110  

Сертификацияланган үрөндөрдү сатуу 

31131120  

Өсүмдүктөрдү сатуу 

31131130  

Жаныбарларды сатуу 

31131140  

Азыктуулугу жогору малды сатуу 

31131150  

Унаалык малды сатуу 

31131190  

Өстүрүлүп жаткан башка активдерди сатуу 

31131200  

Өстүрүлүп жаткан активдерди, анын ичинде өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды сатып алуу 

31131210  

Сертификацияланган үрөндөрдү сатып алуу 

31131220  

Өсүмдүктөрдү сатып алуу 

31131230  

Жаныбарларды сатып алуу 

31131240  

Азыктуулугу жогору малды сатып алуу 

31131250  

Унаалык малды сатып алуу 

31131290  

Өстүрүлүп жаткан башка активдерди сатып алуу 

31132000  

Материалдык эмес активдер 

31132100  

Материалдык эмес активдерди сатуу 

31132110  

Автордук укуктарды жана патенттерди сатуу 

31132120  

Жер казынасына болгон укукту сатуу 

31132130  

Жыштыкты пайдалануу укугун сатуу 

31132190  

Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатуу 

31132200  

Материалдык эмес активдерди сатып алуу 

31132210  

Автордук укуктарды жана патенттерди сатып алуу  

31132220  

Жер казынасына болгон укукту сатып алуу 

31132230  

Жыштыкты пайдалануу укугун сатып алуу 

31132290  

Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу 

31200000  

Запатар 

31210000  

Стратегиялык запастар 

31211000  

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастары 

31211100  

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастарын сатуу 

31211110  

Кyйyyчy-майлоочу материалдарды сатуу 

31211120  

Дан ѳсyмдyктѳрyн сатуу 

31211190  

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун башка запастарын сатуу  

31211200  

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастарын сатып алуу 

31211210  

Кyйyyчy-майлоочу материалдарды сатып алуу 

31211220  

Дан ѳсyмдyктѳрyнyн запастарын сатып алуу 

31211290  

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун башка запастарын сатып алуу  

31220000  

Башка запастар 

31221000  

Сырье жана материалдар 

312211000  

Сырьену жана материалдарды сатуу 

31221110  

Сырьену жана материалдарды сатуу 

31221200  

Сырьенун жана материалдардын запастарын сатып алуу 

31221210  

Сырьенун жана материалдардын запастарын сатып алуу 

31222000  

Аяктабаган ѳндyрyш 

31222100  

Аяктабаган ѳндyрyштyн запастарын сатуу 

31222110  

Аяктабаган ѳндyрyштyн запастарын сатуу 

31222200  

Аяктабаган ѳндyрyштyн запастарын сатып алуу 

31222210  

Аяктабаган ѳндyрyштyн запастарын сатып алуу 

31223000  

Даяр продукция 

31223100  

Даяр продукцияны сатуу 

31223110  

Даяр продукцияны сатуу 

31223200  

Даяр продукцияны сатып алуу 

31223210  

Даяр продукцияны сатып алуу 

31224000  

Кайра сатуу yчyн товарлар 

31224100  

Кайра сатуу yчyн товарларды сатуу 

31224110  

Кайра сатуу yчyн товарларды сатуу 

31224200  

Кайра сатуу yчyн товарларды сатып алуу 

31224210  

Кайра сатуу yчyн товарларды сатып алуу 

31300000  

Баалуулуктар 

31310000  

Баалуу металлдар жана асыл таштар 

31311000  

Баалуу металлдар жана асыл таштар 

31311100  

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатуу 

31311110  

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатуу 

31311200  

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатып алуу 

31311210  

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатып алуу 

31320000  

Маданий мурастык активдер 

31321000  

Маданий мурастык активдер 

31321100  

Маданий мурастык активдерди сатуу 

31321110  

Маданий мурастык активдерди сатуу 

31321200  

Маданий мурастык активдерди сатып алуу 

31321210  

Маданий мурастык активдерди сатып алуу 

31330000  

Зер буюмдары 

31331000  

Зер буюмдары 

31331100  

Зер буюмдарын сатуу 

31331110  

Зер буюмдарын сатуу 

31331200  

Зер буюмдарын сатып алуу 

31331210  

Зер буюмдарын сатып алуу 

31400000  

Жер жана башка ѳндyрyлбѳгѳн активдер 

31410000  

Жерлер 

31411000  

Айыл чарба жерлери 

31411100  

Айыл чарба жерлерин сатуу 

31411110  

Айыл чарба жерлерин сатуу 

31411200  

Айыл чарба жерлерин сатып алуу 

31411210  

Айыл чарба жерлерин сатып алуу 

31412000  

Айыл чарбасына жараксыз жерлер 

31412100  

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 

31412110  

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 

31412200  

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатып алуу 

31412210  

Турак-жай имараттары жана курулуштар yчyн жер сатып алуу 

31412220  

Ѳндyрyштyк максаттар yчyн жер сатып алуу 

31412290  

Башка максаттар yчyн жер сатып алуу 

32000000  

Финансыылык активдер 

32100000  

Финансылык ички активдер 

32130000  

Акциялардан башка баалуу кагаздао 

32131000  

Акциялардан башка, кыска мѳѳнѳттyy баалуу кагаздар 

32131100  

Акциялардан башка,,кыска мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды сатуу 

32131110  

Акциялардан башка, кыска мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды сатуу 

32131200  

Акциялардан башка, кыска мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды сатып алуу 

32131210  

Акциялардан тбашка, кыска мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды сатып алуу 

32132000  

Акциялардан башка, узак мѳѳнѳттyy баалуу кагаздар 

32132100  

Акциялардан башка, узак мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды сатуу 

32132110  

Акциялардан башка, узак мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды сатуу 

32132200  

Акциялардан башка, узак мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды сатып алуу 

32132210  

Акциялардан башка, узак мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды сатып алуу 

32140000  

Кредиттер, ссудалар жана насыялаар 

32141000  

Акциялардан тышкары, узак мѳѳнѳттyy баалуу кагаздар 

32141100  

Мамлекеттик башкакаруунун денгээлдери тарабынан ссуданы тындыруу 

32141110  

Жергиликтyy башкаруу органдары тарабынан бюджеттик ссудаларды тындыруу 

32141190  

Мамбашкаруунун башка деңгээлдери тарабынан бюджеттик ссудаларды тындыруу 

32141200  

Мамлекеттик башкаруунун башка органдары тарабынан ссудаларды чыгаруу 

32141210  

Жергиликтyy башкаруу органдарына бюджеттик ссуда чыгаруу  

32141290  

Мамбашкаруунун башка денгээлдерине ссудаларды чыгаруу 

32142000  

Ишканаларга, финансы мекемелерине жана калкка берилyyчy ссудалар  

32142100  

Ишканалар, финансы мекемелери жана калк тарабынан ссудааларды тындыруу 

32142110  

Ишканалар жана уюмдар тарабынан ссудаларды тындыруу 

32142120  

Финансы мекемелери тарабынан ссудаларды тындыруу 

32142130  

Калк тарабынан ссудаларды тындыруу 

32142200  

Ишканаларга, финансы мекемелерине жана калкка ссудаларды чыгаруу 

32142210  

Ишканаларга жана уюмдарга ссудаларды чыгаруу 

32142220  

Финансы мекемелерине ссудаларды чыгаруу 

32142230  

Калкка ссудаларды чыыыгаруу 

32150000  

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары 

32151000  

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары 

32151100  

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу 

32151110  

Акцияларды сатуу 

32151190  

Капиталга катышуунун башка формаларын сатуу 

32151200  

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу 

32151210  

Акцияларды сатып алуу 

32151290  

Капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу 

32170000  

Башка ички дебитордук карыз 

32171000  

Башка ички дебитордук карыз 

32171100  

Башка ички дебитордук карызды тындыруу  

32171110  

Башка ички дебитордук карызды тындыруу  

32171200  

Башка ички дебитордук карызды таануу 

32171210  

Башка ички дебитордук карызды таануу 

32200000  

Тышкы финансылык активдер 

32230000  

Акциялардан башка, баалуу кагаздар 

32231000  

Акциялардан башка, кыска мѳѳнѳттyy баалуу кагаздар 

32231100  

Акциялардан башка, кыска мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды сатуу 

32231110  

Акциялардан башка, кыска мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды сатуу 

32231200  

Акциялардан башка, кыска мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды сатып алуу 

32231210  

Акциялардан башка, кыска мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды сатып алуу 

32232000  

Акциялардан башка,узак мѳѳнѳттyy баалуу кагаздар 

32232100  

Акциялардан башка,узак мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды сатуу 

32232110  

Акциялардан башка,узак мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды сатуу 

32232200  

Акциялардан башка,узак мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды сатып алуу 

32232210  

Акциялардан башка,узак мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды сатып алуу 

32240000  

Кредиттер жана насыялар 

32241000  

Башка мамлекеттердин ѳкмѳттѳрyнѳ берилyyчy кредиттер 

32241100  

Башка мамлекеттердин ѳкмѳттѳрyнѳ берилyyчy кредиттерди тындыруу 

32241110  

Башка мамлекеттердин ѳкмѳттѳрyнѳ берилyyчy кредиттерди тындыруу 

32241200  

Башка мамлекеттердин ѳкмѳттѳрyнѳ берилyyчy кредиттерди чыгаруу 

32241210  

Башка мамлекеттердин ѳкмѳттѳрyнѳ берилyyчy кредиттерди тындыруу 

32250000  

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары 

32251000  

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары 

32251100  

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу 

32251110  

Акцияларды сатуу 

32251190  

Капиталга катышуунун башка формаларын сатуу 

32251200  

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу 

32251210  

Акцияларды сатып алуу 

32251290  

Капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу 

32270000  

Башка тышкы дебитордук карыз 

32271000  

Башка тышкы дебитордук карыз 

32271100  

Башка тышкы дебитордук карызды тындыруу  

32271110  

Башка тышкы дебитордук карызды тындыруу  

32271200  

Башка тышкы дебитордук карызды таануу 

32271210  

Башка тышкы дебитордук карызды таануу 

33000000  

Милдеттенмелер 

33100000  

Ички милдеттенмелер 

33130000  

Акциялардан башка, мамлекеттик баалуу кагаздар 

33131000  

Акциялардан башка, кыска мѳѳнѳттyy мамлекеттик баалуу кагаздар 

33131100  

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды чыгаруу 

33131110  

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды чыгаруу 

33131190  

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды чыгаруу 

33131200  

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды тындыруу 

33131210  

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды тындыруу 

33131290  

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мѳѳнѳттyy баалуу кагаздарды тындыруу 

33132000  

Акциялардан башка, узак мѳѳнѳттyy мамлекеттик баалуу кагаздар 

33132100  

Акциялардан башка, узак мѳѳнѳттyy мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу 

33132110  

Акциялардан башка, узак мѳѳнѳттyy мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу 

33132190  

Акциялардан башка, узак мѳѳнѳттyy мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарууакций 

33132200  

Акциялардан башка, узак мѳѳнѳттyy мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу 

33132210  

Акциялардан башка, узак мѳѳнѳттyy мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу 

33132290  

Акциялардан башка, узак мѳѳнѳттyy мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу 

33140000  

Ички насыялар 

33141000  

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу 

33141100  

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу 

33141110  

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу 

33141190 

Жергиликтyy бюджеттин башка денгээлдеринен насыя алуу 

33141200 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен алынган насыяны тындыруу 

33141210 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен алынган насыяны тындыруу 

33141290 

Жергиликтyy бюджеттин башка денгээлдеринен алынган насыяны тындыруу 

33142000  

Ишканалардан, уюмдардан,финансылык мекемелерден насыя алуулар 

33142100  

Ишканалардан, уюмдардан,финансылык мекемелерден насыя алуулар 

33142110  

Ишканалардан, уюмдардан,финансылык мекемелерден насыя алуулар 

33142200  

Ишканалардан, уюмдардан,финансылык мекемелерден алынган насыяларды тындыруу 

33142210  

Ишканалардан, уюмдардан,финансылык мекемелерден алынган насыяларды тындыруу 

33170000  

Башка ички кредиттик карыз 

33171000  

Башка ички кредиттик карыз 

33171100  

Башка ички кредиттик карыз 

33171110  

Башка ички кредиттик карыз 

33171200  

Башка ички кредиттик карызды тындыруу 

33171210  

Башка ички кредиттик карызды тындыруу 

33200000  

Тышкы милдеттенмелер 

33240000  

Ички насыя алуулар 

33241000  

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыя алуу 

33241100  

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыя алуу 

33241110  

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыя алуу 

33241200  

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыяны тындыруу 

33241210  

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыяны тындыруу 

33242000  

Кѳп тараптуу карыздык милдеттенмелер 

33242100  

Кѳп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелер боюнча насыя алуу 

33242110  

Кѳп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелер боюнча насыя алуу 

33242200  

Кѳп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелерди тындыруу 

33242210  

Кѳп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелерди тындыруу 

33243000  

Чет ѳлкѳлyк финансылык институттар 

33243100  

Чет ѳлкѳлyк финансылык институттардан насыя алуу 

33243110  

Чет ѳлкѳлyк финансылык институттардан насыя алуу 

33243200  

Чет ѳлкѳлyк финансылык институттардаын алдындагы милдеттенмелерди тындыруу 

33243210  

Чет ѳлкѳлyк финансылык институттардаын алдындагы милдеттенмелерди тындыруу 

33249000  

Башка тышкы карыз 

33249100  

Башка тышкы насыяларды алуу 

33249110  

Башка тышкы насыяларды алуу 

33249200  

Башка тышкы насыяларды тындыруу 

33249210  

Башка тышкы насыяларды тындыруу 

 

 

 

2. Б Тиркемеси. ТЖМК 1, 2, 3-бөлүмдөрү төмөнкү редакцияда бекитилсин:  

 

Б тиркемеси  

(Маалымат катары

 

Төлөм жүгүртүлүлүшүн мамлекеттик классификатору (ТЖМК)  

1, 2, 3-бөлүктөрүнүн мазмуну 

 

"Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик бюджетине төлөмдөр", "Мамлекеттик бюджеттин чыгашалары боюнча төлөмдөр", "Бюджеттик уюмдардын активдери жана милдеттенмелери менен операциялар боюнча төлөмдөр" бөлүгүнүн кодировкалоо жана классификациялоо системасы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан бекитилген бул операциялардын классификациялык структурасына ылайык түзүлгөн (Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2012-жылдын 30-мартындагы N 62-П буйругу). 

