Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013 жылдын  

23 декабрындагы № 52\10 токтому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук  

актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасы Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом 2014-жылдын 1-июлунан тартып күчүнө кирет. 

3. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банкынын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн. 

4. Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

5. Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгы ушул токтомго ылайык маалыматтарды топтоо жана иштеп чыгуу , тиешелүү отчетторду түзүү үчүн каралган программалык камсыздоону 2014-жылдын 1-июлуна чейинки мөөнөттө жаңылап, талапка ылайык келтирсин.  

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн. 

 

Төрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013 жылдын  

«23»-декабрындагы № 52\10 токтому менен бекитилген  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 25- 

ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 22-декабрында 150-04 номеринде каттодон өткөртүлгөн N 30/5 токтому менен бекитилген “Банктарда төлөм багыттарын эсепке алуу тууралуу” нускоого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

1) Тиркемедеги “Кызмат көрсөтүүлөр” бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

 

 

 

"ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР"  

 

 

 

 

Операция 

Операциялардын коду 

Баяндалышы 

Дебет 

Кредит 

Транспорт 

  

  

  

Аба транспорту 

  

  

  

Аба жолдору боюнча жүктөрдү ташуу 

020011 

020012 

Аба транспорттору менен жүктөрдү ташуу. 

Аба жолдору боюнча жүргүнчүлөрдү ташуу 

020021 

020022 

Ашыкча жүктү ташуу чыгашаларына, жүргүнчүлөрдүн тамактанууга, суусундукка жана аба транспортунун бортунан сатып алган башка буюмдарга төлөөлөрүн кошо алганда, жүргүнчүлөрдү ташуучу аба транспортунун кызмат көрсөтүүлөрү. Мында жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн экипажы менен аба кемелерин ижаралоо, фрахт жана узак мөөнөткө ижаралоо да эске алынат 

Жана башка аба кызмат көрсөтүүлөрү  

020031 

020032 

Аба транспорт кызмат көрсөтүүлөрүнө кошумча кызмат көрсөтүүлөр болуп төмөнкүлөр саналат: аба портторунда жүктү жүктөө түшүрүү иштери, сактоо жана кампага жайгаштыруу, таңгактоо жана кайра таңгактоо, аба кемелерин сүйрөө ж.б. Буга жүк ташуучуларды навигациялык колдоо, авиадиспетчердик кызмат жана аэропорт кызматтары кирет (транспорт жабдууларын жыйноо жана тазалоо, ошондой эле учуп чыгуучу-конуучу аянтчаны пайдалануу). Аба кемелерин техникалык тейлөө боюнча кызматтарды ремонт жана техникалык тейлөө боюнча кызматтарга кошуу зарыл (020801/020802 операцияны карагыла) 

Автоунаа транспорту 

  

  

  

Автоунаа менен жүк ташуулар 

020041 

020042 

Автоунаа транспорттору менен жүктөрдү ташуу 

Автоунаа менен жүргүнчүлөрдү ташуу 

020051 

020052 

Жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаалардын кызматтары жана ашыкча жүк ташуу үчүн төлөөнү кошо алганда, ушуга байланыштуу чыгашалар. Мында, жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн экипажы менен автоунааны ижаралоо, фрахт жана узак мөөнөткө ижаралоо да эске алынат.  

Жана башка автоунаа кызмат көрсөтүүлөрү  

020061 

020062 

Автоунаа кызмат көрсөтүүлөрүнө кошумча кызмат көрсөтүүлөр болуп төмөнкүлөр саналат: жүктү жүктөөүшүрүү иштери, сактоо жана кампага жайгаштыруу, таңгактоо жана кайра таңгактоо, сүйрөө, жүктү жөнөтүү кызматтары, транспортту жыйноо жана тазалоо, куткаруучулук операциялар ж.б. Буга транспортту техникалык тейлөөнү кошпогондо, автоунаа станцияларынын жана автоунаа токтотуучу жайлардын кызматтары да кирет. Транспортту тейхникалык тейлөө кызматтарын оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча кызматтарга кошуу зарыл ( 020801/020802 операцияны карагыла). 

Темир жол транспорту 

  

  

  

Темир жол аркылуу жүк ташуулар 

020071 

020072 

Темир жол транспорту аркылуу жүк ташуу 

Темир жол аркылуу жүргүнчүлөрдү ташуулар 

020081 

020082 

Ашыкча жүктү ташуу чыгашаларына, жүргүнчүлөрдүн тамактанууга, суусундукка жана аба транспортунун бортунан сатып алган башка буюмдарга төлөөлөрдү кошо алганда, жүргүнчүлөрдү ташуучу аба транспортунун кызмат көрсөтүүлөрү. Мында, жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн экипажы менен темир жол транспортун ижаралоо, фрахт жана узак мөөнөткө ижаралоо да эске алынат 

Жана башка темир жол кызмат көрсөтүүлөрү 

020091 

020092 

Темир жол транспорту кызмат көрсөтүүлөрүнө кошумча кызмат көрсөтүүлөр болуп төмөнкүлөр саналат: жүктү жүктөөүшүрүү иштери, сактоо жана кампага жайгаштыруу, таңгактоо жана кайра таңгактоо, сүйрөө, жүктү экспедициялоо боюнча кызмат көрсөтүү ж.б. Буга темир жол маневрдук кызматтары да кирет. Темир жол транспортун тейлөө жана оңдоо боюнча кызматтар оңдоо жана техникалык тейлөө кызматтарына кирет. (020801/020802 операцияны карагыла) 

Транспорттун башка түрлөрү 

  

  

  

