Кайта келүү

 

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын  

"11"- июндагы № 25/2 токтому 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган №26/5"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган №26/5 токтомуна сунуш кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

3. Токтом 2014-жылдын 14-июлунан тартып күчүнө кирет

4. Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн тааныштырсын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Б.Ж.Жеенбаевага ыйгарылсын.  

 

 

Төрага Т.Абдыгулов 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын  

"11"- июндагы № 25/2 токтомуна карата тиркеме  

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө" жобонун (мындан ары Жобо):  

1. Жобонун курамына кирген 1-тиркеменин "Аталышы" деп аталган 30-чу графасы төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:  

"Г. Коммерциялык банктардын нак эмес чет өлкө валютасы менен ички бүтүмдөрү жөнүндө отчет; 

Д. Коммерциялык банктын нак чет өлкө валютасы менен ички бүтүмдөрү жөнүндө отчет."; 

2. Жобонун 2-тиркемесинин "Нак чет өлкө валютасы менен операциялар жөнүндө отчет" деп аталган 26.Б бөлүкчөсү 1-чи тиркемеге ылайык редакцияда берилсин. 

3. Жобонун 2-тиркемесинин "Чет өлкө валютасы менен операциялар тууралуу отчет" деп аталган 26-бөлүгү 2-тиркемеге ылайык редакциядагы Г."Коммерциялык банктын нак эмес чет өлкө валютасы менен ички бүтүмдөрү жөнүндө отчет" деп аталган бөлүкчө жана 3-тиркемеге ылайык Д. "Коммерциялык банктын нак чет өлкө валютасы менен ички бүтүмдөрү жөнүндө отчет" деп аталган бөлүкчө менен толукталсын. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-тиркеме 

_________________________________ 

банктын аталышы 

20____ж. _____________үчүн 

Мезгил-мезгили менен берилүчү 

регулятивдик банктык отчет 

 

26-бөлүк. Чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча отчет 

 

Б. Нак чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча отчет  

 

(бирдиги) 

Көрсөткүчтөр 

АКШ доллары 

Евро 

орусрубли  

Казак тенгеси 

Кытай юани 

 

 

 

 

 

 

Күндүн башталышына карата калдык, бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валюталардын агылып келиши, бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

анын ичинде: 

 

 

 

 

 

- Банк кардарларынан депозиттердин түшүүсү 

 

 

 

 

 

- Банк кардарларынын кредиттерди төлөөсү 

 

 

 

 

 

- Банктардын жана башка ФКМдердин эсептешүү (лоро) жана депозиттик эсептерине каражаттардын түшүүсү 

 

 

 

 

 

- Башка банктардагы депозиттик эсептеринен каражаттардын алынышы 

 

 

 

 

 

- Акча которуулар, пластик карттары, чектер ж.б (эсеп ачуусуз эле) боюнча каражаттатрдын түшүүсү  

 

 

 

 

 

- Сатып алынгандар, бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

(орточо салмактанып алынган курс) 

 

 

 

 

 

анын ичинен: 

 

 

 

 

 

- кардарлардан-резиденттерден, анын ичинен:  

 

 

 

 

 

- алмашуу бюролорунан  

 

 

 

 

 

- кардарлардан- резидент эместерден 

 

 

 

 

 

- Нак акчага айландыруу  

 

 

 

 

 

- Конвертирлөө 

 

 

 

 

 

- жана башка агымдардан 

 

 

 

 

 

Валютанын агылып чыгышы, бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

анын ичинен: 

 

 

 

 

 

- Банк кардарларына депозиттердин кайтарылышы  

 

 

 

 

 

- Банк кардарларына кредиттердин берилиши 

 

 

 

 

 

- Башка банктардагы депозиттик эсептерге каражаттардын жайгаштырылышы  

 

 

 

 

 

- Банктардын жана башка ФКМдердин эсептешүү (лоро) жана депозиттик эсептеринен каражаттардын кайтарылышы 

 

 

 

 

 

- Акча которуулар, пластикалык карттар, чектер ж.б. (эсепти ауусуз эле) боюнча каражаттардын төлөнүшү 

 

 

 

 

 

- Сатылгандар, бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

(орточо салмактанып алынган курс) 

 

 

 

 

 

анын ичинен: 

 

 

 

 

 

