Кайта келүү

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын «27» мартындагы № 9\10 токтому 

 

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобонун долбоорун карап көрүү менен токтом кылат: 

 

1. Кароого сунушталган “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобонун долбоору бекитилсин. 

2. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыяласын; 

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн. 

3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

4. Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары жана банктык эмес финансы-кредит мекемелери ички ченемдик актыларын токтом күчүнө киргенден кийинки үч ай ичинде ага ылайык келтиришсин. 

5. Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, банктык эмес финансы-кредит мекемелерин жана Улуттук банктын областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары айым, Б.Ж.Жеенбаевага ыйгарылсын.  

 

Төрага Асанкожоева З.М. 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын «27» мартындагы № 9\10 токтому менен бекитилген 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредиттик мекемелеринде кассалык операциялардын аткарылышы боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобо 

 

 

1өлүк. Жалпы жоболор 

 

1. Кыргыз Республикасынын аймагында нак акча жүгүртүлүшүн уюштуруу максатында Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамына ылайык, банктык операцияларды жана башка бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууда Кыргыз Республикасынын банкнота жана монета түрүндөгү (мындан ары нак акчалар) улуттук валютасы менен кассалык операцияларын жүргүзүү боюнча минималдуу талаптар белгиленет.  

2. Бул Жобо алмашуу бюролорун эске албаганда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензияланышкан жана/же иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарга жана банктык эмес финансы-кредиттик мекемелерге (мындан ары-ФКМ) таркатылат. 

3. Жобо өзүн-өзү тейлөөчү автоматташтырылган терминалдарды (кэш-ин терминалы) эске албаганда, ФКМдердин кассасы аркылуу жүргүзүлүүчү кассалык операцияларды жөнгө салат, ошондой эле айрым аралыкта орнотулган жабдууларды жайгаштыруу жана инкассациялоо жана алардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптарды белгилейт. 

4. Калкты кассалык тейлөөнү жакшыртуу максатында, ФКМдер Улуттук Банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/7 токтому менен бекитилген “Банк ишин лицензиялоо жөнүндө” жобого ылайык, аманаттарды кабыл алуу жана берүү, баалуу кагаздарды сатуу жана сатып алуу, чет өлкө валютасын алмаштыруу, коммуналдык жана башка төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн филиалдарын, өкүлчүлүктөрүн, аманат кассаларын, көчмө кассаларды жана алмашуу пункттарын ача алышат. 

5. Кардарларды касса аркылуу тейлөөнү жүзөгө ашыруу, ошондой эле нак акчалар жана башка баалуулуктар менен операцияларды аткаруу үчүн ФКМ касса түйүндөрүн түзө алат. ФКМдин жабдылган касса түйүндөрү, сактоо жайы жана башка жайлары “Кыргыз Республикасында банктарды, финансы-кредиттик мекемелерди техникалык чыңдоо жана аларды коргоо боюнча бирдиктүү талаптар жөнүндө” Нускоодо белгиленген техникалык чыңдоо жана жабдуу боюнча тиешелүү талаптарга жооп берүүлөрү тийиш. 

6. Баалуулуктар менен иштөөдө коопсуздукту камсыз кылуу үчүн ФКМдин кассалык бөлүмү төмөнкүдөй өзүнчө жайлардан турушу зарыл

- сактоо жайы же сейф туруучу бөлмө

- банкнот жана монеталар үчүн кайра эсептөө кассасы

- кириш, чыгыш, кечки жана башка кассалар

- өздүк буюмдарды сактоо үчүн бөлмө же шкаф

Тиги же бул кассаларды түзүүнүн максатка ылайыктуулугу, алардын саны жана касса кызматкерлеринин саны белгиленген тартипте ФКМ тарабынан аныкталат. 

7. ФКМдин сактоо жайы же сейф туруучу бөлмөсү болгон шартта, алар кеминде эки ачкыч (код) менен жабылууга жана кызмат адамдарынын мөөрү басылууга же болбосо ФКМдин ички жол-жоболоруна ылайык баалуулуктардын сакталышына жоопкерчиликтүү адамдардын колтамгасы коюлган индикатордук пломба коюлууга тийиш. 

8. Кассалык документтерди тариздөө (акча чегин эске албаганда), кассалык журналдарды жүргүзүү, жүргүзүлгөн операциялар тууралуу документтердин касса кызматкерлери тарабынан толтурулушу, автоматташтырылган программаларды, компьютердик жабдууларды жана электрондук кассалык аппараттарды колдонуу менен ишке ашырылат.  

 

2өлүк. Терминдер жана аныктамалар 

 

9. Жободо төмөнкү терминдер жана аныктамалар колдонулат

· Өзүн-өзү тейлөөнүн автоматташтырылган терминалы (cash-in терминал) бул, нак жана нак эмес формадагы төлөмдөрдү коммуналдык кызматтардын, мобилдик байланыш, интернет операторлорунун дарегине накталай жана накталай эмес формада төлөмдөрдү жүргүзүү максаттарын кошо алганда, банктардын кардарларынын, карт ээлеринин, сервистерди пайдалануучулардын накталай акча каражаттарын депондоштуруу үчүн арналган терминал

· банкноттор, монеталар өлкөнүн мыйзамдарына ылайык чыгарылган жана жүгүртүүдөгү ар кандай нарктагы жана ар кандай түрдөгү акча белгилери;  

· банкомат нак акча каражаттарын берүү жана кабыл алуу, акча каражаттарын картка жазуу, карт ээлеринин ишке ашырган транзакциялары боюнча маалымат алуу, нак эмес төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу жана өткөрүлгөн транзакциялардын бардык түрлөрү боюнча карт-чекти берүү үчүн арналган аппараттык программалык комплекс. Банкомат картка ээлик кылуучу операцияларды ФКМдин ыйгарым укук чегерилген кызматкеринин катышуусуз эле, картты пайдалануу менен өз алдынча жүргүзүүсү үчүн арналган; 

· валюталык баалуулуктар- нак чет өлкө валютасы, төлөм документтери жана номиналы жана (же) наркы чет өлкө валютасында туюндурулган баалуу кагаздар;  

· эскилиги жеткен банкноттор банкноттордун эскилигине баа берүүнүн бекитилген критерийлеринен тышкары чыгып кеткен кемчиликтеринен улам, накталай акча жүгүртүү үчүн жараксыз болуп калган анык банкноттор

· жарамдуу банкноттор жана монеталар бекитилген критерийлердин алкагында бир аз кирдеген, бузулган жана бетине жазылып калган анык банкноттор жана монеталар

· инкассация нак акчаларды жана башка баалуулуктарды кабыл алуу, жыйноо, жеткирүү, коштоп жүрүү, ташуу, сактоо жана өткөрүп берүү

· касса акчаларды жана башка баалуулуктарды сактоо, кабыл алуу жана берүү үчүн атайын жабдылган жай;  