Мунайды жана газды ташуу үчүн куур түтүктөр  

020111 

020112 

Куур түтүктөрдүн жардамы менен мунайды жана газды ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр  

Транспорттун башка түрлөрү менен ташуулар  

020121 

020122 

Деңиз жолдору аркылуу (деңиз транспорту) жүзөгө ашырылуучу ташуу кызмат көрсөтүүлөрү жана бир өлкө ичиндеги суу жолдорун кошо алганда (ички суу транспорту), дарыялар, каналдар жана көлдөр аркылуу эл аралык жүк ташуулар  

Жүк ташуучу транспорт агенттиктеринин кызмат көрсөтүүлөрү жана башка транспорттук кызмат көрсөтүүлөр  

020131 

020132 

Транспорттук агенттиктердин жүк ташуу кызматтары жана жогоруда көрсөтүлбөгөн башка транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

Почта кызматтары жана курьердик байланыш кызматтары  

020141 

020142 

Каттарды, гезиттерди, мезгилдүү басылмаларды жана башка басылып чыгуучу материалдарды, посылкаларды жана бандеролдорду топтоо, ташуу, жеткирүү, экспресс-жеткирүү жана улагасына чейин жеткирүү, почта бөлүмдөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү почта маркаларын сатуу, акча которууларды тариздөө, телеграф кызматтары ж.б. 

Кыдыруулар  

  

  

  

Жеке кыдыруулар 

  

  

  

Туристтик фирмалардын жана мейманканалардын кызмат көрсөтүүлөрү  

020211 

020212 

Туристтик компаниялар жана мейманканалар тарабынан ( күнүмдүк жашоо, тамактануу жана башка кызматтар) ишкердик, ошондой эле медициналык жана билим берүү максаттарынан башка максаттарда чет өлкөгө жөнөтүлүүчү адамдарга сунушталуучу кызматтар: эмгек өргүү, көңүл ачуу жана маданий иш-чараларга катышуу, досторуна жана туугандарына коноко баруу, зыяратка баруу ж.б.  

Билим берүү жагында кызмат көрсөтүүлөр 

020221 

020222 

Чет өлкөдөн окуу, семинарлар, иш боюнча такшалуудан өтүүлөр ж.б. Мында резидент эмес студенттер тарабынан сатылып алынган азык-түлүккө, жергиликтүү транспортко чыгашалар, саламаттыкты сактоо кызмат көрсөтүүлөрү да эске алынат 

Саламаттыкты сактоо жагында кызмат көрсөтүүлөр  

020231 

020232 

Стационарда дарылануу, доктурлардын кызмат көрсөтүүлөрү жана башка медициналык кызмат көрсөтүүлөр. Мында, медициналык максаттарда кыдырып жүрүшкөн адамдар тарабынан сатылып алынган азык-түлүккө, жергиликтүү транспортко чыгашалар жана саламаттыкты сактоо кызматтары да эске алынат. 

Ишкердик кыдыруулар  

  

  

  

Сезондук ишке жана башка жагдайлардан улам кыска мөөнөткө чек арадан өтүшкөндөр тарабынан товарлардын жана кызматтардын сатылып алынышы  

020241 

020242 

Сезондук ишке жана башка жагдайлардан улам кыска мөөнөткө чек арадан өтүшкөндөр тарабынан жеке пайдалануу үчүн сатылып алынган товарлар жана кызматтар  

Жана башкалар 

020251 

020252 

Кыдыруусунун негизги максаты ишкердик жигердүүлүк болуп саналган (иш боюнча иш сапарлар, конференциялар, съезддер, башка ишкердик жолугушуулар) адамдар тарабынан жеке пайдалануу үчүн сатылып алынган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр 

Телекоммуникациялык, компьютердик жана маалымат кызмат көрсөтүүлөрү  

  

  

  

Телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр  

  

  

  

Телефон байланыш кызмат көрсөтүүлөрү  

020311 

020312 

Телефон байланыш кызмат көрсөтүүлөрү 

Программаларды эфирге чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр  

020321 

020322 

Телекөрсөтүүлөрдүн жана радио берүүлөрдүн радио тилкелик магистралдарынын республикалык өндүрүштүк бирикмеси (РПО РМТР) тарабынан алынган/сунушталган радио жана теле программаларды эфирге чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

радио- жана телевизиондук кабелдик байланыш  

020331 

020332 

Радио жана теле программаларды кабелдик байланыш аркылуу эфирге чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

Мобилдик байланыш кызмат көрсөтүүлөрү 

020341 

020342 

Мобилдик байланыш кызмат көрсөтүүлөрү 

Интернет кызмат көрсөтүүлөрү 

020351 

020352 

Интернет магистрал түйүндөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү жана Интернеттен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн кошо алганда, онлайн мүмкүнчүлүгүн сунуштоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр  

Башка телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр 

020361 

020362 

Жогоруда аталбаган, башка телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр 

Компьютердик жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр 

  

  

  

Компьютердик жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр 

020371 

020372 

Техникалык каражаттар жана программалык камсыздоого байланыштуу кызмат көрсөтүүлөр, маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр, маалымат агенттеринин кызмат көрсөтүүлөрү, маалымат базасынын кызмат көрсөтүүлөрү, веб-издөө порталы, гезиттерге жана журналдарга жазылуу, китепканалардын жана архивдердин кызмат көрсөтүүлөрү  

Курулуш  

  

  

  

Чек арадан тышкары курулуш 

020411 

020412 

Резидент ишканалар тарабынан резидент эместер үчүн аткарылган курулуш иштери; Кыргыз Республикасынын резидент ишканаларынын алар курулуш иштерин жүргүзүп жаткан башка өлкөлөрдүн аймагынан товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулары 

