Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2014-жылдын 8-декабрындагы № 54/4 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7, 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтомду белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүлүшү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине жөнөтсүн.  

3. Юридика башкармалыгы: 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинде каттоодон өткөндөн кийин бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн Кыргыз Респубикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

4. Токтом 2015-жылдын 1- январынан тартып күчүнө кирет.  

5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы жана Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы китебинде, Пакеттик клиринг системасында жана Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасында төлөм коддорунун маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизишсин. 

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин жана республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын. 

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынын Төрагасынын орун басары, айым Б.Ж. Жеенбаевага ыйгарылсын. 

 

 

Төраганын милдетин аткаруучу Н.Жеңиш  

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын  

«8-» декабрындагы №54/4 токтомуна 

тиркеме  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун: 

1. “Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр” 1-бөлүмүнүн 11500000 “Эл аралык соодага жана операцияларга салыктар” тобу төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

11500000 

Эл аралык соодага жана операцияларга салыктар 

11510000 

Бажы төлөмдөрү 

11511000 

Ташып кирүү продукциясына бажы төлөмдөрү 

11511100 

Импорттук бажы алымы  

11511200 

Импорттук сезондуу бажы алымы  

11511300 

Атайын алым 

11511400 

Демпингге каршы алым  

11511500 

Компенсациялык алым 

11511600 

Бажы алымдарынын, салыктарынын бирдиктүү коюмдар боюнча бажы төлөмү 

11511700 

Жыйынды бажы төлөмү 

11511800 

ЕЭС Кыргыз Республикасынын кошулушуна чейин , ташып кирүүгө алымдары, төлөө боюнча милдеттенмелер 

11512000 

Ташып чыгуу продукциясына бажы төлөмдөрү 

11512100 

Экспортко бажы алымы 

11512200 

Экспортко сезондуу бажы алымы  

11513000 

Бажы жыйымдары 

11513100 

Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйымдар 

11513200 

Бажы тариздөөсү үчүн жыйымдар 

11514000 

Башка бажы жыйымдары жана төлөмдөрү 

11514100 

Башка бажы жыйымдары жана төлөмдөрү 

11515000 

ЕЭС кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык катышуучу-мамлекеттердин түшүүчү ташып кирүүлөргө бажы алымдары 

11515100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып кирүүлөргө бажы алымдары 

11515200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып кирүүлөргө бажы алымдары 

11515300 

Россия Федерациясынан түшүүчү ташып кирүүлөргө бажы алымдары 

11515400 

Армения Республикасынан түшүүчү ташып кирүүлөргө бажы алымдары 

11516000 

Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча катышуучу-өлкөлөрдүн милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн түшкөн пайыздар 

11516100 

Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча Казакстан Республикасынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн түшкөн пайыздар 

11516200 

Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча Беларусь Республикасынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн түшкөн пайыздар 

11516300 

Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча Россия Федерациясынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн түшкөн пайыздар 

11516300 

Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча Армения Республикасынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн түшкөн пайыздар 

11517000 

ЕЭС бажы аймагы боюнча бажы транзити бажы жол-жобосуна ылайык товарларды ташууда бажы органдарына берилген бажы төлөмдөрү, салыктары төлөөнү камсыздоо эсебинен өндүрүлгөн акча каражаттары 

11517100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү бажы төлөмдөрү жана салыктары төлөөнү камсыздоо эсебинен өндүрүлгөн акча каражаттары 

11517200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү бажы төлөмдөрү жана салыктары төлөөнү камсыздоо эсебинен өндүрүлгөн акча каражаттары 

11517300 

Россия Федерациясынан түшүүчү бажы төлөмдөрү жана салыктары төлөөнү камсыздоо эсебинен өндүрүлгөн акча каражаттары 

11517400 

Армения Республикасынан түшүүчү бажы төлөмдөрү жана салыктары төлөөнү камсыздоо эсебинен өндүрүлгөн акча каражаттары 

11518000 

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө макулдашууларга ылайык төлөнгөн атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11518100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11518200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11518300 

