Кайта келүү

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк  

Башкармасынын 2013-жылдын 23 декабрындагы  

№ 52\9 токтому 

 

 

 

 

 

 

 

"Коммерциялык банктардын эл аралык операциялары жөнүндө”  

жобону бекитүү тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кароого сунушталган ""Коммерциялык банктардын эл аралык операциялары жөнүндө” жобо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 25-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 24-декабрында 149-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 30/6 "Банктын эл аралык операциялары боюнча отчету жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу” токтому күчүн жоготкон катары таанылсын. 

3. Токтом 2014-жылдын 1-июлунан тартып күчүнө кирет. 

4. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банкынын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн. 

5. Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

6. Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгы ушул токтомго ылайык маалыматтарды топтоо жана иштеп чыгуу , тиешелүү отчетторду түзүү үчүн каралган программалык камсыздоону 2014-жылдын 1-июлуна чейинки мөөнөттө жаңылап, талапка ылайык келтирсин.  

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн. 

 

Төрага Асанкожоева З.М. 

 

Улуттук банк Башкармасынын 

2013-жылдын “23 ” декабрындагы  

№ 52\9 токтому менен бекитилген 

 

 

“Коммерциялык бактын эл аралык операциялары жөнүндө” 

жобо 

 

1-глава. Жалпы жоболор 

 

1. Бул Жободо чет өлкө активдеринин жана милдеттенмелердин жылышы, алар боюнча кирешелер жана чыгашалар, ошондой эле банктын өздүк капиталы жана Кыргыз Республикасынын төлөм теңдемин (баланс) түзүү үчүн пайданын бөлүштүрүлүшү боюнча маалыматтардын Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан (мындан ары - банктар) берилиши формалары жана тартиби аныкталат. 

2. Улуттук банк ушул жобого ылайык алынган маалыматтардын купуялуулугунун сакталышына кепилдик берет. Алынган маалыматтар Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеминде айрым банктарды идентификациялоосуз эле, жалпы алынган формада чагылдырылат. 

 

2-глава. Негизги түшүнүктөр 

 

3. Жобонун максатында төмөнкүдөй аныктамалар колдонулат: 

1) Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми - бул, Кыргыз Республикасынын резиденттери жана резидент эместери ортосунда белгилүү бир мезгил ичинде ишке ашырылган экономикалык операцияларды суммардык түрдө чагылдырган статистикалык отчет. 

2) Кыргыз Республикасынын резиденттеринен болуп төмөнкүлөр саналат: 

- Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган, анын ичинде бир жылга жетпеген убакыт Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары убактылуу жүргөн жеке адамдар. Чет мамлекеттердин дипломатиялык жана башка өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлеринен тышкары, Кыргыз Республикасында бир жылдан ашуун убакыт жашап же жашоого ниеттенип жаткан чет өлкөлүк адамдар; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн жана Кыргыз Республикасында жайгашкан юридикалык жактар; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашып турган чет өлкө юридикалык жактарынын филиалдары жана өкүлчүлүктөр. 

3) Резидент эместер - бул, чет мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын Кыргыз Республикасындагы дипломатиялык жана башка өкүлчүлүктөрүн кошо алганда, резидент болуп саналбаган жактар. 

4) Кыргыз Республикасына чет өлкө инвестициялары - бул, чарбалык жана башка ишкердик чөйрөсүнө акчалай жана материалдык салымдар, ошондой эле чет мамлекеттердин, юридикалык жактардын жана жарандардын интеллектуалдык менчикке укуктарынын өтүшү

5) Республика аймагында инвестициялоону жүзөгө ашырган чет мамлекеттер, эл аралык уюмдар, чет өлкө юридикалык жактары жана жарандары Кыргыз Республикасындагы чет өлкө инвесторлорунан болуп саналат. 

6) Чет өлкө тике инвестору - банктын акционердик капиталынын 10% жана андан көбү таандык болгон резидент эмес. 

7) Чет өлкө инвестициялаган ишкана - банк каражаттарды салган ишкана - резидент эмес. 

8) Чет өлкөлүк башка инвестор - банктын акционердик капиталынын 10% чейинкиси ага таандык болгон резидент эмес. 

9) Катышпаган артыкчылыктуу акциялар - бул, банктын акциялары. Алар катталган киреше алууну камсыз кылат, бирок банк жоюлган шартта анын калдык наркын бөлүштүрүүгө катышууга ага укук бербеген акциялар.  

10) Тике инвестициялануучу ишканаларга төмөнкүлөр кирет: 

Туунду ишкана - бул ишкана-резидент эмес, банк аларда акциялардын (же катышуунун башка эквивалентинин) 50 пайызынан көбүрөөгүнө ээ болуу менен аларга контролдукту жүзөгө ашыра алат. Ошондой эле, банк жана анын туунду ишканасы аларда добуш берүүгө укук чегерген акциялардын эң жок дегенде 50 пайызына биргелешип ээлик кылган ишкана-резидент эместер да туунду ишканаларга, кирет.  

Ассоциацияланган ишкана - банк анда акциялардын же катышууга укук чегерген башка эквиваленттин 10 пайызынан көбүрөөгүнө, бирок 50 пайызына жетпегенине ээлик кылып, ошондой эле олуттуу деңгээлде таасир этиши мүмкүн болгон, бирок контролдукту жүзөгө ашыра албаган ишкана-резидент эместер. Банк жана анын туунду ишканасы анда добуш берүүгө укук чегерген 10 пайызынан көбүрөөгүн бирок 50 пайызга жетпегенине биргелешип ээлик кылган ишкана-резидент эместер да ассоциацияланган ишканаларга кирет

11) Башка чет өлкө ишканалары - бул, аларда инвестор (банк) акциялардын же катышууга укук чегерген башка эквиваленттин кеминде 10 пайыздык үлүшүнө ээлик кылган чет өлкө ишканалары.  

12) Киндиктеш ишканалар - бул, тике же кыйыр түрдөгү бир эле инвестордун контролдугунда турган же ал таасир эткен ишкана, бирок алар бири-бирине карата эч кандай контролдукту жүргүзө албайт, таасир эте албайт, б.а. жалпы тике инвесторго ээ түзүмдөр.  

13) Түпкү контролдоочу башкы компания - түпкү инвестор болуп саналган жана түздөн-түз инвестициялануучу ишканалардын инвестициялык чечимдерди кабыл алуусуна контролдукту жүзөгө ашырган тике инвестициялоо мамилесиндеги биринчи ишкана. Бул, ар бир звенонун кийинки звеного контролдугу аныкталган менчикке тиешелүү мамилелер чиелениши боюнча түздөн-түз тике инвестордон андан ары контролдукка алуу менен аныкталат.  

14) Капиталга катышуунун башка инструменттери - бул, баалуу кагаз формасына ээ болбогон капиталга катышуу инструменттери (бөлүмдөр, жоопкерчилиги чектелген шериктештиктер ж.б.). 

15) Кайтарым операциялар - бул, баалуу кагаздарга же алтынга менчик укугунун өзгөрүүсүн караган, белгиленген күнү же кандайдыр бир мөөнөт өткөндөн кийин же ошол же ошондой эле баалуу кагаздарды же алтынды кайтара сатып алуу милдеттенмесин камтыган макулдашуулар. Мындай макулдашуулар, баалуу кагаздарды кайтара сатып алуу келишимдерин, алтын боюнча своп келишимдерин, баалуу кагаздарды карызга берүү жана алтын түрүндө ссудаларды берүү келишимдерин камтыйт..  