· кечки касса ФКМдин операциялык күн бүткөндөн кийин кардарлардан жана ФКМ бөлүмдөрүнөн нак акчаларды кабыл алууну жана кайра эсептөөнү жүзөгө ашыруучу кассасы;  

· кайра эсептөө кассасы ФКМдин кардарлардан жана ФКМ бөлүмдөрүнөн кабыл алынган нак акчаларды кайра саноону, аларды таңычактоону жүзөгө ашырган кассасы;  

· кириш кассасы ФКМдин операциялык убакыт ичинде кардарлардан нак акчаларды кабыл алууну жүзөгө ашырган касса;  

· чыгыш кассаы ФКМдин операциялык убакыт ичинде кардарларга нак акчаларды берүүнү жүзөгө ашырган кассасы;  

· касса китепчеси (касса журналы) белгиленген формага ылайык түзүлгөн эсепке алуу ведомосттору, аларда баалуулуктар менен операциялар чагылдырылып, акчанын түшүшү жана берилиши эске алынган;  

· касса документи бул, акчага байланыштуу документ (кириш кассалык ордер, чыгыш кассалык ордери, накталй салууларга кулактандыруу, чек, төлөм ведомосту жана операцияларды жүргүзүү үчүн негиз болгон башка документ), ал боюнча баалуулуктарды кабыл алуу жана берүү боюнча кассалык операциялар жүзөгө ашырылат жана таризделет;  

· кассалык операциялар бул, баалуулуктарды кабыл алуу, кайра эсептөө, майда акчага айландыруу, берүү, иргөө, таңычактоо жана сактоо;  

· кардар ФКМдин кызматтарынан пайдаланышкан юридикалык жактар жана жеке адамдар;  

· нак акчалар жүгүртүүдөгү жана тиешелүү мамлекетте же мамлекеттер тобунда мыйзамдуу төлөм каражаты болуп саналышкан банкноттор жана монеталар түрүндөгү акча белгилери, ошондой эле жүгүртүүдөн алынып салынган жана алынып салынуучу, бирок алмаштырууга боло турган акча белгилери;  

· операциялык касса ФКМдин кардарларды бардык кассалык операциялар боюнча тейлөө кассасы;  

· жоопкерчиликтүү сактоо баалуулуктардын сакталышы, ал белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат;  

· аралыкта орнотулган жабдуулар терминалдар, банкоматтар, автоматташтырылган өзүн-өзү тейлөөчү терминалдар жана банктык төлөм карттарын кабыл алуу жана тейлөө боюнча техникалык инфраструктураны түзгөн башка жабдуулар

· терминал башкы компьютер менен байланышты түзүүгө, билдирүүлөрдүн ФКМдин төлөм системасынын түйүнүнө жөнөтүлүшүн жана келип түшкөн маалыматтарды кабыл алууга өбөлгө түзгөн аппараттык - программалык комплекс

· баалуулуктар валюталык баалуулуктар, банкноттор, монеталар, баалуу кагаздар жана так отчеттуулук бланкалары, баалуу металлдар жана алардан жасалган буюмдар, ошондой эле баалуу буюмдар

· эквайер эквайренгди жүзөгө ашырууга уруксат алган ФКМ, тиешелүү төлөм системаларынын технологиясына жана ченемдик укуктук актыларга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, өзүнүн аралыкта орнотулган жабдуулары аркылуу авторизацияларды жана транзакцияларды өткөрүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган аралыкта орнотулган жабдуулардын ээси.  

· эквайринг ФКМдин иши, анда соода түйүндөрү менен аралыкта жабдууларды орнотуу жана сатылуучу товарларга, иштерге жана кызматтарга төлөм каражаты катары карттарды кабыл алуу, соода түйүндөрү менен эсептешүүлөрдү жана/же карт ээлерине нак акча каражаттарын берүүнү камсыз кылуу боюнча келишимдик мамилелер камтылат.  

 

3-бөлүк. Нак акчаларды кабыл алуу 

 

10. Нак акчаларды кабыл алуу боюнча операциялар кириш касса документтеринин кириш кассалык ордердин же накталай салууга кулактандыруунун негизинде жүзөгө ашырылат (топтом: “Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого” ылайык толтурулган 1-тиркемеге ылайык кулактандыруу, квитанция, ордер). 

11. Касса кызматкери кириш кассалык документинде бардык реквизиттердин жана банк кызматкерлери менен кардардын кол тамгаларынын бар экендигин жана туура толтурулгандыгын текшерет, нак акчалардын кириш кассалык документинде сандар жана жазуулар менен берилген сумманын дал келишине салыштырып текшерет.  

12. Нак акчаларды кардарлардан кабыл алуу, кардар акчалардын кабыл алынышына көз сала алгыдай, аларды барактап, бирден кайра эсептөө аркылуу жүзөгө ашырылат. 

13. Касса кызматкери нак акчалар кабыл алынгандан кийин кириш кассалык документте сандар жана жазуулар менен көрсөтүлгөн сумманы, нак акчалардын кабыл алынууга берилген суммасы менен салыштырып текшерет жана алар дал келген шартта кириш кассалык документтеринин бардык нускаларына кол коюп чыгат.  

14. Кассага кабыл алынган нак акчалар касса кызматкери тарабынан касса башчысына кабыл алынган жана берилген баалуулуктарды кабыл алуу китебине касса башчысынын колун койдуруу менен жумуш күнүнүн аягында өткөрүлүп берилет.  

15. Кириш кассалык документтери касса кызматкери тарабынан касса башчысына жумуш күнү аяктаганда өткөрүлүп берилет. Касса кызматкери нак акчалар өткөрүлүп берилгенге чейин алардын айкын суммасы кириш кассалык документтеринде көрсөтүлгөн суммага ылайык келишине ынанууга тийиш

 

4-бөлүк. Нак акчаларды берүү 

 

16. Касса башчысы операциялык мезгил ичинде чыгыш жана алмаштыруу операцияларын жүзөгө ашыруу үчүн нак акчалардын зарыл суммасын касса кызматкерине өткөрүп берет, мында кабыл алынган жана берилген баалуулуктарды эсепке алуу китебине кол коюсу зарыл (2-тиркеме). 

17. Кассалык операциялар түздөн-түз касса башчысы, касса кызматкери тарабынан жүзөгө ашырылган шартта, кабыл алынган жана берилген баалуулуктарды эсепке алуу китебине алар тарабынан жүзөгө ашырылган операциялар тууралуу жазуулар түшүрүлбөйт (2-тиркеме). 

18. ФКМдердин кассаларынан акчаларды берүү чыгыш кассалык ордерлер (3-тиркеме) жана ФКМ тарабынан иштелип чыккан жана бекитилген, белгиленген формадагы акча чектери боюнча ишке ашырылат.  