Россия Федерациясынан түшүүчү атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11518400 

Армения Республикасынан түшүүчү атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11519000 

Чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүлүшү башка-мүчө-мамлекеттерде токтотулган 

11519100 

Казакстан Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүлүшү башка-мүчө-мамлекеттерде токтотулган 

11519200 

Беларусь Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүлүшү токтотулган  

11519300 

Россия Федерациясынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүлүшү токтотулган  

11519400 

Армения Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүлүшү токтотулган  

 

 

2. “Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр” 1-бөлүмүнүн “Дагы башка салыктар жана жыйымдар” 11600000 тобу төмөнкү редакцияда берилсин: 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

11600000 

Дагы башка салыктар жана жыйымдар  

11610000 

Дагы башка салыктар жана жыйымдар  

11611000 

Дагы башка салыктар жана жыйымдар  

11611100 

Республикалык бюджеттин башка салыктары жана жыйымдары 

11611200 

Жергиликтүү бюджетин башка салыктары жана жыйымдары 

 

 

3. “Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр” 1-бөлүмүнүн “Мамлекеттик алымдар” 14222000 тобу төмөнкү элемент менен толукталсын: 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

14222500 

Декларациялоодо нотариалдык аракеттерди жасоо үчүн алынуучу мамлекеттик алым 

 

 

4. “Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр” 1-бөлүмүнүн “Административдик жыйымдар жана төлөмдөр” 14220000 категориясы “Бир жолку декларациялык төлөм” 14223000 тобу менен төмөнкү редакцияда толукталсын: 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

14223000 

Бир жолку декларациялык төлөм 

14223100 

Бир жолку декларациялык төлөм 

 

 

5. “Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр” 2-бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

20000000 

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТЕН ЧЫГАШАЛАР БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР 

