Кайта келүү

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2013-жылдын 24-апрелиндеги № 13\13 токтому 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

Төлөм системалары башкармалыгынын Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин структуралык классификациясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жагындагы кайрылуусу боюнча маалыматын карап көрүп, ченемдик укуктук актыларга ылайык келтирүү, улуттук валютадагы нак эмес каражаттар агымына анализдөөлөрдү жүргүзүү жана алардын ачык-айкындуулугун камсыз кылуу үчүн көрсөткүчтөрдү системага салууну өркүндөтүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7, 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон өткөртүлгөн №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтому менен бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун 1 бөлүмү “Мамлекеттик бюджетке киреше боюнча төлөмдөр” жаңы редакциясында бекитилсин.  

2. Төлөм системалары башкармалыгы Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун андан ары белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүлүшү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине жөнөтсүн.  

3. Юридика башкармалыгы: 

· токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

· расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн. 

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы жана Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы китебинде, Пакеттик клиринг системасында жана Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасында төлөмдөрдүн коддорунун маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизишсин. 

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигин жана Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын тааныштырсын. 

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Жеенбаева Б.Ж. айымга жүктөлсүн. 

 

Төрага Асанкожоева З. М. 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын  

« 24 » апрелиндеги №_13\13 токтомуна тиркеме  

 

Улуттук банк Башкармасы 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна  

өзгөртүүлөр:  

 

 

1. “Мамлекеттик бюджетке киреше боюнча төлөмдөр” 1-бөлүмү төмөнкү редакцияда бекитилсин: 

төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

10000000  

Кирешелер  

11000000  

Салыктык кирешелер  

11100000  

Кирешеге жана пайдага салык 

11110000  

Кирешеге жана пайдага салык 

11111000  

Жеке жактар - Кыргыз Республикасынын резиденттеринен алынуучу киреше салыгы 

11111100  

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы  

11111200  

Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы  

11112000  

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык  

11112100  

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык  

11113000  

Пайдага салык 

11113100  

Пайдага салык 

11113200  

Пайыздарга салык 

11113300 

Алтын ѳндүрүш компанияларынын киреше салыгы 

11120000  

Атайын режим боюнча салык  

11121000  

Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 

11121100  

Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык  

11122000  

Патенттин негизинде салык  

11122100  

Милдеттүү патенттин негизинде салык  

11122200  

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык  

11130000 

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар  

11131000 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык 

11131100 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык 

11300000  

Менчикке салык  

11310000  

Мүлккө салык 

11311000  

Кыймылсыз мүлккө салык  

11311100  

Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык  

11311200  

2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык  

11311300 

3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык  

11312000  

Кыймылдуу мүлккө салык 

11312100  

Транспорттук каражаттарга салык 

11312110  

Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык 

11312120  

Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык  

11320000  

Жер салыгы  

11321000  

Жер салыгы  

11321100  

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 

11321200  

Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы  

11321300  

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы  

11400000  

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар  

11410000  

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар  

11411000  

Кошумча нарк салыгы (КНС) 

11411100  

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга жана кызматт көрсөтүүлөргө КНС 