19. Касса кызматкери нак акчаларды берүү учурунда төмөнкүлөрдү ишке ашырат

· банк кызматкеринин бардык реквизиттеринин жана кол тамгасынын бар экендигин текшерет

· чыгыш кассалык документинде сандар жана жазуулар менен берилген сумманын дал келишин салыштырып текшерет

· чыгыш кассалык документинде кардар тарабынан берилүүчү паспорттун же анын инсандыгын тастыктаган башка документтин бар экендигин текшерет

· чыгыш кассалык документти кол коюу үчүн кардарга берет

· нак акчалардын берүүгө даярдалган суммасын кардар саналып жаткан банкноттордун жана монеталардын санын көрүп тургудай шартта кайра санап чыгат, чыгыш кассалык документтеги колтамгасын анын инсандыгын тастыктаган документтеги кол тамгасына салыштырат, нак акчаларды берет, чыгыш кассалык документке кассанын штампынын оттискасын коет жана ага кол коет. 

20. Касса кызматкери кардарга банкнотторду таңычактардын үстүндөгү накладкаларда көрсөтүлгөн сумма боюнча толук жана толук эмес таңычакта, өзүнчө корешоктор менен, айрым банкнотторду бирден, барактап санап, ал эми монталарды ярлыктарындагы жазуулары боюнча толук баштыкчалар менен, эгерде монеталар азыраак санда талап кылынса, 100 даанадан салынган пакеттерде, айрымдарын бирден санап берет.  

21. Кардар, кассадан алыстабай туруп, нак акчаларды берген касса кызматкеринин көз алдында таңычактардын тууралыгын жана бүтүндүгүн, ар бир таңычакта корешоктордун санын, накладкаларда көрсөтүлгөн суммалардын тууралыгын кылдат текшерүүгө, ал эми айрым корешокторду, банкнотторду бирден, барактап санап чыгууга, монета салынган баштыкчаларды ярлыктагы жазуулары, пакеттеги реквизиттери боюнча текшерүүгө, айрым монеталарды бирден санап чыгууга тийиш.  

Алынган акча топтомдорунда, корешоктордо же баштыкчаларда кем чыгуулар аныкталган учурда (4-тиркеме) акт түзүлүп, ага касса кызматкеринин жана кардардын колу коюлат. Кем чыгуу касса кызматкеринин катышуусунда аныкталган шартта гана жетпей калган сумма кардарга кайтарылып берилет. 

Эгерде алынган сумма кайра эсептөө кассасында өз учурунда эсептелбесе, анда ФКМ кем чыгып калган сумма үчүн жооп бербейт. 

 

5-бөлүк. Жүгүртүү кассасынын жыйынтыктары 

 

22. Касса кызматкерлери нак акчалар менен операцияларды жүзөгө ашырып бүткөндөн кийин касса башчысына нак акчаларды, касса документтерин (отчеттук мааалымдамаларды, кулактандырууларды, кириш жана чыгыш ордерлерин, ташып жеткирилген нак акчаларга опистерди) өткөрүп берет.  

Көрсөтүлгөн документтерди кабыл алу учурунда касса башчысы төмөнкүлөрдү ишке ашырууга тийиш

· кириш жана чыгыш документтеринин санын жана аларда чагылдырылган нак акчалардын суммасын отчеттук маалымкаттагы суммага салыштырып текшерет (5,6-тиркеме)

· китептеги жазууларды эске алуу менен (2-тиркеме) отчеттук маалымкаттарда нак акчалардын калдыктарынын суммасынын туура чагылдырылышын текшерет; 

23. Касса башчысы отчеттук маалымкаттардагы маалыматтар боюнча жыйынтыкталган маалымкат түзөт (7-тиркеме) жана аны жыйынтыктарын бухгалтердик эсепке алуу маалыматтары менен салыштырып текшерет. Маалымкаттын жыйынтыктарын салыштыруулар бухгалтердик кызматкердин колу менен күбөлөндүрүлөт.  

24. Бир күн ичиндеги кассалык жүгүртүүлөр салыштырып текшерилгенден кийин касса башчысы жүгүртүү кассасынын сактоо жайынын китебине (8-тиркеме) акчалардын кириш жана чыгыш суммасын жазат жана андан жүгүртүү кассасынын кийинки күнгө калдыгын чыгарат. Чет өлкө валютасын эсепке алуу китебине (9-тиркеме) валюталардын түрлөрү боюнча чет өлкө валютасынын кийинки күнгө калдыгын жазат. Касса китептерине (8 жана 9-тиркемелер) милдеттүү түрдө номер коюлууга, боолонууга жана ФКМдин мөөрү басылууга тийиш. 

25. Касса документтери кийинки жумуш күнүнөн кечиктирилбестен түзүлүүгө тийиш. Ар бир күн үчүн кассалык документер менен делолорду түзүү иштери, касса башчысы же брошюралоо милдети жүктөлгөн касса кызматкери тарабынан жүргүзүлөт. Касса документтери түзүү учурунда кириш жана чыгыш кассалары боюнча өзүнчө, баланстык эсеп боюнча (өсүү тартибинде номерлөө) тандалып алынат. Касса документтеринин суммаларын китептеги (8-9 тиркемелер) маалыматтар менен салыштырып текшергенден кийин папканын алдыңкы бетине касса башчысынын жана делону түзгөн касса кызматкеринин колу коюлат.  

26. Өтүп жаткан жана мурдагы календардык жыл үчүн касса документтери көзөмөлгө алынуучу акча сактоо жайына же өзүнчө сейфке касса башчысы тарабынан сакталат.  

27. Касса документтери Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган учурларда жана тартипте ФКМден алынып салынышы мүмкүн

 

6-бөлүк. Нак акчаларды ташып жеткирүү жана инкассациялоо 

 

28. Нак акчаларды ФКМ менен анын филиалдарынын ортосунда ташып жеткирүлөр ФКМ тарабынан өз алдынча же тиешелүү келишим түзүлгөн инкассатордук кыызматты/уюмду тартуу менен уюштурулат

29. Улуттук банктан операциялык кассаларды нак акчалар менен толуктоо “Республикалык инкассация башкармалыгы” Мамлекеттик ишканасынын инкассаторлору тарабынан жүзөгө ашырылат. 

30. Инкассатор кызматкерлери нак акчларды ташып жеткирүү учурунда касса башчысы же касса кызматкери тарабынан ташылуучу баалуулуктарга үч нускадан турган (10-тиркеме) опись түзүлөт. Анын биринчи жана үчүнчү нускалары инкассаторго берилет. Эгерде нак акчалар касса кызматкери тарабынан ташылган болсо, анда ташылуучу баалуулуктарга опись эки нускада түзүлүп, анын биринчи нускасы көрсөтүлгөн касса кызматкерине берилип, инкассатордун жана касса кызматкеринин нак акчаларды алгандыгы тууралуу колу коюлган экинчи нускасы нак акчаларды жөнөткөн ФКМде калтырылат.  