21000000 

Кызматкерлердин эмгек акысы 

21100000 

Маяна 

21110000 

Маяна 

21111000 

Туруктуу кызматкерлердин маянасы 

21111100 

Негизги маяна 

21111200 

Yстөк акы 

21111300 

Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар 

21112000 

Убактылуу кызматкерлердин маянасы 

21112100 

Контракт же убактылуу негизде жалданган кызматкерлер 

21200000 

Социалдык муктаждыкка төгумдөр/чегерүү 

21210000 

Социалдык Фондго төгумдөр 

21211000 

Социалдык Фондго төгумдөр 

21211100 

Пенсиялык фондго төгумдөр 

21211200 

Медициналык камсыздандыруу фондуна төгумдөр 

22000000 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 

22100000 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 

22110000 

Кызматтык кыдырууларга чыгашалар 

22111000 

Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары 

22111100 

Транспорттук чыгашалар 

22111200 

Мейманкана чыгашасы 

22111300 

Суткалык чыгаша 

22112000 

Чет өлкөгө иш-сапарына чыгашалар 

22112100 

Транспорттук чыгашалар 

22112200 

Мейманкана чыгашасы 

22112300 

Суткалык чыгаша 

22120000 

Байланыш кызматын көрсөтүү 

22122000 

Байланыш кызматын көрсөтүү 

22122100 

Телефондук кызмат көрсөтүү жана факсимилдик байланыш 

22122200 

Уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү 

22122300 

Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү 

22122400 

Почтолук байланыш кызматын көрсөтүү 

22122500 

Телерадиопрограммаларды трансляциялоо боюнча кызмат көрсөтүүгө акы 

22122900 

Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү 

22130000 

Ижара акысы 

22131000 

Ижара акысы 

22131100 

Имараттардын жана жайлардын ижарасы 

22131200 

Жабдуулар жана шаймандар ижарасы 

22131300 

Транспорт каражаттарынын ижарасы 

22131900 

Дагы башка мүлктөрдүн ижарасы 

22140000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

22141000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

22141100 

Бензин, дизель жана башка куйуучу майлар 

22141200 

Запастык бөлүктөрду алуу 

22141300 

Транспорт каражаттарын тейлөө 

22141900 

Дагы башка транспорт кызматын көрсөтүү 

22150000 

Дагы башка кызмат көрсөтүүну алуу 

22151000 

Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу 

22151100 

Юридикалык кызмат көрсөтүү 

22151200 

Консультант кызматын көрсөтүү 

22151400 

Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө кызматтары 

22152000 

Мүлк абалын күтүү кызматы 

22152100 

Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы 

22152200 

Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо 

22152900 

Имарат, жайларды жана мүлктөрду күтүүнүн дагы башка кызматтары 

22153000 

Мамлекеттик кызматчыларды жана калкты окутуу 

22153100 

Мамлекеттик кызматчыларды окутуу 

22153200 

Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик техникалык билим беруу окуу жайларында эрезеге жеткен калкты окутуу жана кайра окутуу 

22154000 

Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар 

22154100 

Өкүлчүлүк чыгашалары 

22154200 

Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо үчүн чыгымдар 

22154300 

Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүүгө акы  

22154900 

Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүу 

22160000 

Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында 

22161000 

Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында 

22161100 

Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында 

22170000 

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу 

22171000 

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу 

22171100 

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу 

22171200 

Инсулин жана инсулиндүү препараттарды алуу 

22180000 

Тамак-аш азыктарын алуу 

22181000 

Тамак-аш азыктарын алуу 

22181100 

Тамак-аш азыктарын алуу 

22181200 

Тамак-аш азыктарына төлөмдөрдү компенсациялоо 

22200000 

Товарларды жана кызматтарды сатып алуу  

22210000 

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211000 

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211100 

Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211200 

Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211300 

Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22220000 

Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 

22221000 

Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 

22221100 

Камсыз кылууларды алуу 

22221200 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу  

22230000 

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо  

22231000 

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо  

22231100 

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо  

22240000 

Көмүрдү сатып алуу  

22241000 

Көмүрдү сатып алуу  

22241100 

Таш көмүрдү сатып алуу 

22241200 

Отундун башка түрлөрүн алуу 

22250000 

Күзөт кызматтарын сатып алуу  

22251000 

Күзөт кызматтарын сатып алуу  

22251100 

Мекемеден сырткары күзөттүн тейлөө кызматтарын сатып алуу 

22251900 

Башка күзөт кызматтарын сатып алуу  

22260000 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар  

22261000 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар  

22261100 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан каржы кызматтары 

22261200 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан башка кызматтары 

22261300 

Улуттук банктын, коммерциялык банктардын, финансы-кредиттик мекемелердин башка кызматтары 

22261400 

Казына системасын тейлее боюнча акционердик-коммерциялык банктардын кызматтары 

22300000 

Коммуналдык кызматтар 

22310000 

Сууга акы  

22311000 

Сууга акы  

22311100 

Сууга акы  

22320000 

Электр энергиясына акы  

22321000 

Электр энергиясына акы  

22321100 

Электр энергиясына акы  

22330000 

Жылуулук энергиясына акы  

22331000 

Жылуулук энергиясына акы  

22331100 

Жылуулук энергиясына акы  

22340000 

Газга акы  

22341000 

Газга акы  

22341100 

Газга акы  

22350000 

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы  

22351000 

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы  

22351100 

Лифтти колдонуу үчүн акы  

22351200 

Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына акы  

24000000 

Пайыздар 

24100000 

Резидент эместерге пайыздар 

24110000 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24111000 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24111100 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24200000 

Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары резиденттерге төлөнүүчү пайыздар 

24210000 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211000 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211100 

Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211200 

Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24220000 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө 

24221000 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө 

24221100 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө 

24300000 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздар 

24310000 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

24311000 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

24311100 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

25000000 

Субсидиялар 

25100000 

Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25110000 

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25111000 

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25111100 

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25120000 

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25121000 

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25121100 

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25200000 

Менчик ишканаларга субсидиялар 

25210000 

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар 

25211000 

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар 

25211100 

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар 

25220000 

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар 

25221000 

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар 

25221100 

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар 

26000000 

Гранттар 

26100000 

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө гранттар 

26110000 

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26111000 

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26111100 

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26120000 

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26121000 

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26121100 

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26200000 

Эл аралык уюмдарга гранттар 

26210000 

Эл аралык уюмдарга учурдагы гранттар 

26211000 

КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге төгүмдөр 

26211100 

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр 

26211200 

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр 

26211900 

Дагы башка кайтарымсыз которуулар 

26220000 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26221000 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26221100 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26300000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар 