16) Нейтралдуу операциялар - бул, чет өлкө банктарынын бир банкта-резидентте ачылган корреспонденттик эсептери ортосунда же чет өлкө банктарынын ар кайсы банктарда- резидент эместерде ачылган корреспонденттик эсептери ортосунда каражаттардын жылышын чагылдырган операциялар. Банк -резидент эместердин чет өлкөлөрдө ачылган корреспонденттик эсептери ортосунда каражаттардын жылышы төлөм теңдеми үчүн нейтралдуу операция катары каралат. Төмөнкү операциялар нейтралдуу операция катары чагылдырылат:  

- бир нак эмес чет өлкө валютасын башка нак эмес чет өлкө валютасына алмаштыруу (валюталарды сатуу/сатып алуу); 

- нак эмес формадагы валютаны ошол эле валютанын нак формасына айландыруу же тескерисинче ишке ашырылган операциялар (нак акчага айландыруу); 

- акча каражаттарын бир корреспонденттик эсептен экинчи корреспонденттик эсепке которуу (корреспонденттик эсепти толуктоо); 

- бир банктын корреспонденттик эсебинен башка банктын пайдасына акча каражаттарынын түшүүсү (ортомчулук операциялары) 

 

3-глава. Отчет берүү тартиби жана мөөнөттөрү 

 

4. Отчеттун мазмунунун толуктугу, анын мөөнөтүндө тапшырылышы жана так толтурулгандыгы үчүн жеке жоопкерчилик түздөн-түз банк жетекчисине жүктөлөт. Мындан тышкары ар бир банкта отчетко тиешелүү бардык маселелер боюнча Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү менен өз ара иш алып барган жооптуу адам дайындалууга тийиш. 

5. Отчет электрондук формада берилет (электрондук форма электрондук-санарип кол тамгасы менен коштолуп, стандарттык аталышка ээ болууга тийиш, мисалы pb 1430113, мында биринчи үч сан банктын коду, төртүнчү жана бешинчи сандар чейрек белгиси, ал эми андан аркы эки сан отчеттук жылдын белгисин көрсөтөт). Отчет берилбей калса же убагында сунушталбаса жана атайылап эле такталбаган маалымат камтылган отчет берилген болсо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Улуттук банктын ченемдик актыларына ылайык банкка карата тиешелүү санкциялар коюлат. 

6. Отчет чейрек сайын, отчеттук чейрек бүткөндөн кийинки 20 календардык күн ичинде Улуттук банкка сунушталууга тийиш. Улуттук банктын кызматкерлери отчетто каталардын бар экендигин аныктаган болсо, банктар аларды дароо четтетүү менен оңдолуп чыккан отчетту, кемчиликтер тууралуу аларга маалымдалгандан кийинки 3 жумуш күнү ичинде Улуттук банкка кайрадан жөнөтүүгө милдеттүү

 

4-глава. Отчеттун мазмуну 

 

7. Банк тарабынан берилүүчү отчетто төмөндөгүлөр камтылууга тийиш: 

1) "Банктын капиталы жөнүндө маалымат" деп аталган I бөлүктү чет өлкө капиталын тартуу менен иш алып барган банктар гана толтурууга тийиш. Маалыматтар валютанын номиналында, үтүрдөн кийин эки санга (белгиге) чейинки тактыкта көрсөтүлүшү зарыл. Бул бөлүк боюнча маалыматтар отчеттук мезгилдин баш жагына жана акырына карата абал боюнча көрсөтүлөт. Ошондой эле мында отчеттук мезгил ичинде каражаттардын жылышы жана орун алган башка өзгөртүүлөр чагылдырылат. Башка өзгөртүүлөр, баанын деңгээлинде же түзүмүндө өзгөрүүлөрдөн улам, финансылык активдин же милдеттенменин акчалай наркынын өзгөрүүсүнүн натыйжасында кайра баа берүүлөрдү чагылдырат (активдин көбөйүүсү “+”, ал эми анын азаюусу “-“ белгисинде көрсөтүлөт). Чет өлкө инвесторлору - резидент эместер боюнча маалыматтарды ар бир өлкө боюнча өзүнчө көрсөтүү талап кылынат, мында негизгиден төмөн жайгашкан тилкелерди (ячейкаларды) гана толтуруу зарыл; 

2) "Банктын акционерлерине дивиденддерди бөлүштүрүү" деп аталган II бөлүктү чет өлкө капиталын тартуу менен иш алып барган банктар гана толтурууга тийиш. Маалыматтар валютанын номиналында, үтүрдөн кийин эки санга (белгиге) чейинки тактыкта көрсөтүлүшү зарыл. Чет өлкө инвесторлору - резидент эместердин ар биринин өлкөсү боюнча өзүнчө чагылдыруу талап кылынат, мында негизгиден төмөн жайгашкан тилкелерди (ячейкаларды) гана толтуруу зарыл; 

3) “Банктын чет өлкө ишканасынын капиталына катышуусу тууралуу маалымат” деп аталган III бөлүктү чет өлкө ишканасынын капиталында үлүшкө ээ банктар гана толтурууга тийиш. Маалыматтар валютанын номиналында, үтүрдөн кийин эки санга (белгиге) чейинки тактыкта көрсөтүлүшү зарыл. Маалыматтар отчеттук мезгилдин баш жагына жана акырына карата абал боюнча көрсөтүлөт. Мына ошондой эле, отчеттук мезгил ичинде каражаттардын жылышы жана орун алган башка өзгөртүүлөр чагылдырылат. Башка өзгөртүүлөр, баанын деңгээлинде же түзүмүндө жүргөн өзгөрүүлөрдөн улам, финансылык активдин акчалай наркынын өзгөрүүсүнөн келип чыккан кайра баалоону чагылдырат (активдин көбөйүүсү “+”, ал эми анын азаюусу “-“ белгисинде көрсөтүлөт). Чет өлкө инвестициялоо ишканаларына тиешелүү маалыматтарды ишканалар-резидент эместердин ар биринин өлкөсү боюнча өзүнчө, ишкананын аталышын, капиталга катышуу үлүшү пайыздарда чагылдырып, негизгиден төмөн жайгашкан тилкелерди гана толтуруу талап кылынат.  

4) “Ишканалар-резидент эместердин дивиденддерин бөлүштүрүү” деп аталган IV бөлүк чет өлкө ишканаларынын капиталында үлүшкө ээ банктар тарабынан гана толтурулат. Маалыматтар отчеттук мезгилдин баш жагына жана акырына карата абал боюнча көрсөтүлөт, ошондой эле мында отчеттук мезгил ичинде каражаттардын жылышы жана орун алган башка өзгөртүүлөр чагылдырылат. Чет өлкө инвестициялоо ишканаларына тиешелүү маалыматтарды ишканалар-резидент эместердин ар биринин өлкөсү боюнча өзүнчө, ишкананын аталышын, капиталга катышуу үлүшүн көрсөтүү менен чагылдыруу талап кылынат. Мында негизгиден төмөн жайгашкан тилкелерди гана толтурулушу зарыл; 

5) "Банктын чет өлкө активдеринин жылышы" деп аталган V бөлүктө маалыматтар үтүрдөн кийин эки белгиге чейинки тактык менен валюта бирдигинде көрсөтүлөт. Маалыматтар отчеттук мезгилдин баш жагына жана акырына карата абал боюнча, ошондой эле каражаттардын жылышы боюнча көрсөтүү талап кылынат. Мында отчеттук мезгил ичиндеги башка өзгөрүүлөр да чагылдырылат. Башка өзгөртүүлөр, баанын деңгээлинде же түзүмүндө жүргөн өзгөрүүлөрдөн улам, финансылык активдин акчалай наркынын өзгөрүүсүнөн келип чыккан кайра баалоону же жаңылыш чегерилген суммалардын кайтарылышын чагылдырат (активдин көбөйүүсү “+”, ал эми анын азаюусу “-“ белгисинде көрсөтүлөт). Маалыматтар ар бир өлкө боюнча өзүнчө, өнөктөштүн аталышы жана операциялар ишке ашырылган валюталар боюнча (Кыргыз Республикасынан тышкары) көрсөтүлүүгө тийиш, мында негизгиден төмөн жайгашкан бөлүктү гана толтуруу зарыл; 