Ушуга байланыштуу Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун 1, 2 жана 3-бөлүктөрүнүн коддорун пайдаланууда төмөндө тиркелген көрсөтмөлөрдү жетекчиликке алуу зарыл. 

 

Кирешелердин классификациясын, Чыгашалардын экономикалык 

классификациясын жана Активдер жана милдеттенмелер 

менен операциялардын классификациясын 

колдонуунун тартиби жөнүндө 

КӨРСӨТМӨЛӨР  

 

I. Жалпы жоболор 

Кыргыз Республикасынын бюджетинин классификацияларын колдонуунун тартиби жөнүндө көрсөтмөлөр Эл аралык Валюта Фонду кабыл алган 2001-жылдагы Мамлекеттик финансынын статистикасынын (мындан ары - МФС 2001-ж.) принциптерине ылайык иштелип чыкты. "Кыргыз Республикасындагы бюджет укугунун негизги принциптери жөнүндөгү" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-статьясына ылайык кирешелердин жана чыгашалардын бирдиктүү классификациясы Кыргыз Республикасынын бюджет системасынын бардык деңгээлдеринде пайдаланылат жана бюджеттин статистикасынын формаларын эл аралык тажрыйбага турпатташтырууну жана салыштырууну камсыз кылат. 

Бул көрсөтмөдө МФС тутумунда пайдаланылган классификациялык коддор келтирилген. 1 саны менен башталган код кирешелерге тиешелүү; 2 саны менен башталган код чыгашаларга тиешелүү; 3 саны менен башталган код бардык активдер (каржылык эмес жана каржылык) жана милдеттенмелер менен иштөөгө тиешелүү

 

II. Кирешелердин классификациясы 

 

Кыргыз Республикасынын бюджет кирешелеринин классификациясы Кыргыз Республикасынын бюджет тутумундагы бардык деңгээлдеги бюджеттердин киреше булактарын топтоштуруусу болуп саналат жана бюджет тутумундагы бардык деңгээлдеги бюджеттердин кирешелерин түзүүнүн булактарын аныктаган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана башка актыларына негизденет. 

Кыргыз Республикасынын бюджет кирешелеринин классификациясы өзүнө кирешелердин категорияларынын, топторунун, топчолорунун, статьяларынын, статьячаларынын жана Элементтеринин кодун камтыйт. 

Кыргыз Республикасынын бюджет кирешелеринин классификациясынын сегиз орундуу коддорунун структурасы төмөнкү түрдө көрсөтүлгөн: 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Кирешелердин классификациясы │ 

├───────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────┬───────────────┤ 

Категория Топ Топчо Статья Статьяча Элемент │ 

├───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────┼───────────────┤ 

XX Ххх хххх Ххххх хххххх хххххххх │ 

├───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────┼───────────────┤ 

2 3 4 5 6 8 │ 

└───────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────┴───────────────┘ 

"Кирешелер" бөлүмү кирешелердин төмөнкү категорияларын камтыйт: 

11 - салык кирешелери; 

12 - социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр; 

13 - гранттар; 

14 - салыктык эмес кирешелер. 

Кирешелердин ар бир категориясы кирешелер тобунан турат. Кирешелер топчолорунун кодун андан ары деталдаштыруу тийиштүү статьялар менен статьячалар боюнча жүргүзүлөт. 

Элементтин коду эки белгиден турат жана акциз салынуучу товарлар, казынды пайдалуу кендер жана казынды пайдалуу кендерден алынган товардык продукциялар, жер казынасынан ылганган (табылган) жер астындагы суулар, ошондой эле жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн ижара акысы топторунун кодун көрсөтөт. 

Акциз салынуучу товарлардын тобу боюнча Элементтердин коду Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн жана Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келген товарлардан акциз салыгынын (1142) түшүшүн эсептөөдө колдонулат. 

Элементтердин коду жер казынасын пайдалануу үчүн салыктын (1144) түшүшүн эсептөөдө колдонулат. 

Калктуу конуштарда, жайыттарда, айыл четиндеги талаада, пайдаланууну күчөгөн зонадагы жайыттарда жана жайлоо жайыттарында ижарага берилген жердин тобу боюнча Элементтердин коду жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн ижара акынын түшүшүн эсептөөдө колдонулат (14152). 

 

"Салык кирешелери" категориясы (11) 

Салыктардын классификациясынын чиймеси салык салуучу объект менен аныкталат. Бул классификациянын категориясы кирешелердин төмөнкү топторунун түшүшүн карайт: 

111 - кирешелерге жана пайдага салык; 

113 - менчикке салык; 

114 - товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салык; 

115 - эл аралык соодага жана аткарымдарга салык; 

116 - дагы башка салыктар менен жыйымдар. 

Салык жана бажы мыйзамдарынын колдонулуп жаткан ченемдерин бузгандыгы үчүн жана ачык-айкын салык менен байланыштуу салынган айып акы, туума айып жана санкциялар ошол салык менен бирге эсепте көрсөтүлөт. 

Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине ылайык салынган айып акылар "Администрациялык айып акылар" статьясы боюнча "Салыктык эмес кирешелер" деген 14 - категорияда (14311100) эсепке алынат. 

 

"Кирешелерге жана пайдага салыктар" тобу (111) өзүнө эки топчону камтыйт: 

1111 "Кирешелерге жана пайдага салык" 

1112 "Атайын режимдер боюнча салык" 

1111 "Кирешелерге жана пайдага салыктар" топчосундагы 11111 "Кыргыз Республикасынын резиденти - жеке адамдардын кирешесине салык" статьясы боюнча төмөнкү түшүүлөр эсепке алынат: 

жумуш берүүчү (уюм, ишкана, мекеме) жалданган жумушчунун кирешесинен которуучу киреше салыгы; бул учурда жумуш берүүчү салык агенти катары чыгат, бюджетке салыкты кармайт жана которот (11111100); 

салык төлөөчү - жеке адамдар киреше менен мүлктү декларациялоодо календардык жылдын жыйынтыгы боюнча төлөй турган бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы (11111200); 

11112 "Кыргыз Республикасынын резиденти эмес - жактардын кирешесине салык" статьясы боюнча статьячалардын деңгээлинде дивиденддер жана пайыздардан (111121), камсыздандыруу төлөмдөрүнөн (111122), автордук гонорарлардан (111123), аткарылган иштерден жана көрсөтүлгөн кызматтардан (111124) жана Кыргыз Республикасынын резиденти эмес - жеке адамдардын башка кирешелеринен (111129) түшкөндөр Кыргыз Республикасынын резиденти эмес - жеке адамдардын киреше салыгына эсептелинет. 

Аткарылган иш жана көрсөтүлгөн кызмат боюнча дивиденддер жана пайыздар, камсыздандыруу төлөмдөрү, автордук калем акы түрүндө алынган Кыргыз Республикасынын резидент эмес - жеке жана юридикалык жактарынын кирешелеринен жана башка Кыргыз Республикасындагы булактардан алынган резидент эмес - адамдардын башка кирешелерине салыктын түшүүсү эсепке алынат. 

11113 "Пайдадан салык" статьясы боюнча юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин пайдасына салык салуунун жалпы шарттарына ылайык пайда салыгынын (11113100), ошондой эле пайыздан салыктын (11113200) түшүүлөрү эсепке алынат. 

Атайын салык режими боюнча алынуучу салыктардын эсебин көрсөтүү үчүн "атайын режим боюнча салык" 1112 топчонун коду колдонулат. Ушул топчодо төмөнкүдөй статьялар колдонулат: бирдиктүү салыктан түшүү (11121) патент негизинде салык (11122) жана бюджеттик уюмдардын атайын каражатына салык (11123). 

11122 "Патент негизинде салык" статьясы 11122100 "Милдеттүү патент негизинде салык" жана 11122200 "Ыктыярдуу патент негизинде салык" Элементтеринен турат. 

«Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар» деген 1113 топчо «Кумтөрдөн түшкөн дүң кирешеден алынуучу салык» деген 11131 статьяны, «Кумтөрдөн түшкөн дүң кирешеден алынуучу салык» деген 11131100 Элементти өзүнө камтыйт, анда «Кумтор ГОЛД Компании» ЖАКынан түшкөн салыктардын эсеби алынат

"Менчикке салык" тобу (113) өзүнө эки топчону камтыйт: 

1131 "Мүлк салыгы" 

1132 "Жер салыгы" 

1131 "Мүлк салыгы" топчосу "Кыймылсыз мүлк салыгы" (11311) жана "Кыймылдуу мүлк салыгы" (11312) статьяларына бөлүнөт. 

"Кыймылсыз мүлк салыгы" (11311) статьясы төмөнкүдөй Элементтерден турат: 

Ишкердик ишин жүргүзүү үчүн колдонулбаган кыймылсыз мүлк салыгы (11311100) жана Ишкердик ишин жүргүзүү үчүн 2 жана 3-топтордо (11311200, (11311300) колдонулган кыймылсыз мүлк салыгы (11311200). "Кыймылдуу мүлк салыгы" (11312) статьясы төмөнкүдөй Элементтен турат: Юридикалык жактардын транспорттук каражатына салык (11312100) жана жеке адамдардын транспорт каражатына салык (11312200). 

1132 "Жер салыгы" топчосу төмөнкүдөй Элементтерге бөлүнөт: 

Короо жай жана багбанчылык - огород жер участкаларын пайдалануу үчүн жер салыгы (11321100), айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы (11321200) жана калктуу конуштардын жерин жана айыл чарбасына жараксыз жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы (11321300). 

"Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салык" тобу (114) өзүнө үч топчону камтыйт: 

1141 "Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салык" 

1142 "Акциз салыгы" 

1144 "Жер казынасын пайдалануу үчүн салык" 

1141 "Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салык" топчосунда төмөнкүдөй статьялар бөлүнөт: 

11411 "Кошумчаланган нарк салыгы", ал боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө Кошумчаланган нарк салыгынын түшүүсү (114111) жана Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келген товарларга Кошумчаланган нарк салыгынын түшүүсү эсепке алынат (114112). 

11412 "Сатуудан салык", ал товарларды сатып өткөрүүдө, жумуштарды аткарууда жана кызмат көрсөтүүдө юридикалык жактар жана жеке ишкерлер тарабынан төлөнөт. Эсепке алуу үчүн 114121 статьячасы колдонулат. 

11413 "Автомобиль жолун пайдалануу үчүн салык". Эсепке алуу үчүн 114131 статьячасы колдонулат. 

11414 "Өзгөчө кырдаалдарды алдын ала эскертүү жана жоюу үчүн чегерүүлөр". Эсепке алуу үчүн 114141 статьячасы колдонулат. 

11413 жана 11414 статьяларын колдонуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 26-апрелиндеги N 291 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында автомобиль жолун пайдалануу үчүн салыкты эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдарды алдын ала эскертүү жана жоюу үчүн каражатты чегерүүнүн, эсепке алуунун жана пайдалануунун тартиби жөнүндө" Нускамаларга ылайык автожол жана өзгөчө кырдаалдарды алдын ала эскертүү жана жоюу үчүн салыгы боюнча түшүүлөр суммасынын жылдык эсеп-кысабы отчеттук мезгилден кийинки жылдын 1-мартына чейин берилиши, ошондой эле салыктардын ошол түрү боюнча бюджет алдында карызды эсепке алуу менен байланышкан. 

1142 "Акциз салыгы" топчосунда Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн акциз алынуучу товарлар (11421) жана Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келген акциз алынуучу товарлар (11422) боюнча түшүүлөрдү эсепке алуу жүргүзүлөт. Андан аркы деталдаштыруу товарлар тобу боюнча жүргүзүлөт, алар 11421 жана 11422 коддору үчүн окшош: алкогол ичимдиктери, тамеки чылымдары, мунайзат. 11421420 жана 11422410 "Дагы башка акциз салынуучу товарлар" Элементи акциз салынуучу товарларга акциз салыгы боюнча карыздын түшүүлөрүн эсепке алуу үчүн каралган, эгерде андайлар орун алган болсо, бул Кыргыз Республикасынын жаңы Салык Кодексине ылайык алынып салынган. 

1144 "Жер казынасын пайдалануу үчүн салык" топчосунда бонустардын (11441) жана Роялтинин (11442) түшүүлөрү эсепке алынат. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1993-жылдын 11-майындагы N 198 "Минералдык-чийки базаны өнүктүрүүгө жана кайталап өндүрүүгө чегерүүлөр тууралуу" токтому менен бекитилген "Минералдык-чийки базаны өнүктүрүүгө жана кайталап өндүрүүгө чегерүүлөр тууралуу" Жобого ылайык, ушул салыкты төлөө салык төлөөчүлөр тарабынан ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15-күнүнөн кечиктирбестен жүргүзүлөт, салыктын келип түшүү, ошондой эле ошол салык боюнча карыздын эсеби 11442 "Роялти" статьясы боюнча жүргүзүлөт. 