26310000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар 

26311000 

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар 

26311100 

Категориялык гранттар 

26311200 

Теңештирүү гранттары 

26311300 

Түрткү беруучу гранттар 

26312000 

өз ара эсептешүүлөр боюнча берилүүчү каражаттар 

26312100 

Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке өз ара эсептешуулөр боюнча өткөрулуп берилуучу каражаттар 

26312200 

Жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке өз ара эсептешуулөр боюнча өткөрулуп берилуучу каражаттар 

26312400 

Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда өткөрүлүп берилуучу каражаттар 

26313000 

Субвенциялар 

26313100 

Социалдык фондго субвенциялар 

26320000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

26321000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

26321100 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

27000000 

Социалдык жөлөк пулдар жана төлөмдөр 

27100000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27110000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27111000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27111100 

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү 

27111200 

Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо иштегендиги учун жеңилдик пенсиясы 

27111300 

Аскер кызматчыларына пенсиялар 

27111400 

Көп балалуу энелерге жана бала кезинен майыптардын энелерине пенсиялар 

27111500 

Калктын айрым категорияларына пенсиялар 

27111600 

Бийик тоолуу шартта жана жетүүге кыйын райондордо иштегендиги учун жеңилдик пенсиясы 

27112000 

Аскер кызматчыларын мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу 

27112100 

Аскер кызматчылары курман болгон, майыптык алган учурда аларды мамлекеттик милдеттүү өздук камсыздандыруу 

27113000 

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча төлөөлөр 

27113100 

Электр энергиясы учун пенсияларга компенсациялык төлөөлөр 

27113200 

Иште жаракат алганы учун компенсациялык төлөөлөр 

27113300 

Чернобыль АЭСда авариянын кесепеттерин жоюунун катышуучуларына компенсациялык төлөмдөр 

27114000 

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча устөк акы 

27114100 

Майыптар пенсиясына устөк акы 

27114200 

өзгөчө эмгек сиңиргендиги учун пенсияга устөк акы 

27115000 

Калкты медициналык камсыздандыруу 

27115100 

16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу 

27115200 

Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу 

27115300 

Социалдык жөлөк пул алган адамдарды медициналык камсыздандыруу 

27200000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27210000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27211000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27211100 

Аз камсыз болгон уй булөлөргө жөлөк пул 

27211200 

Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул 

27211300 

Бала 1,5 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул 

27211400 

Жумушсуздук боюнча жөлөк пул 

27211500 

Калкка социалдык төлөөлөр 

27211600 

Баккан адамынан айрылганга байланыштуу компенсациялык төлөөлөр 

27212000 

Дагы башка социалдык жөлөк пул жана төлөөлөр 

27212100 

Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөк пул 

27212200 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул 

27212300 

Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө 

27213000 

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер 

27213100 

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер 

27214000 

Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча дагы башка чыгашалар 

27214100 

Кесиптик окутууга чыгашалар 

27214200 

Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар 

27214300 

Чакан кредиттөөгө чыгашалар 

27214400 

Жумуш орунуна чек 

27215000 

Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар 

27215100 

Кызматкерлерди жана алардын уй бүлө мучөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо иш-чараларына чыгашалар 

27216000 

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам 

27216100 

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам 

28000000 

Башка чыгашалар 

28200000 

Дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28210000 

Стипендиялар 

28211000 

Стипендиялар 

28211100 

Стипендиялар 

28220000 

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28221000 

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28221100 

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28230000 

Соттун чечимдердин аткаруу  

28231000 

Соттун чечимдердин аткаруу  

28231100 

Соттун чечимдердин аткаруу  

28240000 

Резервдик фонддор 

28241000 

Резервдик фонддор 

28241100 

Резервдик фонддор 

 