Кыргыз Республикасындагы курулуш 

020421 

020422 

Резидент эмес курулуш ишканалары тарабынан жүргүзүлүп жаткан, резиденттер үчүн курулуш иштери; Кыргыз Республикасынын аймагында курулуш иштерин жүргүзүп жатышкан резидент эмес ишканалардын Кыргыз Республикасынан товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулары 

Камсыздандыруу жана пенсия жагындагы кызмат көрсөтүүлөр  

  

  

  

Камсыздандыруу жана пенсия жагындагы кызмат көрсөтүүлөр 

020501 

020502 

Өмүрдү камсыздандыруу боюнча кызматтар, аннуитеттер жана өмүрдү камсыздандырууну кошпогондо, камсыздандыруу, кайра камсыздандыруу, жүктөрдү камсыздандыруу, пенсиялар, стандарттык гарантиялар; камсыздандырууга, пенсиялык программаларга жана стандарттык гарантиялардын программаларына карата кошумча болуп саналган кызмат көрсөтүүлөр. 

Финансылык кызмат көрсөтүүлөр 

  

  

  

Банктык операцияларды жүргүзгөндүгү үчүн комиссиялык сый акы  

020601 

020602 

Эсептерди тейлөө, кредиттерди жана насыяларды берүү, депозиттерди кабыл алуу, кредиттик карттарды тейлөө, чет өлкө валютасы менен жүргүзүлгөн операциялар үчүн комиссиялык төлөмдөр; аккредитивдерге, банктык акцептерге жана башка ушу сыяктуу башка инструменттерге байланыштуу кызматтарга төлөө; финансы маселелери боюнча консультациялык кызматтар 

Которуу системалары аркылуу жүзөгө ашырылуучу акча которуулар боюнча комиссиялар 

020611 

020612 

Жеке адамдардын каражаттарын которуу системалары аркылуу которуулар үчүн комисиялык төлөмдөр 

Кыйыр түрдө өлчөнүүчү, финансылык ортомчулук боюнча кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөр  

020621 

020622 

Ссудалар жана насыялар боюнча айкын төлөнүүгө тийиш болгон пайыздар менен эгерде, пайыздык чен колдонулган болсо, төлөнүүгө тийиш боло турган сумманын ортосундагы айырма (маржа); эгерде базалык чен колдонулган болсо, чегерилиши мүмкүн болгон пайыздар менен айкын чегерилген пайыздардын ортосундагы маржа. 

Баалуу кагаздар менен операциялар боюнча комиссиялык сый акылар  

020631 

020632 

Брокердик кызматтар, чыгарылыштарды жайгаштыруу, андеррайтинг жана төлөө, туунду финансылык инструменттер боюнча контракттарды уюштуруу үчүн комиссия; баалуу кагаздар менен операциялар боюнча консультациялык кызмат көрсөтүүлөр 

Жана башка финансылык кызмат көрсөтүүлөр  

020641 

020642 

Жогоруда аталбаган, башка финансылык кызмат көрсөтүүлөрү 

Интеллектуалдык менчикти пайдалангандыгы үчүн төлөө 

  

  

  

Интеллектуалдык менчикти пайдалангандыгы үчүн төлөө 

020701 

020702 

Менчик укугун пайдалангандыгы үчүн төлөө (коммерциялык сырды, коммерциялык концепцияларды кошо алганда, патенттер, соода маркалары, автордук укуктар, өнөр жай процесстерине жана дизайнга укук); интеллектуалдык менчикти чыгарууга жана/же жайылтууга лицензия үчүн төлөөлөр (китептерге жана кол жазмаларга, компьютердик программалык камсыздоого, кинематографиялык иштерге жана үн жаздырууларга автордук укуктар)  

Ремонт жана техникалык тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

  

  

  

Ремонт жана техникалык тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

020801 

020802 

Автоунааларды, аба кемелерин, кемелерди жана башка транспорт каражаттарын техникалык тейлөө жана ремонттоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр. Буларга төмөнкүлөр кирбейт:  

Курулушка байланыштуу оңдоо иштери жана техникалык тейлөө (курулуш кызмат көрсөтүүлөрү

Компьютерлерди тейлөө жана оңдоо (компьютердик кызмат көрсөтүүлөр)  

транспорт каражаттарын тазалоо жана жыйноо (транспорт) 

Башкаруу жагында кесипкөй кызмат көрсөтүүлөр жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөр 

  

  

  

Консультациялык кызмат көрсөтүүлөр 

020901 

020902 

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөр, бухгалтердик эсепти жүргүзүү, башкаруу жагында консультациялык кызмат көрсөтүүлөр, коомчулук менен байланыш кызмат көрсөтүүлөрү; жарнама кызматтары, маркетингдик изилдөөлөр жана коомдук пикирди сурамжылоо боюнча кызматтар 

Башка тараптарга таандык болгон материалдык ресурстарды иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

  

  

  

Башка тараптарга таандык болгон материалдык ресурстарды иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

021011 

021012 

Бир өлкөнүн резиденттери тарабынан экинчи бир өлкөнүн резиденти болуп саналган, товарга ээлик кылуучуга товарлар боюнча аткарылган иштерге (иштеп чыгуу, чогултуу, маркировкалоо, таңгактоо ж.б.) төлөө. Бул учурда товарларга менчик укугу товарга ээлик кылуучудан товарды иштетүү менен алектенген ишканага өтпөйт, ал эми бул ишканалар товар ээсинен жүргүзүлгөн иштер үчүн төлөм өндүрүп алат. 