"Эл аралык соода жана аткарымдар салыгы" тобу (115) өзүнө 1151 "Бажы төлөмү" топчосун камтыйт. 

Ушул топчодо статья боюнча төмөнкүдөй түшүүлөр эсепке алынат: 

11511 "Ташылып келген продукциялардан бажы төлөмдөрү", буга импорттук бажы төлөмүнөн түшүүлөр (11511100), импорттук сезондук бажы алымы (11511200), атайын алым (11511300), демпинге каршы алым (115114000) компенсациялык алым (11511500) бажы төлөмдөрүнүн, салыктардын бирдиктүү чендери боюнча бажы төлөмү (11511600) жана жалпы бажы төлөмү (11511700) кирет. 

11512 "Ташылып чыккан продукциялардан бажы төлөмү", мында Кыргыз Республикасынын аймагынан ташылып чыгуучу товарларга төлөм жүргүзүлө турган экспорттук бажы алымдарынан (11512100) түшүүлөрдү, экспорттук сезондук бажы алымы (11512200) ,эсепке алуу жүргүзүлөт. 

11513 "Бажы жыйымы", чет өлкөлүк авто жүк ташуучулардан жыйымдан (11513100) жана бажылык тариздөө, бажылык коштоп жүрүү үчүн жыйымдан (11513200) турат. 

11514 "Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр" 

116 "Дагы башка салыктар жана жыйымдар" тобунда акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүдөн жана чекене соодадан алынуучу салык, курорт салыгы, мейманкана салыгы, жарнак салыгы өңдүү, эгерде андайлар орун алган болсо, Салык Кодексинин жаңы редакциясына ылайык алынып салынган, жергиликтүү салыктардан түшүүлөрдүн эсебин алуу жүргүзүлөт. 

"Социалдык камсыздоого төгүмдөр/чегерүүлөр" категориясы (12) 

121 - Социалдык камсыздоого төгүмдөр/чегерүүлөр; 

122 - Социалдык камсыздоого башка төгүмдөр/чегерүүлөр; 

123 - Социалдык фонддун башка кирешелери. 

Бюджеттин бул статьясы жалаң гана Социалдык фонд тарабынан колдонулушу керек жана Социалдык фондго бардык булактардан бүт төгүмдөр эсепке алынат. Ал ошондой эле иштегендерден түшүүлөрдүн, алардын атынан жумуш берүүчүлөр салган суммалардын жана жекече эмгек ишмердиги менен алектенген адамдардан түшкөндөрдүн эсебин камтыйт. 

"Алынган расмий трансферттер" категориясы (13

Гранттар демейде мамлекеттик мекемелер тарабынан мамлекеттин башкаруу секторунун башка бирдиктеринен же эл аралык уюмдардан, башка мамлекеттердин Өкмөттөрүнөн алынган каражаттарды акысыз берүү же трансферттер (милдеттүү эмес) болуп эсептелет. 

Бул категория ошондой эле категориялык, теңөөчү жана дем берүүчү гранттарды кошкондо, жергиликтүү башкаруу органдарына берилүүчү гранттарды, ошондой эле өз ара эсептешүү боюнча республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден өткөрүлүп берилүүчү каражаттарды камтыйт. 

Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнөн, ошондой эле эл аралык уюмдардан келген гранттар капиталдык же учурдагы болуп классификацияланышы мүмкүн. 

"Алынган расмий трансферттер" категориясы төмөнкү топтордон турат: 

131 - чет өлкөлөрдөн трансферттер

13111.Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнөн 

13111100 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө учурдагы чыгымдарды жүргүзүү үчүн чет мамлекеттердин өкмөттөрү берген трансферттер (гранттар) эсепке алынат. 

13111200 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө капиталдык чыгымдарды жүргүзүү үчүн чет мамлекеттердин өкмөттөрү берген трансферттер (гранттар) эсепке алынат. 

1312 Эл аралык уюмдардан 

13121 Эл аралык уюмдардан 

13121100 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө учурдагы чыгымдарды жүргүзүү үчүн дайындалган эл аралык уюмдардан алынган трансферттер (гранттар, демөөрчүлүк жардам) эсепке алынат. 

13121200 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө капиталдык чыгымдарды жүргүзүү үчүн дайындалган эл аралык уюмдардан алынган трансферттер (гранттар, демөөрчүлүк жардам) эсепке алынат. 

133 Мамлекеттик башкаруу секторунан трансферттер 

1331 Жергиликтүү бюджеттерге гранттар 

13311 Жергиликтүү бюджеттерге гранттар 

13311100 Категориалык гранттар (трансферттер) - мамлекет тарабынан кепилденген, жергиликтүү бюджеттин чыгашаларынын белгилүү бир түрлөрүн каржылоо үчүн бекер жана кайтарылбас негизде республикалык бюджеттен берилген бюджеттик ассигнациялоо. 

13311200 Теңөөчү гранттар (трансферттер) - аймактын бюджеттик камсыз болуу деңгээлин теңөө үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилген финансылык жардам. 

13311300 Дем берүүчү гранттар (трансферттер) артыкчылыктуу инвестициялык долбоорлор боюнча максаттуу чыгашаларды жүргүзүү үчүн бюджеттин бир деңгээлинен бюджеттин башка деңгээлине өткөрүлүп берилген каражат. 

1332 Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

13321 Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши же Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бюджеттер бекигенден кийин ченем актылары кабыл алынган учурда республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге берилет, ага ылайык жергиликтүү бюджеттердин чыгашасы көбөйөт же кирешеси азаят, тийиштүү сумма республикалык бюджеттен компенсацияланат. 

13321100 Өз ара эсептешүүлөр боюнча республикалык бюджеттен өткөрүлүп берилүүчү каражаттар  

13321200 Өз ара эсептешүүлөр боюнча жергиликтүү бюджеттерден өткөрүлүп берилүүчү каражаттар. 

13321300 жергиликтүү бюджеттен өзара эсептешүүлөр боюнча берилген каражаттар 

"Салыктык эмес кирешелер" (14) категориясы 

"Салыктык эмес кирешелер" категориясы төмөнкү топтордон турат: 

141 - Менчиктерден жана пайыздардан кирешелер

142 - Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер; 

143 - Айып акылар, санкциялар, конфискациялар; 

144 - Гранттардан тышкары, ыктыярдуу трансферттер; 

145 - Дагы башка салыктык эмес кирешелер. 

141 Менчиктен жана пайыздан кирешелер 

1411 Пайыздар 

14111 Депозиттер боюнча пайыздар 

14111100 Бул деңгээлде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн эсеп-чотунда турган каражаттар калдыгынын үстүнө кошуп эсептелген пайыздар эсепке алынат. 

14112 Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112100 Мурда берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар көрсөтүлөт 

1412 Дивиденддер жана пайда 

14121 Дивиденддер 

14121100 Бул деңгээлге акциялардын мамлекеттик пакетине кошуп эсептелген, дивиденддер түрүндө алынган киреше эсепке алынат. 

14122 Пайда 

14122200 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан алынган пайдадан чегерүүлөрдү камтыйт. 

14122200 Мамлекеттик ишканалардын пайдасы 

1415 Ижара акысы 

14151 Пайдалуу казынды жерлерди же казынды жылуулук отунун иштетүү үчүн акы төлөө 

14151100 Пайдалуу казынды жерлерди же казынды жылуулук отунун иштетүү үчүн акы төлөөнү камтыйт. 

14152 Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы төлөө - мамлекетке таандык жер казынасы менен жер ижарасынан кирешени камтыйт. 

141521 Жер ижарасы үчүн акы төлөө калктуу конуштарда жер ижарасына (14152110) жана жайыт жерлеринин ижарасына (14152120) бөлүнөт, өз кезегинде жайыттарды пайдалануу үчүн акы төлөөдөн түшүүлөр: айыл четиндеги талаалардын ижарасы үчүн (14152121), пайдалануусу күчөгөн зоналарда жайыт ижарасы үчүн (14152122) жана жайлоо жайытынын ижарасы үчүн (14152123) Элементтерине бөлүнөт. 

14152200 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган жерди кайра бөлүштүрүү Фондунун жери үчүн ижара акысы эсепке алынат. 

14152300 Токой ресурстарын пайдалануу үчүн ижара акысы эсепке алынат, ал Кыргыз Республикасынын Президентинин N 263 17-май 2006-ж. "Кыргыз Республикасынын Президентинин 21-июль 1992-ж. N 239 "Республикалык жана жергиликтүү жаратылышты коргоо фонду жөнүндө" Указына толуктоо жана өзгөртүү киргизүү "Указы менен бекитилген "Кыргыз Республикасында жаратылышты коргоо жана токой тармагын өнүктүрүү республикалык жана жергиликтүү фондусунун каражаттарын келип чыгуу жана пайдалануу" Жобосуна ылайык жаратылышты коргоо жана токой тармагын өнүктүрүү республикалык жана жергиликтүү фондусуна түшөт. 

14152400 Суу ресурстарын пайдалануу үчүн ижара акысы эсепке алынат. 

14152900 Жогоруда келтирилген классификация Элементтеринде каралбаган жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн дагы башка төлөмдөр кирет. 

14153 Мүлк ижарасы үчүн акы төлөө мамлекеттик менчик (14153100) жана муниципалдык менчик (14153200) болуп саналган жайларды, имараттарды жана курулмаларды ижарага берүүдөн түшүүлөргө, ошондой эле дагы башка мүлктү ижарага берүүдөн (14153900) түшүүлөргө бөлүнөт. Ижара акысы ижарачы тарабынан ижара тууралуу мыйзамдын талаптарына ылайык түзүлгөн келишимде каралган тартипте жана шартта ошол мүлктү пайдаланганы үчүн төлөнөт. Ижара тууралуу келишимде каралган коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөө ижара берүүчүнүн эсеп-чотуна которулат. Дагы башка мүлктүн ижара акысынан түшүүлөргө, мисалы, камсыз кылуулар же шаймандар, транспорт каражаттары жана башкалар үчүн ижара акысы кирет. 

142 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер 

1422 Администрациялык жыйымдар жана төлөмдөр 

14221 Жыйымдар жана төлөмдөр 

14221100 Менчик түрүнө карабастан бардык чарба жүргүзүүчү субъекттер жана лицензиялоого жаткан ишкердик ишин алып барууну каалаган жарандар тарабынан лицензия берүү үчүн төлөм эсепке алынат. 

14221200 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан берилген уруксат берүү документтеринин Реестрин бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 25-февралындагы N 103 токтому менен бекитилген уруксат берүү документтеринин Реестрине ылайык инвестициялык башка документацияларды милдеттүү макулдашуудан, ишкердик ишинин жана анын натыйжаларынын милдеттүү мамлекеттик талаптарга шайкештиги жөнүндө ар түрдүү мамлекеттик уруксатты, сертификаттарды, маалымат кагаздарды, документтерди берүүдөн түшкөн кирешелер көрсөтүлөт. 

14221300 Лотереялык ишти жүргүзүү укугу үчүн акы төлөө эсепке алынат. 

14221400 Транспорт каражаттарын каттоодон жана кайра каттоодон түшүүлөр эсепке алынат. 

14221500 Баалуу металлдарды мамлекеттик сертификаттоону, б.а. баалуу металлдардан жасалган буюмдарды мамлекеттик эн тамга салууну жана аны менен байланышкан иш аракеттерди (апробациялоо, текшерүү үлгүлөрүн тандап алуу, контролдук талдоо жана башкалар) жүргүзүүдөн төлөмдөр эсепке алынат. 

14221600 Айдоочунун күбөлүгүн алуу үчүн укук берген экзамендерди кабыл алуу, автотранспорт каражаттарын кароо үчүн жыйымдар эсепке алынат. 

14221700 Таштандыларды ташуу жыйымы эсепке алынат. 

14221800 Автотранспортту токтотууга коюу үчүн жыйым эсепке алынат. 

14221900 Жогоруда келтирилген бюджеттик классификациянын Элементтеринде каралбаган дагы башка төлөмдөр менен жыйымдар эсепке алынат. 

14222 Мамлекеттик алымдар бул тийиштүү мамлекеттик органдар - сот, нотариат же башка атайын ыйгарым укуктуу органдар тарабынан алар белгилүү бир иш-аракет аткарганда жана юридикалык мааниси бар документтерди берүүдө өндүрүп алуучу акчалай жыйым. Жеке жана юридикалык жактар мамлекеттик алымды төлөөчүлөр болуп эсептелет. 

14222100 Бул деңгээлде Кыргыз Республикасынын жаранына паспорт жана Кыргыз Республикасынын жаранына жалпы жарандык паспорт берүү үчүн мамлекеттик алым эсепке алынат. 