11411200  

Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү товарларга КНС 

11412000  

Сатуудан салык  

11412100  

Сатуудан салык  

11413000  

Автомобиль жолун пайдалангандык үчүн салык  

11413100  

Автомобиль жолун пайдалангандык үчүн салык  

11414000  

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу үчүн чегерүүлөр 

11414100  

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу үчүн чегерүүлөр 

11420000  

Акциз салыгы 

11421000  

КР аймагында өндүрүлүүчү же сатып өткөрүлүүчү товарларга акциз салыгы 

11421100  

Алкоголдук продукция 

11421110  

Этил спирти  

11421120  

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11421130  

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11421140  

Шараптар 

11421150  

Коньяктар 

11421160  

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11421170  

Идишке куюлган пиво 

11421180  

Идишке куюлбаган пиво  

11421190  

Шарап материалдары 

11421200  

Тамеки буюмдары 

11421210  

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11421220  

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11421230  

Сигаралар жана сигариллалар 

11421290  

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар 

11421300  

Нефти продуктулары 

11421310  

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11421320  

Реактивдүү отун 

11421330  

Дизель отуну 

11421340  

Мазут 

11421350  

Май жана газ конденсаты 

11421360  

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11421400  

Башка акциздик товарлар  

11421410  

Алтын, платина жана күмүштөн зергер буюмдар  

11421420  

Башка акциздик товарлар  

11422000  

Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү товарларга акциз салыгы  

11422100  

Алкоголдук продукция 

11422110  

Этил спирти  

11422120  

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11422130  

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11422140  

Шараптар 

11422150  

Коньяктар 

11422160  

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11422170  

Идишке куюлган пиво 

11422180  

Идишке куюлбаган пиво  

11422190  

Шарап материалдары 

11422200  

Тамеки буюмдары 

11422210  

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11422220  

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11422230  

Сигаралар жана сигариллалар 

11422290  

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар 

11422300  

Нефти продуктулары 

11422310  

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11422320  

Реактивдүү отун 

11422330  

Дизель отуну 

11422340  

Мазут 

11422350  

Май жана газ конденсаты 

11422360  

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11422400  

Башка акциздик товарлар  

11422410  

Башка акциздик товарлар  

11440000  

Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык  

11441000  

Бонустар 

11441100  

Күйүүчү пайдалуу кендер  

11441110  

Мунай 

11441120  

Күйүүчү газдар 

11441130  

Көмүр 

11441190  

Дагы башка пайдалуу күйүүчү май казылып алынган жерлер 

11441200  

Металл пайдалуу кендер  

11441210  

Асыл металлдар 

11441220  

Сымап  

11441230  

Сурьма 

11441240  

Калай, вольфрам 

11441290  

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар 

11441300  

Металл эмес пайдалуу кендер  

11441310  

Беттегич таштар 

11441320  

Курулуш куму 

11441330  

Гипс 

11441340  

Акиташ, курулуш ташы 

11441350  

Түстүү таштар (самоцветы) 

11441390  

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер  

11441400  

Жер алдындагы суулар  

11441410  

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар  

11441420  

Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар  

11441430  

Жылытуу үчүн ысык суулар  

11441440  

Ичүүчү жана техникалык суулар 

11442000  

Роялти 

11442100  

Күйүүчү пайдалуу кендер  

11442110  

Мунай 

11442120  

Күйүүчү газ  

11442130  

Көмүр  

11442190  

Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер  

11442200  

Металл пайдалуу кендер  

11442210  

Асыл металлдар 

11442220  

Сымап  

11442230  

Сурьма 

11442240  

Калай, вольфрам 

11442290  

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар 

11442300  

Металл эмес пайдалуу кендер  

11442310  

Беттегич таштар 

11442320  

Курулуш куму 

11442330  

Гипс 

11442340  

Акиташ, курулуш ташы 

11442350  

Түстүү таштар (самоцветы) 

11442390  

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер  

11442400  

Жер алдындагы суулар  

11442410  

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар  

11442420  

Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар  

11442430  

Жылытуу үчүн ысык суулар  

11442440  

Ичүүчү жана техникалык суулар 

11442490  

Дагы башка жер астындагы суулар 

11500000  

Эл аралык соода жана аткарымдарга салыктар 

11510000  

Бажы төлөмдөрү  

11511000  

Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү 

11511100  

Импорттук бажы алымы  

11511200 

Импорттук мезгилдик бажы алымы  

11511300 

Атайын алым 

11511400 

Демпингге каршы алым  

11511500 

Компенсациялык алым 

11511600 

Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү чени боюнча бажылык төлөм 

11511700 

Жыйынды бажылык төлөм  

11512000 

Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү 

11512100 

Экспорттук бажы алымы  

11512200 

Экспорттук мезгилдик бажы алымы  

11513000  

Бажылык жыйымдар  

11513100  

Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйым 

11513200  

Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар 

11514000  

Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр 

11514100  

Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр 

11600000  

Дагы башка салыктар жана жыйымдар  

11610000  

Дагы башка салыктар жана жыйымдар  

11611000  

Дагы башка салыктар жана жыйымдар  

11611000  

Дагы башка салыктар жана жыйымдар  

12000000  

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр 

12100000  

Социалдык камсыздоого төгүмдөр/чегерүүлөр 

12110000  

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү 

12110100 

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү 

12110200 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна негизги карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү  