Пайдалуу кендерди казып алуу жана кайра иштеп чыгууга байланыштуу, тоо кендерин казып алуу жана иштеп чыгуу өнөр жай тармагында кызмат көрсөтүүлөр 

Тоо кендерин казып алуу өнөр жай тармагында кызмат көрсөтүүлөр  

021101 

021102 

Пайдалуу тоо кендерин казып алууга байланыштуу кызмат көрсөтүүлөр 

Иштеп чыгуу өнөр жай тармагында кызмат көрсөтүүлөр  

021111 

021112 

Иштеп чыгуу өнөр жай тармагында кызмат көрсөтүүлөр 

Электрэнергиясын өткөрүү жана жана электржабдуу кызмат көрсөтүүлөрү 

021121 

021122 

Ток жыштыгын жөнгө салуу жана колдоо боюнча кызматтар жана электрэнергиясынын транзити 

Операциялык лизинг 

  

  

  

Кыймылдуу мүлктү ижаралоо 

021211 

021212 

Экипажсыз транспортту ижаралоо жана фрахт; компьютердик жана телекоммуникациялык жабдууларды кошо алганда, операторсуз жабдууларды ижаралоо 

Кыймылсыз мүлктү ижаралоо 

021221 

021222 

Турак-жайларды жана башка имараттарды ижаралоо 

Жана башка ишкердик кызмат көрсөтүүлөр 

  

  

  

Башка ишкердик кызмат көрсөтүүлөр 

021301 

021302 

Изилдөөлөр жана тажрыйбалык иштеп чыгуулар боюнча кызмат көрсөтүүлөр, архитектуралык, инженердик жана техникалык кызмат көрсөтүүлөр; калдыктарды кайра иштеп чыгуу жана айлана-чөйрөнүн булганышына каршы күрөшүү; жана башка ишкердик кызмат көрсөтүүлөр: бөлүштүрүү түйүндөрүнүн (суу, буу, газ жана башка мунай заттары) кызматтары, булар берүү кызматтарынан өзүнчө сунушталат, персоналды ишке тартуу (жалдоо), коопсуздукту камсыз кылуу жана изилдөөлөрдү жүргүзүү кызмат көрсөтүүлөрү, жазуу жүзүндө жана оозеки которуу кызмат көрсөтүүлөрү, фотографиялык кызматтар, басып чыгаруу кызматтары, имараттарды жыйноо жана риэлтердик кызмат көрсөтүүлөр  

Мамлекеттик товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр 

  

  

  

Өлкөлөрдүн элчиликтеринин, консулдук өкүлчүлүктөрдүн жана башка расмий өкүлчүлүктөрдүн кызмат көрсөтүүлөрү  

021411 

021412 

Визаларга жана элчиликтер жана консулдуктар тарабынан сунушталуучу башка кызматтарга жыйымдар 

Элчиликтердин, консулдуктардын жана башка дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн товарларды жана кызматтарды сатып алуусу, дипломатиялык миссиялардын кызматкерлеринин жеке чыгашалары 

021421 

021422 

Башка мамлекеттердин элчиликтеринин жайгашкан өлкөдөн же башка өлкөдөн (алар келип чыккан өлкөнү кошпогондо) сатып алган товарларынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн бардык түрлөрү (кеңсе буюмдары, транспорт каражаттары, ремонт, электрэнергиясы жана жайларды ижаралоо); дипломаттар жана алардын үй-бүлөлөрү келген өлкөдөн сатып алган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр 

Эл аралык уюмдардын товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуусу, эл аралык уюмдардын жеке чыгашалары 

021431 

021432 

Эл аралык уюмдардын жайгашкан же башка өлкөдөн (алар келип чыккан өлкөнү кошпогондо) сатып алган товарларынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн (канцелярдык буюмдар, транспорт каражаттары, ремонт, электрэнергиясы жана жайларды ижаралоо) бардык түрлөрү; эл аралык уюмдардын кызматкерлери жана алардын үй-бүлөлөрү келген өлкөдөн сатып алган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр 

Аскердик базалардын башка өлкөлөрдөн товарларды жана кызматтарды сатып алуусу, аскердик базалардын кызматкерлеринин жекече чыгашалары 

021441 

021442 

Башка мамлекеттердин аскердик базасы тарабынан келген өлкөдөн же башка өлкөдөн (алар келип чыккан өлкөнү кошпогондо) сатып алган товарларынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн (канцелярдык буюмдар, транспорт каражаттары, оңдоо, электрэнергиясы жана жайларды ижаралоо) бардык түрлөрү; аскер кызматкерлеринин жана аскердик базалардын кызматкерлеринин келген өлкөдөн сатып алган товарлары жана кызмат көрсөтүүлөрү 

Жеке адамдарга кызмат көрсөтүүлөр жана маданият жана эс алуу чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөр  

  

  

  

Жеке адамдарга кызмат көрсөтүүлөр жана маданият жана эс алуу чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөр 

021501 

021502 

Аудиовизуалдык кызмат көрсөтүүлөр (кинофильмдерди, радио- жана теле программаларды, музыкалуу жаздырууларды ишке ашыруу), музейлердин жана маданият, спорт жана кумар оюндары жана эс алуу жагындагы иштердин башка түрлөрү 

Жана башка кызмат көрсөтүүлөр  

  

  

  

Жана башка кызмат көрсөтүүлөр 

021601 

021602 

Жогоруда көрсөтүлбөгөн, жана башка кызмат көрсөтүүлөр 

 

2) Тиркемедеги “Трансферттер” бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

ТРАНСФЕРТТЕР 

Жеке трансферттер 

  

  

  

  

  

  

  

Жеке адамдар ортосундагы которуулар 

040101 

040102 

Жеке адамдар ортосундагы кайтарымсыз которуулар: туугандарынын которуулары, тартууга берүүлөр, белектер, жардам ж.б. 

