Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2014-жылдын 17- декабрындагы № 55\6 токтому 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын  

25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» жөнүндө Мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин. 

2. Юридикалык бөлүм: 

- ушул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялагандан кийин ушул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик реестрине чегилдирүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

3. Токтом расмий жарыялагандан тартып он беш күндөн кийин күчүнө кирет. 

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Джусупов мырзага жүктөлсүн. 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2014-жылдын 17-декабрындагы №55/6 токтомуна карата  

тиркеме  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөр 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген “Мезгилдүү жөнгө салуучу банктык отчет жөнүндө” Жободо: 

 

1. 4.3-пунктунда “22-25” деген сандар “23, 25” деген сандар менен алмаштырылсын. 

2. 1-тиркемеде 26 жана 28-пункттар алынып салынсын. 

3. 2-тиркемеде 22 жана 24-бөлүмдөр алынып салынсын.