14222200 Бул деңгээлде юстиция органдары тарабынан өндүрүп алуучу мамлекеттик алым эсепке алынат, анын ичинде: 

1) Нотариалдык конторалар жана нотариалдык аракеттерге ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан нотариалдык ишти жасаганы үчүн, ошондой эле нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөсүн (дубликатын) бергени үчүн; 

2) жарандык абалдын актыларынын жазууларына өзгөртүүлөр, толуктоолор, оңдоолор жана калыбына келтирүүлөр киргендигине байланыштуу жарандык абалдын актыларын жана күбөлүктөрдү каттоодон өткөрүү жөнүндө жарандарга кайтадан күбөлүктөрдү берүү үчүн; 

14222300 Бул деңгээлде сот органдары тарабынан мыйзамдуу күчүнө кирген сот актыларын кайра кароо жөнүндө даттануулардан тышкары, сотко берилген доо жана башка арыздар менен даттануулардан, ошондой эле соттун документтердин көчүрмөсүн бергени үчүн өндүрүп алынуучу мамлекеттик алымдар эсепке алынат; 

14222400 Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында аныкталган юридикалык мааниси бар дагы башка иш аракеттер жана документтерди берүү үчүн, анын ичинде: 

1) Чет өлкөгө чыгууга укук берген жана Кыргыз Республикасынын чакыруусу боюнча чет өлкөлүк адамдарга документтерди тариздөө үчүн; бул документтерге өзгөртүүлөрдү киргизгендиги үчүн; паспорт же аны алмаштырган документтер боюнча чет өлкөлүк жаранды каттоодон өткөрүү жана каттоо мөөнөтүн узартуу үчүн; 

жашап калууга документ берүү же аны узартуу үчүн; чет өлкөлүк жаранга Кыргыз Республикасына келүү жана Кыргыз Республикасынан кетүү укугуна виза берүү үчүн; Кыргыз Республикасынын аймагында болуу укугуна визаны узартуу үчүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө документтерди карап чыгуу үчүн. 

2) аңчылык жасоо, балык уулоо жана Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында аныкталган дагы башка ишмердик укугуна уруксат берүү үчүн; 

3) аукциондорду өткөрүү үчүн, аукциондордо жасалган бүтүм үчүн; Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык мамлекеттик ишканалардын мүлкүн сатып алуу үчүн; 

4) Мамлекеттик каттоого таандык жана нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган жер участокторуна болгон укугу менен жасалган бүтүм үчүн; 

5) лицензияларды берүү үчүн; 

6) жашаган жери боюнча жарандарды каттоодон өткөрүү үчүн; 

1423 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүдөн түшүүлөр-продукцияларды сатып өткөрүүдөн, иш аткаруудан, кызмат көрсөтүүлөрдөн алынган же ченемдик-укуктук актыларга ылайык белгиленген ишмердиктин дагы башка түрлөрүн жүзөгө ашыруудан алынган мамлекеттик органдардын кирешесин чагылдырат. 

14231 Саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө 

14231100 Мамлекеттик ооруканаларда жана клиникаларда медициналык кызмат көрсөтүү үчүн, рентгендик текшерүүдөн, ультра-үн менен текшерүү кызматынан, медициналык кесипкөй кароодон, стоматологиялык кызмат көрсөтүүлөрдөн (протездөөдөн, дарылоодон ж.б.у.с.) төлөмдөр эсепке алынат. 

14231200 Эл аралык, медициналык жана өкмөттүк эмес уюмдардын заказдары боюнча максаттуу изилдөөлөрдү жүргүзүүдөн түшкөндөр. 

14231300 Сатып өткөрүлгөн дары-дармек, кан жана компоненттер үчүн түшүүлөр көрсөтүлөт. 

14231400 Жеке адамдардын жана юридикалык жактардын табыштамалары боюнча дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык иштерди жүргүзүү үчүн төлөмдөр, дарылоо-профилактикалык жана диагностикалык препараттарды, диагоностикумдарды, реактивдерди, дезинфекциялоочу каражаттарды жана өндүрүштүк ачыткыларды даярдоо үчүн төлөмдөр, ошондой эле ыктыярдуу негизде жеке адамдардын жана юридикалык жактардын табыштамалары боюнча товардык продукциянын,адам жашаган чөйрө объекттеринин экспертизасын жүргүзүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат. 

14231500 Саламаттык сактоо чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү үчүн чогуу акы төлөө. Жарандардын өздөрүнө Мамлекеттик кепилдиктердин программалык финансылоосунан ашык көрсөтүлгөн кызматтар үчүн акы төлөөгө катышуусу катары түшкөн каражатар эсепке алынат 

14232 Билим берүү чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө 

14232100 Мамлекеттик окуу жайларда (жогорку окуу жайларда, кесиптик-техникалык окуу жайларда жана атайын орто билим берүүчү окуу жайларда) контракттык окутуу үчүн акы төлөө эсепке алынат. 

14232200 Жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүн - өзгөчө үлгүдөгү документтерди алууга талапкерлерди тестирлөөнү жүргүзүү үчүн акы төлөө

14232300 Кесиптик-техникалык окуу жайлардын окуучулары даярдаган продукцияларды сатуудан түшүүлөр, ошондой эле жатаканаларда, мейманканаларда жашаганы үчүн төлөмдөр көрсөтүлөт. 

14232400 Окуу программаларын тереңдетип окутуу үчүн кошумча сабактар, ийримдер түрүндө мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат. 

14232500 Окутуучу программаларды, семинарларды, конференцияларды уюштуруу жана өткөрүү үчүн акы төлөө эсепке алынат. 

14232600 Аталган деңгээлде полиграфиялык, басмаканалык кызматтар үчүн түшүүлөр, дипломдорду, аттестаттарды, зачеттук китепчелерди, ар кандай бланктарды даярдоо үчүн акы эсепке алынат. 

14232700 Билим берүү чөйрөсүндө башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы эсепке алынат. 

14233 Маданий чөйрөдө кызмат көрсөтүү үчүн акы. Эсепке алынат 

14233100 Автордук чыгармалардын, драматургиянын, музыка чыгармаларынын, сценарийлердин (концерттердин, спектаклдердин ж.б.) көчүрмөлөрүн берүү, ошондой эле музей, китепкана фонддорун берүүдөн түшүүлөр эсепке алынат. 

14233200 Мамалекеттик музейлерге, парктарга,маданий мекемелерге,эс алуужана оюн-зоок жайларына кирүү акысынан, кинотасмаларды, театрлаштырылган, цирк көрсөтүүлөрү үчүн түшүүлөр эсепке алынат. 

14233300 Сауналардын, спорттук секциялардын,бассейндердин ден соолукту чыңдоо үчүн түшүүлөрү эспке алынат. 

14233400 Мамлекеттик парктарга жана эс алуу жайларына кирүү үчүн акы эсеке алынат. 

14233500 гезиттерге жазылуужана сатуу үчүн жарнамалык жарыя үчүн акы алуу эсепке алынат. 

14233600 Ар кандай документтерди жол-жоболоштуруу, сактоо, издөө жана берүү үчүн акы эсепке алынат. 

14233700 теле радио берүүлөрдүн эфири үчүн акы төлөө эске алынат 

14233 Маданият чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө

14233100 Драматургиянын, музыканын, сценарийдин (концерттердин, спектаклдердин ж.б.), автордук чыгармаларынын көчүрмөсүн бергендиги үчүн түшүүлөр, ошондой эле музей, китепкана фондуларынан берүү үчүн түшүүлөр эсепке алынат. 

14233200 Мамлекеттик музейлерге, сейил бактарга, маданият мекемелерине, эс алуу жана оюн-зоок жайларына кирүү үчүн төлөм, кинофильмдерди, театрлашкан, цирк оюндарын көрсөтүүдөн түшүүлөр. 

14233300 Сауналардын, спорт секцияларынын, бассейндердин ден-соолукту чыңдоочу кызматтары үчүн түшүүлөр 

14234 Айыл, суу чарба чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүдөн акы төлөө 

14234100 Бул деңгээлде пестициддер менен агрохимикаттардын калдыгынын болушуна өсүмдүктөргө, жашылча мөмө-жемиш азыктарына, кыртышка, сугат сууларына химиялык талдоо жүргүзүүдөн, ошондой эле алардын стандартка жана техникалык шартка шайкештигин аныктоодон түшүүлөрдү, жеке адамдардын жана юридикалык жактардын табыштамасы боюнча зыянкечтерди, илдеттерди жана отоо чөптөрдү табуу жана аларга каршы химиялык жана башка ыкмалар менен күрөшүү чараларын колдонуу боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн айдоолоруна жүргүзүлгөн изилдөөдөн түшүүлөрдү, ошондой эле карантиндеги продукцияларды (жүктөрдү) зыянсыздандырууга төлөмдөрдү кошуу керек. 

14234200 Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндүк жана көчөттүк материалдарынын себүү сапатын лабораториялык аныктоо үчүн төлөмдөр, үрөнчүлүк айдоо аянттарын жана тигилген бак-дарактарды талаада текшерүү жана апробациялоо, үрөндөрдүн партияларын кыртышта көзөмөлдөө үчүн төлөмдөр эсепке алынат. 

14234300 Бул деңгээлде малдын клиникалык кароосу, диагностикасы жана дарылоо жардамын көрсөтүүдөн, ооруусу шектүү малды карантиндик изолятордо багуудан, алардын абалына клиникалык байкоо жүргүзүүдөн түшүүлөрдү, малдан жана өсүмдүктөн алынган азыктар менен чийки заттардын сапатын баалоо максатында лабораториялык изилдөөнү жүргүзүү үчүн төлөмдөрдү, ошондой эле темир жол вагондорун, авто жана авиа унаа каражаттарын ветеринардык-санитардык тазалоо иштери үчүн түшүүлөрдү көрсөтүү керек. 

14234400 Бул деңгээлде суу пайдалануучуларга сугат суусун берүү кызматы үчүн түшүүлөр көрсөтүлөт. 

14234500 Механизмдерди берүү боюнча акы эсепке алынат. 

14234600 Мал чарбасы жана балык чарбасы чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү боюнча акы эсепке алынат. 

14234700 Өсүмдүктөрдү өстүрүү чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөө эсепке алынат. 

14234800 Айыл жана суу чарба чөйрөсүндө башка кызматтарды көрсөтүү үчүн акы эсепке алынат. 

14235 Кызмат көрсөтүүнүн дагы башка түрлөрү үчүн акы төлөө

14235100 Айдоочунун күбөлүгүн алуу укугуна экзамендерди кабыл алуу үчүн, автоунаа каражаттарын кароосу жана диагностикалык акты берүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат. 

14235200 Бул деңгээлде товарларды жана товар катары декларацияланган унаа каражаттарын бажылык тариздөө үчүн жүргүзүлгөн жыйымдар эсепке алынат жана товарлар менен унаа каражаттарынын тандалган бажы режимине ылайык бажылык тариздөөнүн бажы наркынан 0,15 пайыз өлчөмүндө өндүрүлүп алынат.  

14235300 Ушул деңгээлде бажылык көзөмөластында турган, товарларды ташыган ар бир унаа каражатын бажылык коштоп жүрүү үчүн жыйымдар көрсөтүлөт. 

14235400 Объектилерди кайтаруу жана күтүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат. 

14235500 Аңчылык жана балык уулоо кызматарын көрсөтүү үчүн акы 

14235600 Альтернативдик кызматты өтөө үчүн жана аскерге чакырылуучу мобилизациялык резервге төлөмдөр эсепке алынат. 

14235700 Эмгекти пайдалануу жана жолугушуу бөлмөлөрү кызматтарын көрсөтүү үчүн акы. 

14235800 Бул категорияга мамлекеттик башкаруу органдары, анын ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары көрсөткөн кызматтарга, акы төлөнүүчү кызматтардын башкакатегориясына жатпай турган дагы башка кызмат көрсөтүүлөргө төлөмдөр камтылат. 

 

143 Айыптар жана санкциялар 

1431 Администрациялык айыптар, санкциялар, конфискациялар 

14311 Администрациялык айыптар, санкциялар, конфискациялар  

14311100 Администрациялык жоопкерчилик тууралуу Кыргыз Республикасынын Кодексинде белгиленген учурларда жана тартипте юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан жол берилген укук бузуулар үчүн алар төлөгөн администрациялык айыптар эсепке алынат.14311200 КР Жазык кодексинин "Контрабанда" 204-статьясы боюнча сот чечими менен белгиленген контрабандалык укук бузуулардын жана (же) кылмыш жасоолордун куралы же объекттери болуп саналган заттарды сатып өткөрүүдөн акча каражатынын түшүүлөрү эсепке алынат. 

14311300 Фискалдык жана укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлгөн оперативдүү иш чараларга ылайык, ошондой эле мамлекеттин пайдасына мүлктү конфискациялоо жөнүндө сот чечимине ылайык конфискацияланган мүлктү сатып өткөрүүдөн акча каражаттын түшүүлөрү эсепке алынат. 

14311400 Жүргүзүлгөн контролдук-көзөмөл иш-чаралардан түшүүлөргө мыйзамда белгиленген финансылык жол-жоболорду жеке адамдар жана юридикалык жактар бузган учурда жана кол коюлган макулдашууларды, келишимдерди жана мамлекеттик милдеттенмелерди аткарбай койгондо, мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан өндүрүлүп алынуучу каражаттар кирет. Мисалы: Эсептөө палатасынын буйрутмасына ылайык казыналык системасын аттап өтүп, бюджеттик каражатты максатсыз пайдалануу жана чыгымдоо фактылары боюнча, макулдашуулар, келишимдер же дагы башка мамлекеттик милдеттенмелер бузулган учурда, Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан өндүрүлүп алынуучу, ошондой эле фискалдык жана укук коргоо органдары тарабынан документалдык текшерүүлөрдүн жүрүшүндө табылган финансылык тартип бузууларда өндүрүп алынуучу айыптык санкциялар. 