31. Инкассаторлордун касса кызматкерине ташып жеткирүү үчүн нак акчаларды берүүсү чыгыш кассалык ордери жана опистер боюнча, ал эми көрсөтүлгөн кызматкерлер тарабынан жеткирилген нак акчаларды кабыл алуу кириш кассалык ордери боюнча жүзөгө ашырылат. Нак акчалар инкассаторлор тарабынан касса кызматкерине банкноттордун топтомдору, монета салынган баштыкчалар, банкноттор жана монеталар же нак акча салынган баштыкчалар менен берилет. 

32. Инкассаторлор, касса кызматкери ташып жеткирүү үчүн банкноттордун топтомдорун корешоктордун санын, банкноттордун таңычактарынын жана поломбаларынын, клише оттискаларынын бүтүндүгүн, банкноттордун топтомдорунда жана пломбуда, клише оттискаларында зарыл реквизитердин болушун текшерүү менен банкноттордун топтомдорунун үстүңкү накладкаларындагы жазуулар боюнча, ал эми монеталар салынган баштыкчаларды көрсөтүлгөн сумманын тууралыгын жана монета салынган баштыкчалардын жана пломбалардын бүтүндүгүн, пломбаларда жана монета салынган баштыкчалардагы ярлыктарда зарыл реквизитттердин болушун текшерүү менен баштыкчаларга тиркелген ярлыктардагы жазуулар боюнча кабыл алышат. Айрым корешоктор, банкноттор жана монеталар бирден, кайрадан санап чыгуу менен кабыл алышат.  

33. Ташып жеткирүү үчүн арналган нак акчалар инкассаторлорго касса кызматкерине баштыкка таңычакталган, касса башчысы, касса кызматкери тарабынан пломба коюлган түрүндө берилет. Нак акча салынган баштыкка реквизиттерин көрсөтүү жана касса башчысынын, касса кызматкеринин аты-жөнү жазылып, колу коюлган ярлыктар чапталат. Нак акча салынган баштыктар инкассаторлор, касса кызматкерлери тарабынан баштыктардын жана пломбалардын бүтүндүгүн, пломбаларда жана нак акча салынган баштыктарда зарыл реквизиттердин болушун текшерүү менен нак акча салынган баштыктарга чапталган ярлыктардагы жазуулар боюнча кабыл алынат.  

34. ФКМден нак акчаларды жана баштыктарды каыбл алуу касса башчысы. Касса кызматкери таарбынан ушул Жободо каралган тартипте жүзөгө ашырылат. Айрылган же тешилип калган баштыктардан алынган нак акчалар касса башчысы, касса кызматкери тарабынан баштыкчаны алып чыккан инкассатордун, касса кызматкеринин көз алдында бирден, барактап кайра санап чыгуу менен кабыл алынат. Инкассаторлор тарабынан жеткирилген баштыкчалардан алынган нак акчаларды кайра саноодо ашыкча суммалар же кем чыгуулар аныкталган шартта, 3 нускада кайра эсептөө актысы (4-тиркеме), ал эми касса кызматкери тарабынан жеткирилген баштыекчадан аныкталган шартта эки нускада түзүлөт. Кайра санап чыгуу актысынын биринчи нускасы касса документтерине, экинчи нускасы нак акчаларды жөнөткөн ФКМге жөнөтүлсө, кайра санап чыгуу актысынын үчүнчү нускасы инкассаторлорго берилет.  

35. Инкассаторлордон нак акчалар салынган баштыкчаны кабыл алуу аяктаганда касса башчысы, касса кызматкери жана инкассаторлор ташылып жеткирилүүчү баалуулуктарга опистин биринчи жана үчүнчү нускаларына кол коюшат. Касса кызматкеринен нак акчалар салынган баштыктарды кабыл алууда көрсөтүлгөн кызматкер жана каса башчысы, касса кызматкери ташылып келинген баалуулуктарга опистин биринчи нускасына кол коюшат.  

 

7-бөлүк. Шектүү, эскилиги жеткен/жараксыз болуп калган банкноттор жана монеталар менен иштөө боюнча минималдуу талаптар 

 

 

Эскилиги жеткен жана жараксыз болуп калган банкноттор менен иштөө тартиби жана аларды алмаштыруу эрежелери 

36. Улуттук валютанын эскилиги жеткен банкнотторун жана жараксыз болуп калган монеталарын алмаштыруу Улуттук Банк Башкармасы тарабынан бекитилген, Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын төлөм белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жөнүндө жобого ылайык жүргүзүлөт. 

 

Улуттук валютанын шектүү банкноттору жана монеталары менен иштөө тартиби  

37. Улуттук валютанын шектүү банкноттору жана монеталары менен иштөө Улуттук Банк Башкармасы тарабынан бекитилген Улуттук валютанын шектүү банкноттору жана монеталары менен иштөө боюнча нускоого ылайык жүзөгө ашырылат.  

 

Банкноттордун жана монеталардын аныктыгын контролдоо үчүн касса түйүнүн техникалык жабдуу  

 

38. Нак акчаларды кабыл алууда жана иргөөдө ФКМдин касса кызматкерлери 36-37-пункттарда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык Кыргыз Республикасынын бонкнотторунун жана монеталарынын төлөөгө жөндөмдүүлүгүнө жана аныктыгына контролдукту жүзөгө ашырышат

39. ФКМдин касса кызматкерлери банкноттордун аныктыгын текшерүү үчүн төмөнкү техникалык каражаттардын (эксперттик жабдуулар) курамында детекторлор жана аспаптар менен камсыз кылынууга тийиш

лупа (10 кратка көбөйтүү менен); 

чагылышкан жана өтмө жарыкта банкноттордун аныктыгын текшерүүчү аспап

ультра көгүлтүр жарыктын булагы

банкноттордун магнититик белгилерин текшерүүчү аспап

өлчөөчү сызгыч

Инфракызгылт нурларда байкалган белгилерди текшерүү үчүн аспап 

 

ФКМдин касса кызматкерлерин окутуу 

 

40. Депозиттерди кабыл алууга лицензиясы бар ФКМдердин касса кызматкерлери төлөм каражаттарынын аныктыгын аныктоо боюнча окуулардан өтүүгө жана көз карандысыз окуу борборунун тиешелүү сертификатына ээ болууга тийиш

41. ФКМдин касса кызматкерлерине коюлуучу талаптар

улуттук валютанын банкнотторунун/монеталарынын аныктыгын текшерген аспаптар менен иштөө жөндөмдүүлүгүнүн болушу

улуттук валютаныны банкнотторунун негизги коргоо элементтерин билүүсү

улуттук валютанын банкнотторун/монеталарын жасоонун заманбап ыкмаларын, улуттук валютанын банкнотторунун коргоо элементтерин имитациялоо жолдорун жана аларды аныктоо ыкмаларын билүүсү

касса ишин жана касса персоналынын ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерди билүүсү

 

Атайын адабият менен камсыз кылуу 

 

42. ФКМдин касса кызматкерлери төмөнкүлөр менен камсыз болууга тийиш

улуттук валютанын коргоо элементтери жөнүндө булеттер жана плакаттар

Валюта менен операцияларды жүзөгө ашырышкан өлкөлөрдүн улуттук валюталарынын коргоо касиеттери жөнүндө маалымат алуу үчүн адабияттар. 

