Кайта келүү

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2013-жылдын 31-январындагы № 2\17 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7 кабыл  

алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён "Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу" токтомго ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду  

киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" Мыйзамынын 7 жана 43-статьясынын талабын жъзёгё ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/7 "Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу" токтомго ёзгёртъълёр жана толуктоолор бекитилсин. 

- жобонун 15.1-пунктунун 1) пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин: «толук жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган дипломунун же базалык жогорку билимди тастыктаган диплому менен бирге «банк/финансы чёйрёсъ» багытында окутуудан ёткёндъгън тастыктаган эл аралык деьгээлде таанылган сертификаттын болушу». 

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш кън ёткёндён кийин къчънё кирет. 

3. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жайгаштырсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М.