14311500 Бул деңгээлде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинде белгиленген өзгөчө чоң өлчөмдөгү экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун толуктоо эсепке алынат. 

 

1432 Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар, санкциялар, конфискациялар 

14321100 Социалдык фонд тарабынан чегерилген негизги карыз боюнча келип түшкөн администрациялык айыптар эсепке алынат. 

14321200 Социалдык фонд тарабынан чегерилген мөөнөтү өткөн карыз боюнча келип түшкөн администрациялык айыптар эсепке алынат. 

14321300 Социалдык фонд тарабынан чегерилген биринен экинчисине өткөн карыз боюнча келип түшкөн администрациялык айыптар эсепке алынат. 

144 Гранттардан тышкары, ыктыярдуу трансферттер аталган категория Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке же юридикалык жактар тарабынан каражаттарды мамлекетке, бюджеттик мекемелерге кайтарымсыз өткөрүп берүүнүн башка формаларын камтып турат. 

 

1441 Гранттардан тышкары, ыктыярдуу трансферттер - бул категория Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык жеке адамдардан же юридикалык жактардан мамлекетке, бюджеттик мекемелерге каражатты кайтарымсыз берүүлөрдүн дагы башка формаларын камтыйт. Ошондой эле демөөрчүлүк жардам түрүндө келип түшкөн каражаттар эсепке алынат. 

1441 Гранттардан тышкары, ыктыярдуу трансферттер 

14411 Учурдагы 

14411100 Гранттардан башка, учурдагы ыктыярдуу трансферттер, бул учурдагы чыгымдарды каржылоо үчүн жеке адамдардан жана юридикалык жактардан келип түшкөн (КР бюджетинин чыгашалар классификациясында каралган) демөөрчүлүк жардам 

14412 Капиталдык 

14412100 Гранттардан башка, капиталдык ыктыярдуу трансферттер, бул капиталдык чыгымдарды каржылоо үчүн ( активдер жана милдеттенмелер менен болгон аткарымдар боюнча Классификацияда каралаган) жеке адамдардан жана юридикалык жактардан келип түшкөн демөөрчүлүк жардам. 

145 Дагы башка салыктык эмес кирешелер - бул категория 141ден 144кө чейинки категорияларга бөлүнбөгөн бардык башка салык эмес кирешелерди камтыйт. 

1451 Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511 Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511100 Мамлекеттин пайдасына айланган кирешелерге бюджетке келип түшкөн каражаттар кирет, алар өз кезегинде кандайдыр бир башка категориянын курамына эсептелиши мүмкүн эмес, мында үзгүлтүксүз негизде же бир жолку төлөм түрүндө болбогон түшүүлөр мүнөзүнө ээ. Мындай төлөмдөр менен түшүүлөргө: өткөн жылдардагы бюджеттик каражаттын калдыгы, депонирленген эмгек акы боюнча каражат, эл аралык долбоорлор жабылганда же дагы башка мекемелер жоюлганда калган акча каражатынын калдыгы, металл сыныктарын жана макулатураны тапшыруудан каражат, «финансылык эмес жана финансылык активдерди сатуу» деңгээли боюнча таандык болбогон жана эсептелбеген негизги фонддорду сатуудан түшүүлөр, ошондой эле мамлекеттик бюджеттин кирешеси катары квалификацияланбаган жана алардын түшкөн күнүнөн 2 ай өткөнчө талап кылынбаган каражат кирет. 

14511200 Дагы башка салыктык эмес киреше өзүнө башка категориялардын курамында аларды классификациялоо үчүн жетиштүү маалымат болбогон кирешелерди камтыйт, ошондой эле бул деңгээлге алуучу тарабынан 2 айдын ичинде тактоону жана аныктоону талап кылган түшүүлөр (аныкталбаган түшүүлөр) таандык болушу мүмкүн. Төлөмдүн таандык болушу аныкталгандан кийин каражат тийиштүү деңгээлде чагылдырылат. 

14511300 Бул деңгээлде чет өлкөлүк валютаны улуттук валютага эркин алмаштырууда келип чыккан пайда, б.а. Казыналыктын валюталык эсеп-чоту боюнча аткарымдарды жүргүзүүдө жана аларды андан кийинки эсепке алууда келип чыккан курстук айырма эсепке алынат. Зыян тартуу болгон учурда төлөм суммасы "минус" белгиси менен эсепке алынат. 

 

III. Чыгашалардын экономикалык классификациясы 

 

 

Чыгашалардын экономикалык классификациясы мамлекеттик башкаруу секторунда ишке ашырылуучу аткарымдардын экономикалык мазмунуна жараша болуучу бюджеттердин чыгашалар топтому болуп саналат. 

Чыгашалардын экономикалык классификациясы өзүнө бөлүм, категория, топ, статья, статьяча коддорун жана 8 бөлүктөн турган чыгашалар Элементтерин камтыйт: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Чыгашалардын экономикалык классификациясы │ 

├──────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────────┬──────────┤ 

Бөлүм Категория Топ Статья Статьяча Элемент │ 

X XX ХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ │ 

├──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤ 

1 2 3 4 5 8 │ 

└──────────┴───────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────┘ 

Бөлүм - 1 белги; 

Категория - 2 белги; 

Топ - 3 белги; 

Статья - 4 белги; 

Статьяча - 5 белги; 

Элемент - 8 белги. 

Министрликтер менен мекемелердин бюджетинин аткарылышы 8-белгинин деңгээлинде жүргүзүлөт. 

2 "Чыгашалар" бөлүмү чыгашалардын төмөнкү категорияларын камтыйт: 

21 Кызматчылардын эмгек акысы 

22 Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 

24 Пайыздар 

25 Субсидиялар 

26 Гранттар 

27 Социалдык желөкпулдар 

28 Башка чыгымдар 

Чыгашалардын ар бир категориясы тиешелүү бөлүнгөн чыгымдардын статьяларынын статьячаларынын жана Элементтеринин коддорун андан ары деталдаштырган чыгашалардын топторунан турат. 

 

21 Кызматчылардын эмгек акысы 21 категориясы 

Кызматчылардын эмгек акысы 21 категориясына - Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык мамлекеттик кызматчыга төлөнүүгө тийиш болгон эмгек акы боюнча чыгымдар киргизилет. Кызматчылардын эмгек акысы отчеттук мезгилдин ичинде аткарылган иши үчүн акчалай же натуралай формада мамлекеттик кызматчыга төлөнүп берилүүгө тийиш болгон толук акыны билдирет. Бул категорияга эмгек акы (211) жана кызматчылардын атынан социалдык камсыздандыруу программасына жумуш берүүчү төлөгөн социалдык керектөөлөргө төгүмдөр/чегерүүлөр (212) кирет. 

Бул категорияга мамлекеттик башкаруунун секторундагы штаттык бирдиктерге кирбеген кызматчылардын суммасы кошулбайт. 

Кызматчылардын эмгек акысы кызматчы тиешелүү мезгилдин ичинде аткарган иши үчүн акчалай же натуралай алууга укугу бар, иштин аткарылышына жараша же ал аяктагандан кийин аванс түрүндө төлөнө турган акынын чоңдугу менен аныкталат. 

Эмгек акы 211 категория жумуш берүүчү тарабынан мамлекеттик кызматчыга төлөнгөн бардык төлөмдөрдү камтып турат, буга социалдык муктаждыктар үчүн төгүмдөр/чегерүүлөр (212) буга кирбейт. Ал акчалай формадагы же натуралай түрдөгү төлөмдөрдү камтып турат. Аталган категорияга кызматчылардын эмгек акысынан чыгарып салуу аркылуу төлөнүүчү төгүмдөр/чегерүүлөр да киргизилет. 

Эмгек акыга кызматчы иш алуу же өз функцияларын аткаруу процессинде тарткан чыгымдар киргизилбейт. Мисалы, кызматчы жаңы ишке кабыл алынганда же жумуш берүүчүнүн демилгеси боюнча жашаган жери өзгөргөндө тарткан чыгымдары эмгек акы катары эсептелбестен, товарларды жана кызматтарды пайдалануу (22) катары классификацияланат. Бул категорияга ошондой эле кызматчы тарабынан шайманга, камсыз кылууга, атайын кийимге же өзүнүн ишин аткаруу үчүн гана же негизинен зарыл болгон атайын кийимге же башка нерсегекеткен чыгымынынордун толтуруу да кирбейт. Орду толтурулуучу суммалар товарларды жана кызматтарды пайдалануу (22) деп эсептелет.  

Эмгек акыга ошондой эле жумуш берүүчүлөр тарабынан балдарга, жубайына, балалуу үй-бүлөлөлөргө, билим берүүгө жөлөк пулдар же багуусунда болгондорго башка жөлөк пулдар формасында төлөнгөн социалдык жөлөк пулдар да кирбейт; Жумушка оорусуна, кырсыкка байланыштуу келбейкалган кызматкерлерге же кош бойлуулук боюнча өргүүдө болгон кызматчыларга эмгек акынын толук же толук эмес ставкасы боюнча төлөп берүүлөрү; штаттын кыскарышына, ишти аткара албай калышына же кырсыктан курман болушуна байланыштуу кызматкерлерге эе алардын мураскорлоруна жумуштан чыгаруу жөлөк пулун төлөп берүү эмгек акыга кирбейт. Ушул Социалдык жөлөк пулдар «жумуш берүүчүлөрдүн социалдык жөлөк пулдары»(273) категориясына таандык кылынат. 

2111-статья Эмгек акы, ушул категория кызматчыларга алар чыгарып салууларга, аларга салыктарды төлөөгө жана оциалдык камсыздандыруу программасына төгүмдөрдү төккөнгө чейин, алар тарабынан көрсөтүлгөн кызматтар үчүн акчалай формада төлөп берүүлөрдөн турат. Аталган категорияга базалык эмгек акы; мөөнөтүнөн ашык жана түнкүсүн иштегендиги үчүн кошумча акы , ошондой эле дем алыш күндөрү иштегендиги үчүн кошумча акы, жашоонун наркынын өзгөрүшүнө байланыштуу экспатриацияга байланыштуу кошумча төлөөлөр, жергиликтүү кошумчалар; сый акылар, «он үчүнчү эмгек акы» сыяктуу кошумча төлөмдөр;ишке келүү жана кайра кетүү үчүн төлөнүүчү каражаттар; расмий майрам күндөрү жана ар жылкы өргүүлөр ; турак жай үчүн жөлөк пул, ал төмөндөгү Статьячаларды камтып турат

21111 Туруктуу кызматчылардын эмгек акысы 

21112 Убактылуу кызматчылардын эмгек акысы 

21111 Статьяча. Туруктуу кызматчылардын эмгек акысы, төмөнкү Элементтерди камтыйт: 

21111100 Негизги эмгек акыга бюджеттик мекемелердин кызматчыларынын негизги эмгек акысына төлөөлөр боюнча чыгымдар кирет. 

21111200 Үстөк кошууларга квалификациялык разряд (класстык чин, дипломатиялык ранг, аскердик жана атайын наамдар); мамлекеттик жана башка кызматтардагы өзгөчө шарттар (зыяндуу жана коркунучтуу эмгек шарттарында; Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тизмеге ылайык ыңгайсыз климаттык оор шарттар); көп жылдык эмгек; окумуштуулук даража; окумуштуулук наам; чет тилди билгендик; айдоочулардын класстуулугу; иштин кызыкчылыгын камсыз кылган жеке үстөк кошуулар үчүн эмгек акы төлөөлөр боюнча чыгымдар киргизилет. 

21111300 Кошумча төлөөлөр жана компенсацияларга, сыйлык төлөө; материалдык жардам; жылдык иштин жыйынтыгы боюнча сыйлык берүү; автордук аткарууга жана коюуга сыйлык берүү жана кызыктыруу мүнөзүндөгү төлөөлөр; эгерде ооруп калса же травма алса (өндүрүштүк кокустуктардан жана кесипчилик оорулардан сырткары) эгерде кызматчы өзү гана алган травмасынан же ооруп калганда жумуш берүүчүнүн каражатынын эсебинен эмгекке жарамсыздыктын биринчи эки күнү үчүн жөлөкпул төлөөлөр; жыл сайын өргүүгө төлөө, окугандыгына өргүү төлөө, пайдаланылбаган өргүү үчүн компенсация төлөө; кесипчилик даярдыктарга багытталган кызматчылардын окуу мезгили үчүн төлөө; квалификациясын жогорулатуу же башка кесиптерге окууга; түнкү убакта иштегендиги үчүн; майрам жана дем алуу күндөрү, жеңилдик берилген пенсиялык камсыз кылуу боюнча чыгымдар кирет. 

21112 Статьяча. Убактылуу кызматчылардын эмгек акысына төмөнкү Элементтер кирет: 

21112100 Контракт боюнча жана убактылуу негизде жалданган кызматчыларга контракт менен иштегендерге төлөө боюнча чыгымдар кирет (22151200 консультанттардын кызматына чыгымдар кошулбайт). 

Социалдык фондко төлөмдөр кызматчынын эмгек акысынын бүтүн суммасынын бөлүгү болуп эсептелет жана жумуш берүүчү кызматчынын атынан Социалдык фондко которгон төгүмдөр кирет. Социалдык фондко төгүмдөр 2111 эмгек акы статьясынан ар бир Элементинен 8% өлчөмүндө эсеп кылынат. 

Киреше салыгы Кыргыз Республикасынын Салык кодекси орноткон өлчөмүндө эсеп кылынат. Киреше салыгы эмгек акынын бүтүн суммасынан кармап калынат жана 2111 эмгек акы статьясынын Элементтерине пропорционалдуу эсеп кылынат, кызматчынын ала турган киреше түрүнө көз каранды (негизги эмгек акы, материалдык жардам, өргүүгө чыгуу үчүн пособиелери ж.б.) 