 

 

 

8-бөлүк. Баалуулуктарга ревизия жүргүзүү 

 

43. ФКМдин акча сактоо жайындагы жана кассаларындагы нак акчаларга жана бакша баалуулуктарга ревизия жүргүзүү жана аларды сактоо тартибин текшерүү төмөнкүлөр боюнча ишке ашырылат

а) ФКМдин жана/же Улуттук банктын жетекчисинин буйруусу менен

б) ФКМдин жетекчиси алмашылган шартта

в) баалуулуктардын сакталышына жооп берген кызмат адамдарынын алмашуусунда/убактылуу алмашуусунда

г) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда

44. ФКМдин акча сактоо жайындагы жана кассаларындагы нак акчаларга жана бакша баалуулуктарга ревизия жүргүзүү Улуттук банктын Төрагасынын орун басарынын колу коюлган Жолдомонун негизинде Улуттук банктын кызматкерлери тарабынан ишке ашырылат.  

45. Нак акчаларга жана башка баалуулуктарга ревизия жүргүзүү кызматкерлердин ФКМдин жетекчисинин жазуу жүзүндөгү буйругу менен дайындалган курамы менен ишке ашырылат. Ревизия жүргүзүүгө баалуулуктар менен операциялардын аткарылышына байланышы жок, даярдыктан өткөн кызматкерлер тартылат, алардын бири жетекчиси болуп дайындалат. Ревизиянын туура жүргүзүлүшүн уюштурууга жана белгиленген эрежелердин аткарылышына жоопкерчилик ревизиянын жетекчисине жүктөлөт. 

46. Нак акчаларга ревизия нак акчалар менен операцияларды жүзөгө ашыруу тартибин бузбагыдай жүргүзүлүүгө тийиш.  

47. Ревизия нак акчалардын жана баалуулуктардын сакталышына жооп берген кызмат адамынын катышуусунда жүргүзүлөт. Кызмат адамы жок учурда ревизия жүргүзүлгөн шартта, ревизиянын бардык катышуучулары кол коюу менен актка бул тууралуу өзгөчө белгиленет. Ревизияны баштоо менен анын жетекчиси касса жайларындагы бардык акча сакталуучу жайларга текшерүү учурунда аларда баалуулуктардын бар экендигине карабастан мөөр басып чыгат, операциялык кассасынын бардык нак акчаларын жана башка баалуулуктарды өз контролдугуна алат, инкассаторлордун жоопкерчилиги астында кечки кассада жана кайра санап чыгуу кассасында нак акчалардын, баалуулуктардын жана нак акчалар салынган баштыктардын бар же жок экендигин аныктайт, эгерде бар болуп калса, аларды башка балауулуктар менен кошо кайра санап чыгат. 

Ревизия бүткөнгө чейин баалуулуктардын сакталышына жооп берген кызмат адамдарга ревизиянын жетекчисинин катышуусунда гана акча сакталуучу жайга кирүүгө уруксат берилет, бул учурду нак акчаларды жана баалуулуктарды салуу же алып коюу да анын контролдугу астында гана жүзөгө ашырылат.  

48. Контролдук кайра эсептөө үчүн нак акча ревизиянын жетекчиси тарабынан алынат. Жараксыз таңычакталган жана накладкалары (ярлыктары) туура эмес толтурулган акча топтомдорун жана баштыкчаларын кайрадан бирден, барактап эсептөөгө туура келет. 

49. Сактоо жайларында жайгашкан нак акчаларды жана башка баалуулуктарды кайра эсептөөдөн кийин, ревизиялаган жактар болгон баалуулуктарды китептердин (8,9-тиркемелер) жана күндөлүк баланстын маалыматтары менен салыштырып текшерүүнү жүзөгө ашырышат.  

50. ФКМдин жеткечисинин буйруусу менен кассалык операцияларды жүргүзүүнүн тартибин, нак акчаларды сактоо, ташып жеткирүү жана инкассациялоо эрежелерин текшерүүлөр ишке ашырылат.  

51. Нак акчаларды ревизиялоонун же кассалык операцияларды жүргүзүү тартибин текшерүүнүн натыйжалары, актыларга (11-тиркеме) ревизияга катышкан ар бир кызматкердин жана баалуулуктардын сакталышына жооптуу кызмат адамдарынын колун койдуруу менен таризделет.  

52. Нак акчаларды ревизиялоонун же кассалык операцияларды жүргүгзүү тартибин текшерүүнүн натыйжалары боюнча, ФКМдин жетекчиси тарабынан аныкталган кемчиликтерди четтетүү чаралары колдонулат.  

 

9өлүм. Терминалдарды, банкоматтарды жана автоматташтырылган өзүн-өзү тейлөө терминалдарын жайгаштырууга карата минималдуу талаптар.  

 

Терминалдарды жана банкоматтарды жайгаштыруу боюнча минималдуу талаптар

53. Эквайер терминалдарды жана банкоматтарды орнотууда жана тутуаштырууда бул жабдууну (тышкы жана ички камералардын, атайын күзгүлөр жана экрандар, корголгон клавиатуралардын болушу) бузуу, иштен чыгаруу же уурдоо мүмкүнчүлүгүнө байланышкан тобокелдиктерди минималдаштыруу боюнча бардык чараларды колдонууга тийиш. Терминалдарды жана банкоматтарды туташтыруу жана орнотуу, ага орун тандоо, ошондой эле алардын коопсуздугун камсыз кылуу жана алдамчылыкка бөгөт коюу жоопкерчилиги эквайерге жүктөлөт. 

54. Эквайер терминалдын жана/же банкоматтын орнотулган орду же анын жабылуусу тууралуу Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген мөөнөттө жана тартипте Улуттук банкка маалымдоого тийиш. 

55. Эл аралык төлөм системаларынын карттарын тейлеген терминалдарды жана банкоматтарды орнотууда жана туташтырууда, жабдууларды коргоо жана алдамчылыкка бөгөт коюу боюнча аталган системалардын талаптары аткарылууга тийиш 

56. Банкомат анын техникалык мүнөздөмөлөрүнө (кеңсе, аралык ) ылайык келген жерлерге жайгаштырылууга жана аны бузуу, иштен чыгаруу жана уурдоо мүмкүнчүлүгүнө байланышкан тобокелдиктерди минималдаштыра тургандай шартта орнотулууга бекемделүүгө тийиш.  

 

Автоматташтырылган өзүн-өзү тейлөө терминалын жайгаштырууга жана бекемдөөгө карата минималдык талаптар (кэш-ин терминалдары) 

 

57. Кэш-ин терминалына ээлик кылган жана аны жалпыга жеткиликтүү жерлерде орноткон эквайер же башка юридикалык жак бузуу, иштен чыгаруу жана уурдоо мүмкүнчүлүгүнө байланышкан тобокелдиктерди минималдаштыруу боюнча бардык чараларды көрүүгө тийиш. 

58. Кэш-ин терминалына ээлик кылган эквайер же башка юридикалык жак, анын орнотулган орду же анын жабылуусу тууралуу Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген мөөнөттө жана тартипте Улуттук банкка маалымдоого тийиш. 

59. Кэш-ин терминал анын техникалык мүнөздөмөлөрүнө ылайык келген жерлерге жайгаштырылууга жана купюраларды кабыл алуучу жайга санкциясыз кирүү, ошондой эле аны бузуу, иштен чыгаруу жана уурдоо мүмкүнчүлүгүнө байланышкан тобокелдиктерди минималдаштыра тургандай шартта бекемделүүгө тийиш. Кэш-ин терминалы орнотулуучу орунду тандоого жана бекемделишине анын ээси жооп берет. 

Банкоматтарды инкассациялоого карата минималдуу талаптар 

60. Банкоматты акча белгилери менен толтуруу, ошондой эле аларды банкоматтан алып салуу эквайер тарабынан өз алдынча, же болбосо эквайер инкассациялоо операцияларын аткаруу жөнүндө келишим түзгөн инкассациялык кызмат/уюм аркылуу жүргүзүлөт.  

61. Банкоматка акча белгилерин жүктөө, ошондой эле аларды банкоматтан алып салуу эквайердин ички жол-жоболоруна ылайык же тиешелүү уюм менен эквайер ортосунда түзүлгөн инкассациялоо операцияларын аткаруу жөнүндө келишимдин негизинде жүзөгө ашырылат. 

62. Банкоматтын ишинин мониторинги, анын акча белгилери менен толтурулушун камсыздоо эквайердин өзү аркылуу же аны менен түзүлгөн тиешелүү келишимдин негизинде процессинг борбору тарабынан жүзөгө ашырылууга тийиш. Келишимде операцияларды жүргүзүү жөнүндө эквайерге маалымдоонун убактысы жана тартиби каралуусу зарыл.  

63. Банкоматты инкассациялоо өз учурунда, анын нак акчаларды кабыл алуу, берүү боюнча үзгүлтүксүз иштешине гарантия берүүчү мөөнөттөрдө жүзөгө ашырылууга тийиш. Эквайер же аны менен инкассациялоо операцияларын аткаруу жөнүндө келишим түзгөн уюм банкоматтын өз учурунда инкассацияланышына жоокечиликти ишке ашырат. 

64. Банкоматты инкассациялоо эки кишиден кем эмес инкассаторлор же эквайердин кассалык кызматкерлери тарабынан, аталган кызматкерлердин коопсуздугун жана ташып жеткирилип жаткан нак акчалардын сакталышын камсыз кылуучу жактардын коштоосунда жүзөгө ашырылууга тийиш.  

65. Банкоматка акча жүктөөнүн алдында инкассаторлор банкоматтан ачуу учурунда анда жайгашкан нак акчалардын суммасы жөнүндө кыскача маалымат кагазды чыгарып алышат, ага кол коюшат жана банкоматтан кассеталарды алып салышат, андан кийин нак акча белгилери менен жаңы кассеталарды жүктөшөт, банкоматтан нак акчаларды салуу операциясын тастыктоочу кыскача маалымат кагазды чыгарып алып, ага кол коюшат.  

66. Банкоматтан алынып салынган нак акча белгилерин бирден, барактап кайрадан эсептөөдө ашыкча, жетпей калган сумма аныкталган учурда эки нускада кайра эсептөө акты түзүлөт.  

Кэш-ин терминалын инкассациялоого карата минималдуу талаптар 

67. Кэш-ин терминалын инкассациялоо анын ээсинин кассалык кызматкерлери же инкассациялоо жөнүндө келишим түзүлгөн кызмат/уюм аркылуу жүргүзүлөт.  

68. Кэш-ин терминалынын ишинин мониторинги, анын акча белгилери менен толтурулушун кошо алганда, кэш-ин терминалынын ээси же аны менен түзүлгөн тиешелүү келишимдин негизинде процессинг борбору аркылуу жүзөгө ашырылууга тийиш. Келишимде кэш-ин терминалдын ээси тарабынан анын абалы жана инкассацилоону жүргүзүүнүн убактысы жана тартиби каралуусу абзел. 

69. Кэш-ин терминалын инкассациялоо өз убагында, анын үзгүлтүксүз иш жөндөмдүүлүгүн гарантиялаган мөөнөттө жүзөгө ашырылууга тийиш. Кэш-ин терминалын өз убагында инкассациялоо жоопкерчилиги ага ээлик кылуучуга же ал инкассациялоо боюнча операцияларды аткаруу жөнүндө келишим түзгөн уюмга жүктөлөт.  

70. Кэш-ин терминалын инкассациялоо инкассаторлор же болбосо ээлик кылуучунун касса кызматкерлери тарабынан алардын жана ташылып жеткирилүүчү нак акчалардын коопсуздугун камсыз кылган, кеминде эки адамдын коштоосунда жүзөгө ашырылууга тийиш. 

71. Кэш-ин терминалынан алынган нак акчалардын суммасы жөнүндө маалымат кагаз бетине басылып чыгарылууга тийиш. 

72. Нак акча белгилерин барактап, бирден кайра санап чыгууда ашыкча сумма же кем чыгуу аныкталган шартта, 2 нускада кайра санап чыгуу актысы түзүлөт.  

 

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында  

жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде  

кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча  

минималдуу талаптар жөнүндө” жобого карата  

1-тиркеме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ кириш кассалык ордери 

 

 

 

Дебет 

суммасы 

Кимден 

  

  

  

  

  

Кириш түрү  

Кредит 

  

 

  

  

 

 

  

Суммасы жазуу менен 

  

 

Көрсөтүлгөн документ 

  

 

Салуучунун кол тамгасы  

___________________________ 

 

 

 

Контролер 

Бухгалтер 

Кассир 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобого карата  

2-тиркеме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ФКМдин аталышы

 

кабыл алынган жана берилген акча каражаттарын (баалуулуктарды

эсепке алуу  

китеби  

____________________________________________ 

(аты-жөнү

 

 

Бул китептеги жазуулар аны толук пайдаланып бүткөнгө чейин жүргүзүлөт  

 

 

 

 

 

күнү 

КИРИШ 

Кимден кабыл алынган  

(кассирдин аты-жөнү

Документтердин саны 

Суммасы сандар жана жазуу менен  

Өткөрүп бергендиги жөнүндө тил кат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

күнү 

Чыгыш 

Кимге берилген 

(кассирдин аты-жөнү

Документтердин саны 

Суммасы сандар жана жазуу менен 

Алгандыгы тууралуу тил кат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ФКМдин аталышы

 

 

Күбөлөндүргөн жазуу 

 

Жыйынтыгында бул китепте номер коюлган жана көктөлгөн барактар камтылган  

_______________________________  

______________________________________________________ 

( саны жазуу менен көрсөтүлөт)  

 

 

 

____________________ _______________ _______________________  

(кызматтын аталышы) (өздүк кол тамгасы) (аты-жөнү

 

____________________________ _____________________ _______________________________ 

(кызматтын аталышы) (өздүк кол тамгасы) (аты-жөнү

 

 

«________»_______________________20__ж. 

