Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/7 токтому 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын  

27-ноябрындагы № 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 

киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» Мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу» токтомуна тиешелүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин. 

2. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

3. Токтом расмий жарыялангандан тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, Н. Жениш мырзага жүктөлсүн.  

 

 

Төрага Т. Абдыгулов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/7 токтомуна карата 

тиркеме 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

Жогоруда белгиленген токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жободо: 

1) Жобого карата 1-тиркеменин: 

- Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимдин 9.3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«9.3. Башкы келишим, Тараптардын ар бири үчүн бирдей юридикалык күчкө ээ орус тилинде 3 (үч) түп нускада жана кыргыз тилинде 3 (үч) нускада түзүлгөн. Келишимдин эки нускасы Улуттук банкта сакталат, ал эми бир нускасы Банкка берилет.»; 

2) Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата 4-тиркеменин: 

- Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге Кредиттик келишимдин 3.3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.3. Кредиттик каражаттарды жайгаштыруу мөөнөтү бүткөндөн кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде Банк, ар бир түпкү карызгерди, анын ичинде БФКМди, анын аталышы/аты-жөнүн, кредиттөө шартын (пайыздык ченин, мөөнөтүн, кредитөө багытын (тармагын), аталышын жана күрөө өлчөмүн ) жана тиешелүү кредиттик келишимдин жана күрөө келишиминин реквизиттерин (номерин жана кол коюлган күнүн) Улуттук банкка ушул Кредиттик келишимдин 2-тиркемесине ылайык берүүгө милдеттүү.»; 

- Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата Кредиттик келишим төмөнкү мазмундагы 3.3-1-пункту менен толукталсын: 

«3.3-1. Банк, кредиттик портфелинин абалы жөнүндө отчетту ушул Кредиттик келишимге карата 3-тиркемеге ылайык Улуттук банкка ай сайын сунуштап турууга тийиш.»; 

- Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата Кредиттик келишим төмөнкү мазмундагы 2, 3-тиркемелери менен толукталсын: 

 

 

 

 

«20___-жылдын «___»______№___  

Кредиттик келишимге карата  

2-тиркеме 

 

 

Ай сайын кийинки айдын бешине чейин  

 

Форма 1. Кредиттик аукциондордун алкагында алынган Улуттук банктын каражат эсебинен берилген кредиттер жөнүндө отчет  

 

мезгили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

банк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сом/пайыз түрүндө 

 

№ 

Аукциондун коду 

Кредиттик келишимдин номери 

Кредит берүү күнү 

Кредитти төлөө күнү 

Кредиттин максаттуу багытталышы  

Экономиканын тармагы 

Региону 

Акыркы кредит алуучунун аты 

Кредиттин суммасы 

Пайыздык чени 

Күрөөнүн түрү 

Күрөөнүн наркы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгында 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банктын жетекчисинин аты-жөнү   

  

кол тамгасы   

мөөр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«20___-жылдын «___»______№___   

Кредиттик келишимге карата   

3-тиркеме 

 

 

Ай сайын кийинки айдын бешине чейин  

 

 

 

Форма 2. Кредиттик аукциондордун алкагында Улуттук банктын каражат эсебинен берилген кредиттик портфелдин абалы жөнүндө отчет 

 

датасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

банк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сом/пайыз түрүндө 

 

 

 

Аукциондун коду 

Тармактар боюнча берилген кредиттердин жалпы көлөмү 

Мезгилдин башына карай жабылбаган кредиттин калдыгы 

Мезгилдин аягына карай жабылбаган кредиттин калдыгы 

Жабуу көлөмү 

Жаңы берилген кредиттин көлөмү 

өнөр жайы 

айыл-чарбасы 

транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү  

соода жана коммерция 

курулуш 

туристтик чөйрө 

БФКМдерди каржылоо 

суммасы 

орточо салмактанып алынган чен 

суммасы 

орточо салмактанып алынган чен 

суммасы 

орточо салмактанып алынган чен 

суммасы 

орточо салмактанып алынган чен 

суммасы 

орточо салмактанып алынган чен 

суммасы 

орточо салмактанып алынган чен 

суммасы 

орточо салмактанып алынган чен 

  

  

5 (3-4) 

АК1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

АК2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

АКn 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банктын жетекчисинин аты-жөнү  

  

  

 

 

 

 

кол тамгасы 

  

  

 

 

 

 

мөөр» 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишиминдеги 7-тиркеменин: 

- Кредиттик келишимдердин талап кылуу укугун күрөөгө коюу боюнча Күрөө келишиминдеги 2-тиркемеси төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«20____-жылдын «___»______№___   

Кредиттик келишимдер боюнча талап кылуу   

укугун күрөөгө коюу келишимине карата   

2-тиркеме  

 

Ай сайын кийинки айдын бешине чейин  

3-форма. №______(аукциондун коду) кредиттик келишим боюнча күрөөлүк камсыздоо мониторинги - кредит/кредиттик портфель боюнча талап кылуу укугуна тиешелүү отчет (ошол күнгө карата) 

мезгили 

банк 

сом түрүндө 

Кредиттик портфелдин жалпы суммасы, анын ичинде 

Берилген кредиттин баштапкы суммасы (сом) 

Отчеттук айдынбашталышына карата карыздын суммасы (сом) 

Отчеттук айдын аягына карата карыздын суммасы (сом) 

Кредитти классификациялоо (сом) 

Күрөөлүк камсыздоонун жалпы наркы(сом) 

 

нормалдуу 

канааттандыраарлык 

көзөмөл алдында турган активдер  

субстандарттык активдер 

шектүү активдер,  

жоготуулар катары классификациялануучу активдер 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

а) өнөр жайына кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

б) айыл-чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

в) транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүнө кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

г) соода жана коммерциялык операцияларга кредиттер 

   

   

   

   

   

  

  

  

  

   

 

д) курулушка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

е) туристтик чөйрөгө кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ё) жеке адамдарга кредиттер (керектөө кредиттери) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Жыйынтыгында  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Банктын жетекчисинин аты-жөнү   

кол тамгасы 

мөөр» 

4) Бүт текст боюнча «НБКР» деген аббревиатураны «Улуттук банк» сөзүнө тиешелүүлүгүнө жараша жөндөмөлөрүндө алмаштырылсын.