Социалдык муктаждыктарга төгүмдөр 212 категория социалдык муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр мамлекеттик башкаруу секторунун бирдиктери тарабынан жүргүзүлө турган, айкын түрдө жүргүзүлгөн же шарттуу түрдө эсептелген, өз кызматкерлеринин социалдык пенсияларды, анын ичинде пенсияларды жана пенсиялык башка жөлөк пулдарды алууга укук берген төлөмдөрдү билдирет., 

2121 Статья. Социалдык фондко төгүмдөргө социалдык камсыздандыруу программасындагы пенсияларды жана башка пенсиялык жөлөкпулдарды камтыган социалдык жөлөкпул алууга укуктуу өзүнүн кызматчыларын камсыз кылуу максатында гы социалдык камсыздандыруу программасы кирет.. Автономдуу эмес пенсиялык фонддор тейлеген мамлекеттик башкаруунун секторлорунун бирдиктерин камтыган, социалдык камсыздандыруу программаларын уюштуруу жана башкаруу үчүн жооп берген камсыздандыруу компанияларынан, социалдык камсыздоо фонддорунан же башка институциалдык бирдиктерден төлөнө турган төгүмдөрдөн/чегерүүлөрдөн турат. Төмөндөгү Элементтер кирет: 

21211100 Пенсиялык фондко төгүмдөр 

21211200 Медициналык камсыздандыруу фондуна төгүмдөр 

 

22 Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 

 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 22 категориясы, жеке каражаттардын эсебинен капитал топтоодон, ошондой эле кайра сатуу үчүн сатылып алынган товарлардан тышкары, рыноктук жана рыноктук эмес товарларды жана кызматтарды өндүрүү үчүн пайдаланылган товарлардан жана кызматтардан турат. 

Негизги фонддорду техникалык тейлөөгө жана агымдагы оңдоого чыгымдалган товарлар жана кызматтар товарларды жана кызматтарды пайдаланууну билдирет.Илимий изилдөөлөр жана тажрыйба-конструктордук иштеп чыгуулар, персоналды окутуу, рынокту изилдөөлөргө жана башка ушул сыяктуу иш үчүн пайдаланылган товарлар жана кызматтар. Алардын айрымдары бир жылдан ашык мөөнөттүн ичинде пайда алып келиши мүмкүн болсо да, материалдык эмес негизги фонддорду сатып алуу катары чагылдырылбастан, товарларды жана кызматтарды пайдалануу катары чагылдырылат. Улуттук валютанын банкнотторун жана тыйындарын даярдоо үчүн пайдаланылган материалдар же аларды даярдоо үчүн көтөрмөчүлөргө төлөнүүгө тийиш болгон суммалар эсепке алууда товарларды жана кызматтарды пайдалануу катары чагылдырылат. Банкнотторду жана тыйындарды чыгаруу кирешелер менен да, чыгашалар менен да байланыштуу болбогон финансылык операцияны билдирет. Товарларды жана кызматтарды пайдалануу курал-жарак (мисалы, ракеталарды, снаряддарды жана алардын атылуучу негиздерин) жана ушул курал-жаракты ишке киргизүү үчүн аскердик техниканы (мисалы, ракетаны ата турган камсыз кылууларды, аскер кемелерин, суу астындагы кайыктарды жана танктарды) сатып алууну да камтыйт. Согуштук да, ошондой эле жарандык максаттар үчүн да пайдаланыла турган объектилерди, мисалы аскердик аэродромдорду, докторду, колледждерди, ооруканаларды жана офистик камсыз кылууларды сатып алуу негизги фонддорду сатып алуу катары чагылдырылат. Бирок полиция жана ички коопсуздук кызматтары тарабынан сатылып алынган курал-жарак жана куралдуу таранспорт каражаттары негизги фонддорду сатып алуу катары чагылдырылат, ал эми аскердик ведомстволордун ушул сыяктуу камсыз кылуулары товарларды жана кызматтарды пайдалануу деп эсептелет. Пайдалануунун максатына жараша мамлекеттик бирдиктер тарабынан сатылып алынуучу жана алардын кызматчылары тарабынан пайдаланылуучу товарлар жана кызматтар товарларды жана кызматтарды пайдалануу катары классификацияланышы мүмкүн. Жалпысынан алганда, кызматчылардын товарларды жана кызматтарды пайдаланышы, алардын өз ишин аткаруу үчүн зарыл болсо, бул товарларды жана кызматтарды пайдалануу болуп эсептелет. 

Кызматчыларга берилүүчү товарлардын жана кызматтардын төмөндөгү түрлөрү товарларды жана кызматтарды пайдаланууга таандык кылынат: иште пайдаланыла турган арзан товарларды, шаймандарды же камсыз кылууларды сатып алуу: а) иште гана же негизинен иште колдонула турган шайман же камсыз кылуу; b) ) иште гана же негизинен иште колдонула турган кийим же бут кийим, мисалы сактай турган кийим, комбинезондор же формалык кийим; с) кызмтчынын жумуш ордундагы, алардын үй-бүлө мүчөлөрү пайдалана албай турган турак-жай кызматтары, мисалы, казармалар, тиричилик бөлмөлөрү, жатаканалар жана барактар; d) эмгектин өзгөчө шарттарына байланыштуу керектөөнүн зарылдыгы келип чыккан атайын тамак же суусундуктар, ошондой эле кызматтык милдеттерин атукарууда аскер кызматчыларына жана башка кызматчыларга бериле турган тамак жана суусундуктар; е) иш сапары учурунда көрсөтүлө турган транспорттук жана мейманкана кызматтары; f) иштин мүнөзүнө жараша зарыл болгон чечине турган жайлар, даараткана, душ жана ванна бөлмөлөрү, ошондой эле g) иштин мүнөзү менен шартталган алгачкы жардам көрсөтүү каражаттары, медициналык кароолор же ден соолуктун абалын башкача текшерүүлөр.  

Кээде кызматчыларга жогоруда саналып өткөн товарларды же кызматтарды өз алдынча сатып алуу милдети жүктөлүшү мүмкүн, мында кызмаьтчынын тарткан чыгымынын орду кийин толтурулуп берилет. Мындай ордун толтуруулар эмгек акы катары эмес, товарларды жана кызматтрды пайдалануу катары чагылдырылат. 

Негизги фонддорду техникалык тейлөө же агымдагы оңдоо үчүн сатылып алынган же пайдаланылган товарлар жана кызматтар. Персоналды окутуу жана башкалар. 

Ушул статьяларды камтып турат: 

2211 Кызматтык иш сапарларга чыгымдар 

2212 Коммуналдык камсыз кылуу жана байланыш кызматы 

2213 Ижарага акы төлөө 

2214 Унаа менен тейлөө кызматтары 

2215 Башка тейлөө кызматтарын алуу 

2216 Саламаттык сактоо системасындагы бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар 

2217 Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу 

2218 Тамак-аш азыктарын алуу 

 

2211- статья.Кызматтык сапарларга кеткен чыгымдарга мамлекеттик кызматтын иштери боюнча жүргөн мезгилде коштогон чыгашаларды жабууга кеткен чыгымдар кирет. Төмөнкү статьячаларды камтып турат: 

22111 Өлкөнүн ичине сапар чыгымдары 

22112 Чет өлкөгө сапар чыгымдарына төмөнкү Элементтер кирет

22111100; 22112100 Унаа чыгымдары 

22111200; 22112200 Мейманкана чыгымдары 

22111300; 22112300 Күнүнө төлөөлөр 

 

2212- статья. Коммуналдык кызматтар жана байланыш кызматтарына ысык суу менен камсыз кылуу, газды керектөө, электр жана жылуулук энергиясы боюнча жана ошондой эле байланыш менен тейлөө кызматтарга төлөөгө чыгымдар кирет. төмөндөгү статьячаларды камтыйт: 

22121 Коммуналдык кызматтар 

22122 Байланыш кызматтары 

 

22121- статьяча. Коммуналдык кызматтар, төмөнкү Элементтерди камтыйт

22121100 Суу үчүн акы төлөө 

22121200 Электроэнергия үчүн акы төлөө 

22121300 Жылуулук энергиясы үчүн акы төлөө 

22121400 Газ үчүн акы төлөө 

22121900 Дагы башка коммуналдык камсыз кылуулар 

 

22122-статьяча.Байланыш кызматтары, телефондук (уюлдук, пейджингдик, Интернет тармагына кошулуу жана пайдалануу), телеграфтык байланыш каналдарын, фельдъегердик байланыш кызматына акы төлөөнү камсыз кылуу максатында байланыш кызматын көрсөтүүгө чыгашалар кирет. Почта байланышынын кызмат көрсөтүүсүнө чыгаша кирбейт (почталык жөнөтүүлөрдү берип жиберүү, акча каражатын почта аркылуу которуу). Төмөнкү Элементтерди камтыйт: 

22122100 Телефондук жана факсимилдик байланыш кызматы 

22122200 Уюлдук байланыш кызматы 

22122300 Фельдъегердик байланыш кызматы 

22122400 Почтанын байланышы менен тейлөө кызматы 

22122500 Телерадиопрограммаларды берүүлөр боюнча кызмат көрсөтүү үчүн акы 

22122900 Дагы башка байланыш кызматтары, жогоруда аталган Элементтерге, анын ичинде Интернет тармагына кошулуу жана пайдалануу) таандык болбогон байланыш кызматы кирет. 

 

2213- статья. Ижарага акы төлөөгө өз керектөөлөрүн камсыздоо максатында түзүлгөн ижара (субижара) келишимдерине ылайык өндүрүштүк активдердин: имараттардын, жайлардын, унаа каражаттарынын ижарасы үчүн төлөө боюнча чыгымдар кирет. 

Төмөнкү Элементтер кирет: 

22131100 Имараттардын жана жайлардын ижарасы 

22131200 Камсыз кылуулардын жана шаймандардын ижарасы 

22131300 Унаа каражаттарына ижарага акы төлөө 

22131900 Башка мүлккө ижарага акы төлөө 

 

2214-статья.Унаа менен тейлөө кызматтарына өз керектөөлөрүн камсыздоо максатында унаа кызматтарын, анын ичинде унаа каражаттарын жалдоо: жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу боюнча кызматтар, кызматтагы адамдардын коомдук унаанын бардык түрлөрүндө кызматтык максатта жүрүүсү үчүн документтер менен камсыз кылуу жана башка кызматчылардын которулуштары менен байланышкан башка чыгашаларына жумшаган мекемелердин чыгымдары кирет. (22111100, 22112100 сапар чыгымдары, 22122300 фельдъегердик кызматтар кирбейт). 

Төмөнкү Элементтер кирет: 

22141100 Бензин, дизелдик жана башка күйүүчү майлар 

22141200 Запастык тетиктерди алууга чыгымдар 

22141300 Унаа каражаттарын тейлөөгө чыгымдар 

22141900 Башка унаалар менен тейлөө кызматтары 

 

2215-статья.Башка тейлөө кызматтарын алууга төмөнкү статьячалар кирет: 

22151 Башка тейлөө кызматтарын алуу 

22152 Мүлктү учурдагы ондоо 

22153 Мүлктүн абалын кармоо боюнча тейлөө кызматтары 

22154 Мамлекеттик кызматчыларды окутуу 

22155 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 

22156 Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар 

22157 Банктардын кызматтарын төлөөгө жана мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан чыгымдар 

Бул статья боюнча (2215) учурдагы колдончу чарба товарлары жана канцелярдык буюмдар (электр лампочкалары, самын, щеткалар ж.б.) учурдагы ондоо курулуш материалдары жана кыска мөөнөттөгү (1 жылдан ашык эмес) кызматтарын алуу үчүн төлөө боюнча чыгымдар кирет. 

 

22151 -статьяча.Башка тейлөө кызматтарын алууга юридикалык тейлөө кызматтарына, консультанттардын тейлөө кызматтарына, юридикалык жактар менен жеке адамдардын мүлктөрүн, мекемеден сырткары күзөттүн тейлөө кызматтарына жана маалымат технологиялары боюнча кызматтарына мекемелердин өз керектөөлөрүн камсыздоо максатында көрсөткөн чыгымдары кошулат. Төмөнкү Элементтер кирет: 

22151100 Юридикалык тейлөө кызматтары 

22151200 Консультанттардын тейлөө кызматтары 

22151300 Мекемеден сырткары күзөттүн тейлөө кызматтары 

22151400 Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө кызматтары, маалымат технологияларынын кызматтары үчүн төлөө боюнча чыгымдар кирет мисалы үчүн компьютердик техниканы ондоо, компьютердик камсыз кылууларды орнотуу, картриджди алмаштыруу ж.б. 

22151900 Контракт боюнча көрсөтүлгөн башка тейлөө кызматтары 

 

22152 -статьяча. Мүлктү учурдагы оңдоого негизги фондуларды имараттарды, жайларды, курулмаларды (анын ичинде жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунун тармагын) камсыз кылууларды жана шаймандарды, алардын жумушчу мүнөздөмөлөрүн өзгөртпөгөн, жөн гана алардын жумушчу абалын сактаган же сынган мезгилде алар негизги фондулардын наркын өзгөртүүгө алып келбейт, техникалык тейлөөгө жана оңдоого кеткен чыгымдары кошулат. Төмөнкү Элементтер кирет: 

22152100 Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоо 

22152200 Курулмаларды учурдагы оңдоо 

22152300 Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоо 

 

22153-статьяча.Мүлктүн абалын кармоо боюнча тейлөө кызматтарына жайларды, имараттарды, короолорду же башка мүлктөрдү таза кармоого окшогон оперативдик башкаруудагы же ижарадагы каржылык эмес активдерди кармоого байланышкан тейлөө кызматтарына мекемелердин чыгымдары кошулат. 