 

 

“Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында  

жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде  

кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча  

минималдуу талаптар жөнүндө” жобого карата 

3-тиркеме  

 

 

 

 

 

№ чыгыш кассалык ордер 

 

 

 

 

 

 

Дебет 

суммасы 

берилсин  

  

  

 

банктын аталышы 

  

  

Чыгымдын түрү  

Кредит 

  

 

  

  

 

 

  

Суммасы жазуу менен 

  

Төлөмдүн багыты 

Көрсөтүлгөн документ 

  

 

 

 

 

Ордерде көрсөтүлгөн сумманы алдым ______________________ 

 

(алуучунун кол тамгасы

Контролер 

Бухгалтер 

Кассир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында  

жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде  

кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча  

минималдуу талаптар жөнүндө” жобого карата 

4-тиркеме  

 

№ ____ АКТ 

 

200 __ж. “___” _______ ___________ш

 

Банкноттор топтомун бирден алып тыкыр текшерүүдө/ баштыкка салынган төмөнкү номиналдар менен монеталарды кайрадан эсептөөдө_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ (кассирдин аты-жөнү, банкноттор боюнча кыскача жазылган маалымат кагаз, бандероль, боолонгон пломбалар, пластиктен жасалган өзү бекитүүчү пломба, логотип түшүрүлгөн пакет, монеталар боюнча кыскача жазылган маалымат) 

_______________________________________________________________________________  

(эгерде боолонгон пломба бузулса, пластиктен жасалган өзү бекитүүчү пломба же логотип менен пакет, керектүүсүнүн алды сызылсын

алынган __________________________________________________________________  

кассир тарабынан_______________________________________________________________________ 

катышуусунда __________________________________________________________________  

( кардардын аты-жөнү)  

табылган

 

№ 

Жараксыздык белгилери 

Банкноттор жана монеталар номиналы 

Банкноттор жана монеталар саны 

 

Суммасы 

Төлөмдүк эмес банкноттор №№ 

 

Эскертүү 

1. 

Жетпей калганы 

 

 

 

 

 

2. 

Ашыкчасы 

 

 

 

 

 

3. 

Төлөмдүк эмес 

 

 

 

 

 

4. 

Шектүү 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтыгында 

 

 

 

 

 

 

Туура келбеген суммасы жазуу менен _______________________________________ 

Акча топтомдорунун жана корешокторунун таңгакчасы/баштыгы болуп ________________________________________________________________________________ (жараксыз болуп калган, жараксыз болбогон

Тиркеме (бар болсо көрсөтүлсүн): 

1. ___________ баштыкка логотип менен пакет/ монеталар боюнча кыскача жазылган маалымат

2. ___________ банкноттор боюнча кыскача жазылган маалымат кагаз; 

3. ___________ бандероль; 

4. ___________ боолонгон пломбалар/пластиктен жасалган өзү бекитүүчү пломба

5. ___________ пломбанын эки тарабынан көрүнүшү (аталышы, коду жана номери). 

 

Кассир _______________ Касса башчысы_____________________ 

 

Кардар/инкассатор____________________________________________  

 

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобого карата 

5-тиркеме 

 

 

_________________________________ 

(ФКМдин аталышы

МААЛЫМКАТ 

Кириш кассасынын кассиринин кабыл алынган акчалардын суммасы жана ага келип түшкөн акчага байланыштуу документтер жөнүндө  

20____ж. ________________үчүн 

 

№ 

Жооптуу аткаруучулардын аты-жөнү 

Бардык кириш документтеринин саны 

 

Кириш суммасы 

 

Контролердун же жооптуу аткаруучунун кол тамгасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп _________________________________________________ 

 

Бардыгы болуп бир күн ичинде _________________________________________________ 

(кабыл алынган акчалардын суммасы жазуу менен

___________________________________________________________________________ 

 

Касса башчысы ________________________________________________________  

 

Кириш кассасынын кассири ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобого карата  

6-тиркеме  

 

 

_____________________  

(ФКМдин аталышы

 

МААЛЫМДАМА 

Чыгыш кассасынын кассиринин берилген акчалардын суммасы жана отчет алдында алынган сумма жөнүндө 

 

20__ж. «___» ____________үчүн 

 

 

Чыгыш кассалык операцияларын контролдоочу кызматкерлердин аты-жөнү 

Документтердин саны 

Чыгым суммасы  

 

Контролёрдун  

кол тамгасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Касса башчысына өткөрүлүп берилген акча калдыгынын суммасы (жазуу менен)  

 

 

 

Кассир_________________ Касса башчысы _____________________ 

 

“Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобого карата  

7-тиркеме  

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

(финансы-кредит мекемесинин аталышы

 

 

Кассалык жүгүртүүлөр жөнүндө жыйынтыкталган маалымдама  

 

20___ж. <<____>>_______________үчүн 

 

 

 

Документтердин саны 

Суммасы 

Бир күн ичиндеги кириш  

 

 

Бир күн ичиндеги чыгыш 

 

 

 

 

 

 

 

Касса башчысы______________________ 

 

Бухгалтердик журнал менен_________________________________салыштырылып текшерилген  

 

 

Бухгалтер______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында  

жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде  

кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча  

минималдуу талаптар жөнүндө” жобого карата  

8-тиркеме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ФКМдин аталышы) 

 

 

 

 

 

 

 

20__жыл үчүн кассалык жүгүртүү баалуулуктарын жана башка баалуулуктарды эсепке алуу  

КИТЕБИ 

 

 

Башталган 20___ж. “___” _______________ 

Аяктаган 20___ ж. “___”_______________  

 

Бул китептеги жазуулар аны толук пайдаланып бүткөнгө чейин жүргүзүлөт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____ж. ______________________айы 

 

 

Банк кассасындагы акча каражаттары 

Эсептин 

№№  

 

 

_____________калдык 

 

 

_________калдык 

 

 

Улуттук валюта 

 

Валюта түрү 

С У М М А С Ы  

Валюта түрү 

 

С У М М А С Ы 

КИРИШ 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЫГЫШ 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛДЫГЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетекчи 

Башкы бухгалтер  

 

Касса башчысы 

 

 

 

 

Кол тамгасы 

Кол тамгасы 

 

Кол тамгасы 

 

 

Кол тамгасы 

 

Кол тамгасы 

 

Кол тамгасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ФКМдин аталышы

 

 

 

 

 

 

 

 

Күбөлөндүргөн жазуу 

 

Жыйынтыгында бул китепте номерленген жана көктөлгөн барактар камтылган  

________________________________________  

______________________________________________________________ 

( саны жазуу менен көрсөтүлөт)  

 

№ ________ тартып № ________ чейин кошо алганда 

 

 

Жетекчи 

Башкы бухгалтер (бухгалтер) 

 

Касса башчысы 

 

 

20_____ж. «________»_______________________ 

 

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында  

жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобого карата  

9-тиркеме  

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

(ФКМдин аталышы

 

 

 

 

чет өлкө валютасынын жана чет өлкө валютасы боюнча төлөм документтеринин болушун эсепке алуу 

КИТЕБИ 

 

Башталган 20__ ж. “___” _______________ 

Аяктаган 20__ ж. “___”_______________  

 

Бул китептеги жазуулар аны толук пайдаланып бүткөнгө чейин жүргүзүлөт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц____________________20___г. 