- кардарларга-резиденттерге, анын ичинен:  

 

 

 

 

 

- алмашуу бюролоруна  

 

 

 

 

 

- кардарларга-резидент-эместерге 

 

 

 

 

 

- Нак акчага айландырылбаган 

 

 

 

 

 

- Конвертирлөө 

 

 

 

 

 

- Башка агылып чыгуулар 

 

 

 

 

 

Күндүн акырына калдык, бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

Маалымат үчүн:  

 

 

 

 

 

- Башкы офистин филиалдар жана аманат кассалары менен нак чет өлкө валютасында операцияларынан каражаттардын түшүүсү 

 

 

 

 

 

- Башкы офистин филиалдар жана аманат кассалары менен нак чет өлкө валютасында операцияларынан каражатардын чыгымдалышы 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: Отчетто бардык чет өлкө валюталар менен операциялар чагылдырылган 

 2-тиркеме 

_________________________________ 

банктын аталышы 

20____ж. _____________үчүн 

Мезгил-мезгили менен берилүчү 

регулятивдик банктык отчет 

 

26-бөлүк. Чет өлкө валютасы менен операциялар жөнүндө отчет 

 

Г. Коммерциялык банктардын нак эмес чет өлкө валютасы менен ички бүтүмдөрү жөнүндө отчет 

 

Г. 1.1 Коммерциялык банктардын нак эмес чет өлкө валютасы менен ички бүтүмдөрү жөнүндө отчет 

 

(бирдик) 

 

валютаны сатып алуу 

валютаны сатуу 

USD 

EUR 

RUB 

KZT 

USD 

EUR 

RUB 

KZT 

Көлөмү 

орточо алынган курс 

Көлөмү 

орточо алынган курс 

Көлөмү 

орточо алынган курс 

Көлөмү 

орточо алынган курс 

Көлөмү 

орточо алынган курс 

Көлөмү 

орточо алынган курс 

Көлөмү 

орточо алынган курс 

Көлөмү 

орточо алынган курс 

Бардыгы болуп, анын ичинен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке адамдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридикалык жактар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. 1.2 Коммерциялык банктардын нак эмес чет өлкө валютасы менен 100000 доллар эквивалентинен жогору ички бүтүмдөрү жөнүндө отчет 

 

(бирдик) 

Сатып алуу 

Сатуу 

Көлөмү 

Сатып алуу курсу 

Кардардын аты-жөнү 

Жеке салык номери 

резидент /резидент эмес 

Көлөмү 

Сатуу курсу 

Кардардын аты-жөнү 

Жеке салык номери 

резидент /резидент эмес 

Төлөм багытталган өлкөсү 

 

 

 

3-тиркеме 

_________________________________ 

банктын аталышы 

20____ж. _____________үчүн 

Мезгил-мезгили менен берилүчү 

регулятивдик банктык отчет 

 

26-бөлүк. Чет өлкө валютасы менен операциялар жөнүндө отчет 

 

Д. Коммерциялык банктардын нак чет өлкө валютасы менен ички бүтүмдөр жөнүндө отчет 

 

Д. 1.1 Коммерциялык банктардын нак чет өлкө валютасы менен ички бүтүмдөр жөнүндө отчет 

 

(бирдик) 

 

валютаны сатып алуу 

валютаны сатуу 

USD 

EUR 

RUB 

KZT 

USD 

EUR 

RUB 

KZT 

Көлөмү 

орточо алынган курс 

Көлөмү 

орточо алынган курс 

Көлөмү 

орточо алынган курс 

Көлөмү 

орточо алынган курс 

Көлөмү 

орточо алынган курс 

Көлөмү 

орточо алынган курс 

Көлөмү 

орточо алынган курс 

Көлөмү 

орточо алынган курс 

Бардыгы болуп, анын ичинен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке адамдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридикалык жактар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. 1.2 Коммерциялык банктардын нак чет өлкө валютасы менен 100000 доллар эквивалентинен жогору ички бүтүмдөрү жөнүндө отчет  

 

(бирдик) 

Сатып алуу 

Сатуу 

Көлөмү 

Сатып алуу курсу 

Кардардын аты-жөнү 

Жеке салык номери 

резидент /резидент эмес 

Көлөмү 

Сатуу курсу 

Кардардын аты-жөнү 

Жеке салык номери 

резидент /резидент эмес