6) "Чет өлкө активдери боюнча алынган кирешелер" деп аталган VI бөлүктө маалыматтар валютанын номиналында, үтүрдөн кийин эки санга (белгиге) чейинки тактыкта көрсөтүлүшү зарыл. Мында отчеттук мезгилдин ичинде чегерилген жана айкын алынган каражаттарды кошо алганда, отчеттук мезгилдин баш жагына жана акырына карата чегерилген, бирок алына элек кирешелерди көрсөтүү талап кылынат. Башка өзгөрүүлөр, активдин бир бөлүгүн же толугу менен эсептен алып салуунун/алып коюунун эсебинен чегерилген жана алынган кирешелердеги өзгөрүүлөрдү чагылдырат. Маалыматтар ар бир өлкө боюнча өзүнчө, өнөктөштүн аталышы жана операциялар ишке ашырылган валюталар боюнча (Кыргыз Республикасынан тышкары) көрсөтүлүүгө тийиш, мында негизгиден төмөн жайгашкан бөлүктү гана толтуруу талап кылынат; 

7) "Банктын резидент эместер алдындагы милдеттенмелеринин жылышы (чет өлкө милдеттенмелери)" деп аталган VII бөлүктө маалыматтар валютанын номиналында, үтүрдөн кийин эки санга (белгиге) чейинки тактыкта көрсөтүлүшү зарыл. Маалыматтар отчеттук мезгилдин баш жагына жана акырына карата абал боюнча, ошондой эле каражаттардын жылышы боюнча көрсөтүү талап кылынат, мында отчеттук мезгил ичиндеги башка өзгөрүүлөр да чагылдырылат. Башка өзгөртүүлөр, баанын деңгээлинде же түзүмүндө жүргөн өзгөрүүлөрдөн улам, финансылык активдин акчалай наркынын өзгөрүүсүнөн келип чыккан кайра баалоону же жаңылыш чегерилген суммалардын кайтарылышын чагылдырат (активдин көбөйүүсү “+”, ал эми анын азаюусу “-“ белгисинде көрсөтүлөт). Маалыматтар ар бир өлкө боюнча өзүнчө, өнөктөштүн аталышы жана операциялар ишке ашырылган валюталар боюнча (Кыргыз Республикасынан тышкары) көрсөтүлүүгө тийиш, мында негизгиден төмөн жайгашкан бөлүктү гана толтуруу зарыл; 

8) "Банктын чет өлкө милдеттенмелери боюнча чыгашалары" деп аталган VIII бөлүктө маалыматтар валюта бирдигинде, үтүрдөн кийин эки санга (белгиге) чейинки тактыкта көрсөтүлүшү зарыл. Мында отчеттук мезгил ичинде чегерилген жана айкын алынган каражаттарды кошо алганда, отчеттук мезгилдин баш жагына жана акырына карата чегерилген, бирок төлөнө элек чыгашаларды көрсөтүү талап кылынат. Башка өзгөрүүлөр, милдеттенмелердин бир бөлүгүн же толугу менен эсептен алып салуунун/алып коюунун эсебинен резидент эместерге чегерилген жана төлөнгөн кирешелердеги өзгөрүүлөрдү чагылдырат. Маалыматтар ар бир өлкө боюнча өзүнчө, өнөктөштүн аталышы жана операциялар ишке ашырылган валюталар боюнча (Кыргыз Республикасынан тышкары) көрсөтүлүүгө тийиш, мында негизгиден төмөн жайгашкан бөлүктү гана толтуруу талап кылынат. 

 

5-глава. Отчетту толтуруу тартиби 

 

8. Отчеттун аталышында төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш: 

- отчет берген банктын толук аталышы; 

- отчет даярдалган мезгил аралыгы (мисалы, 2013-жылдын 1-чейреги үчүн). 

 

9. 1-бөлүктү толтуруу тартиби (Банктын капиталы жөнүндө маалымат): 

 

1) 1.1-сапта банктын бүтүндөй капиталын чагылдыруу зарыл. Ал, банктын сатылган акцияларынын суммасынан (1.1.1-сап), номиналдан үстөк салынган капиталдан (1.1.2-сап), камдардан (резерв) (1.1.3-сап), бөлүштүрүлбөгөн пайдадан (1.1.4-сап) жана акционерлер тарабынан салынган кошумча капиталдын суммасынан (1.1.5-сап) турууга тийиш. 

2) 1.1.1.-1.1.1.5-саптарда банк тарабынан чыгарылган жана сатылган жөнөкөй, артыкчылыктуу акциялардын жалпы наркын чагылдыруу зарыл. Эсепке алуу, акциялардын номиналдык наркы боюнча жүргүзүлөт. Эгерде, акциялар номиналдык нарктан жогору баада сатылган болсо, акциялардын рыноктук жана номиналдык нарктарынын ортосундагы айырма 1.1.2.-1.1.2.5-саптарда эсепке алынат. Мында төмөнкүлөр өз-өзүнчө көрсөтүлүүгө тийиш: 

1.1.1.1-сапта Кыргыз Республикасынын резиденттерине сатылган акциялардын наркы көрсөтүлөт. Артыкчылыктуу акцияларды өзүнчө көрсөтүү талап кылынат. 

1.1.1.2-сапта тике чет өлкө инвесторлорго-резидент эмес сатылган акциялардын наркы көрсөтүлөт, булардын ичинен артыкчылыктуу акцияларды өзүнчө көрсөтүү зарыл (1.1.1.2.а.-сабы); 

1.1.1.3-сапта башка чет инвесторлорго-резидент эмес терге сатылган акциялардын наркы, 

1.1.1.4-сапта тике инвестициялоо ишканаларына сатылган акциялардын наркы, 

1.1.1.5-сапта киндиктеш ишканаларга сатылган акциялардын наркы чагылдырылат.  

3) 1.1.2-1.1.2.3-саптарда банктын жөнөкөй жана артыкчылыктуу акцияларынын номиналдык наркынан үстөк салынган инвестициялар, башкача айтканда, банктын акцияларынын рыноктук жана номиналдык нарктарынын ортосундагы айырманы көрсөтүү зарыл. Айырма, эгерде акциялар номиналдан жогору баада сатылып өткөрүлгөн болсо, акцияларды жаңы чыгарууда (эмиссия) келип чыгат. Мында маалыматтарды өз-өзүнчө чагылдыруу зарыл: 

1.1.2.1-сапта - резиденттер боюнча, 

1.1.2.2-сапта - тике чет өлкө инвесторлор-резидент эместер боюнча, 

1.1.2.3-сапта - башка чет өлкө резидент эмес инвесторлор боюнча, 

1.1.2.4-сапта - тике инвестициялоо ишканалары боюнча, 

1.1.2.5-сапта - киндиктеш ишканалар боюнча.  

4) 1.1.3-сапта банктык мыйзамдарга ылайык, банк милдеттүү түрдө күтүүгө тийиш болгон бардык камдар: банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн кам, негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча кам, консолидациялоо учурунда чет өлкө валюталарын кайра эсептеп чыгуу боюнча кам жана инвестициялык баалуу кагаздарды кайра баалоо камы чагылдырылууга тийиш. 

5) 1.1.4-сапта банктын өткөн жылдардагы жана өтүп жаткан жылдагы бөлүштүрүлбөгөн пайдасын чагылдыруу зарыл. Мында акционерлерге бөлүштүрүлгөндө жана каражаттардын бөлүгүн камга которуудан кийин калган, топтолгон таза киреше (чыгым) көрсөтүлөт. Бөлүштүрүлбөгөн пайда өткөн жылдардын таза пайдасынын (чыгымынын) калдыгынан, ошондой эле өтүп жаткан жылы отчеттук күнүнө карата алынган пайдадан (чыгымдан) турат. Эгерде, отчеттук күнгө карата банкта чыгым орун алса, анда бул пункттун мааниси "минус" белгисинде, ал эми пайда келип чыкса "плюс" белгисинде көрсөтүлөт. 

6) 1.1.5.-1.1.5.3-саптарында, Улуттук банктын уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү жана/же капиталдын шайкештик стандартын аныктоо боюнча экономикалык ченемдерге тиешелүү талаптарын банк аткара албай калган учурда, банктын акционерлери тарабынан төлөнгөн уставдык капиталдан үстөк кошумча салынган капиталын, аларды кайтарып берүү боюнча банктын милдеттенмеси жок экендиги жана бул каражаттар мөөнөтсүз негизде берилгендигин көрсөтүү менен чагылдыруу зарыл. Мында төмөнкү маалыматтар өз-өзүнчө көрсөтүлүүгө тийиш: 

1.1.5.1-сапта - резиденттер боюнча, 

1.1.5.2-сапта - тике чет өлкө инвесторлор-резидент эместер боюнча (1.1.5.2-сап), 

1.1.5.3-сапта - башка чет өлкө резидент эмес инвесторлор боюнча, 

1.1.5.4-сапта - тике инвестициялоо ишканалары боюнча, 

1.1.5.5-сапта - киндиктеш ишканалар боюнча. 

 

10. II бөлүктүн толтуруу тартиби (Банктын акционерлерине дивиденддерди бөлүштүрүү): 

 

2.1.-2.1.5-саптарда банктын акционерлери ортосунда жыл жыйынтыктары боюнча бөлүштүрүлгөн дивиденддер чагылдырылууга тийиш.  

2.1.1-сабында - Кыргыз Республикасынын резиденттерине бөлүштүрүлгөн дивиденддер, 

2.1.2-сапта - тике чет өлкө инвесторлор-резидент эместерге, катышпаган артыкчылыктуу акцияларга дивиденддерди өзүнчө бөлүп көрсөтүү (2.3.2.а.-сабы), 

2.1.3-сапта - башка чет өлкө инвесторлор-резидент эместерге, 

2.1.4-сапта - түздөн-түз инвестициялоо ишканаларына, 

2.1.5-сапта - киндиктеш ишканаларга. 

 

11. III бөлүктүн толтуруу тартиби (Чет өлкө ишканаларынын капиталына банктын катышуусу тууралуу маалымат): 

1) 3.1.-3.1.4-саптарда чет өлкө инвестициялоо ишканаларынын сатылып алынган жана сатылган жөнөкөй жана артыкчылыктуу акцияларынын жалпы наркы чагылдырылууга тийиш. Эсепке алуу акциялардын номиналдык наркы боюнча жүргүзүлөт. Эгерде, акциялар номиналдык нарктан жогору баада сатылса, акциялардын рыноктук жана номиналдык наркы ортосундагы айырма 3.2.-3.2.4-саптарда эсепке алынат. Мында төмөнкүлөр өз-өзүнчө көрсөтүлүүгө тийиш: 

3.1.1-сапта - түздөн-түз инвестициялоо ишканаларынын акцияларынын наркы, мында артыкчылыктуу акциялар 3.1.1.а.-сабында өзүнчө көрсөтүлүшү зарыл.  

3.1.2-сапта - башка чет өлкө ишканалар-резидент эместердин акцияларынын наркы, 

3.1.3-сапта - эгерде катышуу үлүшү 10 пайыздан азды түзсө, тике инвесторлордун (башкы компаниялардын) ишканаларынын акцияларынын наркы башка учурларда мындай операциялар 3.1.1-сапта көрсөтүлүүгө тийиш. 

3.1.4-сапта - эгерде катышуу үлүшү 10 пайыздан азды түзсө, киндиктеш ишканалардын акцияларынын наркы, башка учурларды мындай операциялар 3.1.1-сапта көрсөтүлүүсү зарыл. 

2) 3.2.-3.2.4-саптарда ишканалар-резидент эместердин жөнөкөй жана артыкчылыктуу акцияларынан номиналдык наркынан үстөк салынган инвестициялар, башкача айтканда ишканалардын акциялардын рыноктук жана номиналдык наркы ортосунда айырма чагылдырылат. Айырма, эгерде акциялар номиналдан жогору баада сатылган болсо, акцияларды жаңы чыгарууда (эмиссиялоо) келип чыгат. Ишкана уюштуруучуларынын чечими боюнча жумшалган башка салымдар же келип чыккан кандай болбосун чыгымдар ишкана-резидент эместин уставдык капиталдагы алардын үлүшүнө жараша пропорционалдуу негизде бөлүштүрүлөт. Төмөнкү маалыматтар өз-өзүнчө көрсөтүлүүгө тийиш: 

3.2.1-сапта - түздөн-түз инвестициялоо ишканалары боюнча, ал эми артыкчылыктуу акциялар 3.2.1.а-сабында көрсөтүлүүгө зарыл. 

3.2.2-сапта - башка чет өлкө ишканалар-резидент эместер боюнча. 

3.2.3-сапта - эгерде катышуу үлүшү 10 пайыздан азды түзсө, тике инвесторлор (башкы компания) ишканалары боюнча, башка учурларда мындай операциялар 3.2.1-сапта көрсөтүлүшү зарыл. 

3.2.4-сапта - эгерде катышуу үлүшү 10 пайыздан азды түзсө, киндиктеш ишканалар боюнча, башка учурларда мындай операциялар 3.2.1-сапта көрсөтүлүшү зарыл. 

3) 3.3-сапта түздөн-түз инвестициялоо ишканаларынын өткөн жылдарда жана өтүп жаткан жыл ичиндеги бөлүштүрүлбөгөн пайдасы чагылдырылат. Мында акционерлерге бөлүштүрүлгөндөн жана каражаттардын бир бөлүгү камга которулгандан кийинки топтолгон таза киреше (чыгым) көрсөтүлөт. Бөлүштүрүлбөгөн пайда өткөн жылдардын таза пайдасынын (чыгымдан) калдыгынан, ошондой эле өтүп жаткан жылдын отчеттук күнгө карата пайдасынан (чыгымынан) турат. Эгерде отчеттук күнгө карата ишканада-резидент эместе чыгым орун алса, бул пункттун мааниси “минус” белгиси менен, ал эми пайда орун алса “плюс” белгиси менен белгиленет. 

 

4) 3.4-сапта капиталга катышуунун башка инструменттердин наркын чагылдырууга тийиш.  

 

12. IV бөлүктүн толтуруу тартиби (Ишканалар-резидент эместердин банкка дивиденддери бөлүштүрүлгөн): 

4.1.-4.1.4-саптарда жыл жыйынтыгы боюнча чет өлкө ишканасынын банкка бөлүштүрүп берген дивиденддерин чагылдыруу зарыл. Мында төмөнкү дивиденддерди өз-өзүнчө көрсөтүү талап кылынат: 

4.1.1-сапта - түздөн-түз инвестициялоо ишканаларынын акциялары боюнча, мында артыкчылыктуу акциялар боюнча дивиденддерди 4.1.1.а-сабында көрсөтүү зарыл,  

4.1.2-сапта - башка чет өлкө ишканаларынын акциялары боюнча, 

4.1.3-сапта - тике инвесторлор (башкы компаниялардын) ишканаларынын акциялары боюнча, 

4.1.4-сапта - тутумдаш ишканалардын акциялары боюнча. 

 

13. V бөлүктүн толтуруу тартиби (Коммерциялык банктын чет өлкө активдеринин жылышы): 

 

1) 5.1.-5.1.5-саптарда банк тарабынан резидент эместерге берилген кредиттердин, финансылык лизинг боюнча операциялардын суммасы чагылдырылууга тийиш. Бул сапта, ошондой эле, РЕПО келишими боюнча орду толтурулуп берилүүгө тийиш болгон, ошондой эле башка кайтарым операциялар боюнча сунушталган акча каражаттары чагылдырылышы зарыл.  

5.1.1-сапта - тике чет өлкө инвестор-резидент эместерге берилген кредиттер ар бир өлкө боюнча өз-өзүнчө, инвестордун аталышы жана кредит берилген валюталар боюнча көрсөтүлүүгө тийиш. 

5.1.2-сапта - түздөн-түз инвестициялоо ишканасына берилген кредиттер ар бир өлкө боюнча өз-өзүнчө, ишкананын аталышы жана кредит берилген валюталар боюнча өзүнчө көрсөтүлүүгө тийиш. 

5.1.3-сапта - киндиктеш ишканаларга берилген кредиттер ар бир өлкө боюнча өз-өзүнчө, ишкананын аталышы жана кредит берилген валюталар боюнча көрсөтүлүүгө тийиш. 5.1.4 - сапта чет өлкө банктарына жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер ар бир өлкөнү, банкты жана кредит берилген валюта боюнча өзүнчө көрсөтүлөт. 

Эскертүү: Эгерде отчет берип жаткан банк, ал үчүн тике инвестордон, түздөн-түз инвестициялануучу ишканадан же киндиктеш ишканадан болуп саналса, чет өлкө банкына же башка финансы-кредит мекемесине кредит берген болсо, мындай операциялар тиешелүүлүгүнө жараша 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3-пункттарда чагылдырылууга тийиш.  

5.1.5-сапта - башка юридикалык жактарга жана жеке адамдарга берилген кредиттер өлкөлөр жана кредит берилген валютада өз-өзүнчө көрсөтүлөт.  

Сунушталуучу кредиттер, кыска мөөнөттүү - бир жылга чейинки мөөнөткө берилген (5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.1.3.1, 5.1.4.1 жана 5.1.5.1-саптары) жана узак мөөнөттүү - бир жылга жана андан ашкан мөөнөткө берилген бөлүнөт (5.1.1.2, 5.1.2.2, 5.1.3.2, 5.1.4.2 жана 5.1.5.2-саптар) кредиттер, өлкөлөр, резидент эмес өнөктөштүн аталышы, банктар жана кредит берилген валюталар боюнча бөлүп көрсөтүлөт.  

2) 5.2.-5.3.2-саптарында банктын ээлигинде турган чет өлкө баалуу кагаздарын чагылдырылат. Отчеттук мезгил ичинде сатылып алынган чет өлкө баалуу кагаздары активдердин көбөйүүсү катары, ал эми отчеттук мезгилдин ичинде сатылган чет өлкө баалуу кагаздары активдердин азаюусу катары чагылдырылат. 

5.2.1-сапта - суммасы катталган болуп саналган же контракттын шарттарына ылайык өзгөрүп турган акчалай кирешени алуу укугун берген облигациялар, карыздык милдеттенмелер эсепке алынат.  

5.2.2-сапта акча рыногунун макулдашылган катталган суммалары акчаны белгиленген мөөнөттө алуунун шартсыз укугун чегерген жана, адатта, рыноктордо төлөө баасынан төмөн баада сатылган /сатылып алынган баалуу кагаздар көрсөтүлүүгө тийиш (коммерциялык жана финансылык кагаздар, банктык акцепттер, жүгүртүлүүчү депозиттик сертификаттар).  

Баалуу кагаздар кыска мөөнөттүү - бир жылга чейинки мөөнөткө (5.2.1.1 жана 5.2.2.1-саптар) жана узак мөөнөткө - 1 жылга жана андан ашкан мөөнөткө чыгарылган баалуу кагаздарга (5.2.1.2 жана 5.2.2.2-саптар) өлкөлөр боюнча жана баалуу кагаздар чыгарылган валюталар боюнча бөлүп көрсөтүлөт. 

5.2.3-сапта - туунду же экинчилик финансылык инструменттер көрсөтүлөт. Алар келечекте белгиленген мөөнөттө мисалы, нак акча, баштапкы финансылык инструмент жана башкалар формасындагы (валюталык, пайыздык, товардык, опциондор, жүгүртүлүүчү финансылык фьючерстер, варранттар, валюталык жана пайыздык своп келишимдери) сыяктуу айрым бир экономикалык натыйжаларды алууга алдын ала макулдашылган укукту камсыз кылат.  

3) 5.3-5.3.2-саптарда банктын чет өлкө банктарындагы депозиттери чагылдырылууга тийиш (корреспонденттик эсептерди эске албаганда). Депондоштурулган каражаттар бир жылга чейинки мөөнөттө жайгаштырылган кыска мөөнөттүү (5.3.1-сап) жана бир жылга жана андан ашкан узак мөөнөттүүгө (5.3.2-сап) өлкөлөр, банктар жана каражат жайгаштырылган валюта түрлөрү боюнча өзүнчө бөлүп көрсөтүлөт.  

4) 5.4- сапта банктын чет өлкөдөгү корреспонденттик эсептериндеги (“ностро” эсебиндеги) каражаттар суммасы ар бир өлкө, банк жана ар бир валюта боюнча чагылдыруу зарыл. Ошондой эле мында баалуу металлдар менен операциялар да көрсөтүлөт.  

5.4а-сабында - нейтралдуу операциялар ар бир өлкө банк жана валюта түрлөрү боюнча бөлүп көрсөтүлөт. 

5) 5.5-сапта - жүгүртүү кассасындагы акча каражаттары валютасы боюнча чагылдырууга тийиш, 

6) 5.6-сапта - жолдогу акча каражаттары валютасы боюнча чагылдырылууга тийиш, 

7) 5.7-сапта - эсептешүүлөрдөгү акчалай активдер валютасы боюнча чагылдырылууга тийиш. 

 

14. VI бөлүктү толтуруу тартиби (Банктын чет өлкө активдери боюнча алынган кирешелери): 

 

1) 6.1-6.1.5-саптарда берилген кредиттер боюнча пайыздарды өлкөлөр, резидент эместердин аталышы жана валюталар боюнча өзүнчө чагылдыруу зарыл. Мында төмөнкүлөр өз-өзүнчө чагылдырылууга тийиш: 

6.1.1-сапта - тике инвесторлорго берилген кредиттер боюнча пайыздар, 

6.1.2-сапта - түздөн-түз инвестициялануучу ишканаларга берилген кредиттер боюнча пайыздар, 

6.1.3-сапта - киндиктеш ишканаларга берилген кредиттер боюнча пайыздар, 

6.1.4-сапта - банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча пайыздар, 

6.1.5-сапта - башка юридикалык жактарга жана жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча пайыздар.  

6.2. Бул сапта өлкөлөр жана валюталар боюнча өз-өзүнчө пайыздарды жана дивиденддерди камтыган чет өлкө баалуу кагаздарына кирешелерди чагылдыруу зарыл.  

2) 6.3-сапта депозиттер боюнча пайыздарды өлкөлөр, банктар жана валюталар боюнча өз-өзүнчө чагылдыруу зарыл. 

3) 6.4-сапта корэсептер боюнча пайыздарды өлкөлөр, банктар жана валюталар боюнча өз-өзүнчө чагылдыруу зарыл. 

4) 6.5-сапта банк тарабынан резидент эместерден алынган башка кирешелерди, анын ичинде банктык кызматтарды сунуштоо (эсеп ачуу, акча каражаттарын которуу ж.б.) үчүн комиссиялык төлөмдөрдү өлкөлөр, валюталар боюнча өз-өзүнчө көрсөтүү зарыл. 

 

15. VII бөлүктү толтуруу тартиби (Банктын резидент эместер алдындагы милдеттенмелеринин жылышы (чет өлкө милдеттенмелери): 

 

1) 7.1.-7.1.5-саптарда банктын резидент эместерден алган кредиттеринин, финансы лизинги боюнча операциялар суммасы чагылдыруу зарыл. Алынган кредит милдеттенмелердин көбөйүүсү катары, ал эми мурда алынган кредиттердин негизги суммасынын төлөнүшү милдеттенменин азаюусу катары чагылдырылат. Мында, отчеттун акырында 1-тиркемедеги негизги суммаларды жана пайыздарды төлөө графиги боюнча таблицаны толтуруу талап кылынат.  

7.1.1-сапта - тике чет өлкө инвесторлор-резидент эместерден алынган кредиттер, ар бир өлкө, өнөктөштүн аталышы жана кредит алынган валюта боюнча өз-өзүнчө көрсөтүлөт.  

7.1.2-сапта - тике чет өлкө инвесторунун ишканаларынан алынган кредиттер, ар бир өлкө, өнөктөштүн аталышы жана кредит берилген валюта боюнча өз-өзүнчө көрсөтүлөт. 

7.1.3-сапта - киндиктеш ишканалар тарабынан алынган кредиттер, ар бир өлкө, ишкананын аталышы жана кредит берилген валюта боюнча өз-өзүнчө көрсөтүлүүгө тийиш. 

7.1.4-сапта - алынган банктар аралык кредиттерди жана чет өлкөдөгү алынган башка финансы-кредит мекемелеринен кредиттер өлкөлөр, банктар жана кредит алынган валюталар боюнча көрсөтүлүүгө тийиш. 

Эскертүү: Эгерде отчет берип жаткан банк, ал үчүн тике инвестор, тике инвестициялоо ишканасы же киндиктеш ишкана болуп саналган чет өлкө банкынан же башка финансы-кредит мекемесинен кредит алган болсо, анда бул операция тиешелүүлүгүнө жараша 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3-пункттарында чагылдырылууга тийиш. 

7.1.5-сапта - башка юридикалык жактардан жана жеке адамдардан алынган кредиттер өлкөлөр боюнча, кредиттер алынган валюталар боюнча өз-өзүнчө көрсөтүлүүгө тийиш. 

Алынуучу кредиттер кыска мөөнөттүү - бир жылга чейинки мөөнөткө (7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.3.1, 7.1.4.1 жана 7.1.5.1-саптары) жана узак мөөнөттүү - бир жылга жана андан ашкан мөөнөткө алынган (7.1.1.2, 7.1.2.2, 7.1.3.2, 7.1.4.2 жана 7.1.5.2-саптары) болуп, өлкөлөр, тике чет өлкө инвестору-резидент эместердин аталышы, банктар жана кредит алынган валюта боюнча бөлүнөт. 

2) 7.2.-7.2.3-саптарда капиталда катышкан баалуу кагаздардан тышкары, банк тарабынан чыгарылган резидент эместердин ээлигинде турган баалуу кагаздарды чагылдырууга тийиш. Банктын отчеттук мезгил ичинде сатылган баалуу кагаздары милдеттенмелердин көбөйүүсү катары, ал эми отчеттук мезгил ичинде сатылып алынган же төлөнгөн баалуу кагаздар милдеттенмелердин азаюусу катары чагылдырылат.  

7.2.1-сапта - суммасы катталган болуп саналган же контракттын шарттарына ылайык өзгөрүп турган, ээлик кылуучуга акчалай киреше алуу укугун чегерген облигациялар, карыздык милдеттенмелер көрсөтүлөт.  

7.2.2-сапта - акча рыногунун, белгиленген мөөнөттө акчанын макулдашылган суммасын алууга шартсыз укукту чегерген, адатта, төлөө баасынан төмөн баада рыноктордо сатылган/сатылып алынган баалуу кагаздары (коммерциялык жана финансылык кагаздар, банктык акцепттер, жүгүртүлүп жаткан депозиттик сертификаттар) көрсөтүлөт. 

Баалуу кагаздар кыска мөөнөттүү - бир жылга чейинки мөөнөттө чыгарылган (7.2.1.1 жана 7.2.2.1-саптар) жана узак мөөнөттүү - 1 жылга жана андан ашкан мөөнөткө чыгарылган (7.2.1.2 жана 7.2.2.2-саптар) баалуу кагаздарга өлкөлөр жана баалуу кагаздар чыгарылган валюта боюнча бөлүп көрсөтүлөт. 

7.2.3-сапта туунду же экинчилик финансылык инструменттер көрсөтүлөт. Алар келечекте белгиленген мөөнөттө мисалы, нак акча, баштапкы финансылык инструмент жана башкалар формасындагы (валюталык, пайыздык, товардык, опциондор, жүгүртүлүүчү финансылык фьючерстер, варранттар, валюталык жана пайыздык своп келишимдери) сыяктуу айрым бир экономикалык натыйжаларды алууга алдын ала макулдашылган укукту камсыз кылат.  

3) 7.3-7.3.2.2-саптарда резидент эместердин отчет берген банкта жайгаштырылган депозиттерин чагылдырылат. 7.3.1.-сапта банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин депозиттери, корреспонденттик эсептерден тышкары, өлкөлөр, банктар жана депозиттер жайгаштырылган валюталар боюнча өз-өзүнчө чагылдырылууга тийиш. Депондоштурулган каражаттар, жылга чейинки кыска мөөнөткө (7.3.1.1-сап), а бир жылга жана андан ашык мөөнөткө жайгашылган (7.3.1.2.-сап) узак мөөнөттүү каражаттарга бөлүнөт.  

7.3.2-сапта - резидент эместердин (юридикалык жактардын жана жеке адамдардын) эсептешүү эсептеринен тышкары, депозиттери өлкөлөр жана депозит жайгаштырылган валюталар боюнча өзүнчө чагылдырылышы зарыл. Бул сапта ошондой эле, РЕПО келишими жана башка кайтарым операциялар боюнча кайтарылууга тийиш болгон акча каражаттар да чагылдырылат. Депондоштурулган каражаттар бир жылга чейинки мөөнөткө кыска мөөнөттүү (7.3.2.1-сап), бир жылга жана андан ашкан (7.3.2.2.-сап) мөөнөткө жайгаштырылган узак мөөнөттүү болуп бөлүнөт. 

4) 7.4-сапта банктардын чет өлкөдөгү корреспонденттик эсептери (“лоро-эсеп”) өлкөлөр, банктар жана валюталар боюнча өз-өзүнчө чагылдырылууга тийиш.  

5) 7.5-сапта резидент эместердин (жеке адамдар жана юридикалык жактар) эсептешүү эсептери өлкөлөр жана валюталар боюнча өз-өзүнчө чагылдырылууга тийиш. 

 

16. VIII бөлүктү толтуруу тартиби (Банктын чет өлкө милдеттенмелери боюнча чыгашалары): 

 

1) 8.1-8.1.4-саптарда мурда алынган кредиттерге тиешелүү пайыздар, өлкөлөр, өнөктөштөрдүн аталышы жана валюталар боюнча чагылдырылат. Мында төмөнкүлөр өз-өзүнчө көрсөтүлүүсү зарыл: 

8.1.1-сапта - тике инвесторлордон алынган кредиттер боюнча пайыздар, 

8.1.2-сапта - түздөн-түз инвестициялоо ишканаларынан алынган кредиттер боюнча пайыздар, 

8.1.3-сапта - киндиктеш ишканалардан алынган кредиттер боюнча пайыздар, 

8.1.4-сапта - банктардан жана башка финансы-кредит мекемелеринен алынган кредиттер боюнча пайыздар. 

8.1.5-сапта - башка юридикалык жак жана жеке адамдар тарабынан алынган кредиттер боюнча пайыздар. 

2) 8.2-сапта чет өлкө баалуу кагаздары боюнча төлөнгөн чыгашаларды өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча өз-өзүнчө чагылдыруу зарыл. 

3) 8.3-сапта банк, резидент эместердин банкта жайгаштырылган корреспонденттик эсептери боюнча пайыздар, өлкөлөр, резидент эместин аталышы жана валюталар боюнча өз-өзүнчө чагылдырылууга зарыл.  

4) 8.4-сапта резидент эместердин банкта жайгаштырылган депозиттери боюнча пайыздар, өлкөлөр, резидент эместин аталышы жана валютасы боюнча өз-өзүнчө чагылдырылууга тийиш. 

5) 8.5-сапта банк тарабынан резидент эместерге төлөнүп берилген башка чыгашалар, анын ичинде алынган кызмат көрсөтүүлөр үчүн комиссиялык төлөмдөр, өлкөлөр, валюталар боюнча чагылдырылууга тийиш. Отчеттун акырында төмөнкүлөр көрсөтүлүшү зарыл: 

- отчеттун толук толтурулушу, мөөнөтүндө берилиши жана туура толтурулушу үчүн жооп берген кызмат адамынын аты-жөнү, телефон номери; 

- банк жетекчисинин же ал ыйгарым укук чегерген адамдын аты-жөнү

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын “___”_______ №____ токтому менен бекитилген Коммерциялык банктын эл аралык операциялары жөнүндө жобосуна тиркеме 

 

 

Коммерциялык банктын эл аралык операциялары 

боюнча отчетунун формасы 

 

 

1. Банктын капиталы жөнүндө отчет  

(чет өлкө капиталы катышкан банк тарабынан толтурулат) 

Валюта номиналында 

 

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына карата абал 

Операциялардын эсебинен 

Башка өзгөрүүлөр (+/-) 

Мезгилдин акырына карата абалы 

 

 

 

 

 

Капиталдын көбөйүүсү 

Капиталдын азаюусу 

А 

Б 

1.1 

Капитал (1.1=1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5) 

  

  

  

  

  

1.1.1 

Анын ичинде акциялар: 

  

  

  

  

  

1.1.1.1 

Кыргыз Республикасынын резиденттери сатып алган акциялар 

  

  

  

  

  

1.1.1.2 

Тике чет өлкө инвесторлор-резидент эместер тарабынан сатып алынган акциялар (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10% жана андан жогору):  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1.2.a 

Алардын ичинде катышпаган артыкчылыктуу акциялар 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1.3 

Башка чет өлкө инвесторлор-резидент эместер тарабынан сатып алынган акциялар (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10%дан төмөн): 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1.4 

Түздөн-түз инвестициялоо ишкана тарабынан сатып алынган акциялар (банк капиталындагы инвестордун үлүшү 10%дан төмөн):  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1.5 

Киндиктеш ишканалар тарабынан сатып алынган акциялар (банк капиталындагы инвестордун үлүшү 10% төмөн)

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2 

Номиналдан үстөк кошулган капитал 

  

  

  

  

  

1.1.2.1 

Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан 

  

  

  

  

  

1.1.2.2 

Тике чет өлкө инвесторлор-резидент эместер тарабынан (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10% жана андан жогору) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2.2.a 

Алардын ичинде катышпаган артыкчылыктуу акциялар 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2.3 

Башка чет өлкө инвесторлор-резидент эместер тарабынан (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2.4 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканалар-резидент эместер тарабынан (банк капиталындагы инвестордун үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2.5 

Киндиктеш ишканалар тарабынан сатып алынган акциялар (банк капиталындагы инвестордун үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.3 

Камдар  

  

  

  

  

  

1.1.4 

Бөлүштүрүлбөгөн пайда (чыгым)  

  

  

  

  

  

1.1.5 

Акционерлер тарабынан салынган кошумча капитал 

  

  

  

  

  

1.1.5.1 

Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан 

  

  

  

  

  

1.1.5.2 

Тике чет өлкө инвесторлор-резидент эместер тарабынан (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10% жана андан жогору) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5.3 

Башка чет өлкө инвесторлор-резидент эместер тарабынан (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5.4 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканалар-резидент эместер тарабынан (банк капиталындагы инвестордун үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5.5 

Киндиктеш ишканалар тарабынан сатып алынган (банк капиталындагы инвестордун үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

□ 

1.1.1.5 сапка эскертүү: Түпкү контролдоочу башкы компания төмөнкүлөрдөн болуп саналарын көрсөтүңүз:  

 

□ 

Резидент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 

Резидент эмес 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгисиз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Банктын акционерлерине дивиденддерди бөлүштүрүү  

(чет өлкө капиталы катышкан банк тарабынан толтурулат

 

 

 

 

Валюта номиналында 

А 

Б 

2.1 

Жыл ичинде бөлүштүрүлгөн дивиденддер 

  

2.1.1 

Кыргыз Республикасынын резиденттерине 

  

2.1.2 

Тике чет өлкө инвесторлор-резидент эместерге (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10% жана андан жогору): 

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

2.1.2.а 

Алардын ичинен катышпаган артыкчылыктуу акциялар боюнча 

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

2.1.3 

Башка чет өлкө инвесторлор-резидент эместерге (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10%дан төмөн) 

портфель инвестициялары 

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

2.1.4 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканалар-резидент эместерге (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

2.1.5 

Киндиктеш ишканаларына (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10%дан төмөн)  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

 

3. Банктын чет өлкө ишканасынын капиталында катышуусу тууралуу маалымат  

 

 

(чет өлкө капиталы катышкан банк тарабынан толтурулат

валюта номиналында 

 

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына карата абал  

Операциялардын эсебинен 

Башка өзгөрүүлөр (+/-) 

Мезгилдин акырына карата абал 

 

 

 

 

 

Капиталдын көбөйүүсү 

Капиталдын азаюусу 

А 

Б 

3.1 

Анын ичинде акциялар: 

  

  

  

  

  

  

  

3.1.1. 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканаларынын акциялары (чет өлкө ишканасынын капиталындагы үлүшү 10% жана андан жогору): 

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1.1.а 

Алардын ичинде артыкчылыктуу акциялар 

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1.2. 

Башка чет өлкө ишканалар-резидент эместердин акциялары (ишкананын капиталындагы үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1.3. 

Тике инвестордун (башкы компаниянын) ишканасындагы акциялар (тике инвестордун капиталындагы үлүшү 10%дан төмөн): 

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1.4. 

Киндиктеш ишканалардын акциялары (капиталдагы үлүшү 10%дан төмөн): 

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Банк тарабынан төлөнгөн кошумча капитал  

  

  

  

  

  

3.2.1 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканасында (ишкананын капиталындагы үлүшү10% жана андан жогору)  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.1.а 

Алардын ичинде артыкчылыктуу акциялар 

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.2. 

Башка чет өлкө ишканалар-резидент эместер (ишкананын капиталындагы үлүшү 10%дан төмөн)  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.3. 

Тике инвестордун (башкы компаниянын) ишканасындагы акциялар (тике инвестордун капиталындагы үлүшү 10%дан төмөн): 

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.4. 

Киндиктеш ишканаларда (капиталдагы үлүшү 10%дан төмөн):  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3. 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканаларынын бөлүштүрүлбөгөн пайдасы (чыгымы)  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4. 

Ишканалар-резидент эместер капиталында катышуунун башка инструменттери  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Резидент эмес-ишканалардын банктарга бөлүштүрүлгөн дивиденддери 

(чет өлкө капиталы катышкан банк тарабынан толтурулат

 

 

 

 

валюта номиналында 

А 

Б 

4.1. 

Жыл ичинде алынган бөлүштүрүлгөн дивиденддер  

  

4.1.1. 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканаларынын акциялары боюнча (ишкана капиталындагы үлүшү 10% жана андан жогору) 

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

4.1.1.а 

Алардын ичинен артыкчылыктуу акциялар боюнча 

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

4.1.2. 

Башка чет өлкө ишканаларынын акциялары боюнча (ишкананын капиталындагы үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

4.1.3. 

Тике инвесторлор ишканаларынын (башкы компаниялардын) акциялары боюнча (тике инвестордун капиталындагы үлүшү 10%дан төмөн): 

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

4.1.4. 

Киндиктеш компаниялардын акциялары боюнча (капиталдагы үлүшү 10%дан төмөн): 

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

 

5. Банктын чет өлкө активдеринин жылышы 

 

 

Валюта номиналында 

 

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына карата абал 

Операциялардын эсебинен 

Башка өзгөрүүлөр (+/-) 

Мезгилдин акырына карата абал 

 

 

 

 

 

Активдердин көбөйүүсү ( бир мезгил ичинде берилген) 

Активдердин азаюусу (бир мезгил ичинде орду жабылган) 

А 

Б 

5.1. 

Банк тарабынан резидент эместерге сунушталган кредиттер 

  

  

  

  

  

5.1.1 

Тике чет өлкө инвесторлоруна берилген кредиттер (кайтарым инвестициялоо) 

  

  

  

  

  

5.1.1.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.1.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл жана андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.2 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканасына берилген кредиттер  

  

  

  

  

  

5.1.2.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.2.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл жана андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.3 

Киндиктеш ишканаларга берилген кредиттер 

  

  

  

  

  

5.1.3.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.3.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл жана андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.4 

Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине 

  

  

  

  

  

5.1.4.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валютанын түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.4.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл жана андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.5 

Башка юридикалык жактарга жана жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

5.1.5.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.5.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл жана андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

Чет өлкө баалуу кагаздары  

  

  

  

  

  

5.2.1 

Облигациялар жана башка карыздык милдеттенмелери  

  

  

  

  

  

5.2.1.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2.1.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл жана андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2.2 

Акча рыногунун инструменттери 

  

  

  

  

  

5.2.2.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2.2.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл жана андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2.3 

Туунду же экинчилик финансылык инструменттер 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 

Корэсептерден тышкары, банктардагы депозиттер  

  

  

  

  

  

5.3.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл жана андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4 

Корреспонденттик ностро-эсептери  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4.1 

Нейтралдуу операциялар 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5 

Жүгүртүү кассасындагы банкноттор жана монеталар  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.6 

Жолдогу банкноттор жана монеталар 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.7 

Эсептөөлөрдөгү акчалай активдер  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Чет өлкө активдери боюнча алынган кирешелер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валюта номиналында 

 

 

 

 

 

Мезгилдин башында чегерилген, бирок алына элек  

Бир мезгил ичинде чегерилген 

Бир мезгил ичинде алынган 

Башка өзгөрүүлөр (+/-) 

Мезгилдин акырында чегерилген, бирок алына элек 

А 

Б 

6.1 

Берилген кредиттер боюнча пайыздык киреше  

  

  

  

 

  

6.1.1. 

Тике чет өлкө инвесторлоруна берилген кредиттер боюнча 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1.2. 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканасына берилген кредиттер боюнча 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1.3. 

Киндиктеш ишканаларга берилген кредиттер боюнча 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1.4. 

Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1.5. 

Башка юридикалык жактарга жана жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2 

Чет өлкө баалуу кагаздары боюнча кирешелер  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3 

Жайгаштырылган депозиттер боюнча пайыздык киреше 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.4 

Жайгаштырылган корэсептер боюнча пайыздык киреше  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.5 

Чет өлкө активдери боюнча башка кирешелер  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7. Банктын резидент эместер алдындагы милдеттенмелеринин жылышы (чет өлкө милдеттенмелери)  

Валюта номиналында 

 

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына карата абал 

Операциялардын эсебинен 

Башка өзгөрүүлөр (+/-) 

Мезгилдин акырына карата абал 

 

 

 

 

 

Милдеттенмелердин көбөйүүсү (бир мезгилдин ичинде алынган) 

Милдеттенмелердин азаюусу (бир мезгилдин ичинде орду жабылган) 

А 

Б 

7.1. 

Резидент эместерден алынган кредиттер

  

  

  

  

  

7.1.1 

Тике чет өлкө инвесторлор-резидент эместерден  

  

  

  

  

  

7.1.1.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.1.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл же андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.2 

Ишканалар-резидент эместерден түздөн-түз инвестициялоо  

  

  

  

  

  

7.1.2.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.2.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл же андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.3 

Киндиктеш ишканадан 

  

  

  

  

  

7.1.2.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.2.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл же андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.4 

Банктардан жана башка финансы-кредит мекемелерден  

  

  

  

  

  

7.1.4.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.4.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл же андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.5 

Башка юридикалык жактардан жана жеке адамдардан  

  

  

  

  

  

7.1.5.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.5.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл же андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2. 

Чыгарылган баалуу кагаздар  

  

  

  

  

  

7.2.1 

Чыгарылган облигациялар жана башка карыздык милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

7.2.1.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2.1.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл же андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2.2 

Акча рыногунун инструменттери  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2.3 

Туунду же экинчилик финансылык инструменттер  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3. 

Резидент эместердин депозиттери 

  

  

  

  

  

7.3.1 

Коррэсептерден тышкары, банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин депозиттери  

  

  

  

  

  

7.3.1.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3.1.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл же андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3.2 

Резидент эместердин депозиттери (юридикалык жактардын жана жеке адамдардын), эсептешүү эсептеринен тышкары  

  

  

  

  

  

7.3.2.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3.2.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл же андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.4 

Корреспонденттик лоро-эсептер 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

7.5 

Резидент эместердин эсептешүү эсептери (юридикалык жактардын жана жеке адамдардын ) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8. Чет өлкө милдеттенмелери боюнча чыгашалар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валюта номиналында 

 

 

 

 

 

Мезгилдин башында чегерилген, бирок алына элек  

Бир мезгилдин ичинде чегерилген 

Бир мезгилдин ичинде алынган 

Башка өзгөрүүлөр (+/-) 

Мезгилдин акырында чегерилген, бирок алына элек 

А 

Б 

8.1 

Алынган кредиттер боюнча пайыздар  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1.1. 

Тике чет өлкө инвесторлорунан алынган кредиттер боюнча 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1.2. 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканаларынан алынган кредиттер боюнча  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1.3. 

Киндиктеш ишканалардан алынган кредиттер боюнча  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1.4. 

Банктардан жана башка финансы-кредит мекемелеринен алынган кредиттер боюнча 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1.5. 

Башка юридикалык жактардан жана жеке адамдардан алынган кредиттер боюнча 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.2 

Чыгарылган баалуу кагаздар боюнча пайыздар 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.3 

Резидент эмес банктардын корэсептери боюнча пайыздар 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, банктын аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.4 

Депозиттер боюнча пайыздар  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.5 

Чет өлкө милдеттенмелери боюнча башка чыгашалар 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. - 7.1.5.2 сапка эскертүү: Резидент эместерден кредит алган учурда төмөнкү таблицаны толтуруу зарыл: 

 

 

 

 

 

1-таблица. Негизги сумманы төлөө (болжолдоолор) 

 

 

 

 

валюта номиналында 

  

кредит валютасы  

2011-ж. 

2012-ж. 

2012-ж. 

2012-ж. 

2012 -ж. 

2013-ж. 

2013-ж. 

2013-ж. 

2013-ж. 

2014-ж. 

  

4-чейр. 

1-чейр. 

2-чейр. 

3-чейр. 

4-чейр. 

1-чейр. 

2-чейр. 

3-чейр. 

4-чейр. 

  

Өнөктөштүн аталышы 

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -таблица. Пайыздарды төлөө (болжолдоо)  

  

  

  

  

  

валюта номиналында 

  

кредит валютасы  

2011-ж. 

2012-ж. 

2012-ж. 

2012-ж. 

2012 -ж. 

2013-ж. 

2013-ж. 

2013-ж. 

2013-ж. 

2014-ж. 

  

4-чейр. 

1-чейр. 

2-чейр. 

3-чейр. 

4-чейр. 

1-чейр. 

2-чейр. 

3-чейр. 

4-чейр. 

  

Өнөктөштүн аталышы 

  

10