Валютанын аталышы 

___калдык 

Суммасы ( номинал боюнча

___калдык 

Суммасы ( номинал боюнча

___калдык 

Суммасы ( номинал боюнча

___калдык 

Суммасы( номинал боюнча

___калдык 

Суммасы ( номинал боюнча

___калдык 

Суммасы ( номинал боюнча

АКШ доллары  

 

 

 

 

 

 

Евро 

 

 

 

 

 

 

Орус рубли 

 

 

 

 

 

 

Француз 

франкы 

 

 

 

 

 

 

Швейцария 

франкы 

 

 

 

 

 

 

Япон йени 

 

 

 

 

 

 

Англия 

фунт стерлинги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп № эсеби боюнча 

 

 

 

 

 

 

 

Жетекчи_____________ _______________ _______________  

 

Башкы бухгалтер _____________ _______________ _______________ 

 

Касса башчысы _____________ _______________ _______________ 

( кол тамгасы ) ( кол тамгасы ) ( кол тамгасы

 

 

 

 

 

 

(ФКМдин аталышы

 

Күбөлөндүргөн жазуу 

 

Жыйынтыгында бул китепте номерленген жана көктөлгөн барактар камтылган  

___________________________  

__________________________________________________ 

(саны жазуу менен көрсөтүлөт)  

 

№ ________тартып № ________ чейин кошо алганда 

 

 

Жетекчи 

 

Башкы бухгалтер  

 

Касса башчысы 

 

20__ ж. <<________>>_______________________ 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобого карата  

10-тиркеме  

 

 

ОПИСЬ  

Баалуулуктарды ташып жеткирүүгө 20_ж. "___"______________ 

ФКМ - жөнөтүүчүнүн аталышы_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ФКМ-алуучунун аталышы_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Кассадан улуттук валютадагы жарамдуу/эскилиги жеткен банкнотторду 

___________________________________________________________аркылуу жөнөтөбүз 

(кызматы, аты-жөнү

 

Аталган баалуулуктарды тиешелүү эсептерге чегерүүнү жана алардын алынгандыгын тастыктоону суранабыз

Улуттук валютанын аталышы жана наркы 

Суммасы 

Баштыктардын саны 

Баштыктар- 

дын номери  

 

Пломбирдин номери  

Банкноттор  

1 сом 

5 сом 

10 сом 

20 сом 

50 сом 

100 сом 

200 сом 

500 сом 

1000 сом 

5000 сом 

 

 

 

 

Жыйынтыгында 

 

 

 

 

Жүгүртүүдөгү монеталар 

10 тыйын 

50 тыйын 

1 сом 

3 сома 

5 сом  

10 сом 

 

 

 

 

Жыйынтыгында 

 

 

 

 

Тыйындар 

1 тыйын 

10 тыйын 

50 тыйын 

 

 

 

 

Жыйынтыгында 

 

 

 

 

Бардыгы болуп 

 

 

(суммасы жазуу менен)  

Баалуулуктарды төмөнкү инкассаторлор кабыл алышты: 

(Аты-жөнү) ____________________  

 

 

 

Тил кат 

 

20_ ж. "____"________________ описте көрсөтүлгөн  

 

(кызматы, аты-жөнү

аркылуу жөнөтүлгөн баалуулуктар _____________________________________________________________________суммасында 

(суммасы сандар жана жазуу менен

_________________________________________________________________________________ кабыл алынды

 

Баалуулуктарды кабыл алуу текшерүү менен жүргүзүлгөн  

_________________________________________________________________________________ 

(көрсөтүлсүн: барактап, бирден, ярлыктардагы жазуулар боюнча, таңычактар жана корешоктор боюнча

 

Жетекчи____________________________________________________________ (кол тамгасы

(ФКМдин аталышы)  

 

Башкы бухгалтер Кол тамгасы 

 

Касса башчысы Кол тамгасы 

 

 

Баалуулуктарды өткөрүп беришти 

 

Инкассаторлор: Кол тамгалары:  

 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобого карата  

11-тиркеме  

 

 

 

АКТ  

 

Биз, төмөндө кол коюучулар, ФКМдин жетекчиси _________________________________ 

_________________________ башкы бухгалтер _____________________________________ 

Кассалык операциялар бөлүмүнүн начальниги ( касса башчысы ) ______________________________________________________ 

___________________________ жана ревизиялык комиссиянын курамына кирген банк кызматкерлери, 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

кызматы, аты-жөнү 

20__ ж. "___"__________№- буйруктун негизинде

20__ж. "___"____________карата абал боюнча 

операциялык кассанын нак акчасына жана сактоо жайынын башка баалуулуктарына ревизия жүргүздүк ______________________________________________________________________ 

жана төмөнкүлөрдү белгиледик

 

Жүгүртүү кассасынын нак акчасына жана баалуулуктарга жүргүзүлгөн ревизиянын натыйжалары.  

Эсеп 

№№ 

Баалуулуктардын аталышы 

Болушу 

Сактоо жайынынкитеби боюнча 

Баланс боюнча 

Кем чыгуу  

Ашыкча-сы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операциялык кассанын нак акчасы текшерилди: банкноттор  

________________________________________сом __________________тыйын суммасында  

№№ баланстан тышкаркы эсептеги эске алынган баалуулуктар жана документтер баракталып жана бирден текшерилди (эсеп номерлери көрсөтүлсүн).  

Кассанын нак акча калдыгы толугу менен баракталып _______суммасында текшерилди. 

Көрсөтүлгөн сумманын болушу кириш жана чыгыш документтерге туура келген. 

 

________________________ сом _______________ тыйын суммасында,  

 

таңгакчалар, корешоктор жана ярлыктагы жазуулар боюнча, барактап жана бирден текшерүүдө_______________сом ________ тыйын суммасында банкноттордун болушу. 

Акчалардын болушу кассалык журнал боюнча калдыкка туура келген (туура келбеген).  

II. Белгиленген сын-пикирлер: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 

 

№№ ачкычтар өткөрүлүп берилген______________________________________________________ 

 

Темир мөөр ______________________________________________________ 

Аталышы көрсөтүлсүн 

Ревизияга катышкандардын кол тамгасы : _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(аты-жөнү жана кол тамгасы

 

Жетекчи ______________________ 

 

Башкы бухгалтер ______________________ 

 

Касса башчысы ______________________