12110300 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна мөөнөтү узартылган карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү  

12110400 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна өтүүчү карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү  

12120000  

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12120100  

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12120200 

Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин негизги карыз боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары) 

12120300 

Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин мөөнөтү узартылган боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары) 

12120400 

Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин өтүүчү карыз боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары) 

12130000  

Жекече эмгек ишмердигин жүргүзгөндөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү  

12130100  

Жекече эмгек ишмердигин жүргүзгөндөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү  

12140000  

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12140100  

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12150000 

Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12150100 

Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12200000  

Социалдык муктаждыкка дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр 

12210000  

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү 

12210100  

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү 

12220000  

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү 

12220100  

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү 

12230000  

Дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр 

12230100  

Дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр 

12300000  

Социалдык фонддун башка кирешелери 

12310000  

Социалдык фонддун башка кирешелери 

12310100  

Социалдык фонддун башка кирешелери 

12310200 

Капиталдаштырылуучу суммалар боюнча төлөө  

12310300 

Регресс доолор боюнча төлөө  

12310400 

Берилген мөөнөтүн узартуу боюнча пайыздар  

12320000 

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар 

12320100 

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар 

13000000  

Алынган расмий трансферттер 

13100000  

Чет өлкөдөн алынган трансферттер 

13110000  

Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн 

13111000  

Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн 

13111100  

Учурдагы  

13111200  

Капиталдык  

13120000  

Эл аралык уюмдардан  

13121000  

Эл аралык уюмдардан 

13121100  

Учурдагы  

13121200  

Капиталдык  

13300000  

Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери 

13310000  

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар  

13311000  

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар  

13311100  

Категориялык гранттар 

13311200  

Теңөөчү гранттар 

13311300  

Түрткү берүүчү гранттар  

13320000  

Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

13321000  

Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

13321100  

Айлык акыны жогорулатууга өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

13321200  

1-4 класстардын окуучуларынын тамактануусуна өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

13321300 

Республикалык бюджеттен өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү дагы башка каражаттар 

13321400 

Жергиликтүү бюджеттен өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

13321500 

Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда өткөрүлүп берилүүчү каражаттар  