 

6. “Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр” 4-бөлүмүнүн 4212000 “Коммуналдык кызмат жана байланыш кызмат көрсөтүүлөр” тобунун 42122000 «Байланыш кызматы» чакан тобу төмөнкү редакцияда берилсин: 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

42122000 

Байланыш кызматы 

42122100 

Интернет түйүнүн кызматы 

42122300 

Телеграф кызматы 

42122400 

Радио жана телевидение кабелдик байланыш кызмат көрсөтүүлөрү 

42122500 

Телевизиондук, радио программаларын берүүлөрдү трансляциялоо кызматтары 

42122600 

Телефон жана факсимиль байланышынын кызматтары 

42122700 

Мобилдик байланыш кызмат көрсөтүүлөр 

42122800 

Почта жана курьердик байланыш кызматтары 

42122900 

Башка телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр 

 

 

7. “Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр” 4-бөлүмүнүн 4213000 “Ижара төлөмү” тобунун 42131000 «Ижара төлөмү» чакан тобу төмөнкү редакцияда берилсин: 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

42131000  

Ижара төлөмү 

42131100  

Имараттарды жана жайларды ижарага алуу 

42131200  

Жабдууларды жана шаймандарды ижарага алуу 

42131300  

Транспорт каражаттарын ижарага алуу 

42131900  

Башка мүлктү ижарага алуу 

 

 

8. “Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр” 4-бөлүмүнүн 4214000 “Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр” тобунун 42141000 “Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр” чакан тобу төмөнкү редакцияда берилсин:  

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

42141000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

42141110 

Авто унаа менен жүк ташуу 

42141120 

Авто унаа менен жүргүнчүлөрдү ташуу 

42141190 

Башка авто унаа кызматтары 

42141210 

Темир жол транспорттук каражаты менен жүк ташуу 

42141220 

Темир жол транспорттук каражаты менен жүргүнчүлөрдү ташуу 

42141290 

Башка темир жол кызматтары 

42141310 

Аба транспорт каражаттары менен жүк ташуу 

42141320 

Аба транспорт каражаттары менен жүргүнчүлөрдү ташуу 

42141390 

Башка аба транспорт каражаттарынын кызматтары 

42141410 

Түтүк аркылуу транспорт 

42141510 

Жүк ташуучу транспорт агенттигинин кызмат көрсөтүүлөрү жана башка транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

42141900 

Башка транспорт каражаттары менен ташуу кызматтары 

 

 

9. “Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр” 4-бөлүмүнүн 4214000 “Башка кызмат көрсөтүүлөр” тобу төмөнкү редакцияда берилсин: 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

42151000  

Башка кызмат көрсөтүүлөр 

42151100  

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөр 

42151200  

Башка консультациялык кызмат көрсөтүүлөрү 

42151300  

Коргоо кызмат көрсөтүүлөр 

42151400  

Маалымат технологиялары жагында кызмат көрсөтүүлөр 

42151500  

Банктык кызмат көрсөтүүлөр 

42151600  

Аудитордук кызмат көрсөтүүлөр 

42151700  

Бухгалтердик кызмат көрсөтүүлөр 

42151800  

Камсыздандыруу жана пенсия боюнча кызмат көрсөтүүлөрү 

42151810 

Өмүрдү камсыздандыруудан тышкары, камсыздандыруу боюнча ордун толтуруп берүүлөр 

 

 

 

10. “Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр” 4-бөлүмүнүн 43000000 «Активдер үчүн төлөмдөр» тобунун 4350000 “Материалдык эмес активдерди сатып алуу боюнча төлөмдөр” чакан тобу төмөнкү элемент менен толукталсын: 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

43540000 

Интеллектуалдык менчикти пайдалангандыгы үчүн төлөө 

 

 

11. «Банк операциялары» 5-бөлүмүнүндөгү бардык текст боюнча «Улуттук банктын соодалык-маалыматтык электрондук системасы» жана «Улуттук банктын электрондук-соода системасы» терминдери «Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы» термини менен алмаштырылсын.