Акча которуу системалары аркылуу жүзөгө ашырылуучу, жеке адамдардын которуулары (СДП) 

  

  

Жеке адамдардын төмөндө келтирилген акча которуу системалары аркылуу (СДП) жүзөгө ашырылуучу которуулары  

Western Union 

041101 

041102 

Жеке адамдардын Western Union системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары  

Anelik 

041201 

041202 

Жеке адамдардын Anelik системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары 

Money Gram 

041301 

041302 

Жеке адамдардын Money Gram системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары  

Контакт 

041401 

041402 

Жеке адамдардын Контакт системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары  

Мигом 

041501 

041502 

Жеке адамдардын Мигом системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары  

Юнистрим 

041601 

041602 

Жеке адамдардын Юнистрим системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары  

Лидер 

041701 

041702 

Жеке адамдардын Лидер системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары  

Золотая Корона 

041801 

041802 

Жеке адамдардын Золотая Корона системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары  

Faster 

041901 

041902 

Жеке адамдардын Faster системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары  

Башка СДП  

042001 

042002 

Жеке адамдардын СДП системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары  

"Кыргызпочтасы" МИ акча которуулары боюнча операциялары 

042101 

042102 

"Кыргызпочтасы" МИ тарабынан жүзөгө ашырылган СДП аркылуу которуулар  

Жана башка күндөлүк трансферттер 

  

  

  

Салыктар жана алымдар 

040201 

040202 

Кирешеге, мүлккө күндөлүк салыктар жана салыктарды төлөөнүн мөөнөтүн өткөрүп жибергендиги үчүн айыптарды жана туумдарды кошо алганда, жана башка күндөлүк салыктар  

Грант, кайтарымсыз финансылык жардам 

040301 

040302 

Анын ордуна айкын жана финансылык жардам албаган, жеке адамдардан тышкары башка секторлорго грант жана кайтарымсыз финансылык жардам 

Социалдык муктаждыктарга чегерүүлөр  

040401 

040402 

Социалдык жөлөк пулдарды төлөөгө фонддорду түзүү үчүн социалдык камсыздандыруу программаларына жеке адамдардын төлөмдөрү: социалдык камсыз кылуу программалары, пенсиялык программаларды кошо алганда, эмгек ишине байланыштуу программалары 

Социалдык жөлөк пулдар 

040501 

040502 

Социалдык камсыздандыруу программаларынын жана пенсиялык программалардын (пенсиялар, жумушсуздук боюнча жөлөк пулдар, ден соолугу боюнча жөлөк пулдар, турак-жай жөлөк пулдары, стипендиялар) алкагында төлөөгө карата жөлөк пулдар  

Өмүрдү камсыздандырууну кошпогондо, камсыздандыруу боюнча ордун толтуруулар  

040601 

040602 

Камсыздандыруу жагдайы келип жеткен шартта камсыздандыруу боюнча ордун толтуруулар 

Эл аралык кызматташтыктын чегинде күндөлүк операциялар  

040701 

040702 

Ар башка өлкөлөрдүн мамлекеттик башкаруу органдары менен мамлекеттик башкаруу органдарынын жана эл аралык уюмдардын ортосундагы трансферттер: жаратылыш кырсыктары учурундагы жардам, мамлекеттердин эл аралык уюмдарга үзгүлтүксүз чегерүүлөрүүчөлүк төлөмдөр) ж.б. 

Жана башка күндөлүк трансферттер  

040801 

040802 

Мүчөлүк төлөмдөр (мамлекеттик органдардын эл аралык уюмдарга төлөмдөрүн эске албаганда), жазылуулар, садага берүүлөр, айыптар жана туумдар, компенсацияларды төлөөлөр ж.б. 

 

3) Тиркеменин “Депозиттер жана нак валюта” бөлүгүндө операциялардын төмөнкүдөй коддору алынып салынсын: 

 

акча каражаттарын которуунун Western Union системасы боюнча түшүүлөр 

080601 

акча каражаттарын которуунун Anelik системасы боюнча түшүүлөр 

080701 

акча каражаттарын которуунун Money Gram системасы боюнча түшүүлөр 

080801 

акча каражаттарын которуунун Контакт системасы боюнча түшүүлөр 

080901 

акча каражаттарын которуунун МИГОМ системасы боюнча түшүүлөр 

081001 

акча каражаттарын которуунун Юнистрим системасы боюнча түшүүлөр 

081101 

акча каражаттарын которуунун VMT системасы боюнча түшүүлөр 

081201 

акча каражаттарын которуунун Сибконтакт системасы боюнча түшүүлөр 

081301 

акча каражаттарын которуунун Золотая Корона системасы боюнча түшүүлөр 

081401 

акча каражаттарын которуунун башка системалары боюнча келип түшүүлөр 

081501 

«Кыргызпочтасы» ГД боюнча чет өлкөдөн акча которуулар боюнча келип түшүүлөр 

081601 

акча каражаттарын Western Union которуу системасы боюнча которуулар  

080602 

акча каражаттарын Anelik которуу системасы боюнча которуулар 

080702 

акча каражаттарын Money Gram которуу системасы боюнча которуулар 

080802 

акча каражаттарын Контакт которуу системасы боюнча которуулар 

080902 

акча каражаттарын МИГОМ которуу системасы боюнча которуулар 

081002 

акча каражаттарын Юнистрим которуу системасы боюнча которуулар 

081102 

акча каражаттарын VMT которуу системасы боюнча которуулар 

081202 

акча каражаттарын Сибконтакт которуу системасы боюнча которуулар 

081302 

акча каражаттарын Золотая Корона которуу системасы боюнча которуулар 

081402 

акча каражаттарын башка которуу системалары боюнча которуулар 

081502 

«Кыргызпочтасы» ГД боюнча чет өлкөгө акчалай которуулар 

081602 

 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 токтому менен бекитилген Мезгил-мезгили менен берилүүчү банктык отчету жөнүндө жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