14000000  

Салыктык эмес кирешелер  

14100000  

Менчиктен жана пайыздардан кирешелер 

14110000  

Пайыздар  

14111000  

Депозиттер боюнча пайыздар  

14111100  

КР Улуттук банкында турган Өкмөттүн депозиттери боюнча пайыздар 

14112000  

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112100  

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14120000  

Дивиденддер жана пайда 

14121000  

Дивиденддер 

14121100  

Мамлекеттик акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер 

14122000  

Пайда  

14122100  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы 

14122200 

Мамлекеттик ишканалардын пайдасы  

14150000  

Ижара акысы 

14151000  

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы 

14151100 

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы 

14151200 

Жер байлыктарын пайдаланууга укугун кармоо учун акы 

14152000 

Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы 

14152100 

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы  

14152200 

Жайыт ижарасы үчүн акы  

14152300 

Айыл четиндеги жайыттардын ижарасы үчүн акы  

14152400 

Интенсивдүү пайдалануудагы зонадагы жайыт ижарасы үчүн акы  

14152500 

Алыскы жайыт ижарасы үчүн акы  

14152600 

Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы 

14152700 

Токой ресурстарын пайдалануу акысы 

14152800 

Суу ресурстарын пайдалануу акысы 

14152900 

Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн дагы башка төлөмдөр 

14153000  

Мүлк ижарасы үчүн акы  

14153100  

Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 

14153200  

Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 

14153900  

Дагы башка мүлк ижарасы үчүн акы  

14200000  

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер 

14220000  

Административдик жыйымдар жана төлөмдөр 

14221000  

Жыйымдар жана төлөмдөр 

14221100  

Лицензия берүү акысы 

14221200  

Сертификаттарды жана башка уруксат берүү документтерин берүү акысы 

14221300  

Лотерея ишин жүргүзүү укугу үчүн акы 

14221400  

Транспорт каражаттарын каттоо жана кайра каттоо акысы 

14221500  

Альтернативдүү кызмат өтөө жана чакыруу мобилизациялык резерв үчүн акы 

14221600  

Айдоочунун күбөлүгүн алуу укугуна экзамен алуу, автотранспорт каражатын кароодон өткөрүү жыйымы 

14221700  

Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым 

14221800  

Автотранспорт токтотуу үчүн жыйым  

14221900  

Дагы башка төлөмдөр жана жыйымдар  

14222000  

Мамлекеттик алымдар 

14222100  

Каттоо органдары алуучу мамлекеттик алым 

14222200  

Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым 

14222300  

Сот органдары алуучу мамлекеттик алым  

14222400  

Дагы башка мамлекеттик алымдар  

14230000  

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр  

14231000  

Медициналык кызмат көрсөтүүлөр 

14231100  

Амбулатордук деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардамды көрсөтүү үчүн акы  

14231200  

Амбулатордук деңгээлде дарылоо иш чараларын жүргүзүү үчүн акы  

14231300  

Стационардын ордун алмаштыруучу бөлүмдөрдө медициналык жардамды көрсөтүү үчүн акы 

14231400  

Адистештирилген стационарларда медициналык жардамды көрсөтүү үчүн акы 

14231500 

Саламаттык сактоо чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү үчүн кош төлөм 

14231600 

Стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн акы 

14231700 

Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык жумуштарды жүргүзүү, дарылоо-профилактикалык препараттарды даярдоо акысы 

14231800 

Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрлөрүн көрсөтүү үчүн акы (белгиленген квотадан ашык) 

14231900 

Классификацияланбаган медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы 

14232000  

Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр 

14232100  

Окуу жайларында билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы (ЖОЖ, КТО, ООЖ) 

14232200  

Жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүн - өзгөчө үлгүдөгү документтерди алууга талапкерлерди тестирлөөнү жүргүзүү акысы 

14232300  

Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда, мейманканаларда жашоо акысы 

14232400  

Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү акысы 

14232500 

Окутуу программаларын, курстарды, семинарларды, конференцияларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн акы 

14232600 

ЖОЖго чейин, ЖОЖдон киийн жана кошумча билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы  

14232700 

Театралдык постановкаларды көргөзүү үчүн акы 

14232800 

Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын, ошондой эле жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн акы  

14232900 

Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы 

14233000  

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр 

14233100  

Чет өлкөдө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн акы 

14233200  

Чет өлкөлүк жумуш күчүн тартууга жана ишке уруксат берүүгө уруксат берүү үчүн акы 

14233300  

Интернет-журналда илимий статьяларды жарыялоо үчүн акы 

14233400 

Жолугушуу үчүн бөлмөлөрдү берүү үчүн акы 

14233900 

Классификацияланбаган социалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы  

14234000  

Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башка документтерди берүү кызматтары  

14234100  

Байланыш жабдууларына жана кызматтарына ылайык келүү сертификатын берүү үчүн акы  

14234200  

Тез жана контракттык кызматтын аскер милдеттүүлөрүнө, аскер кызматчыларына аскердик-эсепке алуу документтеринин дубликаттарын берүүгө акы  

14234300  

Диплом/аттестатты берүү, илимий даражаны ыйгаруу жана илимий билимдерди ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо үчүн акы 

14234400  

Маалымдамаларды, күбөлүктөрдү, ишеним каттын жана полистин дубликатын берүү акысы  

14234500 

Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана башкалардын компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн акы 

14234600 

Сертификаттарды берүү акысы 

14234700 

Мамлекеттик каттоо акысы  

14234900 

Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүүбоюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөргө акы 