Төмөнкү Элементтер кирет: 

22153100 Имараттарды жана жайларды кармоо боюнча санитардык тейлөө кызматтары, (анын ичинде карды, таштандыларды топтоо жана ташып чыгуу, дезинфекция, дератизация, санитардык-гигиеналык тейлөө ж.б.) 

22153200 Тарыхтын жана маданияттын эстеликтерин реставрациялоо 

22153900 Имараттарды, жайларды жана башка мүлктөрдү кармоо боюнча башка тейлөө кызматтары 

 

22154 Статьяча. 

Мамлекеттик кызматкерлерди жана калкты окутууга персоналды окутуу, мөөнөтү бир жылдан ашык аралыкта окутуу пайда алып келиши мүмкүн болгондугуна карабастан, материалдык эмес негизги фонддорду алуу катары эмес, товарларды жана кызматтарды пайдаланууну катары көрсөтүлөт. Элементтерди камтыйт: 

22154100 Мамлекеттик кызматкерлерди окутуу 

22154200 Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик-техникалык окуу жайларда калктын бойго жеткен адамдарын окутуу жана кайра окутуу 

 

22155-статьяча.Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алууга машиналардын жана камсыз кылуулардын чыгымдарына салыштырганда көп болбогон жана дайыма колдонууга орду болгон товарларды (кымбат эмес) алууга кеткен мекемелердин чыгымдары кошулат (кызмат мөөнөтү 1 жылдан ашпаган аз баалуу жана бат эскирген товарлар жана буюмдар) Төмөнкү Элементтер кирет: 

22155300 Камсыз кылууларды алуу 

22155400 Буюмдук мүлктөрдү жана башка формадагы атайын кийимдерди алуу, тигүү жана оңдоо 

22155500 Көмүрдү алуу 

22155600 Отундун башка түрлөрүн алуу, анын ичинде жыгач отунду, чым көңдү, суюк отундун ар кандай түрлөрүн жана башкаларды алууга чыгашалар кирет. 

22155900 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдардан жана материалдардан башка алуу, канцелярдык товарларды жана буюмдарды алууга кеткен чыгымдар кирет. 

 

22156-статьяча.Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдарга өкүлчүлүккө (делегацияларды кабыл алуу жана тейлөөгө) чыгымдарга, бланктарды (мамлекеттик сертификаттарды, отчеттуулукка тиешелүү ж.б.) даярдоого кызматтарга төлөөлөр жана өз керектөөлөрүн камсыздоо максатында башка статьяларга киргизилбеген мекемелердин чыгымдары кошулат. Төмөнкү Элементтер кирет: 

22156100 Өкүлчүлүк чыгашалары, жолугушууларды уюштурууга чыгашалар, анын ичинде кызматкерлер, алардын балдары жана ардагерлер учун презентацияларды, делегациялык жолугушууларды, майрамдык жана куттуктоо жолугушууларын, фуршеттерди уюштуруу боюнча кызматтык акыларга чыгашалар. 

22156200 Бланктарды даярдоо үчүн чыгымдар 

22156900 Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү акы төлөөгө байланыштуу дагы башка чыгашалар, анын ичинде буга документтерди көчүрмөлөөгө жана басып чыгарууга, патрондорду алууга, кызматтык иттер үчүн тамакка, аттардын жем-чөбүнө жана башкаларды алууга чыгашалар кирет. Почта байланышы кызматын көрсөтүүгө чыгаша (почтолук жөнөтүүлөрдү берип жиберүү, акча каражатын почта аркылуу которуу жана башкалар) 

 

22157-статьяча. Банктардын кызматтарын төлөөгө жана мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу жана тындыруу боюнча акы төлөөгө байланышкан чыгымдар. Төмөнкү Элементтер кирет: 

22157100 Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан каржы кызматтары 

22157200 Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан башка кызматтары 

22157300 Улуттук банктын, коммерциялык банктардын, финансы-кредиттик мекемелердин башка кызматтары 

22157400 Казына системасын тейлөө боюнча акционердик-коммерциялык банктардын кызматтары 

 

2216-статья. Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо жана Бирдиктүү төлөөчү системасындагы граждандарды мамлекеттик медициналык камсыздоо базалык программасынын каражаттары эсеп кылынат. Төмөнкү статьяча кирет: 

22161 Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар Төмөнкү Элемент кирет: 

22161100 Саламаттык сактоо системасындагы Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар  

 

2217-статья.Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу, медикаменттерди, тануучу каражаттарды, сывороткаларды, вакциналарды, канды, инсулин препараттарын, бактериялык препараттарды жана башка медицина багытындагы буюмдар боюнча чыгымдар кирет жана төмөнкү статьяча кирет: 

22171 Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу. Төмөнкү Элементтер кирет: 

22171100 Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу 

22171200 Инсулин жана инсулиндүү препараттарды алуу 

 

Статья 2218-статья.Тамак-аш азыктарын алуу. Төмөнкү статьяча кирет: 

22181 Тамак-аш азыктарын алуу. Төмөнкү Элементтер кирет: 

22181100 Тамак-аш азыктарын алуу 

22181200 Тамак-аш азыктарына төлөмдөрдү компенсациялоо 

 

24 Пайыздар 

 

24 Пайыздар категориясына тышкы жана ички булактардан алынган кредиттерге жана зайымдарга пайыз төлөө кирет. 

Пайыздар институттук бирдиктер тарабынан төлөнүүгө тийиш, алар өздөрүнө милдеттенмелердин белгилүү бир түрлөрүн, атап айтканда, депозиттер, акциялардан башка баалуу кагаздар, кредиттер жана зайымдар боюнча милдеттенмелерди, ошондой эле кредиттик карызды кабыл алышат.Бул милдеттенмелер мамлекеттик башкаруу секторунун бирдиги башка институттук бирдиктен каражаттарды зайымга алганда келип чыгат. Пайыздар чыгашалар болуп саналат, аны мамлекеттик башкаруу секторунун бирдиги негизги карыздын тындырыла элек суммасын пайдалануу үчүн тартат, башкача айтканда, кредитор тарабынан берилген экономикалык наркты тартат. 

Пайызды төлөө боюнча чыгашалар милдеттенме келип чыккан бүткүл мезгилдини ичнде тынымсыз чегерилип турат. Пайыздар чегериле турган ставка убакыттын ар бир бөлүгү үчүн карыздын негизги суммасынын тындырыла элек белгилүү бир үлүшү түрүндө, акчалай каражаттардын алдын ала сүйлөшүлгөн суммасы түрүндө, белгиленген индикатор боюнча аныктала турган акчалай каражаттардын өзгөрүлмө суммасы түрүндө, же болбосо саналып өткөн ыкмалардын айрымбир айкалышын пайдалануу менен белгилениши мүмкүн. Пайыздар адатта алар боюнча чыгашалар чегерилгенден мурда төлөнбөйт. Башка сөз менен айтканда, эгерде кредит же зайым боюнча пайыздар ай сайын төлөнсө, адатта төлөнгөн сумма мурдагы ай үчүн чегерилген чыгаша болуп эсептелет. Төлөм жүзөгө ашырылган учурга чейин дебитордун кредитордун алдындагы жалпы милдеттенмеси пайыздарды төлөө боюнча чегерилген, бирок али жүргүзүлө элек чыгашаларынын скммасына жогорулайт. Мына ошентип, адатта пайыздык төлөмдөр деп болгон милдеттенмелеринин азайышын түшүнөбүз, анын бир бөлүгү пайыздарды төлөө үчүн чегерилген чыгашалардын натыйжасында келип чыгат. Индекстерге байланыштырылган баалуу кагаздардан башка анын ичинде ставкасы калкыма орточо мөөнөттүү облигацияларды кошкондо, төлөнүүгө тийиш болгон пайыздар чегериле турган ставка, контракт түзүүдө жана зайымдык каражаттарды алууда аныкталат. Жөнөкөй учурда, акчанын белгилүү бир суммасы зайымга алынат, өткөн мезгил үчүн чегерилген, төлөнүүгө тийиш болгон пайыздардын сумасына барабар төлөмдөр мезгил-мезгили менен төлөнүп турат, контракттын мөөнөтү аяктагандан кийин зайымдын алгачкы суммасы менен бирге пайыздарды акыркы төлөө жүргүзүлөт. Ар бир мезгилде төлөнүүгө тийиш болгон контрактта белгиленген,, зайымдын өлчөмүнө көбөйтүлгөн , төлөнүүгө тийиш болгон пайыздардын өлчөмү пайыздык ставкага барабар болот. Ар бир мезгилдин акырында төлөм карыздын суммасын зайымдын баштапкы чоңдугуна чейин азайтат. Эгерде отчеттук мезгилдин акыры мезгилдүү төлөмдүн учуру менен дал келбесе, мезгилдин акырындагы милдеттенмелердин жалпы суммасында чегерилген, бирок али төлөнө элек пайыздардын суммасын камтыйт. 

Векселдер жана нөлдүк купону бар облигациялар сыяктуу айрым финансылык шаймандардын өзгөчөлүгү ушундай милдеттенмени тындыруунун мөөнөтү келгенге чейин дебитордун кредиторго кандайдыр-бир төлөмдөрдү жүзөгө ашырууга милдеттүүлүгүнүн жоктугу болуп саналат.. Натыйжада дебитор бирдиктүү төлөм аркылуу өзүнүн милдеттенмелерин аткарган, ал зайымдын баштапкы суммасын, ошондой эле ушул милдеттенме келип чыккан бүткүл мезгилдин ичинде чегерилген жана топтолгон пайыздарды жапкан кезде, милдеттенмени тындыруу мөөнөтү келгенге чейин эч кандай пайыздык төлөмдөр төлөнбөйт. Ушул типтеги шаймандар дисконту бар шаймандар деп аталат, анткени зайымга алынган баштапкы сумма, тындырууда төлөнгөн суммадан аз болот.Контракттын мөөнөтү аяктагандан кийин төлөнүүчү сумма менен башында карызга алынган сумманын ортосундагы айырма контракт колдонулган убакытка туура келген отчеттук мезгилдерге бөлүштүрүлүүгө тийиш болгон пайыздарды билдирет.Ар бир мезгил үчүн чегерилген пайыздар дебиторлор тарабынан төлөнгөндөй, ал эми андан кийин ошол эле милдеттенменин кошумча суммасы катары карызга алынгандай болуп чагылдырылат. Мына ошентип, ар бир мезгилдеги эсепке алууда пайыздарды төлөөгө кеткен чыгымдап жана милдеттенменин жогорулашы чагылдырылат. Ушундай шайман бир отчеттук мезгилден ашык орун алганда, пайыздардын жалпы суммасын калган мезгилдерге бөлүштүрүүнүн бир нече ыкмасы болот. Эң жөнөкөй жана кыйла кеңири жайылган мамилелердин бири пайыздык ставканы контракттын бүткүл мезгилинин ичинде туруктуу деп эсептөө болуп саналат. 

Кредиттер жана зайымдар көбүнчө мезгилдүү төлөмдөр пайыздарды төлөөнү да, ошондой эле карыздын негизги суммасынын бир бөлүгүн тындырууну да камтыгандай кылып структуралаштырылат. Мезгилдүү төлөмдүн чегерилген пайыздардын чоңдугунан ашкан суммасы карыздын баштапкы негизги суммасынын өлчөмүн азайтат. Убакыттын өтүшү менен чегерилген пайыздардын төлөмдөрдөгүүлүшү улам азая берет, ал эми карыздын баштапкы негизги суммасын тындырууга багытталган каражаттардын үлүшү жогорулайт. 

Индес менен байланыштырылган баалуу кагаздар бул финансылык шаймандар, алар үчүн мезгилдүү төлөмдөрдүн жана/же карыздын тындырыла элек суммасынын чоңдугу баалардын индексине же валюта курсунун индексине байланыштырылган. Эгерде индекске ставкасы калкыма орточо мөөнөттүү облигациялар сыяктуу мезгилдүү төлөмдөр байланыштырылса, ушундай төлөмдөрдүн бардык суммалары пайыздар деп эсептелет. Эгерде индекске карыздын негизги суммасы байланыштырылса, тындыруунун акыркы баасы менен жайгаштыруу баасынын ортосундагы айырма тындыруу баасы алдын ала белгиленген дисконту бар баалуу кагаздар сыяктуу эле, актив орун алган бүткүл мезгилдин ичинде чегерилип келген пайыздар катары чагылдырылат. Практикада тиешелүү индекстин динамикасы менен шартталган айкын отчеттук мезгилдин ичинде карыздын тындырылбаган негизги суммасынын чоңдугу ушулмезгилде төлөнүүгө тийиш болгон ар кандай пайыздарга кошумча катары аталган мезгилде чегерилген пайыздар катары каралат. Дисконту бар шайман сыяктуу эле индекстештирүүнүн натыйхасында чегерилген пайыздар дебитор тарабынан төлөнгөндөй, ал эми андан кийин ошол эле милдеттенменин кошумча суммасы катары карызга алынгандай кылып чагылдырылат. 

Төлөнө турган пайыздардын жалпы суммасы резидент эместерге (241) төлөнүүчү пайыздар, мамлекеттик башкаруу секторунан (242) тышкары резиденттерге төлөнүүчү пайыздар жана мамлекеттик башкаруу секторундагы башка бирдиктерге (243) төлөнүүчү пайыздар деп бөлүнөт. 

2411-статья. Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө. Төмөнкү статьяча кирет

24111 -статьяча. Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө. Төмөнкү кирет

24111100 Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган зайымдар боюнча пайыздарды төлөө кирет. 

2421-статья. Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөөгө мамлекеттик башкаруунун секторлорунан сырткары төмөнкү статьяча кошулат

24211-статьяча Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөөгө мамлекеттик башкаруунун секторлорунан сырткары төмөнкү Элементтер кошулат

24211100 Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211200 Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

2422-статья. Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө, төмөнкү статьяча кошулат

24211-статьяча. Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө, төмөнкү Элемент кошулат: 

24221100 Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө 

2431-статья. Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө, төмөнкү статьяча кошулат: 

24311-статьяча. Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөөгө, төмөнкү Элемент кошулат: 

24311100 Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө кирет. 

 

 

25 Субсидиялар 

 

25-категория Субсидияларга өндүрүштүк ишмердүүлүктүн деңгээлдерине ылайык мамлекеттик бирдиктердин ишканаларына (туракжай-коммуналдык чарбасы, унаа уюмдары ж.б.) бөлүнгөн чыгымдар кирет. 

Субсидиялар бул ишканалардын өндүрүштүк ишмердүүлүгүнүн деңгээлинде алар өндүргөн, саткан, экспорттогон же импорттогон товардын же кызмат көрсөтүүнүн санына же наркына ылайык мамлекеттик бирдиктер жүргүзгөн ишканаларга кайтарымсыз учурдагы төлөөлөрдү көрсөтөт. Субсидиялардын максаты өндүрүштүн деңгээлине, сатуу баасына же ишкана алган сыйлыктарга таасир берүү болот.  

Субсидиялар учурдагы трансферттер болуп эсептелет. Субсидиялар продукциянын айкын түрлөрүнө же жалпы өндүрүшкө төлөнүшү мүмкүн. Продукциянын айрым түрлөрүнө субсидиялар товардын же кызматтын бир бирдигине эсептелип төлөнө турган субсидия.Мындай субсидия товардын же кызматтын бир бирдигине эсептелген белгилүү бир акчалай сумманы билдириши, же болбосо товардын же кызматтын бир бирдигинин баасынын белгилүү бир пайызы катары алынган продукциянын наркына ылайык эсептелиши мүмкүн. Мындан тышкары, субсидия белгиленген пландык баа менен сатып алуучу тарабынан иш жүзүндө төлөнгөн рыноктук баанын ортосундагы айырма катары эсептелиши мүмкүн. 

Субсидиялар ошондой эле мамлекеттик корпорациялар (уюмдар) жана квазикорпорациялар атайылап жүргүзүлгөн мамлекеттик экономикалык жана социалдык саясаттын натыйжасында баанын өндүрүштүн орточо чыгымдарынын деңгээлинен төмөн белгиленишинин себебинен улам тарткан чыгымдырын компенсациялоо үчүн трансферттерди да камтыйт. Эгерде аталган зыяндар эки же андан ашык жылдын ичинде топтолсо, мындай төлөмдөр ар кандай башка капиталдык чыгымдар (2822) катары классификацияланат. 

Субсидиялар акыркы керектөөчүлөргө төлөнбөстөн, өндүрүүчүлөргө гана төлөнөт жана капиталдык трансферттер болуп эсептелбейт, учурдагы трансферттер гана болуп эсептелет. Мамлекеттик бирдиктер тарабынан керектөөчүлөр катары түздөн-түз үй чарбаларына берилген трансферттер жана үй чарбаларын тейлеген коммерциялык эмес уюмдардын трансферттеринин көпчүлүк бөлүгү төлөм жүргүзүүнүн негизине жараша же социалдык пособиелер (27) же болбосо ар кандай башка чыгашалар (282) катары чагылдырылат. Мамлекеттик башкаруу секторунун бирдиктерине берилген трансферттердин көпчүлүгү гранттарга (26) таандык кылынат.Ишканаларга алардын капитал топтошун финансылоо максатында, аларга финансылык эмес активдерге келтирилген зыянды компенсациялоо катары же эки же андан ашык жылда топптолгон ири операциялык тартыштыкты жабуу үчүн берилген төлөмдөр ар кандай башка капиталдык чыгымдарга (2822) таандык кылынат. 

Адегенде алуучунун мамлекеттик же жеке менчик өндүрүүчү болушуна жараша, андан кийин алуучу финансылык эмес же финансылык ишкана болушуна жараша классификацияланат. Алуучулардын эки тобу бар: мамлекеттик ишканаларга субсидиялар (251), жеке менчик ишканаларга субсидиялар (252). 

 

2511-статья Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидияларга, кошулат: 

25111-статьяча. Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидияларга, кошулат: 

25111100 Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар кирет. 

 

2512-статья. Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидияларга, кошулат: 

25121-статьяча. Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидияларга, кошулат: 

25121100 Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар кирет. 

 

2521-статья. Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидияларга, кошулат: 

25211-статьяча. Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидияларга, кошулат: 

25211100 Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар кирет. 

 

2522-статья. Каржылык менчик ишканаларга субсидияларга, кошулат: 

25221-статьяча Каржылык менчик ишканаларга субсидияларга, кошулат: 

25221100 Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар кирет. 

 

26 Гранттар 

 

26-категория Гранттарга төлөөсүз жана кайтарымсыз которуулар кирет. Мамлекеттик бир бирдиктен мамлекеттик башка бирдикке же чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө жана эл аралык уюмдарга милдеттүү эмес учурдагы же капиталдык трансферттерди көрсөтөт. Гранттар башталганда институционалдык бирдиктин грант алган түрүнө, андан кийин бул грант учурдагы же капиталдык болуп эсептелгендигине байланыштуу классификацияланат. 

Грант алуучулардын үч тобу бар: чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө гранттар (261), эл аралык уюмдарга гранттар (262) жана мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине гранттар (263). 

Учурдагы гранттар болуп аны алуучу кандайдыр бир активдерди алууга байланышпаган учурдагы чыгымдарды ишке ашыруу максатында берилет. Капиталдык гранттар грант алуучу актив алуусун, же кандайдыр бир активди же активдерди (материалдын жүгүртмө каражаттардын запасынан башка) алууга алуучу пайдаланып акча каражатын которуусун, же активди (материалдын жүгүртмө каражаттардын запасынан жана акча каражаттарынан башка) өткөрүп берүүсүн, же кредиторлор менен дебиторлор ортосундагы өз ара келишим боюнча милдеттенмелерди жойгондо, же башка институционалдык бирдик карызын өзүнө кабыл алганда каралат (бюджеттик классификация капиталдык гранттардын акчанын агымында формасы жоктугунан план эсептерде каралгандыктан, ар кандай капиталдык гранттардын акчанын агымындагы эсебин тактоо үчүн пайдаланылат). 

 

 

2611-статья. Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө учурдагы гранттарга, кошулат: 

26111-статьяча. Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө учурдагы гранттарга, кошулат: 

26111100 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар кирет. 

 

2612-статья. Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө капиталдык гранттарга, кошулат: 

26121-статьяча. Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө капиталдык гранттарга, кошулат: 

26121100 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар кирет. 

 

2621-статья. Эл аралык уюмдарга жана КМШ чектериндеги бирикмелерге мүчөлүк акы төлөөгө, кошулат: 

26211-статьяча. Эл аралык уюмдарга жана КМШ чектериндеги бирикмелерге мүчөлүк акы төлөөгө, кошулат 

26211100 Эл аралык уюмдарга мүчөлүк акы төгүү 

26211200 КМШ чектериндеги интеграциялык бирикмелерге мүчөлүк акы төгүү 

26211900 Эл аралык уюмдарга башка кайтарымсыз которуулар 

 

2622-статья. Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттарга, кошулат: 

26221-статьяча. Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттарга, кошулат

26221100 Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар кирет. 

 

2631-статья. Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар, төмөнкү статьячалар кирет

26311 Жергиликтүү бюджеттерге гранттар 

26312 Өз ара эсептешүү боюнча берилүүчү каражаттар 

26313 Субвенциялар 

 

26311-статьяча. Жергиликтүү бюджеттерге гранттарга, төмөнкүлөр кирет: 

26311100 Категориялык гранттар 

26311200 Теңештирүү гранттары 

26311300 Түрткү берүүчү гранттар 

 

26312-статьяча. Өз ара эсептешүү боюнча берилүүчү каражаттарга, төмөнкүлөр кирет: 

26312100 Өз ара эсептешүү боюнча республикалыктан жергиликтүү бюджетке берилүүчү каражаттар 

26312200 Өз ара эсептешүү боюнча жергиликтүүдөн республикалык бюджетке берилүүчү каражаттар 

26312300 Эмгек акыны жогорулатууга берилүүчү каражаттар 

 

26313-статьяча. Субвенциялар, төмөнкүлөр кирет: 

26313100 Социалдык фондго субвенциялар 

2632-статья. Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар, төмөнкү Элемент кирет

26321100 Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

 

27 Социалдык пособиелер 

 

27-категория. Социалдык пособиелер жана төлөмдөр бюджеттин каражаттарынын эсебинен социалдык, пенсиялык жана медициналык камсыздандыруу алкагындагы пособиелерди төлөөлөрдүн, анын ичинде мамлекеттик пенсиялык камсыздоо боюнча пенсиялардын чыгымдары кошулат. Социалдык пособиелер программалардын түрлөрүнө жараша, арасында социалдык камсыздоо программасы, социалдык жардам, социалдык камсыздандыруу программасы жана башкалар бөлүнүп төлөөлөр жүргүзүлгөнүнө карата классификацияланат. Социалдык пособиелер кээ бир социалдык тобокелчиликтен жарандардын айрым катмарларын, элдин бардыгын коргоо максатында акчалай же натуралдык формада трансферттер катары аныкталат. Социалдык тобокелчилик бул кирешелердин кыскарышынын жыйынтыгында каражаттарды сарптоого кошумча керектөөлөрдүн пайда болушуна байланыштуу белгилүү адамдардын мүлктүк абалына тескери таасир көрсөтө турган окуя же убак. Мисалы, медициналык кызмат көрсөтүү, жумушсуздук жана социалдык камсыздоо боюнча пенсияларды берүү. Бардык социалдык пособиелер капиталдык эмес, учурдагы трансферттер болуп эсептелет

 

2711-статья. Социалдык коргоо боюнча пособиелерге төмөнкү статьячалар жана Элементтер кирет: 

27111-статьяча. Социалдык коргоо боюнча пособиелер төмөнкү Элементтер кирет: 

27111100 Элди социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиялар 

27111200 Бийик тоолуу шартта иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар 

27111300 Аскер кызматчыларына пенсиялар 

27111400 Көп балалуу энелерге жана бала кезинен майыптардын энелерине пенсиялар 

27111500 Калктын кээ бир категорияларына пенсиялар. 

Эмгектин өзгөчө шарттары үчүн (мисалы, учкучтар курамы) пенсиялар жана калктын айрым категорияларына пенсиялар эсепке алынат, мында жеңилдиктерижана кошумча эсептөөлөр эске алынат. 

27112100 Алыскы жана барууга кыйын болгон райондордо иштегендиги үчүн жеңилдик берүүчү пенсиялар 

 

27112-статьяча. Аскер кызматчыларын мамлекеттик милдеттүү камсыздандырууга төмөнкү Элементтер кирет

27112100 Аскер кызматчыларынын кокустук окуядан каза болуп, же майып болуп калуусун мамлекеттик милдеттүү жекече камсыздандыруу 

 

 

27113-статьяча. Элди социалдык камсыздандыруу боюнча төлөөлөргө төмөнкү Элементтер кирет: 

27113100 Электроэнергия үчүн пенсияга компенсациялык төлөөлөр 

27113200 Эмгектен майып болгондугу үчүн компенсациялык төлөөлөр 

 

27114-статьяча. Элди социалдык камсыздандыруу боюнча үстөк кошууларга төмөнкү Элементтер кирет

27114100 Майыптардын пенсияларына үстөк кошуулар 

27114200 Өзгөчө кызматы үчүн пенсияларга үстөк кошуулар 

 

27115-статьяча Элди медициналык камсыздандырууга төмөнкү Элементтер кирет: 

27115100 16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу 

27115200 Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу 

27115300 Социалдык жөлөкпул алган адамдарды медициналык камсыздандыруу. 

 

Социалдык жардам боюнча жөлөкпулдар социалдык камсыздандыруу программасы жокто, социалдык камсыздандыруу программасына белгилүү адамдар катышбаган убакта, же анык керектүүлөрдү жабуу үчүн социалдык камсыздоо боюнча жөлөкпулдар жетишсиз болуп калган убакта төлөнөт. Социалдык жардам көрсөтүү боюнча жөлөк пулга адатта социалдык камсыздандыруу, мисалы, табигый кырсыктарга байланыштуу программалары менен жабылбай турган окуяларга же жагдайларга байланыштуу трансферттер кирбейт (натуралдык түрдөгү социалдык жардам боюнча жөлөкпулдар элге трансферттерден турат, өзүнүн мүнөзү боюнча натуралдык түрдөгү социалдык камсыздоо боюнча жөлөкпулдарга окшош жана социалдык жардам боюнча жөлөкпулдар сыяктуу эле берилет). 

 

2721-статья. Элге социалдык жардам боюнча жөлөкпулдарга төмөнкү статьячалар жана Элементтер кирет: 

27211-статьяча. Элге социалдык жардам боюнча жөлөкпулга