1) Жобонун 4.3-пунктундагы “31-” саны алынып салынсын.  

2) Жобонун 1-тиркемесиндеги 35-пунктунун “Эскертүү” тилкесиндеги (31-бөлүк) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 25-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 24-декабрында 149-04 номеринде каттодон өткөртүлгөн № 30/6 токтом менен бекитилген "Банктын эл аралык операциялары боюнча отчету тууралуу” жобо” деген сөздөр алынып салынсын.  

3) 2-тиркеменин 31-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:  

 

31-БӨЛҮК 

Коммерциялык банктын эл аралык операциялары 

боюнча отчетунун формасы 

 

 

1. Банктын капиталы жөнүндө отчет  

(чет өлкө капиталы катышкан банк тарабынан толтурулат) 

Валюта номиналында 

 

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына карата абал 

Операциялардын эсебинен 

Башка өзгөрүүлөр (+/-) 

Мезгилдин акырына карата абалы 

 

 

 

 

 

Капиталдын көбөйүүсү 

Капиталдын азайуусу 

А 

Б 

1.1 

Капитал (1.1=1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5) 

  

  

  

  

  

1.1.1 

Анын ичинде акциялар: 

  

  

  

  

  

1.1.1.1 

Кыргыз Республикасынын резиденттери сатып алган акциялар 

  

  

  

  

  

1.1.1.2 

Тике чет өлкө инвесторлор-резидент эместер тарабынан сатып алынган акциялар (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10% жана андан жогору):  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1.2.a 

Алардын ичинде катышпаган артыкчылыктуу акциялар 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1.3 

Башка чет өлкө инвесторлор-резидент эместер тарабынан сатып алынган акциялар (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10%дан төмөн): 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1.4 

Түздөн-түз инвестициялоо ишкана тарабынан сатып алынган акциялар (банк капиталындагы инвестордун үлүшү 10%дан төмөн):  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1.5 

Киндиктеш ишканалар тарабынан сатып алынган акциялар (банк капиталындагы инвестордун үлүшү 10% төмөн)

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2 

Номиналдан үстөк кошулган капитал 

  

  

  

  

  

1.1.2.1 

Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан 

  

  

  

  

  

1.1.2.2 

Тике чет өлкө инвесторлор-резидент эместер тарабынан (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10% жана андан жогору) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2.2.a 

Алардын ичинде катышпаган артыкчылыктуу акциялар 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2.3 

Башка чет өлкө инвесторлор-резидент эместер тарабынан (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2.4 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканалар-резидент эместер тарабынан (банк капиталындагы инвестордун үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2.5 

Киндиктеш ишканалар тарабынан сатып алынган акциялар (банк капиталындагы инвестордун үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.3 

Камдар  

  

  

  

  

  

1.1.4 

Бөлүштүрүлбөгөн пайда (чыгым)  

  

  

  

  

  

1.1.5 

Акционерлер тарабынан салынган кошумча капитал 

  

  

  

  

  

1.1.5.1 

Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан 

  

  

  

  

  

1.1.5.2 

Тике чет өлкө инвесторлор-резидент эместер тарабынан (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10% жана андан жогору) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5.3 

Башка чет өлкө инвесторлор-резидент эместер тарабынан (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5.4 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканалар-резидент эместер тарабынан (банк капиталындагы инвестордун үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5.5 

Киндиктеш ишканалар тарабынан сатып алынган (банк капиталындагы инвестордун үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

□ 

1.1.1.5 сапка эскертүү: Түпкү контролдоочу башкы компания төмөнкүлөрдөн болуп саналарын көрсөтүңүз:  

 

□ 

Резидент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 

Резидент эмес 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгисиз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Банктын акционерлерине дивиденддерди бөлүштүрүү  

(чет өлкө капиталы катышкан банк тарабынан толтурулат

 

 

 

 

Валюта номиналында 

А 

Б 

2.1 

Жыл ичинде бөлүштүрүлгөн дивиденддер 

  

2.1.1 

Кыргыз Республикасынын резиденттерине 

  

2.1.2 

Тике чет өлкө инвесторлор-резидент эместерге (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10% жана андан жогору): 

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

2.1.2.а 

Алардын ичинен катышпаган артыкчылыктуу акциялар боюнча 

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

2.1.3 

Башка чет өлкө инвесторлор-резидент эместерге (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10%дан төмөн) 

портфель инвестициялары 

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

2.1.4 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканалар-резидент эместерге (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

2.1.5 

Киндиктеш ишканаларына (банк капиталындагы ар бир инвестордун үлүшү 10%дан төмөн)  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча: 

  

  

  

  

 

3. Банктын чет өлкө ишканасынын капиталында катышуусу тууралуу маалымат  

 

 

(чет өлкө капиталы катышкан банк тарабынан толтурулат

валюта номиналында 

 

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына карата абал  

Операциялардын эсебинен 

Башка өзгөрүүлөр (+/-) 

Мезгилдин акырына карата абал 

 

 

 

 

 

Капиталдын көбөйүүсү 

Капиталдын азайуусу 

А 

Б 

3.1 

Анын ичинде акциялар: 

  

  

  

  

  

  

  

3.1.1. 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканаларынын акциялары (чет өлкө ишканасынын капиталындагы үлүшү 10% жана андан жогору): 

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1.1.а 

Алардын ичинде артыкчылыктуу акциялар 

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1.2. 

Башка чет өлкө ишканалар-резидент эместердин акциялары (ишкананын капиталындагы үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1.3. 

Тике инвестордун (башкы компаниянын) ишканасындагы акциялар (тике инвестордун капиталындагы үлүшү 10%дан төмөн): 

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1.4. 

Киндиктеш ишканалардын акциялары (капиталдагы үлүшү 10%дан төмөн): 

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Банк тарабынан төлөнгөн кошумча капитал  

  

  

  

  

  

3.2.1 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканасында (ишкананын капиталындагы үлүшү10% жана андан жогору)  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.1.а 

Алардын ичинде артыкчылыктуу акциялар 

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.2. 

Башка чет өлкө ишканалар-резидент эместер (ишкананын капиталындагы үлүшү 10%дан төмөн)  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.3. 

Тике инвестордун (башкы компаниянын) ишканасындагы акциялар (тике инвестордун капиталындагы үлүшү 10%дан төмөн): 

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.4. 

Киндиктеш ишканаларда (капиталдагы үлүшү 10%дан төмөн):  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3. 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканаларынын бөлүштүрүлбөгөн пайдасы (чыгымы)  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4. 

Ишканалар-резидент эместер капиталында катышуунун башка инструменттери  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Резидент эмес-ишканалардын банктарга бөлүштүрүлгөн дивиденддери 

(чет өлкө капиталы катышкан банк тарабынан толтурулат

 

 

 

 

валюта номиналында 

А 

Б 

4.1. 

Жыл ичинде алынган бөлүштүрүлгөн дивиденддер  

  

4.1.1. 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканаларынын акциялары боюнча (ишкана капиталындагы үлүшү 10% жана андан жогору) 

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

4.1.1.а 

Алардын ичинен артыкчылыктуу акциялар боюнча 

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

4.1.2. 

Башка чет өлкө ишканаларынын акциялары боюнча (ишкананын капиталындагы үлүшү 10%дан төмөн) 

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

4.1.3. 

Тике инвесторлор ишканаларынын (башкы компаниялардын) акциялары боюнча (тике инвестордун капиталындагы үлүшү 10%дан төмөн): 

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

  

  

  

4.1.4. 

Киндиктеш компаниялардын акциялары боюнча (капиталдагы үлүшү 10%дан төмөн): 

  

  

анын ичинде өлкөлөр боюнча, катышуу үлүшүн көрсөтүү менен ишкананын аталышы боюнча (пайыздарда): 

  

  

  

  

 

5. Банктын чет өлкө активдеринин жылышы 

 

 

Валюта номиналында 

 

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына карата абал 

Операциялардын эсебинен 

Башка өзгөрүүлөр (+/-) 

Мезгилдин акырына карата абал 

 

 

 

 

 

Активдердин көбөйүүсү ( бир мезгил ичинде берилген) 

Активдердин азаюусу (бир мезгил ичинде орду жабылган) 

А 

Б 

5.1. 

Банк тарабынан резидент эместерге сунушталган кредиттер 

  

  

  

  

  

5.1.1 

Тике чет өлкө инвесторлоруна берилген кредиттер (кайтарым инвестициялоо) 

  

  

  

  

  

5.1.1.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.1.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл жана андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.2 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканасына берилген кредиттер  

  

  

  

  

  

5.1.2.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.2.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл жана андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.3 

Киндиктеш ишканаларга берилген кредиттер 

  

  

  

  

  

5.1.3.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.3.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл жана андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.4 

Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине 

  

  

  

  

  

5.1.4.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валютанын түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.4.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл жана андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.5 

Башка юридикалык жактарга жана жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

5.1.5.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.5.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл жана андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

Чет өлкө баалуу кагаздары  

  

  

  

  

  

5.2.1 

Облигациялар жана башка карыздык милдеттенмелери  

  

  

  

  

  

5.2.1.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2.1.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл жана андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2.2 

Акча рыногунун инструменттери 

  

  

  

  

  

5.2.2.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2.2.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл жана андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2.3 

Туунду же экинчилик финансылык инструменттер 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 

Корэсептерден тышкары, банктардагы депозиттер  

  

  

  

  

  

5.3.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл жана андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4 

Корреспонденттик ностро-эсептери  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4.1 

Нейтралдуу операциялар 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5 

Жүгүртүү кассасындагы банкноттор жана монеталар  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.6 

Жолдогу банкноттор жана монеталар 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.7 

Эсептөөлөрдөгү акчалай активдер  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Чет өлкө активдери боюнча алынган кирешелер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валюта номиналында 

 

 

 

 

 

Мезгилдин башында чегерилген, бирок алына элек  

Бир мезгил ичинде чегерилген 

Бир мезгил ичинде алынган 

Башка өзгөрүүлөр (+/-) 

Мезгилдин акырында чегерилген, бирок алына элек 

А 

Б 

6.1 

Берилген кредиттер боюнча пайыздык киреше  

  

  

  

 

  

6.1.1. 

Тике чет өлкө инвесторлоруна берилген кредиттер боюнча 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1.2. 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканасына берилген кредиттер боюнча 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1.3. 

Киндиктеш ишканаларга берилген кредиттер боюнча 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1.4. 

Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1.5. 

Башка юридикалык жактарга жана жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2 

Чет өлкө баалуу кагаздары боюнча кирешелер  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3 

Жайгаштырылган депозиттер боюнча пайыздык киреше 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.4 

Жайгаштырылган корэсептер боюнча пайыздык киреше  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.5 

Чет өлкө активдери боюнча башка кирешелер  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7. Банктын резидент эместер алдындагы милдеттенмелеринин жылышы (чет өлкө милдеттенмелери)  

Валюта номиналында 

 

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына карата абал 

Операциялардын эсебинен 

Башка өзгөрүүлөр (+/-) 

Мезгилдин акырына карата абал 

 

 

 

 

 

Милдеттенмелердин көбөйүүсү (бир мезгилдин ичинде алынган) 

Милдеттенмелердин азаюусу (бир мезгилдин ичинде орду жабылган) 

А 

Б 

7.1. 

Резидент эместерден алынган кредиттер

  

  

  

  

  

7.1.1 

Тике чет өлкө инвесторлор-резидент эместерден  

  

  

  

  

  

7.1.1.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.1.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл же андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.2 

Ишканалар-резидент эместерден түздөн-түз инвестициялоо  

  

  

  

  

  

7.1.2.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.2.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл же андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.3 

Киндиктеш ишканадан 

  

  

  

  

  

7.1.2.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.2.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл же андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.4 

Банктардан жана башка финансы-кредит мекемелерден  

  

  

  

  

  

7.1.4.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.4.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл же андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.5 

Башка юридикалык жактардан жана жеке адамдардан  

  

  

  

  

  

7.1.5.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.5.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл же андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2. 

Чыгарылган баалуу кагаздар  

  

  

  

  

  

7.2.1 

Чыгарылган облигациялар жана башка карыздык милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

7.2.1.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2.1.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл же андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2.2 

Акча рыногунун инструменттери  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2.3 

Туунду же экинчилик финансылык инструменттер  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3. 

Резидент эместердин депозиттери 

  

  

  

  

  

7.3.1 

Коррэсептерден тышкары, банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин депозиттери  

  

  

  

  

  

7.3.1.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3.1.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл же андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3.2 

Резидент эместердин депозиттери (юридикалык жактардын жана жеке адамдардын), эсептешүү эсептеринен тышкары  

  

  

  

  

  

7.3.2.1 

Кыска мөөнөттүү (1 жылга чейин) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3.2.2 

Узак мөөнөттүү (1 жыл же андан ашкан) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.4 

Корреспонденттик лоро-эсептер 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр, банктар жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

7.5 

Резидент эместердин эсептешүү эсептери (юридикалык жактардын жана жеке адамдардын ) 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8. Чет өлкө милдеттенмелери боюнча чыгашалар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валюта номиналында 

 

 

 

 

 

Мезгилдин башында чегерилген, бирок алына элек  

Бир мезгилдин ичинде чегерилген 

Бир мезгилдин ичинде алынган 

Башка өзгөрүүлөр (+/-) 

Мезгилдин акырында чегерилген, бирок алына элек 

А 

Б 

8.1 

Алынган кредиттер боюнча пайыздар  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1.1. 

Тике чет өлкө инвесторлорунан алынган кредиттер боюнча 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1.2. 

Түздөн-түз инвестициялоо ишканаларынан алынган кредиттер боюнча  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1.3. 

Киндиктеш ишканалардан алынган кредиттер боюнча  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1.4. 

Банктардан жана башка финансы-кредит мекемелеринен алынган кредиттер боюнча 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1.5. 

Башка юридикалык жактардан жана жеке адамдардан алынган кредиттер боюнча 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.2 

Чыгарылган баалуу кагаздар боюнча пайыздар 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.3 

Резидент эмес банктардын корэсептери боюнча пайыздар 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, банктын аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.4 

Депозиттер боюнча пайыздар  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр боюнча, өнөктөштүн аталышы жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.5 

Чет өлкө милдеттенмелери боюнча башка чыгашалар 

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде өлкөлөр жана валюта түрлөрү боюнча: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. 7.1.5.2 сапка эскертүү: Резидент эместерден кредит алган учурда төмөнкү таблицаны толтуруу зарыл: 

 

 

 

 

 

1-таблица. Негизги сумманы төлөө (болжолдоолор) 

 

 

 

 

валюта номиналында 

  

кредит валютасы  

2011-ж. 

2012-ж. 

2012-ж. 

2012-ж. 

2012 -ж. 

2013-ж. 

2013-ж. 

2013-ж. 

2013-ж. 

2014-ж. 

  

4-чейр. 

1-чейр. 

2-чейр. 

3-чейр. 

4-чейр. 

1-чейр. 

2-чейр. 

3-чейр. 

4-чейр. 

  

Өнөктөштүн аталышы 

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -таблица. Пайыздарды төлөө (болжолдоо)  

  

  

  

  

  

валюта номиналында 

  

кредит валютасы  

2011-ж. 

2012-ж. 

2012-ж. 

2012-ж. 

2012 -ж. 

2013-ж. 

2013-ж. 

2013-ж. 

2013-ж. 

2014-ж. 

  

4-чейр. 

1-чейр. 

2-чейр. 

3-чейр. 

4-чейр. 

1-чейр. 

2-чейр. 

3-чейр. 

4-чейр. 

  

Өнөктөштүн аталышы 

  

10