14235000  

Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

14235100 

Баалуу металлдардан зергер жана башка тиричилик буюмдарын пробирлоо жана эн тамгалоо акысы  

14235200 

Пландан тышкары иштерди жүргүзүү үчүн акы  

14235300 

Экспертиза жана изилдөө жүргүзүү үчүн акы 

14235400 

Тестирлөөнү жана билимдерди текшерүүнү жүргүзүү акысы 

14235500 

Талдоо жана изилдөө жүргүзүү акысы 

14235600 

Ветеринардык жана клиникалык кароо акысы  

14235900 

Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы  

14236000 

Маалымат берүү жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү  

14236100 

Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалыматты көрсөтүү акысы 

14236200 

Статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалыматты берүү акысы  

14236300 

Маалыматты издөө, тандоо жана берүүнү жургүзүү акысы  

14236400 

Ар кандай иш чараларды уюштуруу, жүргүзүү акысы  

14236500 

Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү акысы  

14236600 

Документтерди тариздөө жана жарандарды документтөө акысы  

14236900 

Маалымат берүү жана басып чыгаруу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы  

14237000 

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу  

14237100 

Зыянкечтерге каршы химиялык жана биологиялык иштетүү акысы  

14237200 

Карантин алдындагы продуктуларды, каражаттарды жана имараттарды зыянсыздандыруу  

14237300 

Карантин изоляторунда жаныбарларды күтүү акысы  

14237400 

Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоп жүрүү акысы  

14237500 

Документтерди даярдоо, кабыл алуу жана сактоо акысы  

14237600 

Келишимдер боюнча объектилерди кайтаруу жана коопсуздугун камсыз кылуу акысы  

14237700 

Бат күйүп кетме, күчтүү таасирдүү, уулу заттарды коштоп жүрүү акысы  

14237900 

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы  

14238000 

Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү 

14238100 

Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү акысы  

14238200 

Өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактарына баруу акысы  

14238300 

Жыгачты жана отургузуу материалын сатып өткөрүү акысы  

14238400 

Эл аралык патенттик классификация боюнча теманы классификациялоо акысы  

14238500 

Диссертациялардын авторефераттарын индекстөө акысы  

14238600 

Короо-жай курулмаларын орнотуу жана эксплуатациялоо үчүн схема картасын иштеп чыгуу акысы  

14238700 

Өткөрүү-техникалык, суу астында ишти жана дайвингди уюштуруу жана жүргүзүү акысы  

14238900 

Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн акы  

14239000 

Дагы башка түшүүлөр 

14239100 

Менчиктештирүүдө сатуудан жогорку баалардан алынган чегерүүлөр 

14239200 

Мамматрезервди брондон чыгаруудан алынган чегерүүлөр 

14239300 

Мурда берилген бюджеттик ссудалардан чегерүүлөр 

14239400 

Дагы башка түшүүлөр 

14300000  

Айыптар, санкциялар, конфискациялар 

14310000  

Административдик айыптар, санкциялар, конфискациялар  

14311000  

Административдик айыптар, санкциялар, конфискациялар  

14311100  

Административдик айыптар 

14311200  

Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн түшүүлөр 

14311300  

Конфискацияланган мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр 

14311400  

Контролдук-көзөмөл чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр 

14311500  

Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу 

14320000 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар, санкциялар, конфискациялар 

14321000 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар, санкциялар, конфискациялар 

14321100 

Негизги карыз боюнча айыптык санкциялар 

14321200 

Узартылган карыз боюнча айыптык санкциялар 

14321300 

Өтүүчү карыз боюнча айыптык санкциялар 

14400000  

Гранттардан тышкары, ыктыярдуу трансферттер  

14410000  

Гранттардан тышкары, ыктыярдуу трансферттер 

14411000  

Учурдагы 

14411100  

Учурдагы жардам 

14412000  

Капиталдык 

14412100  

Капиталдык жардам 

14500000  

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14510000  

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511000  

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511100  

Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер  

14511200  

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511300  

Курстук пайда/чыгым 

14511400 

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр